Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021
Ανατ: 07:17
Δύση: 19:17
Σελ. 20 ημ.
269-96
13ος χρόνος, 4971η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 (ΚΔ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ τοῖς υἱοῖς ᾿Ααρὼν διαιρέσεις· Ναδὰβ καὶ ᾿Αβιοὺδ καὶ ᾿Ελεάζαρ καὶ ᾿Ιθάμαρ. 1 Οι υιοί του Ααρών είχον διαιρεθή εις τέσσαρας τάξεις κατά τον αριθμόν των υιών του, του Ναδάβ, του Αβιούδ, του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. 1 Οἱ διαιρέσεις - ὁμάδες, εἰς τὶς ὁποῖες ἀνῆκαν οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀαρών, ἦσαν τέσσερις, κατὰ τοὺς τέσσερις υἱοὺς τοῦ Ἀαρών: Ναδάβ, Ἀβιούδ, Ἐλεάζαρ καὶ Ἰθάμαρ.
2 καὶ ἀπέθανε Ναδὰβ καὶ ᾿Αβιοὺδ ἐναντίον τοῦ πατρὸς αὐτῶν, καὶ υἱοὶ οὐκ ἦσαν αὐτοῖς· καὶ ἱεράτευσεν ᾿Ελεάζαρ καὶ ᾿Ιθάμαρ υἱοὶ ᾿Ααρών. 2 Ο Ναδάβ και ο Αβιούδ απέθανον, ενώ ακόμη εζούσεν ο πατέρας των. Αυτοί δεν είχον αποκτήσει υιούς, και η ιερατεία περιήλθεν στους δύο άλλους υιούς του Ααρών, τον Ελεάζαρ και τον Ιθάμαρ. 2 Ἀλλὰ ὁ Ναδὰβ καὶ ὁ Ἀβιοὺδ ἀπέθαναν, ἐνῷ ἀκόμη ἐζοῦσε ὁ πατέρας των, καὶ δὲν ἀφῆκαν ἀπογόνους· ἔτσι ἡ ἱερωσύνη τοῦ Ἀαρὼν διεβιβάσθη εἰς τοὺς δύο ἀδελφούς των Ἐλεάζαρ καὶ Ἰθάμαρ, τοὺς υἱοὺς Ἀαρών.
3 καὶ διεῖλεν αὐτοὺς Δαυὶδ καὶ Σαδὼκ ἐκ τῶν υἱῶν ᾿Ελεάζαρ καὶ ᾿Αχιμέλεχ ἐκ τῶν υἱῶν ᾿Ιθάμαρ κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν αὐτῶν, κατὰ τὴν λειτουργίαν αὐτῶν, κατ᾿ οἴκους πατριῶν αὐτῶν. 3 Ετσι δε ο Δαυίδ βοηθούμενος και από τον Σαδώκ, εκ των απογόνων του Ελεάζαρ, και από τον Αχιμέλεχ, εκ των απογόνων του Ιθάμαρ, διήρεσεν αυτούς εις τάξεις αναλόγως της υπηρεσίας των και των οικογενειών, εις τας οποίας αυτοί ανήκον. 3 Καὶ ὁ βασιλιᾶς Δαβὶδ ὠργάνωσε καὶ διήρεσε τοὺς ἀπογόνους αὐτοὺς τοῦ Ἀαρὼν μαζὶ μὲ τὸν Σαδώκ, ποὺ ἦταν ἀπόγονος τοῦ Ἐλεάζαρ, καὶ μὲ τὸν Ἀχιμέλεχ, ποὺ ἦταν ἀπόγονος τοῦ Ἰθάμαρ. Τοὺς διήρεσεν εἰς τάξεις καὶ τοὺς ἀρίθμησε ἀναλόγως τῆς ὑπηρεσίας των καὶ κατὰ τὰς πατριαρχικάς των οἰκογενείας.
4 καὶ εὑρέθησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ελεάζαρ πλείους εἰς ἄρχοντας τῶν δυνατῶν παρὰ τοὺς υἱοὺς ᾿Ιθάμαρ, καὶ διεῖλεν αὐτούς, τοῖς υἱοῖς ᾿Ελεάζαρ ἄρχοντας εἰς οἴκους πατριῶν ἑκκαίδεκα, καὶ τοῖς υἱοῖς ᾿Ιθάμαρ κατ᾿ οἴκους πατριῶν ὀκτώ. 4 Κατά δε την γενομένην αρίθμησιν ευρέθησαν μεταξύ των υιών του Ελεάζαρ περισσότεροι οι άρχοντες παρά μεταξύ των υιών του Ιθάμαρ. Διήρεσε δε αυτούς ο Δαυίδ και ώρισε δια τους απογόνους του Ελεάζαρ δεκαέξ αρχηγούς οικογενειών, και δια τους απογόνους του Ιθάμαρ οκτώ πατριαρχικάς οικογενείας. 4 Κατὰ τὴν ἀρίθμησιν οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἐλεάζαρ εὑρέθησαν περισσότεροι εἰς ἀρχηγοὺς ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους τῶν οἰκογενειῶν τοῦ κλάδου τοῦ Ἰθάμαρ. Δι' αὐτὸ ὁ Δαβὶδ ὠργάνωσε καὶ διήρεσε τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἐλεάζαρ κάτω ἀπὸ δεκαέξι ἀρχηγοὺς πατριαρχικῶν οἰκογενειῶν, τοὺς δὲ ἀπογόνους τοῦ Ἰθάμαρ κάτω ἀπὸ ὀκτὼ ἀρχηγοὺς πατριαρχικῶν οἰκογενειῶν.
5 καὶ διεῖλεν αὐτοὺς κατὰ κλήρους τούτους πρὸς τούτους, ὅτι ἦσαν ἄρχοντες τῶν ἁγίων καὶ ἄρχοντες Κυρίου ἐν τοῖς υἱοῖς ᾿Ελεάζαρ καὶ ἐν τοῖς υἱοῖς ᾿Ιθάμαρ. 5 Διήρεσε κατόπιν αυτούς με κλήρους, τους οποίους έθεσε και δια τους μεν και δια τους δέ, διότι αυτοί, οι καταγόμενοι από τας δύο πατριαρχικάς οικογενείας, ήσαν αρχηγοί του θυσιαστηρίου και γενικώς άρχοντες στον οίκον του Κυρίου, τόσον μεταξύ των υιών του Ελεάζαρ, όσον επίσης και μεταξύ των υιών του Ιθάμαρ. 5 Τοὺς ὠργάνωσε δὲ καὶ τοὺς διήρεσε μὲ κλήρωσιν· διὰ να ἀποφύγῃ παρεξηγήσεις καὶ παράπονα, ἔβαλε κλήρους καὶ διὰ τοὺς ἀπογόνους του Ἐλεάζαρ καὶ διὰ τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἰθάμαρ. Τοῦτο τὸ ἔκαμε, διότι ὑπῆρχαν ἀρχηγοὶ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ θρησκευτικοὶ ἀρχηγοὶ μεταξὺ τῶν ἀπογόνων τόσον τοῦ Ἐλεάζαρ, ὅσον καὶ τοῦ Ἰθάμαρ.
6 καὶ ἔγραψεν αὐτοὺς Σαμαΐας υἱὸς Ναθαναὴλ ὁ γραμματεὺς ἐκ τοῦ Λευὶ κατέναντι τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἀρχόντων καὶ Σαδὼκ ὁ ἱερεὺς καὶ ᾿Αχιμέλεχ υἱὸς ᾿Αβιάθαρ καὶ ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν, οἴκου πατριᾶς εἷς εἷς τῷ ᾿Ελεάζαρ καὶ εἷς εἷς τῷ ᾿Ιθάμαρ. 6 Κατέγραψε δε αυτούς ο Σαμαΐας, υιός του Ναθαναήλ ο γραμματεύς από τους απογόνους του Λευι, ενώπιον του βασιλέως και ενώπιον των άλλων αρχόντων, ενώπιον του Σαδώκ του αρχιερέως και του Αχιμέλεχ του υιού του Αβιάθαρ, ενώπιον των αρχηγών των ιερατικών οικογενειών και των Λευιτικών επίσης οικογενειών. Κατά την κλήρωσιν ελαμβάνετο μία οικογένεια εκ του Ελεάζαρ και μία οικογένεια εκ του Ιθάμαρ και ούτω καθεξής. 6 Κατέγραψε δὲ αὐτοὺς ἐπισήμως ὁ Σαμαΐας, ὁ υἱὸς τοῦ Ναθαναήλ, ὁ γραμματεύς, ὁ ὁποῖος κατήγετο ἀπὸ τὴν οἰκογένειαν τοῦ Λευΐ· τοὺς κατέγραψε παρουσία τοῦ βασιλιᾶ Δαβὶδ καὶ τῶν ἄλλων ἀρχηγῶν καὶ τοῦ ἀρχιερέως Σαδὼκ καὶ τοῦ Ἀχιμέλεχ, υἱοῦ τοῦ Ἀβιάθαρ, καὶ ἐνώπιον τῶν ἀρχηγῶν τῶν ἱερατικῶν καὶ τῶν Λευϊτικῶν οἰκογενειῶν. Ἡ κλήρωσις ἔγινε ἔτσι, ὥστε κάθε πατριαρχικὴ οἰκογένεια ἐξελέγετο ἐναλλάξ, μία ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἐλεάζαρ καὶ μία ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἰθάμαρ.
7 καὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ πρῶτος τῷ ᾿Ιωαρίμ, τῷ ᾿Ιεδίᾳ ὁ δεύτερος, 7 Κατά την κλήρωσιν, ο πρώτος κλήρος έπεσεν στον Ιωαρίμ, ο δεύτερος στον Ιεδία, 7 Καὶ ὁ πρῶτος κλῆρος ἔπεσεν εἰς τὸν Ἰωαρίμ, ὁ δεύτερος εἰς τὸν Ἰεδίαν,
8 τῷ Χαρὶβ ὁ τρίτος, τῷ Σεωρὶμ ὁ τέταρτος, 8 ο τρίτος στον Χαρίβ, ο τέταρτος στον Σεωρίμ, 8 ὁ τρίτος εἰς τὸν Χαρίβ, ὁ τέταρτος εἰς τὸν Σεωρίμ,
9 τῷ Μελχίᾳ ὁ πέμπτος, τῷ Μεϊαμὶν ὁ ἕκτος, 9 ο πέμπτος στον Μελχία, ο έκτος στον Μεϊαμίν, 9 ὁ πέμπτος εἰς τὸν Μελχίαν, ὁ ἕκτος εἰς τὸν Μεϊαμίν,
10 τῷ Κὼς ὁ ἕβδομος, τῷ ᾿Αβίᾳ ὁ ὄγδοος, 10 ο έβδομος στον Κως, ο όγδοος στον Αβίαν, 10 ὁ ἕβδομος εἰς τὸν Κώς, ὁ ὄγδοος εἰς τὸν Ἀβίαν,
11 τῷ ᾿Ιησοῦ ὁ ἔνατος, τῷ Σεχενίᾳ ὁ δέκατος, 11 ο ένατος στον Ιησούν, ο δέκατος στον Σεχενίαν, 11 ὁ ἔνατος εἰς τὸν Ἰησοῦν, ὁ δέκατος εἰς τὸν Σεχενίαν,
12 τῷ ᾿Ελιαβὶ ὁ ἑνδέκατος, τῷ ᾿Ιακὶμ ὁ δωδέκατος, 12 ο ενδέκατος στον Ελισβί, ο δωδέκατος στον Ιακίμ, 12 ὁ ἑνδέκατος εἰς τὸν Ἐλιαβί, ὁ δωδέκατος εἰς τὸν Ἰακίμ,
13 τῷ ᾿Οπφᾷ ὁ τρισκαιδέκατος, τῷ ᾿Ιεσβαὰλ ὁ τεσσαρεσκαιδέκατος, 13 ο δέκατος τρίτος στον Οπφάν, ο δέκατος τέταρτος στον Ιεσβαάλ, 13 ὁ δέκατος τρίτος εἰς τὸν Ὀπφᾶν, ὁ δέκατος τέταρτος εἰς τὸν Ἰεσβαάλ,
14 τῷ Βελγᾷ ὁ πεντεκαιδέκατος, τῷ ᾿Εμμὴρ ὁ ἑκκαιδέκατος, 14 ο δέκατος πέμπτος στον Βελγάν, ο δέκατος έκτος στον Εμμήρ, 14 ὁ δέκατος πέμπτος εἰς τὸν Βελγάν, ο δέκατος ἕκτος εἰς τὸν Ἐμμήρ,
15 τῷ Χηζὶν ὁ ἑπτακαιδέκατος, τῷ ᾿Αφεσὴ ὁ ὀκτωκαιδέκατος, 15 ο δέκατος έβδομος στον Χηζίν, ο δέκατος όγδοος στον Αφεσή. 15 ὁ δέκατος ἕβδομος εἰς τὸν Χηζίν, ὁ δέκατος ὄγδοος εἰς τὸν Ἀφεσή,
16 τῷ Φεταίᾳ ὁ ἐννεακαιδέκατος, τῷ ᾿Εζεκὴλ ὁ εἰκοστός, 16 ο δέκατος ένατος στον Φεταίαν, ο εικοστός στον Εζεκήλ, 16 ὁ δέκατος ἔνατος εἰς τὸν Φεταίαν, ὁ εἰκοστὸς εἰς τὸν Ἐζεκήλ,
17 τῷ ᾿Αχὶμ ὁ εἷς καὶ εἰκοστός, τῷ Γαμοὺλ ὁ δεύτερος καὶ εἰκοστός, 17 ο εικοστός πρώτος στον Αχίμ, ο εικοστός δεύτερος στον Γαμούλ, 17 ὁ εἰκοστὸς πρῶτος εἰς τὸν Ἀχίμ, ὁ εἰκοστὸς δεύτερος εἰς τὸν Γαμούλ,
18 τῷ ᾿Αδαλλαὶ ὁ τρίτος καὶ εἰκοστός, τῷ Μαασαὶ ὁ τέταρτος καὶ εἰκοστός. 18 ο εικοστός τρίτος στον Αδαλλαί, ο εικοστός τέταρτος στον Μαασαί. 18 ὁ εἰκοστὸς τρίτος εἰς τὸν Ἀδαλλαὶ καὶ ὁ εἰκοστὸς τέταρτος εἰς τὸν Μαασαί.
19 αὕτη ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν κατὰ τὴν λειτουργίαν αὐτῶν τοῦ εἰσπορεύεσθαι εἰς οἶκον Κυρίου κατὰ τὴν κρίσιν αὐτῶν διὰ χειρὸς ᾿Ααρὼν πατρὸς αὐτῶν, ὡς ἐνετείλατο Κύριος ὁ Θεὸς ᾿Ισραήλ. 19 Αυταί ήσαν αι ιερατικαί τάξεις αναλόγως της υπηρεσίας των προς τον Κυριον, δια να εισέρχονται οι ιερείς αυτοί στον ναόν του Κυρίου, σύμφωνα με όσα δια μέσου του Ααρών του προγόνου αυτών είχε διατάξει Κυριος ο Θεός του ισραηλιτικού λαού. 19 Αὐτὴ ἦταν ἡ ταξινόμησις καὶ ἡ ὀργάνωσις τῶν ἱερέων ἀναλόγως τῶν ἱερατικῶν διακονημάτων των, ὥστε οἱ ἱερεῖς νὰ εἰσέρχωνται εἰς τὸν Ναὸν τοῦ Κυρίου συμφώνως πρὸς τὰ καθήκοντα, ποὺ τοὺς εἶχαν καθορισθῇ διὰ μέσου τοῦ Ἀαρών, τοῦ προγόνου των, ὅπως ἀκριβῶς εἶχε δώσει ἐντολὴν ὁ Κύριος, ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ.
20 Καὶ τοῖς υἱοῖς Λευὶ τοῖς καταλοίποις· τοῖς υἱοῖς ᾿Αμβρὰμ Σωβαήλ· τοῖς υἱοῖς Σωβαὴλ ᾿Ιεδία. 20 Οι δε αρχηγοί από τους υπολοίπους Λευίτας ήσαν από τους υιούς του Αμβράμ ο Σωβαήλ, από τους υιούς του Σωβαήλ ο Ιεδία. 20 Οἱ ἀκόλουθοι εἶναι οἱ ἀρχηγοὶ τῶν ὑπολοίπων ἀπογόνων τοῦ Λευΐ. Ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἀμβράμ (πατέρα τοῦ Μωϋσῆ καὶ τοῦ Ἀαρών) ἀρχηγὸς ἦταν ὁ Σωβαήλ· ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους τοῦ Σωβαὴλ ὁ Ἰεδία.
21 τῷ Ρααβίᾳ ὁ ἄρχων ᾿Ιεσίας, 21 Από τον Ρααβία προήλθεν ο άρχων Ιεσίας. 21 Ἀπὸ τὸν Ρααβία προῆλθεν ὁ ἀρχηγὸς Ἰεσίας
22 καὶ τῷ ᾿Ισααρὶ Σαλωμώθ· τοῖς υἱοῖς Σαλωμὼθ ᾿Ιάθ. 22 Από τον Ισααρί ο Σαλωμώθ. Από τους υιούς του Σαλωμώθ ο Ιάθ. 22 καὶ ἀπὸ τὸν Ἰσααρὶ ὁ Σαλωμώθ. Ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους τοῦ Σαλωμὼθ ὁ Ἰάθ.
23 υἱοὶ ᾿Ιεδιοῦ· ᾿Αμαδία ὁ δεύτερος, ᾿Ιαζιὴλ ὁ τρίτος, ᾿Ιεκμοὰμ ὁ τέταρτος. 23 Υιοί του Ιεδιού ήσαν ο δευτερεύων Αμαδίας, ο τριτεύων Ιαζιήλ και ο τεταρτεύων Ιεκμοάμ. 23 Ἀπὸ τοὺς υἱοὺς τοῦ Ἰεδιοῦ ἀρχηγοὶ ἦσαν: Δεύτερος κατὰ τὴν ἡλικίαν ὁ Ἀμαδία, τρίτος ὁ Ἰαζιήλ, τέταρτος ὁ Ἰεκμοάμ.
24 τοῖς υἱοῖς ᾿Οζιὴλ Μιχά· υἱοὶ Μιχὰ Σαμήρ. 24 Μεταξύ των υιών του Οζιήλ ήτο ο Μιχά, υιός δε του Μιχά ήτο ένας, ο Σαμήρ. 24 Ἀπὸ τοὺς υἱοὺς τοῦ Ὀζιὴλ ἦταν ὁ Μιχά, ἀπὸ δὲ τοὺς υἱοὺς τοῦ Μιχὰ ὁ Σαμήρ.
25 ἀδελφὸς Μιχὰ ᾿Ισία· υἱὸς ᾿Ισία Ζαχαρία. 25 Αδελφός του Μιχά ήτο ο Ισίας, υιός δε του Ισία ήτο ο Ζαχαρίας. 25 Ἀδελφὸς τοῦ Μιχὰ ἦταν ὁ Ἰσία· υἱὸς δὲ τοῦ Ἰσία ἦταν ὁ Ζαχαρία.
26 υἱοὶ Μεραρὶ Μοολὶ καὶ Μουσί. υἱοὶ ᾿Οζία υἱοὶ Βοννί. 26 Υιοί του Μεραρί ήσαν ο Μοολί και ο Μουσί, υιοί του Οζία ήσαν οι υιοί του Βοννί. 26 Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Μεραρὶ ἦσαν ὁ Μοολὶ καὶ ὁ Μουσί. Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ὀζία ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Βοννί.
27 υἱοὶ Μεραρὶ τῷ ᾿Οζίᾳ, υἱοὶ αὐτοῦ ᾿Ισοὰμ καὶ Σακχοὺρ καὶ ᾿Αβαΐ, 27 Οι υιοί του Μεραρί από τον υιόν του τον Οζίαν ήσαν ο Ισοάμ, ο Σακχούρ και ο Αβαΐ. 27 Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Μεραρὶ διὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ Ὀζία ἦσαν ὁ Ἰσοάμ, ὁ Σακχοὺρ καὶ ὁ Ἀβαΐ.
28 τῷ Μοολὶ ᾿Ελεάζαρ καὶ ᾿Ιθάμαρ· καὶ ἀπέθανεν ᾿Ελεάζαρ καὶ οὐκ ἦσαν αὐτῷ υἱοί. 28 Υιοί του Μοολί ήσαν ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ. Ο Ελεάζαρ απέθανε, χωρίς να αφήση υιούς. 28 Υἱοὶ τοῦ Μοολὶ ἦσαν ὁ Ἐλεάζαρ καὶ ὁ Ἰθάμαρ· ἀπέθανε δὲ ὁ Ἐλεάζαρ καὶ δὲν ἀφῆκεν υἱούς.
29 τῷ Κίς· υἱοὶ τοῦ Κὶς ῾Ιεραμεήλ. 29 Υιός του Κις ήτο ένας, ο Ιεραμεήλ. 29 Εἰς τὸν Κίς· υἱοὶ τοῦ Κὶς ἦταν μόνον ἕνας ὁ Ἱεραμεήλ.
30 καὶ υἱοὶ τοῦ Μουσὶ Μοολὶ καὶ ᾿Εδὲρ καὶ ᾿Ιαριμώθ. οὗτοι υἱοὶ τῶν Λευιτῶν κατ᾿ οἴκους πατριῶν αὐτῶν. 30 Οι υιοί του Μούσι ήσαν ο Μοολί, ο Εδέρ και ο Ιαριμώθ. Αυτοί όλοι ήσαν Λευίται κατανεμημένοι εις πατριαρχικάς οικογενείας. 30 Υἱοὶ δὲ τοῦ Μουσὶ ἦσαν τρεῖς: Ὁ Μοολί, ὁ Ἐδὲρ καὶ ὁ Ἰαριμώθ. Αὐτοὶ ἦσαν οἱ ἀπόγονοι τῶν Λευϊτῶν, διηρημένοι κατὰ τὰς πατριαρχικάς των οἰκογενείας.
31 καὶ ἔλαβον καὶ αὐτοὶ κλήρους καθὼς οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν υἱοὶ ᾿Ααρὼν ἐναντίον τοῦ βασιλέως καὶ Σαδὼκ καὶ ᾿Αχιμέλεχ καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν, πατριάρχαι ἀραὰβ καθὼς οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ οἱ νεώτεροι. 31 Και αυτοί, όπως και οι ανήκοντες εις την ιδίαν με αυτούς φυλήν ιερείς οι απόγονοι του Ααρών, επήραν κλήρους ενώπιον του βασιλέως, ενώπιον του Σαδώκ και του Αχιμέλεχ, ενώπιον των αρχηγών των οικογενειών, των ιερέων και των Λευϊτών, αι αρχαιότεραι οικογενειαι, όπως και αι νεώτεροι, με τα ίδια δικαιώματα. 31 Οἱ Λευῖται αὐτοὶ ἔρριψαν κλήρους ὅπως καὶ οἱ ἀδελφοί (συγγενεῖς) των, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀαρών, παρουσία τοῦ βασιλιᾶ Δαβίδ, τοῦ ἀρχιερέως Σαδώκ, τοῦ Ἀχιμέλεχ καὶ ἐνώπιον τῶν ἀρχηγῶν τῶν ἱερατικῶν καὶ τῶν Λευϊτικῶν οἰκογενειῶν. Αὐτοὶ οἱ ἀρχηγοὶ τῶν πατριαρχικῶν οἰκογενειῶν (κατ’ ἄλλην γραφήν: Οἱ πρεσβύτεροι) ἦσαν ὅμοιοι (εἶχαν τὰ ἴδια δικαιώματα) μὲ τοὺς ἀδελφούς των τοὺς νεωτέρους.