Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021
Ανατ: 07:17
Δύση: 19:17
Σελ. 20 ημ.
269-96
13ος χρόνος, 4971η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 (ΚΕ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ ἔστησε Δαυὶδ ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ ἄρχοντες τῆς δυνάμεως εἰς τὰ ἔργα τοὺς υἱοὺς ᾿Ασὰφ καὶ Αἰμὰν καὶ ᾿Ιδιθοὺν τοὺς ἀποφθεγγομένους ἐν κινύραις καὶ ἐν νάβλαις καὶ ἐν κυμβάλοις. καὶ ἐγένετο ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν ἐργαζομένων ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν. 1 Ο βασιλεύς Δαυίδ και οι στρατιωτικοί του άρχοντες εγκατέστησαν τους υιούς του Ασάφ, του Αιμάν και του Ιδιθούν στο να ψάλλουν με την βοήθειαν μουσικών οργάνων, κινυράς, νάβλας και κυμβάλων. Ο αριθμός και τα ονόματα αυτών, που είχαν καθορισθή δι' αυτά τα έργα, είναι τα εξής· 1 Επὶ πλέον ὁ βασιλιᾶς Δαβὶδ καὶ οἱ ἀρχηγοί (διοικηταί) τοῦ στρατοῦ ἐξέλεξαν καὶ ἐγκατέστησαν τοὺς υἱοὺς τοῦ Ἀσάφ, τοῦ Αἰμὰν καὶ τοῦ Ἰδιθοὺν εἰς τὰ ἔργα τῆς ψαλμωδίας μὲ τὴν συνοδείαν μουσικῶν ὀργάνων, τῆς κινύρας, τῆς νάβλας (=ἅρπας, λύρας) καὶ τοῦ κυμβάλου (=τυμπάνου). Ὁ δὲ ἀριθμὸς καὶ τὰ ὀνόματα ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι εἰργάζοντο εἰς τὰ μουσικὰ αὐτὰ ἔργα, εἶναι:
2 υἱοὶ ᾿Ασάφ, Σακχοὺρ ᾿Ιωσὴφ καὶ Ναθανίας καὶ ᾿Εραήλ, υἱοὶ ᾿Ασὰφ ἐχόμενοι τοῦ βασιλέως. 2 Από τους απογόνους του Ασάφ ο Ζακχούρ, ο Ιωσήφ, ο Ναθανίας και ο Εραήλ. Αυτοί όλοι ήσαν απόγονοι του Ασάφ διωρισμένοι από τον βασιλέα. 2 Ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἀσάφ: Ὁ Σακχούρ, ὁ Ἰωσήφ, ὁ Ναθανίας καὶ ὁ Ἐραήλ. Οἱ τέσσερις αὐτοὶ ἦσαν ἀπόγονοί του Ἀσάφ καὶ ἀσκοῦσαν τὸ ἔργον τοῦ μουσικοῦ κατὰ τὴν ὁδηγίαν καὶ παραγγελίαν τοῦ βασιλιᾶ.
3 τῷ ᾿Ιδιθοὺν υἱοὶ ᾿Ιδιθούν· Γοδολίας καὶ Σουρὶ καὶ ᾿Ισέας καὶ Σεμεΐ καὶ ᾿Ασαβίας καὶ Ματταθίας, ἓξ μετὰ τὸν πατέρα αὐτῶν ᾿Ιδιθούν, ἐν κινύρᾳ ἀνακρουόμενοι ἐξομολόγησιν καὶ αἴνεσιν τῷ Κυρίῳ. 3 Εις τον Ιδιθούν· Υιοί αυτού του Ιδιθούν ήσαν ο Γοδολίας, ο Σουρί, ο Ισέας, ο Σεμεΐ, ο Ασαβίας και ο Ματταθίας, εξ μετά τον πατέρα των τον Ιδιθούν. Αυτοί ανακρούοντες την κινύραν προσέφεραν ευχαριστίαν και δοξολογίαν προς τον Κυριον. 3 Εἰς τὸν Ἰδιθούν· οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰδιθοὺν ἦσαν: Ὁ Γοδολίας, ὁ Σουρί, ὁ Ἰσέας, ὁ Σεμεΐ, ὁ Ἀσαβίας καὶ ὁ Ματταθίας· ἕξι υἱοὶ ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ πατέρα των Ἰδιθούν, οἱ ὁποῖοι παίζοντες τὸ ὄργανον τῆς κινυρᾶς προσέφεραν δοξολογίαν μεγαλειότητος καὶ ὕμνον καὶ ἔπαινον εἰς τὸν Κύριον.
4 τῷ Αἰμὰν υἱοὶ Αἰμάν· Βουκίας καὶ Ματθανίας καὶ ᾿Οζιὴλ καὶ Σουβαὴλ καὶ ᾿Ιεριμὼθ καὶ ᾿Ανανίας καὶ ᾿Ανὰν καὶ ῾Ελιαθὰ καὶ Γοδολλαθὶ καὶ Ρωμετθιέζερ καὶ ᾿Ιεσβασακὰ καὶ Μαλλιθὶ καὶ ᾿Ωθηρὶ καὶ Μεαζώθ· 4 Εις τον Αιμάν· Υιοί του Αιμάν ήσαν ο Βουκίας, ο Ματθανίας, ο Οζιήλ, ο Σουβαήλ, ο Ιεριμώθ, ο Ανανίας, ο Ανάν, ο Ελιαθά, ο Γοδολλαθί, ο Ρωμετθιέζερ, ο Ιεσβασακά, ο Μαλλιθί, ο Ωθηρί και ο Μεαζώθ. 4 Εἰς τὸν Αἰμάν· οἱ δεκατέσσερις υἱοὶ τοῦ Αἰμάν ἦσαν: Ὁ Βουκίας, ὁ Ματθανίας, ὁ Ὀζιήλ, ὁ Σουβαήλ, ὁ Ἱεριμώθ, ὁ Ἀνανίας, ὁ Ἀνάν, ὁ Ἐλιαθά, ὁ Γοδολλαθί, ὁ Ρωμετθιέζερ, ὁ Ἰεσβασακά, ὁ Μαλλιθί, ὁ Ὠθηρὶ καὶ ὁ Μεαζώθ.
5 πάντες οὗτοι υἱοὶ τῷ Αἰμὰν τῷ ἀνακρουομένῳ τῷ βασιλεῖ ἐν λόγοις Θεοῦ ὑψῶσαι κέρας. καὶ ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῷ Αἰμὰν υἱοὺς τεσσαρεσκαίδεκα, καὶ θυγατέρας τρεῖς. 5 Αυτοί όλοι ήσαν υιοί του Αιμάν, ο οποίος έπαιζεν ενώπιον του βασιλέως ωδάς του Θεού με όργανα, δια να υμνή την παντοδυναμίαν του. Ο δε Θεός έδωκεν στον Αιμάν δεκατέσσαρας υιούς και τρεις θυγατέρας. 5 Ὅλοι αὐτοὶ ἦσαν υἱοὶ τοῦ Αἰμάν, ὁ ὁποῖος ἔπαιζε τὰ μουσικά του ὄργανα χάριν τοῦ βασιλιᾶ καὶ κατὰ διαταγὴν τοῦ βασιλιᾶ ἀνέπεμπεν ἱερὲς ὠδὲς εἰς τὸν Θεόν, διὰ νὰ ἐξυψώσῃ καὶ ἐξυμνήσῃ τὴν δύναμίν του. Ὁ Θεὸς ἔδωκεν εἰς τὸν Αἰμὰν δεκατέσσερις υἱοὺς καὶ τρεῖς θυγατέρες.
6 πάντες οὗτοι μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῶν ὑμνῳδοῦντες ἐν οἴκῳ Θεοῦ, ἐν κυμβάλοις καὶ νάβλαις καὶ ἐν κινύραις εἰς τὴν δουλείαν οἴκου τοῦ Θεοῦ, ἐχόμενα τοῦ βασιλέως καὶ ᾿Ασάφ, καὶ ᾿Ιδιθοὺν καὶ Αἰμάν. 6 Ολοι αυτοί οι Λευίται υπό την διεύθυνσιν του πατρός των είχον ως έργον των να υμνούν και να δοξάζουν τον Θεόν στον ναόν με κύμβαλα, με νάβλας και με κινύρας, κατά διαταγήν του βασιλέως και υπό την διεύθυνσιν του Ασάφ, του Ιδιθούν και του Αιμάν. 6 Ὅλοι αὐτοὶ ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ πατέρα των ἔψαλλαν ὕμνους δοξολογίας εἰς τὸν Ναὸν τοῦ Θεοῦ μὲ κύμβαλα (- τύμπανα), νάβλες ( = ἄρπες, λύρες) καὶ κινύρες διὰ τὴν ὑπηρεσίαν καὶ τὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες τοῦ Ναοῦ τοῦ Θεοῦ. Εἰργάζοντο δὲ τὸ ἔργον αὐτὸ κατὰ διαταγὴν τοῦ βασιλιᾶ καὶ ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Ἀσάφ, τοῦ Ἰδιθοὺν καὶ τοῦ Αἰμάν.
7 καὶ ἐγένετο ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μετὰ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, δεδιδαγμένοι ᾄδειν Κυρίῳ, πᾶς συνιών, διακόσιοι ὀγδοήκοντα καὶ ὀκτώ. 7 Ο αριθμός αυτών μαζή με τους αδελφούς των, οι οποίοι είχον διδαχθή να ψάλλουν προς τον Κυριον, όλοι αυτοί οι ικανοί δια τους ψαλμούς ήσαν εν όλω διακόσιοι ογδοήκοντα οκτώ. 7 Καὶ ἔφθασεν ὁ ἀριθμός των, μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους ἀδελφούς των Λευῖτας, οἱ ὁποῖοι εἶχαν διδαχθῇ καὶ ἀσκηθῇ εἰς τὸ νὰ ἀναπέμπουν ψαλμοὺς εἰς τὸν Κύριον ὁ ἀριθμὸς δηλαδὴ ἐκείνων, ποὺ εἶχαν εἰδικευθῆ εἰς τὸ ἔργον αὐτό, ἔφθασε τοὺς διακοσίους ὀγδόντα ὀκτὼ (288).
8 καὶ ἔλαβον καὶ αὐτοὶ κλήρους ἐφημεριῶν κατὰ τὸν μικρὸν καὶ κατὰ τὸν μέγαν, τελείων καὶ μανθανόντων. 8 Εβαλαν και αυτοί κλήρον των τάξεών των, μικροί και μεγάλοι, τόσον οι διδάσκαλοι όσον και οι μαθητευόμενοι. 8 Ἔβαλαν καὶ αὐτοὶ κλήρους, διὰ νὰ καθορίσουν τὶς ἐφημερίες των· ἔβαλαν κλήρους μικροί (νεώτεροι) καὶ μεγάλοι (πρεσβύτεροι), ἔμπειροι διδάσκαλοι καὶ μαθηταί.
9 καὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ πρῶτος υἱῶν αὐτοῦ καὶ ἀδελφῶν αὐτοῦ τῷ ᾿Ασὰφ τῷ ᾿Ιωσὴφ Γοδολίας· ὁ δεύτερος ῾Ηνεία, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο· 9 Ο πρώτος κλήρος εβγήκε δια τους υιούς και τους αδελφούς του Ασάφ, εκληρώθη δε ο Ιωσήφ ο Γοδολίας. Ο δεύτερος κλήρος έπεσεν στον Ηνείαν. Αυτός, οι υιοί και οι αδελφοί αυτού ήσαν δώδεκα. 9 Ὁ πρῶτος κλῆρος ἔπεσεν εἰς τοὺς υἱοὺς καὶ τοὺς ἀδελφοὺς τῆς οἰκογενείας τοῦ Ἀσάφ, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἐκληρώθη ὁ Ἰωσὴφ Γοδολίας. Ὁ δεύτερος ἔπεσεν εἰς τὸν Ἡνεία· αὐτός, οἱ υἱοί του καὶ οἱ ἀδελφοί του ἦσαν δώδεκα.
10 ὁ τρίτος Ζακχούρ, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο· 10 Ο τρίτος κλήρος έπεσεν στον Ζακχούρ. Αυτός, οι υιοί αυτού και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα. 10 Ὁ τρίτος ἔπεσεν εἰς τὸν Ζακχούρ· αὐτός, οἱ υἱοί του καὶ οἱ ἀδελφοί του ἦσαν δώδεκα.
11 ὁ τέταρτος ᾿Ιεσρί, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο· 11 Ο τέταρτος έπεσεν στον Ιεσρί. Αυτός, οι υιοί και οι αδελφοί αυτού ήσαν δώδεκα. 11 Ὁ τέταρτος ἔπεσεν εἰς τὸν Ἰεσρί· αὐτός, οἱ υἱοί του καὶ οἱ ἀδελφοί του ἦσαν δώδεκα.
12 ὁ πέμπτος Ναθανίας, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο· 12 Ο πέμπτος στον Ναθανίαν. Αυτός, οι υιοί και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα. 12 Ὁ πέμπτος ἔπεσεν εἰς τὸν Ναθανίαν· αὐτός, οἱ υἱοί του καὶ οἱ ἀδελφοί του ἦσαν δώδεκα.
13 ὁ ἕκτος Βουκίας, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο· 13 Ο έκτος κλήρος έπεσεν στον Βουκίαν. Αυτός, οι υιοί του και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα. 13 Ὁ ἕκτος ἔπεσεν εἰς τὸν Βουκίαν· αὐτός, οἱ υἱοί του καὶ οἱ ἀδελφοί του ἦσαν δώδεκα.
14 ὁ ἕβδομος ᾿Ισεριήλ, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο· 14 Ο έβδομος κλήρος έπεσεν στον Ισεριήλ. Αυτός, οι υιοί και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα. 14 Ὁ ἕβδομος ἔπεσεν εἰς τὸν Ἰσεριήλ· αὐτός, οἱ υἱοί του καὶ οἱ ἀδελφοί του ἦσαν δώδεκα.
15 ὁ ὄγδοος ᾿Ιωσία, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο· 15 Ο όγδοος έπεσεν στον Ιωσίαν. Αυτός, οι υιοί και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα. 15 Ὁ ὄγδοος ἔπεσεν εἰς τὸν Ἰωσία· αὐτός, οἱ υἱοί του καὶ οἱ ἀδελφοί του ἦσαν δώδεκα.
16 ὁ ἔνατος Ματθανίας, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο· 16 Ο ένατος κλήρος έπεσεν στον Ματθανίαν. Αυτός, οι υιοί του και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα. 16 Ὁ ἔνατος ἔπεσεν εἰς τὸν Ματθανίαν· αὐτός, οἱ υἱοί του καὶ οἱ ἀδελφοί του ἦσαν δώδεκα.
17 ὁ δέκατος Σεμεΐα, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο· 17 Ο δέκατος έπεσεν στον Σεμεΐα. Αυτός, οι υιοί του και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα. 17 Ὁ δέκατος ἔπεσεν εἰς τὸν Σεμεΐα· αὐτός, οἱ υἱοί του καὶ οἱ ἀδελφοί του ἦσαν δώδεκα.
18 ὁ ἑνδέκατος ᾿Ασριήλ, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο· 18 Ο ενδέκατος έπεσεν στον Ασριήλ. Αυτός, οι υιοί του και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα. 18 Ὁ ἑνδέκατος ἔπεσεν εἰς τὸν Ἀσριήλ· αὐτός, οἱ υἱοί του καὶ οἱ ἀδελφοί του ἦσαν δώδεκα.
19 ὁ δωδέκατος ᾿Ασαβία, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο· 19 Ο δωδέκατος έπεσεν στον Ασαβίαν. Αυτός, οι υιοί και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα. 19 Ὁ δωδέκατος ἔπεσεν εἰς τὸν Ἀσαβία· αὐτός, οἱ υἱοί του καὶ οἱ ἀδελφοί του ἦσαν δώδεκα.
20 ὁ τρισκαιδέκατος Σουβαήλ, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο· 20 Ο δέκατος τρίτος έπεσεν στον Σουβαήλ. Αυτός, οι υιοί του και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα. 20 Ὁ δέκατος τρίτος ἔπεσεν εἰς τὸν Σουβαήλ· αὐτός, οἱ υἱοί του καὶ οἱ ἀδελφοί του ἦσαν δώδεκα.
21 ὁ τεσσαρεσκαιδέκατος Ματταθίας, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο· 21 Ο δέκατος τέταρτος κλήρος έπεσεν στον Ματταθίαν. Αυτός, οι υιοί του και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα. 21 Ὁ δέκατος τέταρτος ἔπεσεν εἰς τὸν Ματταθίαν· αὐτός, οἱ υἱοί του καὶ οἱ ἀδελφοί του ἦσαν δώδεκα.
22 ὁ πεντεκαιδέκατος ᾿Ιεριμώθ, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο· 22 Ο δέκατος πέμπτος κλήρος έπεσεν στον Ιεριμώθ. Αυτός, οι υιοί του και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα. 22 Ὁ δέκατος πέμπτος ἔπεσεν εἰς τὸν Ἰεριμώθ· αὐτός, οἱ υἱοί του καὶ οἱ ἀδελφοί του ἦσαν δώδεκα.
23 ὁ ἑκκαιδέκατος ᾿Ανανίας, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο· 23 Ο δέκατος έκτος κλήρος έπεσεν στον Ανανίαν. Αυτός, οι υιοί του και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα. 23 Ὁ δέκατος ἕκτος ἔπεσεν εἰς τὸν Ἀνανία· αὐτός, οἱ υἱοί του καὶ οἱ ἀδελφοί του ἦσαν δώδεκα.
24 ὁ ἑπτακαιδέκατος ᾿Ιεσβασακά, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο· 24 Ο δέκατος έβδομος έπεσεν στον Ιεσβασακά. Αυτός, οι υιοί του και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα. 24 Ὁ δέκατος ἕβδομος ἔπεσεν εἰς τὸν Ἰεσβασακά· αὐτός, οἱ υἱοί του καὶ οἱ ἀδελφοί του ἦσαν δώδεκα.
25 ὁ ὀκτωκαιδέκατος ᾿Ανανί, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο· 25 Ο δέκατος όγδοος έπεσεν στον Ανανίαν. Αυτός, οι αδελφοί του και οι υιοί του ήσαν δώδεκα. 25 Ὁ δέκατος ὄγδοος ἔπεσεν εἰς τὸν Ἀνανίαν· αὐτός, οἱ υἱοί του καὶ οἱ ἀδελφοί του ἦσαν δώδεκα,
26 ὁ ἐννεακαιδέκατος Μαλλιθί, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο· 26 Ο δέκατος ένατος έπεσεν στον Μαλλιθί. Αυτός, οι υιοί του και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα. 26 Ὁ δέκατος ἔνατος ἔπεσεν εἰς τὸν Μαλλιθί· αὐτός, οἱ υἱοί του καὶ οἱ ἀδελφοί του ἦσαν δώδεκα.
27 ὁ εἰκοστὸς ῾Ελιαθά, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο· 27 Ο εικοστός έπεσεν στον Ελιαθά. Αυτός, οι υιοί του και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα. 27 Ὁ εἰκοστὸς ἔπεσεν εἰς τὸν Ἐλιαθά· αὐτός, οἱ υἱοί του καὶ οἱ ἀδελφοί του ἦσαν δώδεκα.
28 ὁ εἰκοστὸς πρῶτος ᾿Ωθηρί, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο· 28 Ο εικοστός πρώτος έπεσεν στον Ωθηρί. Αυτός, οι υιοί του και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα. 28 Ὁ εἰκοστὸς πρῶτος ἔπεσεν εἰς τὸν Ὠθηρί· αὐτός, οἱ υἱοί του καὶ οἱ ἀδελφοί του ἦσαν δώδεκα.
29 ὁ εἰκοστὸς δεύτερος Γοδολλαθί, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο· 29 Ο εικοστός δεύτερος έπεσεν στον Γοδολλαθί. Αυτός, οι υιοί του και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα. 29 Ὁ εἰκοστὸς δεύτερος ἔπεσεν εἰς τὸν Γοδολλαθί· αὐτός, οἱ υἱοί του καὶ οἱ ἀδελφοί του ἦσαν δώδεκα.
30 ὁ εἰκοστὸς τρίτος Μεαζώθ, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο· 30 Ο εικοστός τρίτος έπεσεν στον Μεαζώθ. Αυτός, οι υιοί του και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα. 30 Ὁ εἰκοστὸς τρίτος ἔπεσεν εἰς τὸν Μεαζώθ· αὐτός, οἱ υἱοί του καὶ οἱ ἀδελφοί του ἦσαν δώδεκα.
31 ὁ εἰκοστὸς τέταρτος Ρωμετθιέζερ, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο. 31 Και ο εικοστός τέταρτος κλήρος έπεσεν στον Ρωμετθιέζερ. Αυτός, οι υιοί του και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα. 31 Ὁ εἰκοστὸς τέταρτος ἔπεσεν εἰς τὸν Ρωμετθιέζερ· αὐτός, οἱ υἱοί του καὶ οἱ ἀδελφοί του ἦσαν δώδεκα.