Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021
Ανατ: 07:17
Δύση: 19:17
Σελ. 20 ημ.
269-96
13ος χρόνος, 4971η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 (Ϛ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΥΙΟΙ Λευί· Γεδσών, Καὰθ καὶ Μεραρί. 1 Οι υιοί του Λευί ήσαν ο Γεδσών, ο Καάθ και ο Μεραρί. 1 Ο Λευῒ εἶχε τρεῖς υἱούς: Τὸν Γεδσών, τὸν Καὰθ καὶ τὸν Μεραρί.
2 καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Γεδσών· Λοβενὶ καὶ Σεμεΐ. 2 Αυτά δε είναι τα ονόματα των υιών του Γεδσών· ο Λοβενί και ο Σεμεΐ. 2 Καὶ τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν τὸν Γεδσὼν ἦσαν: Λοβενὶ καὶ Σεμεΐ.
3 υἱοὶ Καάθ· ῎Αμβραμ καὶ ᾿Ισσάαρ, Χεβρὼν καὶ ᾿Οζιήλ. 3 Υιοί του Καάθ ήσαν· ο Αμβραμ και ο Ισσάαρ, ο Χεβρών και ο Οζιήλ. 3 Οἱ δὲ υἱοὶ τοῦ Καὰθ ἦσαν: Ὁ Ἄμβραμ, ὁ Ἰσσάαρ, ὁ Χεβρὼν καὶ ὁ Ὀζιήλ.
4 υἱοὶ Μεραρί· Μοολὶ καὶ ῾Ομουσί. καὶ αὗται αἱ πατριαὶ τοῦ Λευὶ κατὰ πατριὰς αὐτῶν. 4 Υιοί του Μεραρί ήσαν ο Μοολί και ο Ομουσί. Αυταί είναι αι οικογένειαι των Λευιτών κατά τους οίκους των πατέρων των. 4 Οἱ υἱοὶ δὲ τοῦ Μεραρὶ ἦσαν: Ὁ Μοολὶ καὶ ὁ Ὁμουσί. Αὐτὲς εἶναι οἱ πατριαρχικὲς οἰκογένειες τῶν ἀπογόνων τοῦ Λευῒ κατὰ τοὺς ἀρχηγοὺς ἑκάστης οἰκογενείας.
5 τῷ Γεδσών· τῷ Λοβενὶ υἱῷ αὐτοῦ ᾿Ιὲθ υἱὸς αὐτοῦ, Ζαμμὰ υἱὸς αὐτοῦ, 5 Εις τον Γεδσών υιοί και απόγονοι ήσαν οι εξής· Ο υιός του ο Λοβενί, ο υιός του Λοβενί ο Ιέθ, ο υιός του Ιέθ ο Ζαμμά, 5 Ἀπόγονοι τοῦ Γεδσὼν ἦσαν οἱ ἑξῆς: Ὁ υἱὸς τοῦ Γεδσών, ὁ Λοβενί· ὁ υἱὸς τοῦ Λοβενί, ὁ Ἰέθ’ ὁ υἱὸς τοῦ Ἰέθ, ὁ Ζαμμά·
6 ᾿Ιωὰχ υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Αδδὶ υἱὸς αὐτοῦ, Ζαρὰ υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Ιεθρὶ υἱὸς αὐτοῦ. 6 ο υιός του Ζαμά ο Ιωάχ, ο υιός του Ιωάχ ο Αδδί, ο υιός του Αδδί ο Ζαρά, ο υιός του Ζαρά ο Ιεθρί. 6 ὁ υἱὸς τοῦ Ζαμμά, ὁ Ἰωάχ· ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωάχ, ὁ Ἀδδί· ὁ υἱὸς τοῦ Ἀδδί, ὁ Ζαρά· ὁ υἱὸς τοῦ Ζαρά, ὁ Ἰεθρί.
7 υἱοὶ Καάθ· ᾿Αμιναδὰβ υἱὸς αὐτοῦ, Κορὲ υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Ασὴρ υἱὸς αὐτοῦ. 7 Οι απόγονοι δε του Καάθ ήσαν οι εξής· Αμιναδάβ ο υιός του, ο Κορέ ο υιός του Αμιναδάδ, ο Ασήρ ο υιός του Κορέ, 7 Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Καὰθ ἦσαν οἱ ἑξῆς: Ὁ υἱὸς τοῦ Καάθ, ὁ Ἀμιναδάβ· ὁ υἱὸς τοῦ Ἀμιναδάβ, ὁ Κορέ· ὁ υἱὸς τοῦ Κορέ, ὁ Ἀσήρ·
8 ῾Ελκανὰ υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Αβισὰφ υἱὸς αὐτοῦ, 8 ο Ελκανά ο υιός του Ασήρ, ο Αβισάφ ο υιός του Ελκανά, ο Ασήρ ο υιός του Αβισάφ, 8 ὁ υἱὸς τοῦ Ἀσήρ, ὁ Ἑλκανά· ὁ υἱὸς τοῦ Ἑλκανά, ὁ Ἀβισάφ· ὁ υἱὸς τοῦ Ἀβισάφ, ὁ Ἀσήρ·
9 Θαὰθ υἱὸς αὐτοῦ, Οὐριὴλ υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Οζία υἱὸς αὐτοῦ, Σαοὺλ υἱὸς αὐτοῦ. 9 ο Θαάθ ο υιός του Ασήρ, ο Ουριήλ ο υιός του Θαάθ, ο Οζία ο υιός του Ουριήλ, ο Σαούλ ο υιός του Οζία. 9 ὁ υἱὸς τοῦ Ἀσήρ, ὁ Θαάθ' ὁ υἱὸς τοῦ Θαάθ, ὁ Οὐριήλ· ὁ υἱὸς τοῦ Οὐριήλ, ὁ Ὀζιά· ὁ υἱὸς τοῦ Ὀζία, ὁ Σαούλ.
10 καὶ υἱοὶ ῾Ελκανά, ᾿Αμασὶ καὶ ᾿Αχιμώθ, 10 Οι υιοί του Ελκανά ήσαν ο Αμασί και ο Αχιμώθ, 10 Ὁ Ἑλκανα εἶχε δύο υἱούς: Τὸν Ἀμασὶ καὶ τὸν Ἀχιμώθ.
11 ῾Ελκανὰ υἱὸς αὐτοῦ, Σουφὶ υἱὸς αὐτοῦ καὶ Ναὰθ υἱὸς αὐτοῦ, 11 ο Ελκανά, οι υιοί του Ελκανά τούτου είναι ο Σουφί, ο Ναάθ ο υιός του Σουφί. 11 Ἀπόγονοι δὲ τοῦ Ἀχιμὼθ ἦσαν: Ἑλκανά, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀχιμώθ· Σουφί, ὁ υἱὸς τοῦ Ἑλκανα· Ναάθ, ὁ υἱὸς τοῦ Σουφί·
12 ᾿Ελιὰβ υἱὸς αὐτοῦ, ῾Ιερεὰμ υἱὸς αὐτοῦ, ῾Ελκανὰ υἱὸς αὐτοῦ. 12 Ο Ελιάβ ο υιός του Ναάθ, ο Ιερεάμ ο υιός του Ελιάβ, ο Ελκανά ο υιός του Ιερεάμ. 12 Ἐλιάβ, ὁ υἱὸς τοῦ Ναάθ· Ἱερεάμ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἐλιάβ· Ἑλκανά, ὁ υἱὸς τοῦ Ἱερεάμ.
13 υἱοὶ Σαμουήλ· ὁ πρωτότοκος Σανὶ καὶ ᾿Αβιά. 13 Υιοί του Σαμουήλ είναι· ο πρωτότοκος αυτού ο Σανί και ο Αβιά. 13 Ὁ Σαμουὴλ εἶχε δύο υἱούς: Τὸν πρωτότοκον Σανὶ καὶ τὸν Ἀβιά.
14 υἱοὶ Μεραρί· Μοολί, Λοβενὶ υἱὸς αὐτοῦ, Σεμεΐ υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Οζὰ υἱὸς αὐτοῦ, 14 Οι απόγονοι του Μεραρί είναι· ο υιός του ο Μοολί, ο Λοβενί ο υιός του Μοολί, ο Σεμεΐ ο υιός του Λοβενί, ο Οζά ο υιός του Σεμεΐ, 14 Ἀπόγονοι δὲ τοῦ Μεραρὶ ἦσαν: Μοολί, ὁ υἱὸς τοῦ Μεραρί· Λοβενί, ὁ υἱὸς τοῦ Μοολί· Σεμεΐ, ὁ υἱὸς τοῦ Λοβενί· Ὀζά, ὁ υἱὸς τοῦ Σεμεΐ·
15 Σαμαὰ υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Αγγία υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Ασαΐας υἱὸς αὐτοῦ. 15 ο Σαμαά ο υιός του Οζά, ο Αγγία ο υιός του Σαμαά, ο Ασαΐας ο υιός του Αγγία. 15 Σαμαά, ὁ υἱὸς τοῦ Ὀζά· Ἀγγία, ὁ υἱὸς τοῦ Σαμαά, καὶ Ἀσαΐας, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀγγία.
16 καὶ οὗτοι, οὓς κατέστησε Δαυὶδ ἐπὶ χεῖρας ἆδόντων ἐν οἴκῳ Κυρίου ἐν τῇ καταπαύσει τῆς κιβωτοῦ, 16 Αυτοί είναι εκείνοι τους οποίους είχε καταστήσει ο Δαυίδ διευθυντάς των ψαλτών στον οίκον του Κυρίου, έπειτα από την εγκατάστασιν της Κιβωτού. 16 Αὐτοὶ δὲ εἶναι ἐκεῖνοι, τοὺς ὁποίους καθώρισεν ὁ βασιλιᾶς Δαβὶδ ὡς ὑπευθύνους τῶν ψαλτῶν εἰς τὸν Ναὸν τοῦ Κυρίου μετὰ τὴν ὁριστικὴν ἐγκατάστασιν τῆς Κιβωτοῦ.
17 καὶ ἦσαν λειτουργοῦντες ἐναντίον τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἐν ὀργάνοις, ἕως οὗ ᾠκοδόμησε Σαλωμὼν τὸν οἶκον Κυρίου ἐν ῾Ιερουσαλήμ, καὶ ἔστησαν κατὰ τὴν κρίσιν αὐτῶν ἐπὶ τὰς λειτουργίας αὐτῶν. 17 Αυτοί υπηρετούσαν ενώπιον της Σκηνής του Μαρτυρίου με τα μουσικά των όργανα, έως ότου ο Σολομών οικοδόμησε τον ναόν του Κυρίου εις την Ιερουσαλήμ. Αυτοί δε κατενεμήθησαν αναλόγως των υπηρεσιών των ως ακολούθως· 17 Αὐτοὶ ὑπηρετοῦσαν εἰς τὴν ἐξωτερικὴν αὐλήν, ἐμπρὸς εἰς τὸ ἱερὸν τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου μὲ μουσικὰ ὄργανα, μέχρις ὅτου ὁ Σολομὼν ἔκτισε τὸν Ναὸν τοῦ Κυρίου εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα. Αὐτοὶ σύμφωνα μὲ τὴν τάξιν, ποὺ ὡρίσθη, ἀνέλαβαν νὰ ἐργάζωνται τὰ διακονήματά των ὡς ἐξῆς:
18 καὶ οὗτοι οἱ ἑστηκότες καὶ υἱοὶ αὐτῶν ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Καάθ· Αἰμὰν ὁ ψαλτῳδὸς υἱὸς ᾿Ιωήλ, υἱοῦ Σαμουήλ, 18 Πρώτον εκείνοι οι οποίοι είχαν ορισθή να προσφέρουν τας υπηρεσίας των μαζή με τους υιούς των. Από τους υιούς του Καάθ ήσαν Αιμάν ο ψάλτης ο υιός του Ιωήλ, ο οποίος ήτο υιός Σαμουήλ, 18 Ἐκεῖνοι, ποὺ ἀνέλαβαν τὰ ὁρισθέντα διακονήματά των μαζὶ μὲ τοὺς υἱούς των ἀπὸ τὴν οἰκογένειαν τοῦ Καάθ, ἦσαν: Ὁ Αἰμάν, ὁ ἀρχηγὸς τῆς πρώτης ὁμάδος τῶν ψαλτῶν, ἦταν υἱὸς τοῦ Ἰωήλ· ὁ Ἰωὴλ ἦταν υἱὸς τοῦ Σαμουήλ·
19 υἱοῦ ῾Ελκανά, υἱοῦ ῾Ιερεβὰμ υἱοῦ ᾿Ελιὴλ υἱοῦ Θοοὺ 19 ο οποίος πάλιν Σαμουήλ ήτο υιός του Ελκανά, υιού του Ιερεβάμ υιού Ελιήλ, υιού του Θοού, 19 ὁ Σαμουὴλ ἦταν υἱὸς τοῦ Ἑλκανά· ὁ Ἑλκανὰ ἦταν υἱὸς τοῦ Ἱερεβάμ· ὁ Ἱερεβὰμ ἦταν υἱὸς τοῦ Ἐλιήλ· ὁ Ἐλιὴλ ἦταν υἱὸς τοῦ Θοού·
20 υἱοῦ Σοὺφ υἱοῦ ῾Ελκανὰ υἱοῦ Μαὰθ υἱοῦ ᾿Αμαθὶ 20 ο Θοού ήτο υιός του Σουφ υιού του Ελκανά, υιού του Μαάθ, υιού του Αμαθί. 20 τοῦ Θοοῦ πατέρας ἦταν ὁ Σούφ· τοῦ Σοὺφ πατέρας ἦταν ὁ Ἑλκανά· τοῦ Ἑλκανὰ πατέρας ἦταν ὁ Μαάθ· τοῦ Μαὰθ πατέρας ἦταν ὁ Ἀμαθί·
21 υἱοῦ ῾Ελκανὰ υἱοῦ ᾿Ιωὴλ υἱοῦ ᾿Αζαρία υἱοῦ Σαφανία 21 Ο Αμαθί ήτο υιός του Ελκανά, υιού του Ιωήλ, υιού του Αζαρία, υιού του Σαφανία. 21 τοῦ Ἀμαθὶ πατέρας ἦταν ὁ Ἑλκανά· τοῦ Ἑλκανὰ πατέρας ἦταν ὁ Ἰωήλ· τοῦ Ἰωὴλ πατέρας ἦταν ὁ Ἀζαρίας· τοῦ Ἀζαρία πατέρας ἦταν ὁ Σαφανίας·
22 υἱοῦ Θαὰθ υἱοῦ ᾿Ασὴρ υἱοῦ ᾿Αβιασὰφ υἱοῦ Κορὲ 22 Ο Σαφανίας ήτο υιός του Θαάθ, υιού του Ασήρ, υιού του Αβιασάφ, υιού του Κορέ, 22 πατέρας τοῦ Σαφανία ἦταν ὁ Θαάθ· πατέρας τοῦ Θαὰθ ἦταν ὁ Ἀσήρ· πατέρας τοῦ Ἀσὴρ ἦταν ὁ Ἀβιασάφ· πατέρας τοῦ Ἀβιασὰφ ἦταν ὁ Κορέ·
23 υἱοῦ ᾿Ισάαρ υἱοῦ Καὰθ υἱοῦ Λευὶ υἱοῦ ᾿Ισραήλ. 23 υιού του Ισάαρ, υιού του Κααθ, ο οποίος Κααθ ήτο υιός του Λευί υιού του Ιακώβ. 23 πατέρας τοῦ Κορὲ ἦταν ὁ Ἰσαάρ· πατέρας τοῦ Ἰσαὰρ ἦταν ὁ Καάθ· πατέρας τοῦ Καὰθ ἦταν ὁ Λευῒ καὶ πατέρας τοῦ Λευῒ ἦταν ὁ Ἰακώβ.
24 καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ᾿Ασὰφ ὁ ἑστηκὼς ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ· ᾿Ασὰφ υἱὸς Βαραχία υἱοῦ Σαμαὰ 24 Ο αδελφός του Αιμαν ο Ασάφ ίστατο εις τα δεξιά του αδελφού του. Αυτός ο Ασάφ ήτο υιός του Βαραχία υιού του Σαμαά, 24 Ὁ ἀδελφὸς τοῦ Αἰμάν, ὁ Ἀσάφ, ἦταν ὁ ἀρχηγὸς τῆς δευτέρας ὁμάδος τῶν ψαλτῶν, ποὺ ἐστέκετο εἰς τὰ δεξιὰ τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Αἰμάν. Ὁ Ἀσὰφ ἦταν υἱὸς τοῦ Βαραχία· πατέρας τοῦ Βαραχία ἦταν ὁ Σαμαά·
25 υἱοῦ Μιχαὴλ υἱοῦ Βαασία υἱοῦ Μελχία 25 υιού του Μιχαήλ, υιού του Βαασία, υιού του Μελχία. 25 πατέρας τοῦ Σαμαὰ ἦταν ὁ Μιχαήλ· πατέρας τοῦ Μιχαὴλ ἦταν ὁ Βαασία· πατέρας τοῦ Βαασία ἦταν ὁ Μελχία·
26 υἱοῦ ᾿Αθανὶ υἱοῦ Ζαραΐ υἱοῦ ᾿Αδαΐ 26 Ο Μελχίας ήτο υιός του Αθανί, υιού του Ζαραΐ, υιού του Αδαΐ. 26 πατέρας τοῦ Μελχία ἦταν ὁ Ἀθανί· πατέρας τοῦ Ἀθανὶ ἦταν ὁ Ζαραΐ· πατέρας τοῦ Ζαραῒ ἦταν ὁ Ἀδαΐ·
27 υἱοῦ Αἰθὰν υἱοῦ Ζαμμὰ υἱοῦ Σεμεΐ 27 Ο Αδαῒ ήτο υιός του Αιθάν, υιού του Ζαμά, υιού του Σεμεΐ. 27 πατέρας τοῦ Ἀδαῒ ἦταν ὁ Αἰθὰν πατέρας τοῦ Αἰθὰν ἦταν ὁ Ζαμμά· πατέρας τοῦ Ζαμμὰ ἦταν ὁ Σεμεΐ·
28 υἱοῦ ᾿Ιεὲθ υἱοῦ Γεθσὼν υἱοῦ Λευί. 28 Ο Σεμεί ήτο υιός του Ιεέθ, υιού του Γεθσών, υιού του Λευι. 28 πατέρας τοῦ Σεμεῒ ἦταν ὁ Ἰεέθ· πατέρας τοῦ Ἰεὲθ ἦταν ὁ Γεθσὼν καὶ πατέρας τοῦ Γεθσὼν ἦταν ὁ Λευΐ.
29 καὶ υἱοὶ Μεραρὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν ἐξ ἀριστερῶν· Αἰθὰν υἱὸς Κισὰ υἱοῦ ᾿Αβαΐ υἱοῦ Μαλὼχ 29 Οι απόγονοι του Μεραρί, οι αδελφοί του οι ευρισκόμενοι εις τα αριστερά ήσαν ο Αιθάν ο υιός του Κισά, υιού του Αβαΐ, υιού του Μαλών. 29 Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Μεραρί, οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Αἰμὰν καὶ τοῦ Ἀσάφ, ἦσαν ἐκεῖνοι ποὺ ἀποτελοῦσαν τὴν δευτέραν ὁμάδα τῶν ψαλτῶν, ἡ ὁποία ἐστέκετο εἰς τὰ ἀριστερά. Ὁ Αἰθάν, ἀρχηγὸς τῆς τρίτης αὐτῆς ὁμάδος, ἦταν υἱὸς τοῦ Κισά· ὁ Ἀβαῒ ἦταν πατέρας τοῦ Κισά· ὁ Μαλὼχ ἦταν πατέρας τοῦ Ἀβαΐ·
30 υἱοῦ ᾿Ασεβὶ υἱοῦ ᾿Αμεσία υἱοῦ Χελκίου 30 Ο Μαλώχ ήτο υιός του Ασεβί, υιού του Αμεσίου, υιού του Χελκίου. 30 ὁ Ἀσεβὶ ἦταν πατέρας τοῦ Μαλώχ· ὁ Ἀμεσία ἦταν πατέρας τὸν Ἀσεβί· ὁ Χελκίας ἦταν πατέρας τοῦ Ἀμεσία·
31 υἱοῦ ᾿Αμασαΐ υἱοῦ Βανὶ υἱοῦ Σεμὴρ 31 Ο Χελκίας ήτο υιός του Αμασαῒ, υιού του Βανί, υιού του Σεμήρ. 31 ὁ Ἀμασαῒ ἦταν πατέρας τοῦ Χελκία· ὁ Βανὶ ἦταν πατέρας τοῦ Ἀμασαΐ· ὁ Σεμὴρ ἦταν πατέρας τοῦ Βανί·
32 υἱοῦ Μοολὶ υἱοῦ Μουσὶ υἱοῦ Μεραρὶ υἱοῦ Λευί. 32 Ο Σεμήρ ήτο υιός του Μοολί, υιού του Μουσί, υιού του Μεραρί, υιού του Λευι. 32 ὁ Μοολὶ ἦταν πατέρας τοῦ Σεμήρ· ὁ Μουσὶ ἦταν πατέρας τοῦ Μοολί· ὁ Μεραρὶ ἦταν πατέρας τοῦ Μουσί· καὶ πατέρας τοῦ Μεραρι ἦταν ὁ Λευΐ.
33 καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν κατ᾿ οἴκους πατριῶν αὐτῶν, οἱ Λευῖται οἱ δεδομένοι εἰς πᾶσαν ἐργασίαν λειτουργίας σκηνῆς οἴκου τοῦ Θεοῦ. 33 Οι αδελφοί των οι Λευίται κατά τας πατριαρχικάς των οικογενείας είχον ορισθή και είχον αναλάβει όλην την εξωτερικήν εργασίαν της Σκηνής του οίκου του Θεού. 33 Οἱ δὲ ἀδελφοί των οἱ Λευῖται, κατὰ τὶς πατριαρχικές των οἰκογένειες, εἶχαν ἀναλάβει ὡς βοηθοὶ τῶν ἱερέων ὅλες τὶς ἄλλες ἐξωτερικὲς ἐργασίες καὶ τὰ διακονήματα εἰς τὴν Σκηνὴν τοῦ Ναοῦ τὸν Θεοῦ.
34 καὶ ᾿Ααρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ θυμιῶντες ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν θυμιαμάτων εἰς πᾶσαν ἐργασίαν ἅγια τῶν ἁγίων καὶ ἐξιλάσκεσθαι περὶ ᾿Ισραὴλ κατὰ πάντα, ὅσα ἐνετείλατο Μωυσῆς παῖς τοῦ Θεοῦ. 34 Ο Ααρών και οι υιοί του έκαιαν, ως ιερείς, επάνω στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων τα προς θυσίαν προσφερόμενα και προσέφερον θυμίαμα στο θυσιαστήριον των θυμιαμάτων. Αυτοί είχαν αναλάβει να εκπληρώνουν όλας τας υπηρεσίας εις τα Αγια των Αγίων και να εξιλεώνουν τον ισραηλιτικόν λαόν ενώπιον του Θεού σύμφωνα με όλα, όσα είχε διατάξει ο Μωϋσής, ο δούλος του Θεού. 34 Ἀλλὰ ὁ Ἀαρὼν καὶ οἱ ἀπόγονοί του προσέφεραν ὡς ἱερεῖς τὶς Θυσίες τῶν ὁλοκαυτωμάτων εἰς τὸ Θυσιαστήριον (τῶν ὁλοκαυτωμάτων) καὶ τὸ θυμίαμα εἰς τὸ θυσιαστήριον τῶν θυμιαμάτων. Αὐτοί (οἱ ἱερεῖς) ἦσαν ὑπεύθυνοι διὰ τὴν λατρείαν καὶ τὴν ἱερὰν διακονίαν εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων καὶ διὰ να προσφέρουν θυσίες ἐξιλασμοῦ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ διὰ τὶς ἁμαρτίες τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, σύμφωνα μὲ ὅλα, ὅσα ἔδωκεν ἐντολὴν καὶ ὁδηγίαν νὰ γίνωνται ὁ Μωϋσῆς, ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ.
35 καὶ οὗτοι υἱοὶ ᾿Ααρών· ᾿Ελεάζαρ υἱὸς αὐτοῦ, Φινεὲς υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Αβισοὺ υἱὸς αὐτοῦ, 35 Αυτοί δε είναι οι υιοί και οι απόγονοι του Ααρών· ο Ελεάζαρ ο υιός του Ααρών, ο Φινεές ο υιός του Ελεάζαρ, ο Αβισού ο υιός του Φινεές, 35 Αὐτοὶ δὲ εἶναι οἱ υἱοὶ καὶ οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀαρών: Ἐλεάζαρ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀαρών· Φινεές, ὁ υἱὸς τοῦ Ἐλεάζαρ· Ἀβισού, ὁ υἱὸς τοῦ Φινεές·
36 Βωκαὶ υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Οζὶ υἱὸς αὐτοῦ, Ζαραΐα υἱὸς αὐτοῦ, 36 ο Βωκαί ο υιός του Αβισού, ο Οζί ο υιός του Βωκαί, ο Ζαραΐα ο υιός του Οζί, 36 Βωκαί, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀβισού· Ὀζί, ὁ υἱὸς τοῦ Βωκαί· Ζαραΐα, ὁ υἱὸς τοῦ Ὀζί·
37 Μαριὴλ υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Αμαρία υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Αχιτὼβ υἱὸς αὐτοῦ, 37 ο Μαριήλ ο υιός του Ζαραΐα, ο Αμαρία ο υιός του Μαριήλ, ο Αχιτώβ ο υιός του Αμαρία. 37 Μαριήλ, ὁ υἱὸς τοῦ Ζαραΐα· Ἀμαρία, ὁ υἱὸς τοῦ Μαριήλ· Ἀχιτώβ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀμαρία·
38 Σαδὼκ υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Αχιμάας υἱὸς αὐτοῦ. 38 Ο Σαδώκ ο υιός του Αχιτώβ, ο Αχιμάας ο υιός του Σαδώκ. 38 Σαδώκ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀχιτώβ· Ἀχιμάας, ὁ υἱὸς τοῦ Σαδώκ.
39 καὶ αὗται αἱ κατοικίαι αὐτῶν ἐν ταῖς κώμαις αὐτῶν, ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῶν· τοῖς υἱοῖς ᾿Ααρὼν τῇ πατριᾷ τοῦ Κααθὶ —ὅτι αὐτοῖς ἐγένετο ὁ κλῆρος— 39 Αυταί δε ήσαν αι κατοικίαι των εις τας διαφόρους πόλεις και τα περίχωρα αυτών. Εις τους υιούς του Ααρών και εις την οικογένειαν του Κααθί 39 Αὐτὲς εἶναι οἱ κατοικίες, οἱ ὁποῖες ἐδόθησαν εἰς τοὺς ἱερεῖς καὶ Λευῖτες εἰς τὶς διάφορες πόλεις των, εἰς τὴν περιοχὴν ποὺ ὡρίσθη ὡς ἰδική των. Εἰς τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἀαρὼν τῆς οἰκογενείας τοῦ Καάθ - διότι εἰς αὐτοὺς πρώτους ὡρίσθη μὲ κλῆρον ἡ περιοχὴ ποὺ ἔπρεπε νὰ λάβουν·
40 καὶ ἔδωκαν αὐτοῖς τὴν Χεβρὼν ἐν γῇ ᾿Ιούδα καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς κύκλῳ αὐτῆς· 40 εδόθη δια κλήρου η Χεβρών εις την γην του Ιούδα και αι γύρω καλλιεργήσιμοι εκτάσεις. 40 ἐδόθη ἡ Χεβρὼν εἰς τὴν περιοχὴν τῆς φυλῆς Ἰούδα καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια.
41 καὶ τὰ πεδία τῆς πόλεως καὶ τὰς κώμας αὐτῆς ἔδωκαν τῷ Χαλὲβ υἱῷ ᾿Ιεφοννή. 41 Αλλά τους αγρούς της πόλεως και τας κωμοπόλεις αυτής έδωκαν στον Χαλέβ, τον υιόν του Ιεφοννή. 41 Ὅμως τὰ χωράφια καὶ τὰ χωριά, ποὺ ἀνῆκαν εἰς τὴν Χεβρών, τὰ ἔδωκαν εἰς τὸν Χαλέβ, τὸν υἱὸν τοῦ Ἰεφοννή.
42 καὶ τοῖς υἱοῖς ᾿Ααρὼν ἔδωκαν τὰς πόλεις τῶν φυγαδευτηρίων, τὴν Χεβρὼν καὶ τὴν Λοβνὰ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν ᾿Εσθαμὼ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς 42 Εις τους υιούς του Ααρών έδωσαν τας πόλεις- άσυλα την Χεβρών, την Λοβνά και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους εκτάσεις, την Σελνά και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους εκτάσεις, την Εσθαμώ και τας γύρω από αυτήν καλιεργησίμους γαίας, 42 Εἰς δὲ τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἀαρὼν ἔδωκαν ἀπὸ τὴν περιοχὴν τῆς φυλῆς τοῦ Ἰούδα τὴν Χεβρὼν ὡς πόλιν - ἄσυλον (φυγαδευτήριον), τὴν Λοβνὰ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια, τὴν Σελνὰ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια, τὴν Ἐσθαμὼ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια·
43 καὶ τὴν ᾿Ιεθθὰρ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Δαβὶρ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς 43 την Ιεθθάρ και τους γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους αγρούς, την Δαβίρ και τους γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους αγρούς, 43 καὶ τὴν Ἰεθθὰρ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια καὶ τὴν Δαβὶρ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια·
44 καὶ τὴν ᾿Ασὰν καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Βασαμὺς καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς. 44 την Ασάν και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους γαίας, την Βασαμύς και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους γαίας. 44 καὶ τὴν Ἀσὰν καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια καὶ τὴν Βασαμὺς καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια.
45 καὶ ἐκ φυλῆς Βενιαμὶν τὴν Γαβαὲ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Γαλεμὲθ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν ᾿Αναθὼθ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς· πᾶσαι αἱ πόλεις αὐτῶν τρισκαίδεκα πόλεις κατὰ πατριὰς αὐτῶν. 45 Από δε την περιοχήν της φυλής Βενιαμίν έδωκαν την Γαβαέ και τας γύρω αυτής καλλιεργησίμους γαίας, την Γαλεμέθ και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους γαίας, την Αναθώθ και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους γαίας. Ολαι αυταί αι πόλεις ήσαν εν όλω δεκατρείς, ανά τας διαφόρους πατριαρχικάς οικογενείας. 45 Καὶ ἀπὸ τὴν περιοχὴν τῆς φυλῆς Βενιαμὶν ἔδωκαν τὴν Γαβαὲ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια, τὴν Γαλεμὲθ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια καὶ τὴν Ἀναθὼθ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια. Τὸ σύνολον τῶν πόλεων, ποὺ ἐδόθησαν διὰ τὴν ἐγκατάστασιν τῶν πατριαρχικῶν των οἰκογενειῶν, ἦσαν δεκατρεῖς.
46 καὶ τοῖς υἱοῖς Καὰθ τοῖς καταλοίποις ἐκ τῶν πατριῶν ἐκ τῆς φυλῆς ἐκ τοῦ ἡμίσους φυλῆς Μανασσῆ κλήρῳ πόλεις δέκα. 46 Εις τους άλλους υιούς του Καάθ έδωσαν δια κλήρου δέκα πόλεις από τας οικογενείας της φυλής και από το ήμισυ της φυλής του Μανασσή. 46 Οἱ ὑπόλοιποι ἀπόγονοι τῶν πατριαρχικῶν οἰκογενειῶν τοῦ Καὰθ ἔλαβαν, κάθε πατριαρχικὴ οἰκογένεια διὰ κλῆρον, ἀπὸ τὴν περιοχὴν τῆς ἡμισείας φυλῆς τοῦ Μανασσῆ δέκα πόλεις.
47 καὶ τοῖς υἱοῖς Γεδσὼν κατὰ πατριὰς αὐτῶν ἐκ φυλῆς ᾿Ισσάχαρ, ἐκ φυλῆς ᾿Ασήρ, ἀπὸ φυλῆς Νεφθαλί, ἐκ φυλῆς Μανασσῆ ἐν τῇ Βασὰν πόλεις τρισκαίδεκα. 47 Εις τους απογόνους του Γεδσών έδωσαν δια κλήρου κατά τας πατριαρχικάς αυτών οικογενείας δεκατρείς πόλεις από την φυλήν Ισσάχαρ, την φυλήν Ασήρ, την φυλήν Νεφθαλί και την φυλήν Μανασσή εις την χώραν Βασάν. 47 Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Γεδσὼν ἔλαβαν κάθε πατριαρχικὴ οἰκογένεια (διὰ κλῆρον) δεκατρεῖς πόλεις ἀπὸ τὴν περιοχὴν τῆς φυλῆς Ἰσσάχαρ, τῆς φυλῆς Ἀσήρ, τῆς φυλῆς Νεφθαλὶ καὶ τῆς φυλῆς Μανασσῆ (ποὺ ἦταν ἐγκατεστημένη εἰς τὰ ἀνατολικὰ τοῦ Ἰορδάνη) εἰς τὴν χώραν Βασάν.
48 καὶ τοῖς υἱοῖς Μεραρί κατὰ πατριὰς αὐτῶν ἐκ φυλῆς Ρουβήν, ἐκ φυλῆς Γάδ, ἐκ φυλῆς Ζαβουλὼν κλήρῳ πόλεις δεκαδύο. 48 Εις τους απογόνους του Μεραρί έδωσαν κατά τας πατριαρχικάς αυτών οικογενείας δια κλήρου δώδεκα πόλεις από την φυλήν Ρουβήν, από την φυλήν Γαδ, από την φυλήν Ζαβουλών. 48 Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Μεραρὶ ἔλαβαν κάθε πατριαρχικὴ οἰκογένεια (διὰ κλῆρου) δώδεκα πόλεις ἀπὸ τὴν περιοχὴν τῆς φυλῆς Ρουβήν, τῆς φυλῆς Γάδ, τῆς φυλῆς Ζαβουλών.
49 καὶ ἔδωκαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ τοῖς Λευίταις τὰς πόλεις καὶ τὰ περισπόρια αὐτῶν· 49 Οι Ισραηλίται έδωκαν στους Λευίτας τας πόλεις αυτάς και τας γύρω από αυτάς καλλιεργησίμους γαίας. 49 Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον ἔδωκεν ὁ Ἰσραηλιτικὸς λαὸς εἰς τοὺς Λευῖτες τὶς διάφορες αὐτὲς πόλεις μαζὶ μὲ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὲς βοσκοτόπια.
50 καὶ ἔδωκαν ἐν κλήρῳ ἐκ φυλῆς υἱῶν ᾿Ιούδα καὶ ἐκ φυλῆς υἱῶν Συμεὼν καὶ ἐκ φυλῆς υἱῶν Βενιαμὶν τὰς πόλεις ταύτας, ἃς ἐκάλεσεν αὐτὰς ἐπ᾿ ὀνόματος. 50 Εδωκαν δηλαδή δια κλήρου από την φυλήν του Ιούδα, από την φυλήν Συμεών, από την φυλήν Βενιαμίν τας πόλεις αυτάς, αι οποίαι ανεφέρθησαν με τα ονόματά των. 50 Ἔδωκαν δηλαδὴ μὲ κλῆρον ἀπὸ τὴν περιοχὴν τῆς φυλῆς τῶν ἀπογόνων τοῦ Ἰούδα καὶ ἀπὸ τὴν περιοχὴν τῆς φυλῆς τῶν ἀπογόνων τὸν Συμεὼν καὶ ἀπὸ τὴν περιοχὴν τῆς φυλῆς τῶν ἀπογόνων τὸν Βενιαμὶν τὶς πόλεις αὐτές, τὶς ὅποιες καὶ καθώρισαν μὲ τὰ ὀνόματά των.
51 καὶ ἀπὸ τῶν πατριῶν υἱῶν Καὰθ καὶ ἐγένοντο πόλεις τῶν ὁρίων αὐτῶν ἐκ φυλῆς ᾿Εφραίμ. 51 Οσον δε δια τας άλλας οικογενείας των απογόνων του Καάθ αι πόλεις, αι οποίαι δια κλήρου τους εδόθησαν, ήσαν από την φυλήν του Εφραίμ. 51 Εἰς μερικὲς ἄλλες πατριαρχικὲς οἰκογένειες τῶν ἀπογόνων τοῦ Καὰθ ἐδόθησαν διὰ κλήρου πόλεις ἀπὸ τὴν περιοχὴν τῆς φυλῆς τοῦ Ἐφραίμ.
52 καὶ ἔδωκαν αὐτοῖς τὰς πόλεις τῶν φυγαδευτηρίων, τὴν Συχὲμ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς ἐν ὄρει ᾿Εφραὶμ καὶ τὴν Γαζὲρ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς 52 Εδωκαν εις αυτούς ως πόλεις- φυγαδευτήρια την πόλιν Συχέμ και τας γύρω αυτής καλλιεργησίμους γαίας στο όρος Εφραίμ και την Γαζέρ με την γύρω αυτής καλλιεργήσιμον περιοχήν. 52 Ἔδωκαν εἰς αὐτοὺς ὡς πόλιν - ἄσυλον (φυγαδευτήριον) τὴν πόλιν Συχὲμ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια εἰς τὴν ὀρεινὴν περιοχὴν τοῦ Ἐφραίμ· ἐπίσης τοὺς ἔδωκαν τὴν Γαζὲρ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια·
53 καὶ τὴν ᾿Ιεκμαὰν καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Βαιθωρὼν καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς 53 Εδωκαν επίσης την πόλιν Ιεκμαάν και τους γύρω αυτής καλλιεργησίμους αγρούς, την Βαιθωρών και τους γύρω αυτής καλλιεργησίμους αγρούς. 53 τὴν Ἰεκμαὰν καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια, τὴν Βαιθωρὼν καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια·
54 καὶ τὴν ᾿Εγλὰμ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Γεθρεμμὼν καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς 54 Την Εγλάμ και τους γύρω αυτής καλιεργησίμους αγρούς, την Γεθρεμμών και την γύρω αυτής καλλιεργήσιμον περιοχήν. 54 τὴν Ἐγλὰμ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια καὶ τὴν Γεθρεμμὼν καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια.
55 καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσους φυλῆς Μανασσῆ τὴν ᾿Ανὰρ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν ᾿Ιεμβλάαν καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς, κατὰ πατριὰν τοῖς υἱοῖς Καὰθ τοῖς καταλοίποις. 55 Εις δε τας υπολοίπους οικογενείας των άλλων υιών του Καάθ έδωσαν από το ήμισυ της φυλής Μανασσή την πόλιν Ανάρ και τας γύρω αυτής καλλιεργησίμους γαίας, την Ιεμβλάαν και τας γύρω αυτής καλλιεργησίμους γαίας. 55 Ἀπὸ τὴν περιοχὴν τῆς ἡμισείας φυλῆς τοῦ Μανασσῆ, εἰς ἄλλες πατριαρχικὲς οἰκογένειες τῶν ἄλλων ἀπογόνων τοῦ Καάθ, ἔδωκαν τὴν Ἀνὰρ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια, τὴν Ἰεμβλάαν καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια.
56 τοῖς υἱοῖς Γεδσὼν ἀπὸ πατριῶν ἡμίσους φυλῆς Μανασσῆ τὴν Γωλὰν ἐκ τῆς Βασὰν καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν ᾿Ασηρὼθ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς· 56 Εις τους υιούς του Γεδσών έδωσαν από τας οικογενείας του ημίσεος της φυλής του Μανασσή την πόλιν Γωλάν από την χώραν Βασάν και τας γύρω αυτής καλλιεργησίμους εκτάσεις. Την Ασηρώθ και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους εκτάσεις. 56 Εἰς τοὺς ἀπογόνους τοῦ Γεδσὼν ἐδόθησαν οἱ ἀκόλουθες πόλεις: Ἀπὸ τὴν περιοχὴν τῶν πατριαρχικῶν οἰκογενειῶν τῆς ἡμισείας φυλῆς τοῦ Μανασσῆ, ποὺ ἐκατοικοῦσε εἰς τὰ ἀνατολικὰ τοῦ Ἰορδάνη, (ἔδωκαν) τὴν Γωλὰν ἀπὸ τὴν χώραν Βασὰν καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια καὶ τὴν Ἀσηρὼθ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια.
57 καὶ ἐκ φυλῆς ᾿Ισσάχαρ τὴν Κέδες καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Δεβερὶ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Δαβὼρ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς 57 Από την φυλήν του Ισσάχαρ έδωσαν την Κέδες και τας γύρω αυτής καλλιεργησίμους εκτάσεις, την Δεβερί και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους εκτάσεις, την Δαβώρ και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους εκτάσεις. 57 Ἀπὸ τὴν περιοχὴν τῆς φυλῆς τοῦ Ἰσσαχὰρ ἔδωκαν τὴν Κέδες καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια· τὴν Δεβερὶ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια· τὴν Ἀαβὼρ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια·
58 καὶ τὴν Ζαβὼρ καὶ τὴν Αἰνὰν καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς· 58 Την Ζαβώρ και την Αινάν και τας γύρω από αυτάς καλλιεργησίμους γαίας. 58 τὴν Ζαβὼρ καὶ τὴν Αἰνὰν καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια.
59 καὶ ἐκ φυλῆς ᾿Ασὴρ τὴν Μαασὰλ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν ᾿Αβδὼν καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς 59 Από την φυλήν του Ασήρ έδωκαν την Μαασάλ και τας γύρω αυτής καλλιεργησίμους γαίας, την Αβδών και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους γαίας. 59 Ἀπὸ τὴν περιοχὴν τῆς φυλῆς Ἀσὴρ ἔδωκαν τὴν Μαασὰλ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια· τὴν Ἀβδὼν καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια·
60 καὶ τὴν ᾿Ακὰκ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Ροὼβ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς· 60 Την Ακάκ και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους γαίας, την Ροώβ και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους γαίας. 60 τὴν Ἀκὰκ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια καὶ τὴν Ροὼβ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια.
61 καὶ ἀπὸ φυλῆς Νεφθαλὶ τὴν Κέδες ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Χαμὼθ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Καριαθαΐμ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς. 61 Από την φυλήν του Νεφθαλί έδωσαν την Κέδες εις την Γαλιλαίαν και τους γύρω από αυτούς καλλιεργησίμους αγρούς, την Χαμώθ και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους γαίας, την Καριαθαΐμ και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους εκτάσεις. 61 Ἀπὸ τὴν περιοχὴν τῆς φυλῆς Νεφθαλὶ ἔδωκαν τὴν Κέδες εἰς τὴν Γαλιλαίαν καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια· καὶ τὴν Χαμὼθ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια· καὶ τὴν Καριαθαΐμ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια.
62 τοῖς υἱοῖς Μεραρὶ τοῖς καταλοίποις ἐκ φυλῆς Ζαβουλὼν τὴν Ρεμμὼν καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Θαλλιὰ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς, 62 Εδωσαν στους υπολοίπους Λευίτας, απογόνους του Μεραρί, από την φυλήν Ζαβουλών την πόλιν Ρεμμών και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους εκτάσεις, την Θαλλιά και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους εκτάσεις. 62 Εἰς τοὺς ὑπολοίπους ἀπογόνους (ὑπόλοιπες πατριαρχικὲς οἰκογένειες) τοῦ Μεραρί, ποὺ ἀποτελοῦσαν τὸ ὑπόλοιπον τῶν Λευιτῶν, ἔδωκαν ἀπὸ τὴν περιοχὴν τῆς φυλῆς Ζαβουλὼν τὴν Ρεμμὼν καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια καὶ τὴν Θαλλιὰ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια.
63 ἐκ τοῦ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου τὴν ῾Ιεριχὼ κατὰ δυσμὰς τοῦ ᾿Ιορδάνου· ἐκ φυλῆς Ρουβὴν τὴν Βοσὸρ ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν ᾿Ιασὰ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς 63 Από δε την πέραν του Ιορδάνου περιοχήν απέναντι από την Ιεριχώ, την κειμένην προς δυσμάς του Ιορδάνου ποταμού, έδωσαν από την φυλήν του Ρουβήν την Βοσόρ, η οποία ευρίσκεται εις την έρημον με τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους εκτάσεις, την Ιασά και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους εκτάσεις, 63 Ἀπὸ τὴν περιοχὴν τῆς φυλῆς τοῦ Ρουβήν, ποὺ εὑρίσκεται εἰς τὰ ἀνατολικὰ τοῦ Ἰορδάνη, ἀπέναντι τῆς Ἱεριχοῦς, ἔδωκαν τὴν Βοσόρ, ποὺ εὑρίσκεται εἰς τὴν ἔρημον, μὲ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια· τὴν Ἰασὰ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια·
64 καὶ τὴν Καδμὼθ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Μαεφλὰ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς 64 την Καδμώθ και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους γαίας, την Μαεφλά και τους γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους αγρούς. 64 τὴν Καδμὼθ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια καὶ τὴν Μαεφλὰ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια.
65 καὶ ἐκ φυλῆς Γὰδ τὴν Ραμμὼθ Γαλαὰδ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Μααναΐμ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς 65 Από δε την φυλήν του Γαδ έδωσαν την Ραμμώθ εις την χώραν Γαλαάδ και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους εκτάσεις, την Μααναΐμ και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους εκτάσεις. 65 Ἀπὸ δὲ τὴν περιοχὴν τῆς φυλῆς Γὰδ ἔδωκαν τὴν Ραμμὼθ Γαλαὰδ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια· τὴν Μααναΐμ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια·
66 καὶ τὴν ' καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν ᾿Ιαζὴρ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς. 66 Την Εσεβών και τας γύρω αυτής καλλιεργησίμους εκτάσεις και την Ιαζήρ και τας γύρω αυτής καλλιεργησίμους εκτάσεις. 66 τὴν Ἐσεβὼν καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια καὶ τὴν Ἰαζὴρ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια.