Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021
Ανατ: 07:17
Δύση: 19:17
Σελ. 20 ημ.
269-96
13ος χρόνος, 4971η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 (Η)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ Βενιαμὶν ἐγέννησε Βαλὲ πρωτότοκον αὐτοῦ καὶ ᾿Ασβὴλ τὸν δεύτερον, ᾿Ααρὰ τὸν τρίτον, 1 Ο Βενιαμίν απέκτησε πρωτότοκον υιόν τον Βαλέ, δευτερότοκον τον Ασβήλ, τρίτον τον Ααρά, 1 Ο Βενιαμὶν εἶχε πέντε υἱούς: Τὸν πρωτότοκον Βαλέ, δεύτερον τὸν Ἀσβήλ, τρίτον τὸν Ἀαρά,
2 Νωὰ τὸν τέταρτον καὶ Ραφὴ τὸν πέμπτον. 2 τέταρτον τον Νωα, πέμπτον τον Ραφή. 2 τέταρτον τὸν Νωὰ καὶ πέμπτον τὸν Ραφή.
3 καὶ ἦσαν υἱοὶ τῷ Βαλέ· ᾿Αδὶρ καὶ Γηρὰ καὶ ᾿Αβιοὺδ 3 Οι δε υιοί του Βαλέ ήσαν οι εξής· Ο Αδίρ, ο Γηρά, ο Αβιούδ, 3 Υἱοὶ καὶ ἀπόγονοι τοῦ Βαλὲ ἦσαν: Ὁ Ἀδίρ, ὁ Γηρά, ὁ Ἀβιούδ,
4 καὶ ᾿Αβισουὲ καὶ Νοαμὰ καὶ ᾿Αχιὰ 4 ο Αβισουέ, ο Νοαμά, ο Αχιά, 4 ὁ Ἀβισουέ, ὁ Νοαμά, ὁ Ἀχιά,
5 καὶ Γηρὰ καὶ Σεφουφὰμ καὶ Οὐράμ. 5 ο Γηρά, ο Σεφουφάμ και ο Ουράμ. 5 ὁ Γηρά, ὁ Σεφουφὰμ καὶ ὁ Οὐράμ.
6 οὗτοι υἱοὶ ᾿Αώδ· οὗτοί εἰσιν ἄρχοντες πατριῶν τοῖς κατοικοῦσι Γαβεέ, καὶ μετῴκισαν αὐτοὺς εἰς Μαναχαθί· 6 Αυτοί δε ήσαν οι υιοί του Αώδ, οι οποίοι και ήσαν άρχοντες πατριαρχικών οίκων, κατοικούσαν δε την Γαβεέ, όπου και τους μετέφεραν εις Μαναχαθί. 6 Οἱ υἱοὶ καὶ ἀπόγονοι τοῦ Ἀὼδ ἦσαν ὁ Νοομά, ὁ Ἀχιά, ὁ Γηρά. Αὐτοὶ ἦσαν ἀρχηγοὶ τῶν πατριαρχικῶν οἰκογενειῶν, οἱ ὁποῖοι ἑκατοικοῦσαν εἰς τὴν Γαβεέ, ἐξεδιώχθησαν ὅμως ἀπὸ ἐκεῖ καὶ μετεφέρθησαν πρὸς ἐγκατάστασιν εἰς Μαναχαθί. Αὐτὸς ὁ Ἰεγλαὰμ εἶναι ὁ πατέρας τοῦ Ἀζὰ καὶ τοῦ Ἰαχιχώ.
7 καὶ Νοομὰ καὶ ᾿Αχιὰ καὶ Γηρά· οὗτος ᾿Ιεγλαὰμ καὶ ἐγέννησε τὸν ᾿Αζὰ καὶ τὸν ᾿Ιαχιχώ. 7 Ο Νοομά, ο Αχιά και ο Γηρά. Αυτός ο Ιεγλαάμ εγέννησε τον Αζά και τον Ιαχιχώ. 7 Οἱ υἱοὶ καὶ ἀπόγονοι τοῦ Ἀὼδ ἦσαν ὁ Νοομά, ὁ Ἀχιά, ὁ Γηρά. Αὐτοὶ ἦσαν ἀρχηγοὶ τῶν πατριαρχικῶν οἰκογενειῶν, οἱ ὁποῖοι ἑκατοικοῦσαν εἰς τὴν Γαβεέ, ἐξεδιώχθησαν ὅμως ἀπὸ ἐκεῖ καὶ μετεφέρθησαν πρὸς ἐγκατάστασιν εἰς Μαναχαθί. Αὐτὸς ὁ Ἰεγλαὰμ εἶναι ὁ πατέρας τοῦ Ἀζὰ καὶ τοῦ Ἰαχιχώ.
8 καὶ Σααρὶν ἐγέννησεν ἐν τῷ πεδίῳ Μωὰβ μετὰ τὸ ἀποστεῖλαι αὐτὸν ῾Ωσὶν καὶ τὴν Βααδὰ γυναῖκα αὐτοῦ. 8 Ο Σααρίν απέκτησεν υιούς εις την πεδιάδα της χώρας Μωάβ, αφού διεζεύχθη τας συζύγους του Ωσίν και την Βααδά. 8 Καὶ ὁ Σααρὶν ἀπέκτησεν υἱοὺς εἰς τὴν πεδιάδα τῆς Μωάβ, ἀφοῦ εἶχε διαζευχθῇ τὶς δύο συζύγους του, τὴν Ὡσὶν καὶ τὴν Βααδά.
9 καὶ ἐγέννησεν ἐκ τῆς ᾿Αδὰ γυναικὸς αὐτοῦ τὸν ᾿Ιωβὰβ καὶ τὸν Σεβιὰ καὶ τὸν Μισὰ καὶ τὸν Μελχὰμ 9 Απέκτησε δε αυτός από την γυναίκα του την Αδά τον Ιωβάβ, τον Σελά, τον Μισά, τον Μελχάμ, 9 Ἐνυμφεύθη δὲ τότε τὴν Ἀδά, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἀπέκτησεν ἑπτὰ υἱούς: Τὸν Ἰωβάβ, τὸν Σεβιά, τὸν Μισά, τὸν Μελχάμ,
10 καὶ τὸν ᾿Ιαὼς καὶ τὸν Σαβιὰ καὶ τὸν Μαρμά· οὗτοι ἄρχοντες τῶν πατριῶν. 10 τον Ιαώς, τον Σαβιά και τον Μαρμά. Αυτοί ήσαν αρχηγοί πατριαρχικών οικονενειών. 10 τὸν Ἰαώς, τὸν Σαβιὰ καὶ τὸν Μαρμά. Ὅλοι αὐτοὶ ἦσαν ἀρχηγοὶ τῶν πατριαρχικῶν οἰκογενειῶν.
11 καὶ ἐκ τῆς ῾Ωσὶν ἐγέννησε τὸν ᾿Αβιτὼλ καὶ τὸν ᾿Αλφαάλ. 11 Από δε την Ωσίν απέκτησε τον Αβιτώλ και τον Αλφαάλ. 11 Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν Ὡσίν (προτοῦ τὴν διαζευχθῇ) ἀπέκτησεν ἐπίσης δύο υἱούς: Τὸν Ἀβιτὼλ καὶ τὸν Ἀλφαάλ.
12 καὶ υἱοὶ ᾿Αλφαάλ· ᾿Ωβήδ, Μισαάλ, Σεμμήρ· οὗτος ᾠκοδόμησε τὴν ᾿Ωνὼ καὶ τὴν Λὼδ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς· 12 Του Αλφαάλ δε οι υιοί ήσαν ο Ωβήδ, ο Μισαάλ, ο Σεμμήρ. Ο Σεμμήρ ανοικοδόμησε την Ωνώ και την Λωδ και τας κωμοπόλεις αυτής· 12 Οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀλφαὰλ ἦσαν τρεῖς: Ὁ Ὠβήδ, ὁ Μισαάλ, ὁ Σεμμήρ. Αὐτός (ὁ Σεμμήρ) ἔκτισε τὶς πόλεις Ὠνὼ καὶ Ἀὼδ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν χωριά.
13 καὶ Βεριὰ καὶ Σαμά. οὗτοι ἄρχοντες πατριῶν τοῖς κατοικοῦσιν Αἰλάμ, καὶ οὗτοι ἐξεδίωξαν τοὺς κατοικοῦντας Γέθ. 13 και ο Βεριά και ο Σαμά, οι οποίοι ήσαν αρχηγοί πατριαρχικών οίκων, κατοικούσαν δε εις την Αιλάμ· αυτοί εξεδίωξαν τους κατοίκους της πόλεως Γέθ. 13 Ὁ Βεριὰ καὶ ὁ Σαμὰ ἦσαν ἀρχηγοὶ τῶν πατριαρχικῶν οἰκογενειῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐγκατασταθῇ εἰς τὴν Αἰλάμ. Αὐτοὶ εἶχαν διώξει ὅλους, ὅσοι ἑκατοικοῦσαν εἰς τὴν πόλιν Γέθ.
14 καὶ ἀδελφὸς αὐτοῦ Σωσὴκ καὶ ᾿Αριμὼθ 14 Οι αδελφοί αυτού ήσαν ο Σωσήκ, ο Αριμώθ, 14 Ὁ ἀδελφὸς τοῦ Σωσὴκ καὶ Ἀριμὼθ
15 καὶ Ζαβαδία, καὶ ᾿Ωρὴδ καὶ ῎Εδερ 15 ο Ζαβαδία, ο Ωρήδ, ο Εδερ, 15 καὶ Ζαβαδία καὶ Ὠρὴδ καὶ Ἔδερ
16 καὶ Μιχαὴλ καὶ ᾿Ιεσφὰ καὶ ᾿Ιωδά, υἱοὶ Βεριά. 16 ο Μιχαήλ, ο Ιεσφά, ο Ιωδά. Ησαν αυτοί υιοί του Βεριά. 16 καὶ Μιχαὴλ καὶ Ἰεσφὰ καὶ Ἰωδὰ ἦσαν ἀπόγονοι τὸν Βεριά.
17 καὶ Ζαβαδία καὶ Μοσολλὰμ καὶ ᾿Αζακὶ καὶ ᾿Αβὰρ 17 Υιοί του Ελφαάλ ήσαν ο Ζαβαδία, ο Μοσολλάμ, ο Αζακί, ο Αβάρ, 17 Ὁ Ζαβαδία, ὁ Μοσολλάμ, ὁ Ἀζακί, ὁ Ἀβάρ,
18 καὶ ᾿Ισαμαρὶ καὶ ᾿Ιεζλίας καὶ ᾿Ιωβάβ, υἱοὶ ᾿Ελφαάλ. 18 ο Ισαμαρί, ο Ιεζλίας και ο Ιωβάβ. 18 ὁ Ἰσαμαρί, ὁ Ἰεζλίας, ὁ Ἰωβὰβ ἦσαν ἀπόγονοι τοῦ Ἐλφαάλ.
19 καὶ ᾿Ιακὶμ καὶ Ζαχρὶ καὶ Ζαβδὶ 19 Υιοί δε του Σαμαΐθ ήσαν ο Ιακίμ, ο Ζαχρί, ο Ζαβδί, 19 Ὁ Ἰακίμ, ὁ Ζαχρί, ὁ Ζαβδί,
20 καὶ ᾿Ελιωναΐ καὶ Σαλαθὶ καὶ ᾿Ελιηλὶ 20 ο Ελιωναΐ ο Σαλαθί, ο Ελιηλί, 20 ὁ Ἐλιωναΐ, ὁ Σαλαθί, ὁ Ἐλιηλί,
21 καὶ ᾿Αδαΐα καὶ Βαραΐα καὶ Σαμαράθ, υἱοὶ Σαμαΐθ. 21 ο Αδαΐα, ο Βαραΐα και ο Σαμαράθ. 21 ὁ Ἀδαΐα, ὁ Βαραΐα καὶ ὁ Σαμαρὰθ ἦσαν ἀπόγονοι τοῦ Σαμαΐθ.
22 καὶ ᾿Ιεσφὰν καὶ ᾿Ωβὴδ καὶ ᾿Ελεὴλ 22 Ο Ιεσφάν, ο Ωβήδ, ο Ελεήλ, 22 Ὁ Ἰεσφάν, ὁ Ὠβήδ, ὁ Ἐλεήλ,
23 καὶ ᾿Αβδιὼν καὶ Ζεχρὶ καὶ ᾿Ανὰν 23 ο Αβδών, ο Ζεχρί, ο Ανάν, 23 ὁ Ἀβδών, ὁ Ζεχρί, ὁ Ἀνάν,
24 καὶ ᾿Ανανία καὶ ᾿Αμβρὶ καὶ Αἰλὰμ καὶ ᾿Αναθὼθ 24 ο Ανανίας, ο Αμβρί, ο Αιλάμ, ο Αναθώθ, 24 ὁ Ἀνανία, ὁ Ἀμβρί, ὁ Αἰλάμ, ὁ Ἀναθώθ,
25 καὶ ᾿Ιαθὶν καὶ ᾿Ιεφαδίας καὶ Φανουήλ, υἱοὶ Σωσήκ, 25 ο Ιαθίν, ο Ιεφαδίας και ο Φανουήλ ήσαν υιοί του Σωσήκ. 25 ὁ Ἰαθίν, ὁ Ἰεφαδίας καὶ ὁ Φανουὴλ ἦσαν ἀπόγονοι τοῦ Σωσήκ.
26 καὶ Σαμσαρὶ καὶ Σααρίας καὶ Γοθολία 26 Υιοί δε του Ιεροάμ ήσαν ο Σαμσαρί, ο Σααρίας, ο Γοθολία, 26 Ὁ Σαμσαρί, ὁ Σααρίας, ὁ Γοθολία,
27 καὶ ᾿Ιαρασία καὶ ᾿Εριὰ καὶ Ζεχρί, υἱοὶ ῾Ιεροάμ. 27 ο Ιαρασία, ο Εριά και ο Ζεχρί. 27 ὁ Ἰαρασία, ὁ Ἐριὰ καὶ ὁ Ζεχρὶ ἦσαν ἀπόγονοι τὸν Ἱεροάμ.
28 οὗτοι ἄρχοντες πατριῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν ἄρχοντες· οὗτοι κατῴκησαν ἐν ῾Ιερουσαλήμ· 28 Ολοι αυτοί ήσαν αρχηγοί πατριαρχικών οίκων, άρχοντες κατά τας γενεαλογίας αυτών. Αυτοί είχαν κατοικήσει εις την Ιερουσαλήμ. 28 Ὅλοι αὐτοὶ ἦσαν ἀρχηγοὶ πατριαρχικῶν οἰκογενειῶν, ἀρχηγοὶ κατὰ τὴν γενεαλογικήν των σειράν. Αὐτοὶ ἐγκατεστάθησαν εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ.
29 καὶ ἐν Γαβαὼν κατῴκησε πατὴρ Γαβαών, καὶ ὄνομα γυναικὶ αὐτοῦ Μααχά. 29 Εις την Γαβαών είχε κατοικήσει ο πατήρ Γαβαών. Το όνομα της γυναικός του ήτο Μααχά. 29 Εἰς τὴν Γαβαὼν ἐγκατεστάθη ὁ ἱδρυτὴς καὶ ἀρχηγὸς τῆς πόλεως Γαβαών, τὸ δὲ ὄνομα τῆς γνναίκας του ἦταν Μααχά.
30 καὶ ὁ υἱὸς αὐτῆς ὁ πρωτότοκος ᾿Αβαδὼν καὶ Σοὺρ καὶ Κὶς καὶ Βαὰλ καὶ Νὴρ καὶ Ναδὰβ 30 Ο πρωτότοκος υιός της ωνομάζετο Αβαδών και οι άλλοι ήσαν ο Σούρ, ο Κις, ο Βαάλ, ο Νηρ, ο Ναδάβ, 30 Ὁ πρωτότοκος υἱός της ὠνομάζετο Ἀβαδών. Οἱ ἄλλοι υἱοί της ἦσαν: Ὁ Σούρ, ὁ Κίς, ὁ Βαάλ, ὁ Νήρ, ὁ Ναδάβ,
31 καὶ Γεδοὺρ καὶ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ Ζακχοὺρ καὶ Μακελώθ· 31 ο Γεδούρ, ο αδελφός αυτού, ο Ζακχούρ και ο Μακελώθ. 31 ὁ Γεδούρ, ὁ ἀδελφός του, ὁ Ζακχοὺρ καὶ ὁ Μακελώθ.
32 καὶ Μακελὼθ ἐγέννησε τὸν Σαμαά· καὶ γὰρ οὗτοι κατέναντι τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν κατῴκησαν ἐν ῾Ιερουσαλὴμ μετὰ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν. 32 Ο Μακελώθ εγέννησεν υιόν τον Σαμαά. Αυτοί μαζή με άλλους αδελφούς των εγκατεστάθησαν απέναντι εις την Ιερουσαλήμ πλησίον των αδελφών των 32 Ὁ δὲ Μακελὼθ ἐγέννησε τὸν Σαμαά. Αὐτοὶ ἐγκατεστάθησαν ἀπέναντι τῶν οἰκογενειῶν ἄλλων ἀδελφῶν των, ποὺ ἑκατοικοῦσαν εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ, κοντὰ εἰς τοὺς ἀδελφούς των.
33 καὶ Νὴρ ἐγέννησε τὸν Κίς, καὶ Κὶς ἐγέννησε τὸν Σαούλ, καὶ Σαοὺλ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωνάθαν καὶ τὸν Μελχισουὲ καὶ τὸν ᾿Αμιναδὰβ καὶ τὸν ᾿Ασαβάλ. 33 Ο Νηρ απέκτησε τον Κις, ο Κις απέκτησε τον Σαούλ, ο Σαούλ απέκτησε τον Ιωνάθαν, τον Μελχισουέ, τον Αμιναδάβ, τον Αβασάλ. 33 Ὁ Νὴρ ἐγέννησε τὸν Κίς, ὁ Κὶς ἐγέννησε τὸν Σαούλ, ὁ Σαοὺλ δὲ ἐγέννησε τοὺς Ἰωνάθαν, Μελχισονέ, Ἀμιναδὰβ καὶ Ἀσαβάλ.
34 καὶ υἱὸς ᾿Ιωνάθαν Μεριβαάλ. καὶ ὁ Μεριβαὰλ ἐγέννησε τὸν Μιχά. 34 Υιός του Ιωνάθαν ήτο ο Μεριβαάλ, ο δε Μεριβαάλ εγέννησε τον Μιχά. 34 Υἱὸς τοῦ Ἰωνάθαν ἦταν ὁ Μεριβαὰλ καὶ ὁ Μεριβαὰλ ἐγέννησε τὸν Μιχά.
35 καὶ υἱοὶ Μιχά· Φίθων καὶ Μελὰχ καὶ Θαρὰχ καὶ ᾿Αχάζ. 35 Οι υιοί του Μιχά ήσαν ο Φιθων, ο Μελάχ, ο Θαράχ, ο Αχάζ. 35 Υἱοὶ τοῦ Μιχὰ ἦσαν: Ὁ Φίθων, ὁ Μελάχ, ὁ Θαράχ, ὁ Ἀχάζ.
36 καὶ ᾿Αχὰζ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιαδά, καὶ ᾿Ιαδὰ ἐγέννησε τὸν Σαλαιμὰθ καὶ τὸν ᾿Ασμὼθ καὶ τὸν Ζαμβρί, καὶ Ζαμβρὶ ἐγέννησε τὸν Μαισά, 36 Και ο Αχάζ απέκτησεν υιόν τον Ιαδά, ο Ιαδά απέκτησεν υιόν τον Σαλαιμάθ, τον Ασμώθ και τον Ζαμβρί. Ο Ζαμβρί απέκτησεν υιόν τον Μαισά. 36 Ὁ Ἀχὰζ ἐγέννησε τὸν Ἰαδὰ καὶ ὁ Ἰαδὰ ἐγέννησε τοὺς Σαλαιμάθ, Ἀσμὼθ καὶ Ζαμβρί. Ὁ Ζαμβρὶ ἐγέννησε τὸν Μαισὰ
37 καὶ Μαισὰ ἐγέννησε τὸν Βαανά· Ραφαΐα υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Ελασὰ υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Εσὴλ υἱὸς αὐτοῦ. 37 Ο Μαισά απέκτησεν υιόν τον Βαανά, ο Βαανά απέκτησεν υιόν τον Ραφαΐα, ο Ραφαΐα τον Ελασά, ο Ελασά απέκτησεν υιόν τον Εσήλ. 37 καὶ ὁ Μαισὰ ἐγέννησε τὸν Βαανά. Ὁ Ραφαΐα ἦταν υἱὸς τοῦ Βαανά, ὁ Ἐλασὰ ἦταν υἱὸς τὸν Ραφαΐα καὶ ὁ Ἐσὴλ ἦταν υἱὸς τοῦ Ἐλασά.
38 καὶ τῷ ᾿Εσὴλ ἓξ υἱοί, καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν· ᾿Εζρικὰμ πρωτότοκος αὐτοῦ καὶ ᾿Ισμαὴλ καὶ Σαραΐα καὶ ᾿Αβδία καὶ ᾿Ανὰν καὶ ᾿Ασά· πάντες οὗτοι υἱοὶ ᾿Εσήλ. 38 Ο Εσήλ είχεν εξ υιούς. Τα ονόματά των είναι αυτά· Πρωτότοκος είναι ο Εζρικάμ, κατόπιν ο Ισμαήλ, ο Σαραΐα, ο Αβδία, ο Ανάν και ο Ασά. Ολοι αυτοί είναι παιδιά του Εσήλ. 38 Ὁ Ἐσὴλ εἶχεν ἕξι υἱούς, τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα ἦσαν αὐτά: Ἐζρικάμ, ὁ πρωτότοκος υἱὸς τοῦ Ἐσήλ· κατόπιν ὁ Ἰσμαήλ, ὁ Σαραΐα, ὁ Ἀβδιά, ὁ Ἀνὰν καὶ ὁ Ἀσά. Ὅλοι αὐτοὶ ἦσαν υἱοὶ τοῦ Ἐσήλ.
39 καὶ υἱοὶ ᾿Ασήλ ἀδελφοῦ αὐτοῦ· Αἰλὰμ πρωτότοκος αὐτοῦ καὶ ᾿Ιὰς ὁ δεύτερος καὶ ᾿Ελιφαλὲτ ὁ τρίτος. 39 Οι υιοί του Ασήλ, του αδελφού αυτού, είναι· Πρωτότοκός του ο Αιλάμ, ο δεύτερος ο Ιάς, τρίτος ο Ελιφαλέτ. 39 Υἱοὶ δὲ τοῦ Ἀσήλ, ἀδελφοῦ τοῦ Ἐσήλ, ἦσαν: Ὁ Αἰλάμ, ὁ πρωτότοκος υἱός του, ὁ Ἰάς, ὁ δεύτερος, καὶ τρίτος ὁ Ἐλιφαλέτ.
40 καὶ ἦσαν υἱοὶ Αἰλὰμ ἰσχυροὶ ἄνδρες δυνάμει, τείνοντες τόξον καὶ πληθύνοντες υἱοὺς καὶ υἱοὺς τῶν υἱῶν, ἑκατὸν πεντήκοντα. πάντες οὗτοι ἐξ υἱῶν Βενιαμίν. 40 Οι υιοί του Αιλάμ ήσαν άνδρες γενναίοι, οι οποίοι εχειρίζοντο με επιδεξιότητα το τόξον, είχον δε αποκτήσει πολλούς υιούς και εγγόνους, εν όλω εκατόν πεντήκοντα. Ολοι αυτοί ανήκον εις την φυλήν του Βενιαμίν. 40 Οἱ υἱοὶ τοῦ Αἰλὰμ ἦσαν γενναῖοι καὶ σπουδαῖοι πολεμισταὶ καὶ ἱκανοὶ καὶ ἐπιδέξιοι τοξόται· εἶχαν δὲ πλῆθος υἱῶν καὶ ἐγγόνων, σννολικὰ ἑκατὸν πενῆντα. Ὅλοι, ὅσοι ἀνεφέρθησαν ἀνωτέρω, ἦσαν μέλη τῆς φυλῆς τὸν Βενιαμίν.