Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021
Ανατ: 07:17
Δύση: 19:17
Σελ. 20 ημ.
269-96
13ος χρόνος, 4971η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Β)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΤΑΥΤΑ τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ· Ρουβήν, Συμεών, Λευί, ᾿Ιούδα, ᾿Ισσάχαρ, Ζαβουλών, 1 Αυτά δε ήσαν τα ονόματα των υιών του Ιακώβ· Ρουβήν, Συμεών, Λευι, Ιούδας, Ισσάχαρ, Ζαβουλών, 1 Αὐτὰ εἶναι τὰ ὀνόματα τῶν δώδεκα υἱῶν τοῦ Ἰσραήλ: Ρουβήν, Συμεών, Λευΐ, Ἰούδα, Ἰσσάχαρ, Ζαβουλών,
2 Δάν, ᾿Ιωσήφ, Βενιαμίν, Νεφθαλί, Γάδ, ᾿Ασήρ. 2 Δαν, Ιωσήφ, Βενιαμίν, Νεφθαλί, Γαδ, και Ασήρ. 2 Δάν, Ἰωσήφ, Βενιαμίν, Νεφθαλί, Γάδ, Ἀσήρ.
3 υἱοὶ ᾿Ιούδα· ῎Ηρ, Αὐνάν, Σηλώμ, τρεῖς ἐγεννήθησαν αὐτῷ ἐκ τῆς θυγατρὸς Σαύας τῆς Χανανίτιδος. καὶ ἦν ῍Ηρ ὁ πρωτότοκος ᾿Ιούδα πονηρὸς ἐναντίον Κυρίου, καὶ ἀπέκτεινεν αὐτόν. 3 Υιοί του Ιούδα ήσαν· ο Ηρ, ο Αυνάν, ο Σηλώμ. Τους τρεις αυτούς απέκτησεν ο Ιούδας εκ της συζύγου του, θυγατρός της Σαύας της Χανανίτιδος. Ο Ηρ, ο πρωτοτόκος υιός του Ιούδα, εδείχθη κακός ενώπιον του Κυρίου, ο δε Κυριος τον εθανάτωσε. 3 Οἱ πέντε υἱοὶ τοῦ Ἰούδα ἦσαν: Ὁ Ἤρ, ὁ Αὐνάν, ὁ Σηλώμ· τοὺς τρεῖς αὐτοὺς υἱοὺς ἀπέκτησεν ὁ Ἰούδας ἀπὸ τὴν θυγατέρα τῆς Σαύας, τῆς Χανανίτιδος. Καὶ ὁ Ἤρ, ὁ πρωτότοκος υἱὸς τοῦ Ἰούδα, ἦταν τόσον πονηρὸς εἰς τὰ μάτια τοῦ Κυρίου, ὥστε ὁ Κύριος τὸν ἐθανάτωσε.
4 καὶ Θάμαρ ἡ νύμφη αὐτοῦ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρά. πάντες υἱοὶ ᾿Ιούδα πέντε. 4 Η νύμφη του Ιούδα η Θαμαρ εγέννησε δια του Ιούδα τον Φαρές και τον Ζαρά. Και έτσι όλοι οι υιοί του Ιούδα ήσαν πέντε. 4 Ἀπὸ τὴν Θάμαρ, τὴν νύμφην του, ὁ Ἰούδας ἀπέκτησε ἄλλους δύο υἱούς: Τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρά. Ὥστε ὅλοι οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰούδα ἦσαν πέντε.
5 υἱοὶ Φαρές· ᾿Εσρὼμ καὶ ᾿Ιεμουήλ. 5 Υιοί του Φαρές ήσαν· ο Εσρώμ και ο Ιεμουήλ. 5 Ὁ Φαρὲς εἶχε δύο υἱούς: Τὸν Ἐσρὼμ καὶ τὸν Ἰεμουήλ.
6 καὶ υἱοὶ Ζαρά· Ζαμβρὶ καὶ Αἰθὰν καὶ Αἰμὰν καὶ Καλχὰλ καὶ Δαράδ, πάντες πέντε. 6 Υιοί του Ζαρά ήσαν ο Ζαμβρί, ο Αιθάν, ο Αιμάν, ο Καλχάλ και ο Δαράδ, πέντε εν όλω. 6 Ὁ Ζαρά, ὁ ἀδελφός του, εἶχε πέντε υἱούς: Τὸν Ζαμβρί, τὸν Αἰθάν, τὸν Αἰμάν, τὸν Καλχὰλ καὶ τὸν Δαράδ.
7 καὶ υἱοὶ Χαρμί· ῎Αχαρ ὁ ἐμποδοστάτης ᾿Ισραήλ, ὃς ἠθέτησεν εἰς τὸ ἀνάθεμα. 7 Υιός του Χαρμί ήτο ο Αχαρ, εμπόδιον και σκανδαλοποιός εν μέσω του ισραηλιτικού λαού, ο οποίος κατεδολιεύθη αφιερώματα του Κυρίου. 7 Υἱὸς τοῦ Χαρμὶ ἦταν ὁ σκανδαλοποιὸς Ἄχαρ (ἀπόγονος τοῦ Ζαρά), ὁ ὁποῖος ἐπροξένησεν ὄλεθρον καὶ καταστροφὴν εἰς τὸν Ἰσραηλιτικὸν λαόν, μὲ τὸ νὰ παραβῇ τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου τὴν σχετικὴν μὲ τὸ ἀφιέρωμα (ἐκράτησε διὰ τὸν ἑαυτόν του μέρος ἀπὸ ὅσα εὑρίσκοντο εἰς τὴν Ἱεριχὼ καὶ τὰ ὁποῖα ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ εἶχεν ἀφιερώσει εἰς τὸν Θεόν).
8 καὶ υἱοὶ Αἰθάν, ᾿Αζαρίας. 8 Υιοί του Αιθάν ήσαν ένας, ο Αζαρίας. 8 Ὁ Αἰθὰν εἶχεν ἕνα υἱόν, τὸν Ἀζαρίαν.
9 καὶ υἱοὶ ᾿Εσρώμ, οἳ ἐτέχθησαν αὐτῷ· ὁ ῾Ιεραμεὴλ καὶ ὁ ᾿Αρὰμ καὶ ὁ Χαλέβ. 9 Υιοί δε του Εσρώμ, τους οποίους αυτός απέκτησεν, ήσαν ο Ιεραμεήλ, ο Αράμ και ο Χαλέβ. 9 Οἱ υἱοὶ τοῦ Ἐσρώμ, οἱ ὁποῖοι ἐγεννήθησαν εἰς αὐτόν, ἦσαν: Ὁ Ἱεραμεήλ, ὁ Ἀρὰμ καὶ ὁ Χαλέβ.
10 καὶ ᾿Αρὰμ ἐγέννησε τὸν ᾿Αμιναδὰβ καὶ ᾿Αμιναδὰβ ἐγέννησε τὸν Ναασσὼν ἄρχοντα οἴκου ᾿Ιούδα, 10 Ο Αράμ εγέννησε τον Αμιναδάβ, ο Αμιναδάβ εγέννησε τον Ναασσών, άρχοντα μιας φυλής του Ιούδα. 10 Τὸ γενεαλογικὸν δένδρον ἀπὸ τὸν Ἀρὰμ μέχρι τὸν Ἰεσσαὶ προχωρεῖ ὡς ἐξῇς: Ὁ Ἀρὰμ ἐγέννησε τὸν Ἀμιναδάβ, ὁ Ἀμιναδὰβ ἐγέννησε τὸν Ναασσών, διακεκριμένην προσωπικότητα τῆς φυλῆς τοῦ Ἰούδα.
11 καὶ Ναασσὼν ἐγέννησε τὸν Σαλμών, καὶ Σαλμὼν ἐγέννησε τὸν Βοόζ, 11 Ο Ναασσών εγέννησε τον Σαλμών, ο Σαλμών εγέννησε τον Βοόζ, 11 Ὁ Ναασσὼν ἐγέννησε τὸν Σαλμών, ὁ Σαλμὼν ἐγέννησε τὸν Βοόζ,
12 καὶ Βοὸζ ἐγέννησε τὸν ᾿Ωβήδ, καὶ ᾿Ωβὴδ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιεσσαί, 12 Ο Βοόζ εγέννησε τον Ωβήδ, και ο Ωβήδ εγέννησε τον Ιεσσαί. 12 ὁ Βοὸζ ἐγέννησε τὸν Ὠβὴδ καὶ ὁ Ὠβὴδ τὸν Ἰεσσαί.
13 καὶ ᾿Ιεσσαὶ ἐγέννησε τὸν πρωτότοκον αὐτοῦ τὸν ᾿Ελιάβ· ᾿Αμιναδὰβ ὁ δεύτερος, Σαμαὰ ὁ τρίτος, 13 Ο Ιεσσαί εγέννησε πρωτότοκον αυτού οίον τον Ελιάβ. Δεύτερος υιός του Ιεσσαί ήτο ο Αμιναδάβ, τρίτος ο Σαμαά, 13 Ὁ Ἰεσσαὶ ἀπέκτησε τοὺς ἑξῆς ἑπτὰ υἱούς: Πρωτότοκος υἱος του ἦταν ὁ Ἐλιβ· δεύτερος κατὰ σειρὰν ὁ Ἀμιναδαβ· τρίτος ὁ Σαμα·
14 Ναθαναὴλ ὁ τέταρτος, Ζαδδαΐ ὁ πέμπτος, 14 τέταρτος ο Ναθαναήλ, πέμπτος ο Ζαδδαΐ, 14 τέταρτος ὁ Ναθαναήλ· πέμπτος ὁ Ζαδδαΐ·
15 ᾿Ασὸμ ὁ ἕκτος, Δαυὶδ ὁ ἕβδομος, 15 έκτος ο Ασόμ, έβδομος δε ο Δαυίδ. 15 ἕκτος ὁ Ἀσὸμ καὶ ἕβδομος ὁ Δαβίδ.
16 καὶ ἡ ἀδελφὴ αὐτῶν Σαρουία καὶ ᾿Αβιγαία· καὶ υἱοὶ Σαρουία· ᾿Αβισὰ καὶ ᾿Ιωὰβ καὶ ᾿Ασαήλ, τρεῖς. 16 Αδελφαί δε αυτών ήσαν η Σαρουία και η Αβιγαία. Υιοί της Σαρουίας ήσαν· ο Αβεσά, ο Ιωάβ και ο Ασαήλ, τρεις εν όλω. 16 Ἀδελφὲς τῶν ἑπτὰ υἱῶν τοῦ Ἰεσσαὶ ἦσαν ἡ Σαρουΐα καὶ ἡ Ἀβιγαία. Ἡ Σαρουΐα εἶχε τρεῖς υἱούς: Τὸν Ἀβισά, τὸν Ἰωὰβ καὶ τὸν Ἀσαήλ.
17 καὶ ᾿Αβιγαία ἐγέννησε τὸν ᾿Αμεσσά· καὶ πατὴρ ᾿Αμεσσὰ ᾿Ιοθὸρ ὁ ᾿Ισμαηλίτης. 17 Η Αβιγαία εγέννησε τον Αμεσσά, πατήρ δε του Αμεσσά ήτο ο Ιοθόρ ο Ισμαηλίτης. 17 Ἡ Ἀβιγαία ἐγέννησε τὸν Ἀμεσσά. Πατέρας δὲ τοῦ Ἄμεσσὰ ἦταν ὁ Ἰοθόρ, ὁ Ἰσμαηλίτης.
18 καὶ Χαλὲβ υἱὸς ᾿Εσρὼμ ἔλαβε τὴν Γαζουβὰ γυναῖκα καὶ τὴν ῾Ιεριώθ. καὶ οὗτοι υἱοὶ αὐτῆς· ᾿Ιασὰρ καὶ Σουβὰβ καὶ ᾿Ορνά. 18 Ο Χαλέβ, ο υιός του Εσρώμ, επήρεν ως σύζυγον την Γαζουβά και την Ιεριώθ. Υιοί της Γαζουβά ήσαν ο Ιασάρ, ο Σουβάβ και ο Ορνά. 18 Καὶ ὁ Χαλέβ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἐσρώμ, ἐνυμφεύθη δύο γυναῖκες· τὴν Γαζουβὰ καὶ τὴν Ἱεριώθ (κατ' ἄλλην γραφήν: Ἔλαβεν ὡς σύζυγον τὴν Γαζουβὰ καὶ ἀπέκτησε μίαν θυγατέρα, τὴν Ἱεριώθ). Οἱ υἱοὶ τῆς Γαζουβὰ ἦσαν: Ὁ Ἰασάρ, ὁ Σουβὰβ καὶ ὁ Ὀρνά.
19 καὶ ἀπέθανε Γαζουβά, καὶ ἔλαβεν ἑαυτῷ Χαλὲβ τὴν ᾿Εφράθ, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν ῎Ωρ· 19 Η Γαζουβά απέθανε και ο Χαλέβ επήρε ως σύζυγόν του την Εφράθ. Αυτή δε εγέννησεν εις αυτόν τον Ωρ. 19 Καὶ ὅταν ἀπέθανεν ἡ Γαζουβά, ὁ Χαλὲβ ἐνυμφεύθη τὴν Ἐφράθ, ἡ ὁποία ἐγέννησεν εἰς αὐτὸν τὸν Ὤρ.
20 καὶ ῍Ωρ ἐγέννησε τὸν Οὐρί, καὶ Οὐρὶ ἐγέννησε τὸν Βεσελεήλ. 20 Ο Ωρ εγέννησε τον Ουρί, ο Ουρί εγέννησε τον Βεσελεήλ. 20 Ὁ Ὢρ ἐγέννησε τὸν Οὐρὶ καὶ ὁ Οὐρὶ ἐγέννησε τὸν Βεσελεήλ.
21 καὶ μετὰ ταῦτα εἰσῆλθεν ᾿Εσρὼν πρὸς τὴν θυγατέρα Μαχὶρ πατρὸς Γαλαάδ, καὶ οὗτος ἔλαβεν αὐτήν, καὶ αὐτὸς ἑξηκονταπέντε ἐτῶν ἦν. καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Σερούχ. 21 Μετά ταύτα ο Εσρών ενυμφεύθη την θυγατέρα του Μαχίρ, ο οποίος ήτο πατήρ των κατοίκων της χώρας Γαλαάδ. Ο Εσρών εις ηλικίαν εξήκοντα πέντε ετών ενυμφεύθη αυτήν. Αυτή δε εγέννησεν εις αυτήν τον Σερούχ. 21 Καὶ κατόπιν ὁ Ἐσρὼν ἦλθεν εἰς σαρκικὴν ἕνωσιν μὲ τὴν θυγατέρα τοῦ Μαχίρ, ἀρχηγοῦ τῶν κατοίκων τῆς Γαλαάδ. Ὁ Ἐσρὼν ἐνυμφεύθη τὴν θυγατέρα τοῦ Μαχίρ, ὅταν ἦταν ἑξῆντα πέντε ἐτῶν.Ἡ θυγατέρα τοῦ Μαχὶρ ἐγέννησεν εἰς τὸν Ἐσρὼν τὸν Σερούχ.
22 καὶ Σεροὺχ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιαΐρ. καὶ ἦσαν αὐτῷ εἴκοσι καὶ τρεῖς πόλεις ἐν τῇ Γαλαάδ. 22 Ο Σερούχ εγέννησε τον Ιαΐρ. Εις τον Ιαΐρ ανήκον είκοσι τρεις πόλεις της χώρας Γαλαάδ. 22 Ὁ Σεροὺχ ἐγέννησε τὸν Ἰαΐρ, εἰς τὸν ὁποῖον ἀνῆκαν (ἢ ὁ ὁποῖος ἐδιοικοῦσε) εἴκοσι τρεῖς πόλεις εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Γαλαάδ.
23 καὶ ἔλαβε Γεδσοὺρ καὶ ᾿Αρὰμ τὰς κώμας ᾿Ιαΐρ ἐξ αὐτῶν, τὴν Κανὰθ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς, ἑξήκοντα πόλεις· πᾶσαι αὗται υἱῶν Μαχὶρ πατρὸς Γαλαάδ. 23 Ο Γεδσούρ και ο Αράμ κατέλαβον από τας πόλστου Ιαΐρ την πόλιν Κανάθ και τας γύρω από αυτήν κώμας, εν όλω εξήκοντα πύλεις. Ολαι αυταί αι πόλεις ανήκον στους υιούς του Μαχίρ του πατρός της χώρας Γαλαάδ. 23 Ἀλλὰ οἱ Γεδσουραῖοι καὶ οἱ Ἀραμαῖοι (- οἱ Σύροι) κατέλαβαν ἀπὸ τὶς πόλεις τοῦ Ἰαῒρ τὴν πόλιν Κανὰθ καί τὶς γύρω κωμοπόλεις, ποὺ ἐξηρτῶντο ἀπὸ αὐτήν, συνολικῶς ἑξῆντα πόλεις. Ὅλες αὐτὲς οἱ πόλεις ἀνῆκαν εἰς τοὺς υἱοὺς (ἀπογόνους) τοῦ Μαχίρ, ἀρχηγοῦ τῶν κατοίκων τῆς Γαλαάδ.
24 καὶ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν ᾿Εσρὼν ἦλθε Χαλὲβ εἰς ᾿Εφραθά. καὶ ἡ γυνὴ ᾿Εσρὼν ᾿Αβιά, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν ᾿Ασχὼδ πατέρα Θεκωέ. 24 Οταν δε απέθανεν ο Εσρών, ήλθεν ο Χαλέβ εις Εφραθά. Η γυνή του Εσρών, η Αβιά, εγέννησεν εις αυτόν τον Ασχώδ, τον πατέρα του Θεκωέ. 24 Μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Ἐσρὼν ὁ Χαλέβ, ὁ υἱός του, ἦλθεν εἰς τὴν Ἐφραθά. Καὶ ἡ Ἀβιά, ἡ γυναῖκα τοῦ Ἐσρών, ἐγέννησεν εἰς αὐτὸν τὸν Ἀσχώδ, τὸν πατέρα τοῦ Θεκωέ (κατ’ ἄλλην ἑρμηνείαν: Τὸν ἰδρυτὴν καὶ ἀρχηγὸν τῆς πόλεως Θεκωέ).
25 καὶ ἦσαν οἱ υἱοὶ ῾Ιεραμεὴλ πρωτοτόκου ᾿Εσρών, ὁ πρωτότοκος Ράμ, καὶ Βαανὰ καὶ ᾿Αρὰν καὶ ᾿Ασὸμ ἀδελφὸς αὐτοῦ. 25 Υιοί του Ιεραμεήλ, πρωτοτόκου του Εσρών, ήσαν οι εξής· Πρωτοτόκος ο Ραμ, έπειτα από αυτόν ο Βαανά, ο Αράν και ο Ασόμ ο αδελφός του. 25 Οἱ υἱοὶ τοῦ Ἱεραμεήλ, πρωτοτόκου υἱοῦ τοῦ Ἐσρών, ἦσαν: Ὁ πρωτότοκος Ρὰμ καὶ ὁ Βαανὰ καὶ ὁ Ἀρὰν καὶ ὁ Ἀσόμ, ὁ ἀδελφός του.
26 καὶ ἦν γυνὴ ἑτέρα τῷ ῾Ιεραμεήλ, καὶ ὄνομα αὐτῇ ᾿Ατάρα· αὕτη ἐστὶ μήτηρ ᾿Οζόμ. 26 Ο Ιεραμεήλ είχε και δεύτερον σύζυγον, η οποία ωνομάζετο Ατάρα. Αυτή ήτο μήτηρ του Οζόμ. 26 Ὁ Ἱεραμεὴλ εἶχε καὶ ἄλλην γυναῖκα· αὐτὴ ὠνομάζετο Ἀτάρα καὶ ἦταν μητέρα τοῦ Ὀζόμ.
27 καὶ ἦσαν υἱοὶ Ρὰμ πρωτοτόκου ῾Ιεραμεήλ· Μαὰς καὶ ᾿Ιαμὶν καὶ ᾿Ακόρ. 27 Υιοί του Ραμ, πρωτοτόκου Ιεραμεήλ, ήσαν ο Μαάς, ο Ιαμίν και ο Ακόρ. 27 Οἱ τρεῖς υἱοὶ τοῦ Ράμ, πρωτοτόκου υἱοῦ τοῦ Ἱεραμεήλ, ἦσαν: Ὁ Μαάς, ὁ Ἰαμὶν καὶ ὁ Ἀκόρ.
28 καὶ ἦσαν υἱοὶ ᾿Οζόμ· Σαμαΐ καὶ ᾿Ιαδαέ. καὶ υἱοὶ Σαμαΐ· Ναδὰβ καὶ ᾿Αβισούρ. 28 Υιοί του Οζόμ ήσαν ο Σαμαΐ, και ο Ιαδαέ. Υιοί του Σαμαΐ ήσαν ο Ναδάβ και ο Αβισούρ. 28 Ὁ Ὀζὸμ εἶχε δύο υἱούς: Τὸν Σαμαῒ καὶ τὸν Ἰαδαέ. Ὁ Σαμαῒ εἶχεν ἐπίσης δύο υἱούς: Τὸν Ναδὰβ καὶ τὸν Ἀβισούρ.
29 καὶ ὄνομα τῆς γυναικὸς ᾿Αβισοὺρ ᾿Αβιχαία, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν ᾿Αχαβὰρ καὶ τὸν Μωήλ. 29 Η σύζυγος του Αβισούρ ωνομάζετο Αβιχαία. Αυτή εγέννησεν εις αυτόν τον Αχαβάρ και τον Μωήλ. 29 Ἡ γυναῖκα τοῦ Ἀβισοὺρ ὠνομάζετο Ἀβιχαία, ἐγέννησε δὲ εἰς τὸν Ἀβισοὺρ δύο υἱούς: Τὸν Ἀχαβὰρ καὶ τὸν Μωήλ.
30 καὶ υἱοὶ Ναδάβ· Σαλὰδ καὶ ᾿Απφαίν. καὶ ἀπέθανε Σαλὰδ οὐκ ἔχων τέκνα. 30 Υιοί του Ναδάβ ήσαν ο Σαλάδ και ο Απφαίν. Ο Σαλάδ απέθανε χωρίς να αποκτήση τέκνα. 30 Ὁ Ναδάβ (ἀδελφὸς τοῦ Ἀβισούρ) εἶχε δύο υἱούς: Τὸν Σαλὰδ καὶ τὸν Ἀπφαίν. Ὁ Σαλὰδ ὅμως ἀπέθανε χωρὶς νὰ ἀφήσῃ τέκνα.
31 καὶ υἱοὶ ᾿Απφαίν· ᾿Ισεμιήλ. καὶ υἱοὶ ᾿Ισεμιήλ· Σωσάν. καὶ υἱοὶ Σωσάν· ᾿Ααδαί. 31 Υιός του Απφαίν ήτο ο Ισεμιήλ, υιός του Ισεμιήλ ήτο ο Σωσάν, υιός του Σωσάν ήτο ο Ααδαί. 31 Υἱοὶ τοῦ Ἀπφαὶν ἦταν μόνον ὁ Ἰεσεμιήλ· υἱὸς τοῦ Ἰεσεμιὴλ ἦταν ὁ Σωσὰν καὶ υἱὸς τοῦ Σωσὰν ὁ Ἀαδαί.
32 καὶ υἱοὶ ᾿Ααδαί· ᾿Αχισαμάς, ᾿Ιεθέρ, ᾿Ιωνάθαν· καὶ ἀπέθανεν ᾿Ιεθὲρ οὐκ ἔχων τέκνα. 32 Υιοί του Ααδαί ήσαν ο Αχισαμάς, ο Ιεθέρ, ο Ιωνάθαν. Ο Ιεθέρ απέθανε, χωρίς να αποκτήση τέκνα. 32 Υἱοὶ τοῦ Ἀαδαὶ ἦσαν (κατ’ ἄλλην γραφήν: Υἱοὶ τοῦ Ἰαδαέ, ἀδελφοῦ τοῦ Σαμαΐ, ἦσαν): Ὁ Ἀχισαμάς, ὁ Ἰεθέρ, ὁ Ἰωνάθαν. Ἀλλὰ ὁ Ἰεθὲρ ἀπέθανε χωρὶς νὰ ἀφήσῃ τέκνα.
33 καὶ υἱοὶ ᾿Ιωνάθαν· Φαλὲδ καὶ ῾Οζάμ. οὗτοι ἦσαν υἱοὶ ῾Ιεραμεήλ. 33 Υιοί του Ιωνάθαν ήσαν ο Φαλέδ και ο Οζάμ. Ολοι αυτοί ήσαν απόγονοι του Ιεραμεήλ. 33 Ὁ Ἰωνάθαν εἶχε δύο υἱούς: Τὸν Φαλὲδ καὶ τὸν Ὀζάμ. Ὅλοι αὐτοί, ποὺ ἀνεφέρθησαν ἀνωτέρω, ἦσαν ἀπόγονοι τοῦ Ἱεραμεήλ.
34 καὶ οὐκ ἦσαν τῷ Σωσὰν υἱοί, ἀλλ᾿ ἢ θυγατέρες· καὶ τῷ Σωσὰν παῖς Αἰγύπτιος, καὶ ὄνομα αὐτῷ ᾿Ιωχήλ, 34 Ο Σωσάν δεν είχεν αποκτήσει υιούς, ειμή μόνον θυγατέρας. Ο Σωσάν είχε δούλον τινά Αιγύπτιον, ο οποίος ωνομάζετο Ιωχήλ. 34 Ὁ Σωσὰν δὲν εἶχεν υἱούς, παρὰ μόνον θυγατέρες. Ὁ Σωσὰν δὲ εἶχεν ἕνα Αἰγύπτιον δοῦλον, ὁ ὁποῖος ὠνομάζετο Ἰωχήλ.
35 καὶ ἔδωκε Σωσὰν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ τῷ ᾿Ιωχὴλ παιδὶ αὐτοῦ εἰς γυναῖκα, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν ᾿Εθθί. 35 Εις αυτόν έδωκε ο Σωσάν την θυγατέρα του ως σύζυγον. Αυτή του εγέννησε τον Εθθί. 35 Καὶ ὁ Σωσὰν ἔδωκεν εἰς τὸν δοῦλον τοῦ Ἰωχὴλ ὡς σύζυγον τὴν θυγατέρα του, ἡ ὁποία ἐγέννησεν εἰς τὸν Ἰωχὴλ τὸν Ἐθθί.
36 καὶ ᾿Εθθὶ ἐγέννησε τὸν Ναθάν, καὶ Ναθὰν ἐγέννησε τὸν Ζαβέδ, 36 Ο Εθθί εγέννησε τον Ναθάν· ο Ναθάν εγέννησε τον Ζαβέδ, 36 Τὸ γενεαλογικὸν δένδρον ἀπὸ τὸν Ἐθθὶ μέχρι τὸν Ἐλισαμὰ προχωρεῖ ὡς ἐξῆς: Ὁ Ἐθθὶ ἐγέννησε τὸν Ναθὰν καὶ ὁ Ναθὰν τὸν Ζαβέδ·
37 καὶ Ζαβὲδ ἐγέννησε τὸν ᾿Αφαμήλ, καὶ ᾿Αφαμὴλ ἐγέννησε τὸν ᾿Ωβήδ, 37 ο Ζαβέδ εγέννησε τον Αφαμήλ, ο Αφαμήλ εγέννησε τον Ωβήδ, 37 ὁ Ζαβὲδ ἐγέννησε τὸν Ἀφαμὴλ καὶ ὁ Ἀφαμὴλ τὸν Ὠβηδ·
38 καὶ ᾿Ωβὴδ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιηού, καὶ ᾿Ιηοὺ ἐγέννησε τὸν ᾿Αζαρίαν, 38 Ο Ωβήδ εγέννησε τον Ιηού, ο Ιηού εγέννησε τον Αζαρίαν, 38 ὁ Ὠβὴδ ἐγέννησε τὸν Ἰηοὺ καὶ ὁ Ἰηοὺ τὸν Ἀζαρίαν·
39 καὶ ᾿Αζαρίας ἐγέννησε τὸν Χελλής, καὶ Χελλὴς ἐγέννησε τὸν ᾿Ελεασά, 39 ο Αζαρίας εγέννησε τον Χελλής, ο Χελλής εγέννησε τον Ελεασά. 39 ὁ Ἀζαρίας ἐγέννησε τὸν Χελλὴς καὶ ὁ Χελλὴς τὸν Ἐλεασά·
40 καὶ ᾿Ελεασὰ ἐγέννησε τὸν Σοσομαΐ, καὶ Σοσομαΐ ἐγέννησε τὸν Σαλούμ, 40 Ο Ελεασά εγέννησε τον Σοσομαΐ, ο Σοσομαΐ εγέννησε τον Σαλούμ, 40 ὁ Ἐλεασὰ ἐγέννησε τὸν Σοσομαῒ καὶ ὁ Σοσομαῒ τὸν Σαλούμ·
41 καὶ Σαλοὺμ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιεχεμίαν, καὶ ᾿Ιεχεμίας ἐγέννησε τὸν ᾿Ελισαμά, καὶ ᾿Ελισαμὰ ἐγέννησε τὸν ᾿Ισμαήλ. 41 ο Σαλούμ εγέννησε τον Ιεχεμίαν, ο Ιεχεμίας εγέννησε τον Ελισαμά, ο Ελισαμά εγέννησε τον Ισμαήλ. 41 ὁ Σαλοὺμ ἐγέννησε τὸν Ἰεχεμίαν, ὁ Ἰεχεμίας τὸν Ἐλισαμὰ καὶ ὁ Ἐλισαμὰ ἐγέννησε τὸν Ἰσμαήλ.
42 καὶ υἱοὶ Χαλὲβ ἀδελφοῦ ῾Ιεραμεήλ· Μαρισὰ ὁ πρωτότοκος αὐτοῦ, οὗτος πατὴρ Ζίφ· καὶ υἱοὶ Μαρισὰ πατρὸς Χεβρών. 42 Υιοί του Χαλέβ, αδελφού του Ιεραμεήλ, ήσαν ο πρωτότοκος αυτού ο Μαρισά. Ούτος ήτο πατήρ του Ζιφ και ο υιός του Μαρισά ο πατήρ του Χεβρών. 42 Οἱ υἱοὶ τοῦ Χαλέβ, ἀδελφοῦ τοῦ Ἱεραμεήλ, ἦσαν: Ὁ πρωτότοκος υἱός του, ὁ Μαρισά, ὁ ὁποῖος ἦταν πατέρας τοῦ Ζίφ· καὶ υἱοὶ τοῦ Μαρισά, πατέρα τοῦ Χεβρών (ἢ κατ’ ἄλλην ἑρμηνείαν: Ἀρχηγοῦ τῆς πόλεως Χεβρών).
43 καὶ υἱοὶ Χεβρών· Κορὲ καὶ Θαπφοὺς καὶ Ρεκὸμ καὶ Σαμαά. 43 Υιοί του Χεβρών ήσαν ο Κορέ, ο Θαπφούς, ο Ρεκόμ και ο Σαμαά. 43 Οἱ τέσσερες υἱοὶ τοῦ Χεβρὼν ἦσαν: Ὁ Κορέ, ὁ Θαπφούς, ὁ Ρεκόμ, ὁ Σαμαά.
44 καὶ Σαμαὰ ἐγέννησε τὸν Ραὲμ πατέρα ᾿Ιεκλάν, καὶ ᾿Ιεκλὰν ἐγέννησε τὸν Σαμαΐ· 44 Ο Σαμαά εγέννησε τον Ραέμ, τον πατέρα του Ιεκλάν. Ο Ιεκλάν εγέννησε τον Σαμαΐ. 44 Ὁ Σαμαὰ ἐγέννησε τὸν Ραέμ, τὸν πατέρα τοῦ Ἰεκλάν. Ὁ Ἰεκλὰν ἐγέννησε τὸν Σαμαΐ·
45 καὶ υἱὸς αὐτοῦ Μαών, καὶ Μαὼν πατὴρ Βαιθσούρ. 45 Ο υιός του Σαμαΐ ήτο ο Μαών, ο δε Μαών ήτο ο πατήρ της πόλεως Βαιθσούρ. 45 υἱὸς τοῦ Σαμαῒ ἦταν ὁ Μαών, ὁ δὲ Μαὼν ἦταν πατέρας τοῦ Βαιθσούρ (ἢ ἀρχηγὸς τῆς πόλεως Βαιθσούρ).
46 καὶ Γαιφὰ ἡ παλλακὴ Χαλὲβ ἐγέννησε τὸν ᾿Αρρὰν καὶ τὸν Μωσὰ καὶ τὸν Γεζουέ. 46 Η Γαιφά, η δευτέρας σειράς σύζυγος του Χαλέβ, εγέννησε τον Αρράν, τον Μωσά και τον Γεζουέ. 46 Ἡ Γαιφά, ἡ παλλακίδα (σύζυγος δευτέρας σειρᾶς) τοῦ Χαλέβ, ἐγέννησε τὸν Ἀρραν, τὸν Μωσὰ καὶ τὸν Γεζουέ.
47 καὶ υἱοὶ ᾿Αδδαΐ· Ραγὲμ καὶ ᾿Ιωάθαμ καὶ Σωγὰρ καὶ Φαλὲκ καὶ Γαιφὰ καὶ Σαγαέ. 47 Υιοί του Αδδαΐ ήσαν ο Ραγέμ, ο Ιωάθαμ, ο Σωχάρ, ο Φαλέκ, ο Γαιφά και ο Σαγαέ. 47 Οἱ ἕξι υἱοὶ τοῦ Ἀδδαῒ ἦσαν: Ὁ Ραγέμ, ὁ Ἰωάθαμ, ὁ Σωγάρ, ὁ Φαλέκ, ὁ Γαιφὰ καὶ ὁ Σαγαέ.
48 καὶ ἡ παλλακὴ Χαλὲβ Μωχὰ ἐγέννησε τὸν Σαβὲρ καὶ τὸν Θαράμ. 48 Η δευτέρας σειράς σύζυγος του Χαλέβ η Μωχά εγέννησε τον Σαβέρ και τον Θαράμ. 48 Ἡ Μωχά, ἄλλη παλλακίδα τοῦ Χαλέβ, ἐγέννησε τὸν Σαβὲρ καὶ τὸν Θαράμ.
49 καὶ ἐγέννησε Σαγαὲ πατέρα Μαρμηνὰ καὶ τὸν Σαοὺ πατέρα Μαχαμηνὰ καὶ πατέρα Γαιβαά· καὶ θυγάτηρ Χαλὲβ ᾿Ασχά. 49 Αυτή εγέννησεν επίσης τον Σαγαέ, τον πατέρα της πόλεως Μαρμηνά και τον Σαού τον πατέρα της πόλεως Μαχαμηνά και τον πατέρα της πόλεως Γαιβαά. Η δε θυγάτηρ του Χαλέβ ωνομάζετο Ασχά. 49 Ἡ Μωχὰ ἐγέννησεν ἐπίσης τὸν Σαγαέ, ἰδρυτὴν καὶ ἀρχηγὸν τῆς πόλεως Μαρμηνά, καὶ τὸν Σαού, ἰδρυτὴν καὶ ἀρχηγὸν τῆς πόλεως Μαχαμηνά, καὶ τὸν ἰδρυτὴν καὶ ἀρχηγὸν τῆς πόλεως Γαιβαά. Ἐκτὸς αὐτῶν ὁ Χαλὲβ εἶχε καὶ μίαν θυγατέρα, ποὺ ὠνομάζετο Ἀσχά.
50 οὗτοι ἦσαν υἱοὶ Χαλέβ. υἱοὶ ῍Ωρ πρωτοτόκου ᾿Εφραθά· Σωβὰλ πατὴρ Καριαθιαρίμ. 50 Αυτοί ήσαν οι υιοί του Χαλέβ. Υιοί του Ωρ, του πρωτοτόκου του Εφραθά, ήταν ο Σωβάλ, πατήρ της Καριαθιαρίμ, 50 Ἀπόγονοι ἐπίσης τὸν Χαλὲβ ἦσαν καὶ οἱ ἀκόλουθοι: Οἱ υἱοὶ τοῦ Ὤρ, πρωτοτόκου υἱοῦ τοῦ Ἐφραθά, ἦσαν ὁ Σωβάλ, ποὺ ἔκτισε τὴν πόλιν Καριαθιαρίμ,
51 Σαλωμὼν πατὴρ Βαιθλαὲμ καὶ ᾿Αρὶμ πατὴρ Βαιθγεδώρ. 51 ο Σαλωμών πατήρ της Βαιθλαέμ, και ο Αρίμ πατήρ της Βαιθγεδώρ. 51 καὶ ὁ Σαλωμών, ποὺ ἔκτισε τὴν Βαιθλαέμ, καὶ ὁ Ἀρίμ, ὁ ἰδρυτὴς τῆς Βαιθγεδώρ.
52 καὶ ἦσαν υἱοὶ τῷ Σωβὰλ πατρὶ Καριαθιαρίμ· ᾿Αραὰ καὶ Αἰσὶ καὶ ᾿Αμμανὶθ 52 Εις τον Σωβάλ, τον πατέρα της πόλεως Καριαθιαρίμ, ήσαν οι εξής υιοί· Ο Αραά, ο Αισί, ο Αμμανίθ, 52 Οἱ υἱοὶ τοῦ Σωβάλ, ἱδρυτοῦ καὶ ἀρχηγοῦ τῆς Καριαθιαρίμ, ἦσαν: Ὁ Ἀραά, ὁ Αἰσί, ὁ Ἀμμανὶθ
53 καὶ Οὐμασφαέ, πόλις ᾿Ιαΐρ, Αἰθαλὶμ καὶ Μιφιθὶμ καὶ ῾Ησαμαθὶμ καὶ ῾Ημασαραΐμ· ἐκ τούτων ἐξήλθοσαν οἱ Σαραθαῖοι καὶ υἱοὶ ᾿Εσθαάμ. 53 και ο Ουμασφαέ, πόλεις Ιαΐρ, Αιθαλίμ, Μιφιθίμ, Ησαμαθίμ και Ημασαραΐμ. Απ' αυτούς προήλθον οι Σαραθαίοι οι απόγονοι του Εσθαάμ. 53 καὶ Οὐμασφαέ, πόλις ποὺ ἀνῆκεν εἰς τὸν Ἰαΐρ. Ἐπίσης ὁ Αἰθαλίμ, ὁ Μιφιθίμ, ὁ Ἠσαμαθίμ καὶ ὁ Ἠμασαραΐμ. Ἀπὸ αὐτοὺς προῆλθαν οἱ Σαραθαῖοι καὶ οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἐσθαάμ.
54 υἱοὶ Σαλωμών· Βαιθλαέμ, Νετωφαθί, ᾿Αταρὼθ οἴκου ᾿Ιωὰβ καὶ ἥμισυ τῆς Μαλαθί, ᾿Ησαρί, 54 Υιοί του Σαλωμών ήσαν ο Βαιθλαέμ, ο Νετωφαθί, ο Αταρώθ εκ του οίκου του Ιωάβ. Το ήμισυ των Μαλαθί, Ησαρίται 54 Οἱ υἱοὶ τοῦ Σαλωμὼν ἦσαν: Ὁ Βαιθλαέμ (κατ’ ἄλλην γραφήν: Οἱ υἱοὶ τοῦ Σαλωμών, ἰδρυτοῦ τῆς Βαιθλαέμ, ἦσαν), ὁ Νετωφαθί, ὁ Ἀταρώθ, τοῦ οἴκου τοῦ Ἰωάβ. Καὶ τὸ ἥμισυ τῶν Μαλαθί, οἱ Ἠσαραῖοι·
55 πατριαὶ γραμματέων κατοικοῦντες ἐν ᾿Ιάβις, Θαργαθιΐμ, Σαμαθιΐμ, καὶ Σωχαθίμ· οὗτοι οἱ Κιναῖοι οἱ ἐλθόντες ἐκ Μεσημὰ πατρὸς οἴκου Ρηχάβ. 55 αι οικογένειαι των γραμματέων, οι οποίοι εκατοικούσαν εις την Ιάβις, Θαργαθιΐμ, την Σαμαθιΐμ και εις Σωχαθίμ. Αυτοί είναι οι Κιναίοι, οι οποίοι κατήγοντο εκ του Μεσημά, πατρός της φυλής του Ρηχάβ. 55 καὶ οἱ οἰκογένειες τῶν γραμματέων, ποὺ ἑκατοικοῦσαν εἰς τὴν πόλιν Ἰαβίς, δηλαδή: Οἱ Θαργαθιΐμ, οἱ Σαμαθιΐμ καὶ οἱ Σωχαθίμ. Αὐτοὶ εἶναί οἰ Κιναῖοι, οἱ ὁποῖοι κατήγοντο ἀπὸ τὸν Μεσημά, τὸν ἀρχηγὸν τῆς φυλῆς τοῦ Ρηχάβ.