Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021
Ανατ: 07:17
Δύση: 19:17
Σελ. 20 ημ.
269-96
13ος χρόνος, 4971η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (Δ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ υἱοὶ ᾿Ιούδα· Φαρές, ᾿Εσρὼμ καὶ Χαρμὶ καὶ ῎Ωρ, Σουβὰλ 1 Οι υιοί του Ιούδα ήσαν· ο Φαρές, ο Εσρώμ, ο Χαρμί, ο Ωρ, ο Σουβάλ 1 Απόγονοι τοῦ Ἰούδα ἦσαν: Ὁ Φαρές, ὁ Ἐσρώμ, ὁ Χαρμί, ὁ Ὢρ καὶ ὁ Σουβάλ.
2 καὶ Ράδα υἱὸς αὐτοῦ· καὶ Σουβὰλ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιέθ, καὶ ᾿Ιὲθ ἐγέννησε τὸν ᾿Αχιμαΐ, καὶ τὸν Λαάδ· αὗται αἱ γενέσεις τοῦ Σαραθί. 2 και ο Ραδα, ο υιός αυτού. Ο Σουβάλ εγέννησε τον Ιέθ, ο Ιέθ εγέννησε τον Αχιμαΐ και τον Λαάδ. Οι δε απόγονοι του Σαραθί ήσαν· 2 Ὁ Ράδα ἦταν υἱὸς τοῦ Σουβάλ. Ὁ Σουβὰλ ἐγέννησε τὸν Ἰέθ· ὁ Ἰὲθ ἐγέννησε τὸν Ἀχιμαῒ καὶ τὸν Λαάδ. Αὐτοὶ δὲ ἦσαν οἱ ἀπόγονοι τοῦ Σαραθί.
3 καὶ οὗτοι υἱοὶ Αἰτάμ· ᾿Ιεζραὴλ καὶ ᾿Ιεσμὰν καὶ ᾿Ιεβδάς, καὶ ὄνομα ἀδελφῆς αὐτῶν ᾿Εσηλεββών. 3 Κατά πρώτον οι υιοί του Αιτάμ ο Ιεζραήλ, ο Ιεσμάν, ο Ιεβδάς και η αδελφή των, η οποία ωνομάζετο Εσηλεββών. 3 Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Αἰτὰμ ἦσαν: Ὁ Ἰεζραήλ, ὁ Ἰεσμάν, ὁ Ἰεβδάς· τὸ δὲ ὄνομα τῆς ἀδελφῆς των ἦταν Ἐσηλεββών.
4 καὶ Φανουὴλ πατὴρ Γεδώρ, καὶ ᾿Αζὴρ πατὴρ ᾿Ωσάν. οὗτοι υἱοὶ ῍Ωρ τοῦ πρωτοτόκου ᾿Εφραθὰ πατρὸς Βαθαλαέν. 4 Φανουήλ ο πατήρ της πόλεως Γεδώρ, και Αζήρ ο πατήρ της πόλεως Ωσάν. Αυτοί ήσαν υιοί του Ωρ του πρωτοτόκου του Εφραθά, πατρός της Βαιθαλαέν. 4 Ὁ Φανουὴλ ἦταν ὁ ἰδρυτής (καὶ ἀρχηγὸς) τῆς πόλεως Γεδὼρ καὶ ὁ Ἀζὴρ ὁ ἰδρυτής (καὶ ἀρχηγὸς) τῆς πόλεως Ὡσάν. Αὐτοὶ ἦσαν υἱοὶ τοῦ Ὢρ, τοῦ πρωτοτόκου υἱοῦ τοῦ Ἐφραθᾶ, ἰδρυτοῦ (καὶ ἀρχηγοῦ) τῆς πόλεως Βαιθαλαέν.
5 καὶ τῷ ᾿Ασοὺρ πατρὶ Θεκωὲ ἦσαν δύο γυναῖκες, ᾿Αωδὰ καὶ Θοαδά. 5 Ο Ασούρ ο πατήρ της πόλεως Θεκωέ είχε δύο συζύγους, την Αωδά και την Θοαδά. 5 Ὁ Ἀσούρ, ὁ ἰδρυτής (καὶ ἀρχηγός) τῆς πόλεως Θεκωέ, εἶχε δύο συζύγους: Τὴν Ἀωδὰ καὶ τὴν Θοαδά.
6 καὶ ἔτεκεν αὐτῷ ᾿Αωδὰ τὸν ᾿Ωχαία καὶ τὸν ᾿Ηφὰλ καὶ τὸν Θεμὰν καὶ τὸν ᾿Αασθήρ· πάντες οὗτοι υἱοὶ ᾿Αωδᾶς. 6 Η Αωδά εγέννησεν εις αυτόν τον Ωχαίαν, τον Ηφάλ, τον Θαιμάν και τον Αασθήρ. Ολοι αυτοί είναι παιδιά της Αωδάς. 6 Ἡ Ἀωδὰ ἐγέννησεν εἰς τὸν Ἀσοὺρ τέσσερις υἱούς: Τὸν Ὠχαία, τὸν Ἠφάλ, τὸν Θαιμὰν καὶ τὸν Ἀασθήρ. Ὅλοι αὐτοὶ ἦσαν υἱοὶ τῆς Ἀωδάς.
7 καὶ υἱοὶ Θοαδᾶς· Σερὲθ καὶ Σαὰρ καὶ ᾿Εθνάν. 7 Οι υιοί της Θοαδάς είναι· ο Σερέθ, ο Σαάρ και ο Εθνάν. 7 Υἱοὶ δὲ τῆς Θοαδὰς ἦσαν τρεῖς: Ὁ Σερέθ, ὁ Σαὰρ καὶ ὁ Ἐθνάν.
8 καὶ Κὼς ἐγέννησε τὸν ᾿Ενὼβ καὶ τὸν Σαβαθά. καὶ γεννήσεις ἀδελφοῦ Ρηχὰβ υἱοῦ ᾿Ιαρίν. 8 Ο Κως εγέννησε τον Ενώβ και τον Σαβαθά, και τας οικογενείας του Ρηχάβ υιού του Ιαρίν. 8 Ὁ Κὼς ἦταν πατέρας τοῦ Ἐνὼβ καὶ τοῦ Σαβαθὰ καὶ πρόγονος τῶν οἰκογενειῶν, ποὺ προῆλθαν ἀπὸ τὸν Ρηχάβ, υἱὸν τοῦ Ἰαρίν.
9 καὶ ἦν ᾿Ιγαβὴς ἔνδοξος ὑπὲρ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ· καὶ ἡ μήτηρ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιγαβὴς λέγουσα· ἔτεκον ὡς γαβής. 9 Ο Ιγαβής ήτο ο περισσότερον ένδοξος μεταξύ των αδελφών του. Η μητέρα του τον ωνόμασεν Ιγαβής λέγουσα· “τον εγέννησα με πόνον”. 9 Ὑπῆρχε κάποιος Ἰγαβής, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ πλέον ἔνδοξος μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν του. Ἡ μητέρα του τὸν ὠνόμασε Ἰγαβής, διότι εἶπε: «Τὸν ἐγέννησα μὲ πολλοὺς πόνους».
10 καὶ ἐπεκαλέσατο ᾿Ιγαβὴς τὸν Θεὸν ᾿Ισραὴλ λέγων· ἐὰν εὐλογῶν εὐλογήσῃς με καὶ πληθύνῃς τὰ ὅριά μου καὶ ᾖ ἡ χείρ σου μετ᾿ ἐμοῦ, καὶ ποιήσεις γνῶσιν τοῦ μὴ ταπεινῶσαί με· καὶ ἐπήγαγεν ὁ Θεὸς πάντα, ὅσα ᾐτήσατο. 10 Ο Ιγαβής παρεκάλεσε τον Θεόν του Ισραήλ λέγων· “εάν μου στείλης πλουσίας τας ευλογίας σου και μεγαλώσης τα σύνορά μου και η παντοδύναμος δεξιά σου ευρίσκεται πάντοτε μαζή μου, με φωτίσης δε εις γνώσιν, ώστε να μη εξευτελισθώ, εγώ θα είμαι ιδικός σου”. Ο Θεός έδωσεν εις αυτόν όλα όσα εζήτησε. 10 Ὁ Ἰγαβὴς παρεκάλεσε τὸν Θεὸν τοῦ Ἰσραὴλ καὶ εἶπεν: «Ὢ Κύριε· ἐὰν πραγματικὰ μὲ εὐλογήσῃς καὶ ἐπεκτείνῃς τὰ σύνορα τῆς περιοχῆς μου καὶ γενικῶς ἐὰν εἶσαι μαζί μου ὡς βοηθὸς καὶ ἐνισχυτὴς καὶ προστάτης τὸ παντοδύναμον χέρι σου καὶ μὲ φωτίσῃς, ὥστε νὰ μὴ μὲ συναντήσῃ κανένα κακὸν καὶ ἐξευτελισθῶ, (ὑπόσχομαι ὅτι θὰ εἶμαι ἰδικός σου καὶ θὰ σοῦ κάμω αὐτὸ καὶ αὐτὸ τὸ τάμα)!» Καὶ ὁ Θεὸς τοῦ ἔδωκεν ὅλα, ὅσα ἐζήτησεν ἀπὸ Αὐτὸν διὰ τῆς προσευχῆς.
11 καὶ Χαλὲβ πατὴρ ᾿Ασχὰ ἐγέννησε τὸν Μαχίρ· οὗτος πατὴρ ᾿Ασσαθών. 11 Ο Χαλέβ, ο πατήρ του Ασχά, εγέννησε τον Μαχίρ. Αυτός υπήρξε πατήρ του Ασσαθών. 11 Ὁ Χαλέβ, ὁ πατέρας τοῦ Ἀσχά, ἐγέννησε τὸν Μαχίρ, ὁ ὁποῖος ἦταν πατέρας τοῦ Ἀσσαθών.
12 καὶ ᾿Ασσαθὼν ἐγέννησε τὸν Βαθραίαν καὶ τὸν Βεσσηὲ καὶ τὸν Θανὰ πατέρα πόλεως Ναᾶς ἀδελφοῦ ᾿Εσελὼμ τοῦ Κενεζί· οὗτοι ἄνδρες Ρηφά. 12 Ο Ασσαθών εγέννησε τον Βαθραίαν, τον Βεσσηέ και τον Θανά, πατέρα της πόλεως Ναάς. Ο Ναάς ήτο αδελφός του Εσελώμ, υιού του Κενεζί. Αυτοί είναι οι άνδρες της Ρηφά. 12 Ὁ Ἀσσαθὼν εἶχε τρεῖς υἱούς: Τὸν Βαθραίαν, τὸν Βεσσηὲ καὶ τὸν Θανά, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ ἰδρυτής (καὶ ἀρχηγός) τῆς πόλεως Ναάς. Ὁ Ναὰς ἦταν ἀδελφὸς τοῦ Ἐσελώμ, υἱοῦ τοῦ Κενεζί. Αὐτοὶ ἦσαν ἄνδρες τῆς Ρηφά (ἢ κατ’ ἄλλην ἑρμηνείαν: Οἱ ἀπόγονοι τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν ἐζοῦσαν εἰς τὴν Ρηφά).
13 καὶ υἱοὶ Κενέζ· Γοθονιὴλ καὶ Σαραΐα. καὶ υἱοὶ Γοθονιήλ, ᾿Αθάθ. 13 Υιοί του Κενέζ είναι· ο Γοθονιήλ και ο Σαραΐα. Υιός του Γοθονιήλ είναι ο Αθάθ. 13 Ὁ Κενὲζ εἶχε δύο υἱούς: Τὸν Γοθονιὴλ καὶ τὸν Σαραΐα. Ὁ Γοθονιὴλ εἶχε δύο υἱούς: Τὸν Ἀθὰθ (καὶ τὸν Μαναθί).
14 καὶ Μαναθὶ ἐγέννησε τὸν Γοφερά. καὶ Σαραΐα ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωὰβ πατέρα ᾿Αγεαδδαΐρ, ὅτι τέκτονες ἦσαν. 14 Ο Μαναθί απέκτησεν υιόν τον Γοφερά. Ο Σαραΐα εγέννησε τον Ιωάβ τον πατέρα των Αγεαδδαΐρ, οι οποίοι ήσαν οικοδόμοι. 14 Ὁ Μαναθὶ ἐγέννησε τὸν Γοφερὰ καὶ ὁ Σαραΐα ἐγέννησε τὸν Ἰωάβ, τὸν πατέρα τῶν Ἀγεαδδαϊρ, οἱ ὁποῖοι ἦσαν οἰκοδόμοι (κατ’ ἄλλην ἑρμηνείαν: Ὁ Σαραΐα ὑπῆρξεν ὁ ἰδρυτὴς καὶ ἀρχηγὸς τῆς Κοιλάδος τῶν Τεχνιτῶν, ὅπου ὅλος ὁ λαὸς ἦσαν ἱκανοὶ καὶ ἐπιτήδειοι τεχνῖται).
15 καὶ υἱοὶ Χαλὲβ υἱοῦ ᾿Ιεφοννή· ᾿Ηρά, ᾿Αδὰ καὶ Νοόμ. καὶ υἱοὶ ᾿Αδά, Κενέζ. 15 Υιοί του Χαλέβ, υιού του Ιεφοννή ήσαν· ο Ηρά, ο Αδά και ο Νοόμ. Υιός του Αδά ήτο ένας ο Κενέζ. 15 Οἱ υἱοὶ τοῦ Χαλέβ, υἱοῦ τοῦ Ἰεφοννή, ἦσαν τρεῖς: Ὁ Ἠρά, ὁ Ἀδὰ καὶ ὁ Νοόμ. Οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀδὰ ἦσαν ἕνας· ὁ Κενέζ.
16 καὶ υἱοὶ Γεσεήλ· Ζὶφ καὶ Ζεφὰ καὶ Θεφιὰ καὶ ᾿Εσεραήλ. 16 Οι υιοί του Γεσεήλ ήσαν· ο Ζιφ, ο Ζεφά, ο Θεφιά και ο Εσεραήλ. 16 Ὁ Γεσεὴλ εἶχε τέσσερις υἱούς: Τὸν Ζίφ, τὸν Ζεφά, τὸν Θεφιὰ καὶ τὸν Ἐσεραήλ.
17 καὶ υἱοὶ ᾿Εσρί· ᾿Ιεθέρ, Μωρὰδ καὶ ῎Αφερ καὶ ᾿Ιαμών. καὶ ἐγέννησεν ᾿Ιεθὲρ τὸν Μαρὼν καὶ τὸν Σεμαΐ καὶ τὸν Μαρὲθ πατέρα ᾿Εσθαιμών. 17 Υιοί του Εσρί ήσαν· ο Ιεθέρ, ο Μωράδ, ο Αφερ και ο Ιαμών. Ο Ιεθέρ εγέννησε τον Μαρών, τον Σεμαΐ και τον Μαρέθ πατέρα του Εσθαιμών. 17 Ὁ Ἐσρὶ εἶχε τέσσερις υἱούς: Τὸν Ἰεθέρ, τὸν Μωράδ, τὸν Ἀφὲρ καὶ τὸν Ἰαμών. Ὁ Ἰεθὲρ ἐγέννησε τὸν Μαρών, τὸν Σεμαΐ καὶ τὸν Μαρέθ, τὸν ἰδρυτήν (καὶ ἀρχηγόν) τῆς πόλεως Ἐσθαιμών.
18 καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ (αὕτη ᾿Αδία) ἔτεκε τὸν ᾿Ιάρεδ πατέρα Γεδὼρ καὶ τὸν ᾿Αβὲρ πατέρα Σωχὼν καὶ τὸν Χετιὴλ πατέρα Ζαμών. καὶ οὗτοι υἱοὶ Βετθία θυγατρὸς Φαραώ, ἣν ἔλαβε Μωρήδ. 18 Η δε άλλη σύζυγος αυτού (η Αδία) εγέννησε τον Ιάρεδ πατέρα του Γεδώρ, και τον Αβέρ τον πατέρα του Σωχών, τον Χετιήλ πατέρα του Ζαμών. Αυτοί είναι οι υιοί της Βετθία, θυγατρός του Φαραώ, την οποίαν είχε λάβει ως σύζυγον ο Μωρήδ. 18 Καὶ ἡ ἄλλη σύζυγός του (μᾶλλον τοῦ Μωρὰδ ἢ Μωρήδ), (αὐτὴ δὲ ἦταν ἢ Ἀδία), ἐγέννησε τὸν Ἰαρέδ, ἰδρυτὴν (καὶ ἀρχηγὸν) τῆς πόλεως Γεδώρ, τὸν Ἀβέρ, ἰδρυτὴν (καὶ ἀρχηγὸν) τῆς πόλεως Σωχών, καὶ τὸν Χετιήλ, ἰδρυτήν (καὶ ἀρχηγὸν) τῆς πόλεως Ζαμών. Αὐτοὶ ἦσαν υἱοὶ τῆς Βετθία, θυγατέρας τοῦ Φαραώ, τὴν ὁποίαν ἔλαβεν ὡς σύζυγον ὁ Μωρήδ.
19 καὶ υἱοὶ γυναικὸς τῆς ᾿Ιδουΐας ἀδελφῆς Ναχὲμ πατρὸς Κεϊλά, Γαρμὶ καὶ ᾿Εσθαιμών, Νωχαθί. 19 Υιοί της γυναικός Ιδουΐας, αδελφής του Ναχέμ, πατρός του Κεϊλά είναι ο Γαρμί, ο Εσθαιμών, ο Νωχαθί. 19 Οἱ υἱοὶ τῆς γυναικὸς Ἰδουΐας, ἀδελφῆς τοῦ Ναχέμ, πατέρα τοῦ Κεϊλά, ἦσαν τρεῖς: Ὁ Γαρμί, ὁ Ἐσθαιμών, ὁ Νωχαθί.
20 καὶ υἱοὶ Σεμιών· ᾿Αμνὼν καὶ ᾿Ανὰ υἱὸς Φανὰ καὶ Θιλών. καὶ υἱοὶ Σεΐ· Ζωὰθ καὶ υἱοὶ Ζωάβ, 20 Υιοί του Σεμιών είναι· ο Αμνών, ο Ανά ο υιός του Φανά και ο Θιλών. Υιοί του Σεί είναι ο Ζωάθ και υιοί Ζωάβ. 20 Οἱ υἱοὶ τοῦ Σεμιὼν ἦσαν τέσσερις: Ὁ Ἀμνών, ὁ Ἀνά, ὁ Φανὰ καὶ ὁ Θιλών. Οἱ υἱοὶ τοῦ Σεΐ (ἢ Ἰσεΐ) ἦσαν ὁ Ζωὰθ καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ζωὰθ (κατ’ ἄλλην γραφήν: Ὁ Ἰσεΐ εἶχε δύο υἱούς· τὸν Ζωὰθ καὶ τὸν Μπενζωάθ).
21 υἱοὶ Σηλὼμ υἱοῦ ᾿Ιούδα· ῍Ηρ πατὴρ Ληχάβ, καὶ Λααδὰ πατὴρ Μαρισὰ καὶ γενέσεις οἰκείων ᾿Εφραδαβὰκ τῷ οἴκῳ ᾿Εσοβὰ 21 Υιοί του Σηλώμ, υιού του Ιούδα, είναι· ο Ηρ, ο πατήρ του Ληχάβ, ο Λααδά ο πατήρ του Μαρισά και αι οικογένειαι των συγγενών Εφραδαβάκ του οίκου Εσοβά. 21 Οἱ υἱοὶ τοῦ Σηλώμ, υἱοῦ τοῦ Ἰούδα, ἦσαν: Ὁ Ἤρ, ὁ ἰδρυτής (καὶ ἀρχηγός) τῆς πόλεως Ληχάβ· καὶ ὁ Λααδά, ὁ ἰδρυτής (καὶ ἀρχηγός) τῆς πόλεως Μαρισά· καὶ οἱ οἰκογένειες τῶν συγγενῶν Ἐφραδαβάκ του οἴκου Ἐσοβά·
22 καὶ ᾿Ιωακὶμ καὶ ἄνδρες Χωζηβὰ καὶ ᾿Ιωὰς καὶ Σαράφ, οἳ κατῴκησαν ἐν Μωάβ· καὶ ἀπέστρεψεν αὐτοὺς ἀβεδηρὶν ἀθουκιΐμ. 22 Ο Ιωακίμ, οι άνδρες Χωζηβά, ο Ιωάς και ο Σαράφ, οι οποίοι κατοικούσαν εις την Μωάβ, και τους οποίους κάποιος μετωνόμασεν Αβεδηρίν Αθουκιΐμ. 22 καὶ ὁ Ἰωακὶμ καὶ οἱ κάτοικοι τῆς πόλεως Χωζηβά· καὶ ὁ Ἰωὰς καὶ ὁ Σαράφ, οἱ ὁποῖοι ἑκατοικοῦσαν εἰς τὴν Μωάβ. Κάποιος ἐπέστρεψεν αὐτοὺς εἰς τὴν τοποθεσίαν Ἀβεδηρὶν Ἀθουκιΐμ (κατ’ ἄλλην ἑρμηνείαν: Οἱ παραδόσεις αὐτὲς εἶναι πολὺ παλαιές).
23 οὗτοι κεραμεῖς οἱ κατοικοῦντες ἐν ᾿Αταΐμ καὶ Γαδηρὰ μετὰ τοῦ βασιλέως, ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ ἐνίσχυσαν καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ. 23 Αυτοί ήσαν κεραμοποιοί, κατοικούσαν εις την Αταῒμ και Γαδηρά μετά του βασιλέως και ειργάζοντο δια την βασιλείαν αυτού και είχαν κατοικήσει εκεί. 23 Αὐτοὶ ἦσαν ἀγγειοπλάσται καὶ ἑκατοικοῦσαν εἰς τὶς πόλεις Ἀταΐμ καὶ Γαδηρὰ μὲ τὸν βασιλιᾶ· ἦσαν εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ βασιλιᾶ καὶ ἑκατοικοῦσαν ἐκεῖ εἰς τὶς δύο πόλεις.
24 υἱοὶ Συμεών· Ναμουὴλ καὶ ᾿Ιαμίν, ᾿Ιαρίβ, Ζαρέ, Σαούλ· 24 Οι υιοί του Συμεών ήσαν· ο Ναμουήλ, ο Ιαμίν, ο Ιαρίβ, ο Ζαρέ και ο Σαούλ. 24 Ὁ Συμεὼν εἶχε πέντε υἱούς: Τὸν Ναμουήλ, τὸν Ἰαμίν, τὸν Ἰαρίβ, τὸν Ζαρὲ καὶ τὸν Σαούλ.
25 Σαλὲμ υἱὸς αὐτοῦ, Μαβασὰμ υἱὸς αὐτοῦ, Μασμὰ υἱὸς αὐτοῦ, 25 Ο Σαλέμ ήτο υιός του Σαούλ, ο Μαβασάμ υιός του Σαλέμ, και ο Μασμά ήτο υιός του Μαβασάμ. 25 Ὁ Σαλὲμ ἦταν υἱὸς τοῦ Σαούλ, ὁ Μαβασὰμ ἦταν υἱὸς τοῦ Σαλὲμ καὶ ὁ Μασμὰ ἦταν υἱὸς τοῦ Μαβασάμ·
26 ᾿Αμουὴλ υἱὸς αὐτοῦ, Σαβοὺδ υἱὸς αὐτοῦ, Ζακχοὺρ υἱὸς αὐτοῦ, Σεμεΐ υἱὸς αὐτοῦ. 26 Ο Αμουήλ ήτο υιός του Μασμά, ο Σαβούδ υιός του Αμουήλ, ο Ζακχούρ ήτο υιός του Σαβούδ, ο Σεμεΐ ήτο υιός του Ζακχούρ. 26 ὁ Ἀμουὴλ ἦταν υἱὸς τὸν Μασμά, ὁ Σαβοὺδ ἦταν υἱὸς τὸν Ἀμουήλ, ὁ Ζακχοὺρ ἦταν υἱὸς τοῦ Σαβοὺδ καὶ ὁ Σεμεῒ ἦταν υἱὸς τοῦ Ζακχούρ.
27 Καὶ τῷ Σεμεΐ υἱοὶ ἑκκαίδεκα καὶ θυγατέρες τρεῖς· καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν οὐκ ἦσαν υἱοὶ πολλοί· καὶ πᾶσαι αἱ πατριαὶ αὐτῶν οὐκ ἐπλεόνασαν ὡς υἱοὶ ᾿Ιούδα. 27 Ο Σεμεί είχε δεκαέξ υιούς και τρεις θυγατέρας. Εις τους αδελφούς αυτούς όμως δεν υπήρχαν πολλοί υιοί και αι οικογένειαί των δεν επληθύνθησαν, όπως αι οικογένειαι του Ιούδα. 27 Ὁ Σεμεῒ εἶχε δεκαέξι υἱοὺς καὶ τρεῖς θυγατέρες· ἀλλὰ οἱ ἀδελφοί των (οἱ συγενεῖς του) δὲν εἶχαν πολλοὺς υἱούς. Οἱ οἰκογένειες τῆς φυλῆς Συμεὼν δὲν αὐξήθηκαν τόσον, ὅσον οἱ οἰκογένειες τῆς φυλῆς τῶν ἀνδρῶν τὸν Ἰούδα.
28 καὶ κατῴκησαν ἐν Βηρσαβεὲ καὶ Σαμὰ καὶ Μωλαδά, καὶ ἐν ᾿Εσηρσουὰλ 28 Αυτοί είχαν κατοικήσει εις την Βηρσαβεέ, εις την Σαμά, εις την Μωλαδά και εις την Εσηρσουάλ, 28 Καὶ αὐτοὶ ἐκατοίκησαν εἰς τὴν Βηρσαβεέ, τὴν Σαμά, τὴν Μωλαδά, τὴν Ἐσηρσονάλ,
29 καὶ ἐν Βαλαὰ καὶ ἐν Βοασὸμ καὶ ἐν Θουλὰδ 29 εις Βαλαά, εις Βοασόμ, εις Θουλάδ, 29 εἰς τὴν Βαλαά, τὴν Βοασόμ, τὴν Θουλάδ,
30 καὶ ἐν Βαθουὴλ καὶ ἐν ῾Ερμὰ καὶ ἐν Σικελὰγ 30 εις Βαθουήλ, εις Ερμά, εις Σικελάγ, 30 εἰς τὴν Βαθουήλ, τὴν Ἑρμά, τὴν Σικελάγ,
31 καὶ ἐν Βαιθμαριμὼθ καὶ ῾Ημισουσεωσὶν καὶ οἶκον Βαρουσεωρίμ· αὗται αἱ πόλεις αὐτῶν ἕως βασιλέως Δαυίδ. 31 εις Βαιθμαριμώθ, εις Ημισουσεωσίν και στον οίκον Βαρουσεωρίμ. Αυταί ήσαν αι πόλεις των μέχρι της εποχής του βασιλέως Δαυίδ. 31 εἰς τὴν Βαιθμαριμώθ, τὴν Ἠμισουσεωσὶν καὶ εἰς τὸν οἶκον Βαρουσεωρίμ. Αὐτὲς ἦσαν οἱ πόλεις, εἰς τὶς ὁποῖες ἑκατοικοῦσαν μέχρι τῆς ἐποχῆς τὸν βασιλιᾶ Δαβίδ.
32 καὶ ἐπαύλεις αὐτῶν· Αἰτὰν καὶ ᾿Ηνρεμμὼν καὶ Θοκκὰν καὶ Αἰσάν, πόλεις πέντε. 32 Εις αυτάς υπήρχον και αι αγροτικαί κατοικίαι των. Επίσης ιδικαί των ήσαν η Αιτάν, η Ηνρεμμών, η Θοκκάν, η Αισάν, εν όλω πέντε πόλεις. 32 Εἰς αὐτὲς ὑπῆρχαν καὶ τὰ χωριά των (οἱ ἀγροτικοὶ συνοικισμοί). Ἦσαν ἐγκατεστημένοι ἐπίσης καὶ εἰς ἄλλες πέντε πόλεις: Τὴν Αἰτάν, τὴν Ἠνρεμμών (δύο πόλεις: Ἡ Ἀΐν καὶ ἡ Ρεμμών), τὴν Θοκκὰν καὶ τὴν Αἰσάν.
33 καὶ πᾶσαι ἐπαύλεις αὐτῶν κύκλῳ τῶν πόλεων τούτων ἕως Βάαλ· αὕτη ἡ κατάσχεσις αὐτῶν καὶ ὁ καταλοχισμὸς αὐτῶν. 33 Αι αγροτικαί κατοικίαι ήσαν γύρω από τας πόλεις αυτάς έως εις την πόλιν Βααλ. Αυταί είναι αι περιοχαί που κατείχον και αι γενεαλογίαι των. 33 Καὶ ὅλα τὰ χωριά των (οἱ ἀγροτικοὶ σννοικισμοὶ) ἦσαν γύρω - γύρω ἀπό τὶς πόλεις αὐτὲς μέχρι τὰ νοτιοδυτικά, μέχρι τῆς πόλεως Βάαλ. Αὐτοὶ εἶναι οἱ τόποι τῆς ἐγκαταστάσεώς των καὶ οἱ γενεαλογίες των.
34 καὶ Μοσωβὰβ καὶ ᾿Ιεμολὸχ καὶ ᾿Ιωσία υἱὸς ᾿Αμασία 34 Ο Μοσωβάβ, ο Ιεμολόχ, ο Ιωσία ο υιός του Αμασία, 34 Οἱ Μοσωβάβ, Ἰεμολόχ, Ἰωσία, υἱὸς τοῦ Ἀμασία,
35 καὶ ᾿Ιωὴλ (καὶ οὗτος υἱὸς ᾿Ασαβία), υἱὸς Σαραία, υἱὸς ᾿Ασιὴλ 35 ο Ιωήλ (αυτός ήτο υιός του Ασαβία), ο υιός του Σαραία, ο υιός του Ασιήλ, 35 Ἰωήλ (αὐτὸς ἦταν υἱὸς τοῦ Ἀσαβία)· ὁ υἱὸς τοῦ Σαραία, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀσιὴλ
36 καὶ ᾿Ελιωναΐ καὶ ᾿Ιακαβὰ καὶ ᾿Ιασουΐα καὶ ᾿Ασαΐα καὶ ᾿Ιεδιὴλ καὶ ᾿Ισμαὴλ καὶ Βαναίας 36 ο Ελιωναΐ, ο Ιακαβά, ο Ιασουΐα, ο Ασαΐα, ο Ιεδιήλ, ο Ισμαήλ, ο Βαναίας, 36 καὶ οἱ: Ἐλιωναΐ, Ἰακαβά, Ἰασονΐα, Ἀσαΐα, Ἰεδιήλ, Ἰσμαήλ, Βαναίας,
37 καὶ Ζουζὰ υἱὸς Σαφαΐ υἱοῦ ᾿Αλὼν υἱοῦ ᾿Ιεδιὰ υἱοῦ Σεμρὶ υἱοῦ Σαμαίου. 37 ο Ζουζά ο υιός του Σαφαΐ υιού του Αλών υιού του Ιεδάα υιού Σεμρί υιού του Σαμαίου. 37 Ζουζά (ὁ υἱὸς τοῦ Σαφαΐ, υἱὸν τοῦ Ἁλών, υἱοῦ τοῦ Ἰεδιά, υἱοῦ τοῦ Σεμρί, υἱοῦ τοῦ Σαμαίου)·
38 οὗτοι οἱ διελθόντες ἐν ὀνόμασιν ἀρχόντων ἐν ταῖς γενέσεσιν αὐτῶν· καὶ ἐν οἴκοις πατριῶν αὐτῶν ἐπληθύνθησαν εἰς πλῆθος, 38 Αυτοί, των οποίων τα ονόματα ανεφέρθησαν ήσαν αρχηγοί των οικογενειών αυτών. Αι πατριαρχικαί των οικογένειαι επληθύνθησαν εις μεγάλον αριθμόν. 38 ὅλοι αὐτοὶ ἦσαν ἐκεῖνοι, ποὺ ὡρίσθησαν (ἐθεωρήθησαν) διὰ τῶν ὀνομάτων των ἀρχηγοὶ τῶν οἰκογενειῶν των. Ἐπειδὴ δὲ οἱ πατριαρχικὲς των οἰκογένειες αὐξήθηκαν πάρα πολύ,
39 καὶ ἐπορεύθησαν ἕως τοῦ ἐλθεῖν Γέραρα ἕως τῶν ἀνατολῶν τῆς Γαὶ τοῦ ζητῆσαι νομὰς τοῖς κτήνεσιν αὐτῶν· 39 Δι' αυτό δε και επορεύθησαν και έφθασαν μέχρι της Γέραρα προς ανατολάς της Γαι εις αναζήτησιν λειβαδιών δια τα κτήνη των. 39 ἐπροχώρησαν (καὶ ἐξηπλώθησαν) πρὸς τὰ δυτικὰ μέχρι τὰ Γέραρα, ἀνατολικὰ τῆς Γαί, διὰ να ἀναζητήσουν βοσκοτόπους διὰ τὰ ζῶα των.
40 καὶ εὗρον νομὰς πλείονας καὶ ἀγαθάς, καὶ ἡ γῆ πλατεῖα ἐναντίον αὐτῶν καὶ εἰρήνη καὶ ἡσυχία, ὅτι ἐκ τῶν υἱῶν Χὰμ τῶν κατοικούντων ἐκεῖ ἔμπροσθεν. 40 Ευρήκαν δε πολλάς και πλουσίας βοσκάς και η χώρα ενώπιόν των ηπλώνετο μεγάλη, ειρηνική και ήσυχος. Εκείνοι οι οποίοι κατοικούσαν προηγουμένως εις τας χώρας αυτάς ήσαν από τους απογόνους του Χαμ. 40 Καὶ εὑρῆκαν πολλὰ καὶ πλούσια βοσκοτόπια καὶ ἡ περιοχὴ ἐνώπιόν των ἀπλώνετο ἐκτεταμένη καὶ εἰρηνικὴ καὶ ἥσυχη. Διότι ὁ λαός, ποὺ ἑκατοικοῦσε ἐκεῖ προηγουμένως, ἦσαν ἀπόγονοι τοῦ Χάμ.
41 καὶ ἤλθοσαν οὗτοι οἱ γεγραμμένοι ἐπ᾿ ὀνόματος ἐν ἡμέραις ᾿Εζεκίου βασιλέως ᾿Ιούδα καὶ ἐπάταξαν τοὺς οἴκους αὐτῶν καὶ τοὺς Μιναίους, οὓς εὕροσαν ἐκεῖ, καὶ ἀναθεμάτισαν αὐτοὺς ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ᾤκησαν ἀντ᾿ αὐτῶν, ὅτι νομαὶ τοῖς κτήνεσιν αὐτῶν ἐκεῖ. 41 Αυτοί οι άνδρες, των οποίων τα ονόματα ανεφέρθησαν, ήλθαν, όταν εβασίλευσεν ο Εζεκίας ο βασιλεύς του βασιλείου του Ιούδα εις τας περιοχάς αυτάς. Κατέστρεψαν τας σκηνάς και τους Μιναίους, τους οποίους ευρήκαν εκεί. Παρέδωκαν αυτούς εις αναθεματισμόν και όλεθρον και εγκατεστάθησαν αυτοί εις τον τόπον των μέχρι της ημέρας αυτής, διότι εκεί υπήρχον βοσκότοποι δια τα κτήνη των. 41 Καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοί, ποὺ ἀνεφέρθησαν ἀνωτέρω μὲ τὰ ὀνόματά των, ἐπῆγαν εἰς τὰ Γέραρα, τότε ποὺ ἐβασίλευεν εἰς τὸ βασίλειον τοῦ Ἰούδα ὁ Ἐζεκίας, καὶ κατέστρεψαν τὶς σκηνὲς τῶν κατοίκων, ποὺ ἐζοῦσαν ἐκεῖ, καθὼς ἐπίσης καὶ τοὺς Μιναίους, ποὺ εὑρῆκαν ἐκεῖ. Ἔδιωξαν καὶ ἀπεμάκρυναν (ἢ ἐξωλόθρευσαν) τοὺς κατοίκους αὐτοὺς μέχρι τῆς ἡμέρας, ποὺ γράφονται οἱ γραμμὲς αὐτές, καὶ ἐγκατεστάθησαν οἱ ἴδιοι μονίμως ἀντὶ ἐκείνων, διότι ἐκεῖ ὑπῆρχαν βοσκοτόπια διὰ τὰ ζῶα των.
42 καὶ ἐξ αὐτῶν ἀπὸ τῶν υἱῶν Συμεὼν ἐπορεύθησαν εἰς ὄρος Σηὶρ ἄνδρες πεντακόσιοι, καὶ Φαλαεττία καὶ Νωαδία καὶ Ραφαΐα καὶ ᾿Οζιὴλ υἱοὶ ᾿Ιεσὶ ἄρχοντες αὐτῶν· 42 Πεντακόσιοι ακόμη άνδρες από τους υιούς της φυλής του Συμεών μετέβησαν και εγκατεστάθησαν στο όρος Σηίρ. Αρχηγοί δε αυτών ήσαν ο Φαλαεττία, ο Νωαδία, ο Ραφαΐα και ο Οζιήλ υιοί του Ιεσί. 42 Καὶ πεντακόσιοι ἄνδρες ἀπὸ αὐτούς, ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους τῆς φυλῆς Συμεών, ἐπῆγαν καὶ ἐγκατεστάθησαν εἰς τὸ ὅρος Σηίρ. Καὶ οἱ ἀρχηγοὶ αὐτῶν ἦσαν ὁ Φαλαεττία, ὁ Νωαδία, ὁ Ραφαΐα καὶ ὁ Ὀζιήλ, οἱ υἱοὶ τοῦ Ἱεσί.
43 καὶ ἐπάταξαν τοὺς καταλοίπους τοὺς καταλειφθέντας τοῦ ᾿Αμαλὴκ καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 43 Αυτοί προσέβαλαν και εθανάτωσαν όσους είχον απομείνει από τους Αμαληκίτας και εγκατεστάθησαν εκεί μέχρι της ημέρας αυτής. 43 Καὶ αὐτοὶ ἐσκότωσαν εἰς τὸ ὅρος Σηὶρ ὅσους Ἀμαληκῖτες εἶχαν ἀπομείνει μετὰ τὴν ἐξόντωσίν των ἐκ μέρους τοῦ Σαούλ· καὶ ἀπὸ τότε ἐγκατεστάθησαν ἐκεῖ μέχρι τῆς ἡμέρας, ποὺ γράφονται οἱ γραμμὲς αὐτές.