Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021
Ανατ: 07:17
Δύση: 19:17
Σελ. 20 ημ.
269-96
13ος χρόνος, 4971η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 (Ζ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ τοῖς υἱοῖς ᾿Ισσάχαρ· Θωλὰ καὶ Φουὰ καὶ ᾿Ιασοὺβ καὶ Σεμερών, τέσσαρες. 1 Οι υιοί του Ισσάχαρ ήσαν ο Θωλά, ο Φουα, ο Ιασούβ, ο Σεμερών, τέσσαρες εν όλω. 1 Ο Ἰσσάχαρ εἶχε τέσσερις υἱούς: Τὸν Θωλά, τὸν Φουά, τὸν Ἰασοὺβ καὶ τὸν Σεμερών.
2 καὶ υἱοὶ Θωλά· ᾿Οζί, Ραφαΐα καὶ ᾿Ιεριὴλ καὶ ᾿Ιαμαΐ καὶ ᾿Ιεβασὰμ καὶ Σαμουήλ, ἄρχοντες οἴκων πατριῶν αὐτῶν τῷ Θωλά, ἰσχυροὶ δυνάμει κατὰ γενέσεις αὐτῶν. ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ἐν ἡμέραις Δαυὶδ εἴκοσι καὶ δύο χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι. 2 Οι υιοί του Θωλά, ήσαν ο Οζί, ο Ραφαΐα, ο Ιεριήλ, ο Ιαμαΐ, ο Ιεβασάμ και ο Σαμουήλ. Ολοι αυτοί ήσαν αρχηγοί των πατριαρχικών οικογενειών, που είχαν εξέλθει από τον Θωλά, άνδρες γενναίοι, καταγεγραμμένοι κατά τας γενεαλογίας των και των οποίων ο αριθμός κατά την εποχήν του Δαυίδ ανήλθεν εις είκοσι δύο χιλιάδας εξακοσίους. 2 Ὁ Θωλὰ εἶχεν ἕξι υἱούς: Τὸν Ὀζί, τὸν Ραφαΐα, τὸν Ἱεριήλ, τὸν Ἰαμαΐ, τὸν Ἰεβασὰμ καὶ τὸν Σαμουήλ. Αὐτοὶ ἦσαν οἱ ἀρχηγοὶ τῶν πατριαρχικῶν οἰκογενειῶν τῶν ἀπογόνων τοῦ Θωλὰ καὶ ἦσαν ἄνδρες περίφημοι διὰ τὴν δύναμίν των καὶ προερχόμενοι ἀπὸ τὸ γενεαλογικὸν δένδρον τοῦ Θωλά· κατὰ τὶς ἡμέρες τοῦ βασιλιᾶ Δαβὶδ οἱ ἀπόγονοί των ἀριθμοῦσαν εἴκοσι δύο χιλιάδες ἑξακοσίους (22.600).
3 καὶ υἱοὶ ᾿Οζί· ᾿Ιεζραΐα καὶ υἱοὶ ᾿Ιεζραΐα· Μιχαήλ, ᾿Αβδιοὺ καὶ ᾿Ιωὴλ καὶ ᾿Ιεσία, πέντε, ἄρχοντες πάντες. 3 Υιός του Οζί ήτο ένάς, ο Ιεζραΐα. Υιοί του Ιεζραΐα ήσαν ο Μιχαήλ, ο Αβδιού, ο Ιωήλ, ο Ιεσία, εν όλω πέντε αρχηγοί πατριαρχικών οικογενειών. 3 Ὁ Ὀζι εἶχεν ἕνα υἱόν, τὸν Ἰεζραΐα. Υἱοὶ τοῦ Ἰεζραΐα ἦσαν πέντε: Ὁ Μιχαήλ, ὁ Ἀβδιού, ὁ Ἰωὴλ καὶ ὁ Ἰεσία· ὅλοι των ἦσαν ἀρχηγοὶ πατριαρχικῶν οἰκογενειῶν.
4 καὶ ἐπ᾿ αὐτῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν, κατ᾿ οἴκους πατριῶν αὐτῶν, ἰσχυροὶ παρατάξασθαι εἰς πόλεμον τριάκοντα καὶ ἓξ χιλιάδες, ὅτι ἐπλήθυναν γυναῖκας καὶ υἱούς. 4 Μαζή με αυτούς, κατά τας γενεαλογίας των και τας πατριαρχικάς των οικογενείας, ήσαν άνδρες ισχυροί στον πόλεμον εν όλω τριανταέξ χιλιάδες. Τούτο δε διότι είχον πρλλάς γυναίκας και πολλά παιδιά. 4 Μαζὶ δὲ μὲ αὐτοὺς κατὰ τὸ γενεαλογικόν των δένδρον καὶ τὶς πατριαρχικές των οἰκογένειες, ἦσαν ἄνδρες δυνατοὶ καὶ ἱκανοὶ νὰ λάβουν μέρος εἰς πόλεμον τριάντα ἕξι χιλιάδες (36.000), διότι εἶχαν πολλὲς γυναῖκες καὶ υἱούς.
5 καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν εἰς πάσας πατριὰς ᾿Ισσάχαρ καὶ ἰσχυροὶ δυνάμει ὀγδοήκοντα καὶ ἑπτὰ χιλιάδες, ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν τῶν πάντων. 5 Οι αδελφοί αυτών, οι της ιδίας φυλής άνδρες εις όλας τας πατριαρχικάς οικογενείας της φυλής του Ισσάχαρ, ήσαν γενναίοι άνδρες, των όποίων ο αριθμός ανήρχετο εν συνόλω εις ογδοήκοντα επτά χιλιάδας. 5 Οἱ ἀδελφοί των (ἀπόγονοι τῆς φυλῆς Ἰσσάχαρ) εἰς ὅλες τὶς πατριαρχικὲς οἰκογένειες τῆς φυλῆς τοῦ Ἰσσάχαρ ἦσαν ἄνδρες γενναῖοι (καὶ ἐμπειροπόλεμοι) συνολικῶς ὀγδόντα ἑπτὰ χιλιάδες (87.000).
6 υἱοὶ Βενιαμίν· Βαλὲ καὶ Βαχὶρ καὶ ᾿Ιαδιήλ, τρεῖς. 6 Υιοί του Βενιαμίν ήσαν ο Βαλέ, ο Βαχίρ και ο Ιαδιήλ, τρεις εν όλω. 6 Ὁ Βενιαμὶν εἶχε τρεῖς υἱούς: Τὸν Βαλέ, τὸν Βαχὶρ καὶ τὸν Ἰαδιήλ.
7 καὶ υἱοὶ Βαλέ· ᾿Ασεβὼν καὶ ᾿Οζὶ καὶ ᾿Οζιὴλ καὶ ᾿Ιεριμὼθ καὶ Οὐρί, πέντε, ἄρχοντες οἴκων πατριῶν ἰσχυροὶ δυνάμει, καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν εἴκοσι καὶ δύο χιλιάδες καὶ τριακοντατέσσαρες. 7 Οι υιοί του Βαλέ ήσαν ο Ασεβών, ο Οζί, ο Οζιήλ, ο Ιεριμώθ και ο Ουρί, εν όλω πέντε. Αρχηγοί πατριαρχικών οίκων, άνδρες γενναίοι, των οποίων ο αριθμός της φυλής αυτής ανήρχετο εις είκοσι δύο χιλιάδας τριάκοντα τέσσαρας. 7 Ὁ Βαλὲ εἶχε πέντε υἱούς: Τὸν Ἀσεβών, τὸν Ὀζί, τὸν Ὀζιήλ, τὸν Ἱεριμὼθ καὶ τὸν Οὐρί. Αὐτοὶ ἦσαν ἀρχηγοὶ τῶν πατριαρχικῶν οἰκογενειῶν καὶ ἦσαν ὅλοι δυνατοὶ καὶ περίφημοι πολεμισταί· ὁ συνολικὸς ἀριθμός των ἔφθασε τὶς εἴκοσι δύο χιλιάδες τριάντα τέσσερις (22.034) (ἐμπειροπολέμους ἄνδρες).
8 καὶ υἱοὶ Βαχίρ· Ζεμιρὰ καὶ ᾿Ιωὰς καὶ ᾿Ελιέζερ καὶ ᾿Ελιθενὰν καὶ ᾿Αμαρία καὶ ᾿Ιεριμὼθ καὶ ᾿Αβιοὺδ καὶ ᾿Αναθὼθ καὶ ᾿Ελμεμέθ· πάντες οὗτοι υἱοὶ Βαχίρ. 8 Οι υιοί του Βαχίρ ήσαν ο Ζεμιρά, ο Ιωάς, ο Ελιέζερ, ο Ελιθενάν, ο Αμαρία, ο Ιεριμώθ, ο Αβιούδ, ο Αναθώθ και ο Ελμεμέθ. Ολοι αυτοί ήσαν υιοί του Βαχίρ· 8 Ὁ Βαχὶρ εἶχεν ἐννέα υἱούς: Τὸν Ζεμιρά, τὸν Ἰωάς, τὸν Ἐλιέζερ, τὸν Ἐλιθενάν, τὸν Ἀμαρία, τὸν Ἱεριμώθ, τὸν Ἀβιούδ, τὸν Ἀναθὼθ καὶ τὸν Ἐλμεμέθ. Ὅλοι αὐτοὶ ἦσαν υἱοὶ τοῦ Βαχίρ.
9 καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν, ἄρχοντες οἴκων πατριῶν αὐτῶν ἰσχυροὶ δυνάμει, εἴκοσι χιλιάδες καὶ διακόσιοι. 9 οι εγγεγραμμένοι εις τας γενεαλογίας κατά τας γενεάς των, αρχηγοί πατριαρχικών οίκων, άνδρες γενναίοι, εν όλω είκοσι χιλιάδες διακόσιοι. 9 Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀπογόνων τῶν ἀρχηγῶν τῶν πατριαρχικῶν οἰκογενειῶν, συμφώνως πρὸς τοὺς ἐπισήμους γενεαλογικοὺς καταλόγους κατὰ τὶς πατριαρχικές των οἰκογένειες, ἔφθασε τὶς εἴκοσι χιλιάδες διακοσίους (20.200) ἰσχυρούς (ἐμπειροπολέμους) ἄνδρες.
10 καὶ υἱοὶ ᾿Ιαδιήλ· Βαλαάν. καὶ υἱοὶ Βαλαάν· ᾿Ιαοὺς καὶ Βενιαμὶν καὶ ᾿Αὼθ καὶ Χανανὰ καὶ Ζαιθὰν καὶ Θαρσὶ καὶ ᾿Αχισαάρ. 10 Υιός του Ιαδιήλ ήτο εις, ο Βαλαάν, υιοί του Βαλαάν ήσαν ο Ιαούς, ο Βενιαμίν, ο Αώθ, ο Χανανά, ο Ζαιθάν, ο Θαρσί και ο Αχισαάρ. 10 Ὁ Ἰαδιὴλ εἶχεν ἕνα υἱόν, τὸν Βαλαάν. Ὁ Βαλαὰν εἶχεν ἑπτὰ υἱούς: τὸν Ἰαούς, τὸν Βενιαμίν, τὸν Ἀώθ, τὸν Χανανά, τὸν Ζαιθάν, τὸν Θαρσί, τὸν Ἀχισαάρ.
11 πάντες οὗτοι υἱοὶ ᾿Ιαδιήλ, ἄρχοντες τῶν πατριῶν ἰσχυροὶ δυνάμει ἑπτακαίδεκα χιλιάδες καὶ διακόσιοι, ἐκπορευόμενοι δυνάμει τοῦ πολεμεῖν. 11 Ολοι αυτοί ήσαν υιοί του Ιαδιήλ, αρχηγοί πατριαρχικών οικογενειών, γενναίοι άνδρες, ανερχόμενοι εις δέκα επτά χιλιάδας διακοσίους και οι οποίοι ηδύναντο να εκστρατεύουν και να λαμβάνουν μέρος στον πόλεμον. 11 Ὅλοι αὐτοὶ ἦσαν υἱοὶ τοῦ Ἰαδιήλ, ἀρχηγοὶ τῶν πατριαρχικῶν οἰκογενειῶν, περίφημοι διὰ τὴν δύναμίν των ἄνδρες· οἱ ἀπόγονοί των περιελάμβαναν δεκαεπτὰ χιλιάδες διακοσίους (17.200) ἱκανοὺς καὶ ἐμπειροπολέμους ἄνδρες.
12 καὶ Σαπφὶν καὶ ᾿Απφὶν καὶ υἱοὶ Ραώμ· υἱὸς αὐτοῦ ᾿Αέρ. 12 Ο Σαπφίν και ο Απφίν ήσαν υιοί του Ραώμ, του οποίου έγγονος ήτο ο Αέρ. 12 Ἐπίσης (εἰς τοὺς ἀπογόνους τῆς φυλῆς Βενιαμὶν ἀνῆκαν) καὶ ὁ Σαπφὶν καὶ ὁ Ἀπφίν, υἱοὶ τοῦ Ραώμ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Ραώμ, ὁ Ἀέρ.
13 υἱοὶ Νεφθαλί· ᾿Ιασιήλ, Γωνὶ καὶ ᾿Ισσιὴρ καὶ Σαλλούρ, υἱοὶ Βαλαά. 13 Οι υιοί του Νεφθαλί ήσαν ο Ιασιήλ, ο Γωνί, ο Ισσιήρ, ο Σαλλούρ, απόγονοι, της Βαλαά. 13 Υἱοί (ἀπόγονοι) τοῦ Μανασσῆ ἦσαν: Ὁ Ἀσεριήλ, τὸν ὁποῖον ἐγέννησεν ἡ παλλακίδα του ἀπὸ τὴν Συρίαν· ἡ ἰδία ἐγέννησεν εἰς τὸν Μανασσῆ καὶ τὸν Μαχίρ, τὸν ἰδρυτήν (καὶ ἀρχηγόν) τῆς χώρας Γαλαάδ.
14 υἱοὶ Μανασσῆ· ᾿Ασεριήλ, ὃν ἔτεκεν ἡ παλλακὴ αὐτοῦ ἡ Σύρα· ἔτεκε δὲ αὐτῷ καὶ Μαχὶρ πατέρα Γαλαάδ. 14 Υιοί του Μανασσή ήσαν· ο Ασεριήλ, τον οποίον εγέννησεν η δευτέρας σειράς εκ Συρίας σύζυγος του. Αυτή δε εγέννησεν εις αυτόν και τον Μαχίρ, τον πατέρα της χώρας Γαλαάδ. 14 Καὶ ὁ Μαχὶρ ἔλαβε (ἐδιάλεξε) γυναῖκες διὰ τοὺς υἱοὺς τοῦ Ἀμφὶν καὶ Μαμφίν. Τὸ ὄνομα τῆς ἀδελφῆς του ἦταν Μοωχά. Τὸ ὄνομα τοῦ δευτέρου υἱοῦ του ἦταν Σαλπαάδ· ὁ Σαλπαὰδ ἀπέκτησε μόνον Θυγατέρες.
15 καὶ Μαχὶρ ἔλαβε γυναῖκα τῷ ᾿Αμφὶν καὶ Μαμφίν· καὶ ὄνομα ἀδελφῆς αὐτοῦ Μοωχά. καὶ ὄνομα τῷ δευτέρῳ Σαλπαάδ, καὶ ἐγεννήθησαν τῷ Σαλπαὰδ θυγατέρες. 15 Ο Μαχίρ εξέλεξεν αυτός συζύγους δια τους υιούς του Αμφίν και Μαμφίν. Το όνομα δε της αδελφής του ήτο Μοωχά. Το όνομα του δευτέρου του υιού ήτο Σαλπαάδ. Ο Σαλπαάδ απέκτησε μόνον θυγατέρας. 15 Ὁ Νεφθαλὶ εἶχε τέσσερις υἱούς: Τὸν Ἰασιήλ, τὸν Γωνί, τὸν Ἰσσιήρ, τὸν Σαλλούρ, υἱοὺς τῆς Βαλαά (ἢ κατ' ἄλλην ἑρμηνείαν: Αὐτοὶ ἦσαν ἔγγονοι τῆς Βαλλᾶς, παλλακίδος τοῦ Ἰακώβ).
16 καὶ ἔτεκε Μοωχὰ γυνὴ Μαχὶρ υἱὸν καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Φαρές, καὶ ὄνομα ἀδελφοῦ αὐτοῦ Σόρος· υἱοὶ αὐτοῦ Οὐλὰμ καὶ Ροκόμ. 16 Η Μοωχά, σύζυγος του Μαχίρ, εγέννησεν υιόν τον οποίον εκάλεσε Φαρές. Το όνομα του αδελφού του ήτο Σορος. Υιοί του δε ήσαν ο Ουλάμ και ο Ροκόμ. 16 Ἡ Μοωχά, ἡ σύζυγος τὸν Μαχίρ, ἐγέννησεν υἱόν, τὸν ὁποῖον ὠνόμασε Φαρές· τὸ ὄνομα τοῦ ἀδελφοῦ τὸν Φαρὲς ἦταν Σόρος. Ὁ Φαρὲς εἶχε δύο υἱούς: Τὸν Οὐλὰμ καὶ τὸν Ροκόμ.
17 καὶ υἱοὶ Οὐλάμ, Βαδάν. οὗτοι υἱοὶ Γαλαὰδ υἱοῦ Μαχὶρ υἱοῦ Μανασσῆ. 17 Υιός του Ουλάμ ήτο ένας, ο Βαδάν. Αυτοί είναι οι υιοί του Γαλαάδ, υιού του Μαχίρ, υιού του Μανασσή. 17 Ὁ Οὐλὰμ εἶχεν ἕνα υἱὸν, τὸν Βαδάν. Αὐτοὶ εἶναι ὅλοι οἱ ἀπόγονοι τὸν Γαλαάδ, υἱοῦ τοῦ Μαχὶρ καὶ ἐγγόνον τοῦ Μανασσῆ.
18 καὶ ἡ ἀδελφὴ αὐτοῦ ἡ Μαλεχὲθ ἔτεκε τὸν ᾿Ισαδὲκ καὶ τὸν ᾿Αβιέζερ καὶ τὸν Μαελά. 18 Η αδελφή αυτού η Μαλεχέθ εγέννησε τον Ισαδέκ, τον Αβιέζερ και τον Μαελά. 18 Καὶ ἡ ἀδελφή (τοῦ Γαλαάδ) ἡ Μαλεχὲθ ἐγέννησε τὸν Ἰσαδέκ, τὸν Ἀβιεζὲρ καὶ τὸν Μαελά.
19 καὶ ἦσαν υἱοὶ Σεμιρά· ᾿Ιααὶμ καὶ Συχὲμ καὶ Λαχὶμ καὶ ᾿Ανιάν. 19 Οι υιοί του Σεμιρά ήσαν ο Ιααίμ, ο Συχέμ, ο Λαχίμ και ο Ανιάν. 19 Ὁ Σεμιρὰ εἶχε τέσσερις υἱούς: Τὸν Ἰααίμ, τὸν Συχέμ, τὸν Λαχὶμ καὶ τὸν Ἀνιάν.
20 καὶ υἱοὶ ᾿Εφραίμ· Σωθαλὰ καὶ Βαρὰδ υἱὸς αὐτοῦ καὶ Θαὰθ υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Ελεαδὰ υἱὸς αὐτοῦ, Νομεὲ υἱὸς αὐτοῦ, 20 Οι απόγονοι του Εφραίμ ήσαν ο Σωθαλά, ο Βαράδ υιός του Σωθαλά, ο Θαάθ υιός του Βαράδ, ο Ελεαδά υιός του Θαάθ, ο Νομεέ υιός του Ελεαδά. 20 Οἱ ἀπόγονοι τὸν Ἐφραὶμ ἦσαν: Ὁ Σωθαλά, ὁ Βαράδ, υἱὸς τοῦ Σωθαλά, ὁ Θαάθ, υἱὸς τοῦ Βαράδ, ὁ Ἐλεαδά, υἱὸς τοῦ Θαάθ, ὁ Νομεέ, υἱὸς τοῦ Ἐλεαδά,
21 Ζαβὲδ υἱὸς αὐτοῦ, Σωθελὲ υἱὸς αὐτοῦ καὶ ᾿Αζὲρ καὶ ᾿Ελεάδ. καὶ ἀπέκτειναν αὐτοὺς οἱ ἄνδρες Γὲθ οἱ τεχθέντες ἐν τῇ γῇ, ὅτι κατέβησαν τοῦ λαβεῖν τὰ κτήνη αὐτῶν. 21 Ο Ζαβέδ, ο υιός του Νομεέ, ο Σωθελέ ο υιός του Ζαβέδ, του οποίου υιός επίσης ήτο ο Αζέρ και ο Ελεάδ, τους οποίους εφόνευσαν άνθρωποι της Γέθ, οι εντόπιοι, διότι αυτοί είχαν κατεβή προς εκείνους, δια να αρπάσουν τα κτήνη των. 21 ὁ Ζαβέδ, υἱὸς τοῦ Νομεέ, ὁ Σωθελέ, υἱὸς τοῦ Ζαβέδ, ὁ Ἀζὲρ καὶ ὁ Ἐλεάδ. Καὶ τοὺς Ἀζὲρ καὶ Ἐλεὰδ ἐφόνευσαν οἱ ἰθαγενεῖς κάτοικοι τῆς Γέθ, διότι ἐπῆγαν διὰ νὰ κλέψουν τὰ ζῶα των.
22 καὶ ἐπένθησεν ᾿Εφραὶμ ὁ πατὴρ αὐτῶν ἡμέρας πολλάς, καὶ ἦλθον οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ τοῦ παρακαλέσαι αὐτόν. 22 Ο πατέρας των ο Εφραίμ επένθησεν αυτούς επί πολλάς ημέρας και ήλθον οι αδελφοί αυτού να τον παρηγορήσουν. 22 Καὶ ὁ πατέρας των Ἐφραὶμ τοὺς ἐπένθησεν ἐπὶ πολλὲς ἡμέρες καὶ ἦλθαν οἱ ἀδελφοί του διὰ νὰ τὸν παρηγορήσουν.
23 καὶ εἰσῆλθε πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔλαβεν ἐν γαστρὶ καὶ ἔτεκεν υἱόν, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Βαραγά, ὅτι ἐν κακοῖς ἐγένετο ἐν οἴκῳ μου. 23 Αυτός ήλθεν εις επικοινωνίαν με την γυναίκα του, εκείνη δε συνέλαβε και εγέννησεν υιόν, τον οποίον και εκάλεσε Βαραγά. Του έδωσε δε αυτό το όνομα, διότι μεγάλαι συμφοραί είχον πέσει τότε στον οίκον του. 23 Καὶ κατόπιν ἦλθεν εἰς σαρκικὴν ἕνωσιν μὲ τὴν γυναῖκα του καὶ αὐτὴ ἔμεινεν ἔγκυος καὶ ἐγέννησεν υἱόν, τὸν ὁποῖον ὠνόμασε Βαραγά· τὸν ὠνόμασεν ἔτσι, ἕνεκα τῆς στενοχώριας καὶ τῶν κακῶν, ποὺ ἐκτύπησαν τὴν οἰκογένειάν του.
24 καὶ ἐν ἐκείνοις τοῖς καταλοίποις καὶ ᾠκοδόμησε τὴν Βαιθωρὼν τὴν κάτω καὶ τὴν ἄνω. καὶ υἱοὶ ᾿Οζάν· Σεηρά, 24 Με τους υπολοίπους αυτού υιούς οικοδόμησε την Ανω και Κατω Βαιθωρών. Υιοί του Οζάν ήσαν ο Σεηρά, 24 Καὶ ὁ Ἐφραὶμ μὲ τοὺς ὑπολοίπους ἐκείνους υἱούς του ἔκτισε τὴν ἄνω καὶ τὴν κάτω Βαιθωρών. Οἱ υἱοὶ τοῦ Ὀζὰν ἦσαν: Ὁ Σεηρὰ
25 καὶ Ραφὴ υἱοὶ αὐτοῦ, Σαρὰφ καὶ Θαλεὲς υἱοὶ αὐτοῦ, Θαὲν υἱὸς αὐτοῦ. 25 υιοί δε του Σεηρά ο Ραφή, ο Σαράφ, ο Θαλεές και ο Θαέν ο υιός αυτού. 25 καὶ ὁ Ραφή, οἱ υἱοὶ τοῦ Σαρὰφ καὶ Θαλεές, Θαὲν ὁ υἱός του·
26 τῷ Λααδὰν υἱῷ αὐτοῦ υἱὸς ᾿Αμιούδ, ᾿Ελισαμαΐ υἱὸς αὐτοῦ, 26 Υιοί του Θαέν ήσαν ο Λααδάν και ο υιός του Λααδάν ο Αμιούδ, υιός του Αμιούδ ο Ελισαμαΐ. 26 υἱὸς τοῦ Θαὲν ἦταν ὁ Λααδάν, υἱὸς τοῦ Λααδὰν ὁ Ἀμιούδ, υἱὸς τοῦ Ἀμιοὺδ ὁ Ἐλισαμαΐ,
27 Νοὺμ υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Ιησουὲ υἱὸς αὐτοῦ. 27 Υιός του Ελισαμαῒ ο Νούμ, υιός του Νουμ ο Ιησουέ. 27 υἱὸς τοῦ Ἐλισαμαῒ ὁ Νοὺμ καὶ ὁ Ἰησουὲ υἱὸς τοῦ Νούμ.
28 καὶ κατάσχεσις αὐτῶν καὶ κατοικία αὐτῶν· Βαιθὴλ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, κατ᾿ ἀνατολὰς Νοαράν, πρὸς δυσμαῖς Γαζὲρ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς· καὶ Συχὲμ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς ἕως Γαιὰν καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς. 28 Αι κατακτηθείσαι περιοχαί και κατοικίαι αυτών ήσαν η Βαιθήλ και αι κώμαι αι περί αυτήν. Προς ανατολάς η Νοαράν, προς δυσμάς η Γαζέρ και αι κώμαι, που εξηρτώντο από αυτήν. Η Συχέμ και αι κώμαι αυτής μέχρι της Γαιάν και των κωμοπόλεων, που εξηρτώντο από αυτήν. 28 Ἡ περιοχή, τὴν ὁποίαν κατέλαβαν καὶ εἰς τὴν ὁποίαν ἐγκατεστάθησαν, περιελάμβανε: Τὴν Βαιθὴλ καὶ τὰ χωριά, ποὺ ἐξηρτῶντο ἀπὸ αὐτήν· πρὸς τὰ ἀνατολικὰ ἔφθανε μέχρι τὴν Νοαράν, πρὸς τὰ δυτικὰ μέχρι τὴν Γαζὲρ καὶ τὰ χωριά, ποὺ ἐξηρτῶντο ἀπὸ αὐτήν. Περιελάμβανε ἐπίσης τὴν Συχὲμ καὶ τὰ χωριά, ποὺ ἐξηρτῶντο ἀπὸ αὐτήν, μέχρι τῆς Γαιὰν καὶ τῶν χωριῶν, ποὺ ἐξηρτῶντο ἀπὸ αὐτήν!
29 καὶ ἕως ὁρίων υἱῶν Μανασσῆ· Βαιθσαὰν καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, Θαανὰχ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, Μαγεδδὼ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, Δὼρ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς. ἐν ταύταις κατῴκησαν υἱοὶ ᾿Ιωσὴφ υἱοῦ ᾿Ισραήλ. 29 Εις την περιοχήν των υιών Μανασσή, ήσαν αι πόλεις Βαιθσαάν και αι περί αυτήν κώμαι, η Θαανάχ και αι κώμαι που εξηρτώντο από αυτήν. Η Μαγεδδώ και αι κώμαι που εξηρτώντο από αυτήν. Η Δωρ και αι περί αυτήν κώμαι. Εις αυτάς είχον εγκατασταθή οι απόγονοι του Ιωσήφ, του υιού του Ιακώβ. 29 Εἰς τὴν περιοχὴν τῶν ἀπογόνων τῆς φυλῆς Μανασσῆ περιελαμβάνοντο οἱ πόλεις: Βαιθσαὰν καὶ τὰ χωριά, ποὺ ἐξηρτῶντο ἀπὸ αὐτήν· Θαανὰχ καὶ τὰ χωριά, ποὺ ἐξηρτῶντο ἀπὸ αὐτήν· Μαγεδδῶ καὶ τὰ χωριά, ποὺ ἐξηρτῶντο ἀπὸ αὐτήν· Δὼρ καὶ τὰ χωριά, ποὺ ἐξηρτῶντο ἀπὸ αὐτήν. Εἰς ὅλες αὐτὲς τὶς πόλεις ἐγκατεστάθησαν οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἰωσήφ, υἱοῦ τοῦ Ἰακώβ.
30 υἱοὶ ᾿Ασήρ· ᾿Ιεμνὰ καὶ Σουΐα. καὶ ᾿Ισουΐ καὶ Βεριὰ καὶ Σορὲ ἀδελφὴ αὐτῶν. 30 Οι υιοί του Ασήρ ήσαν ο Ιεμνά, ο Σουΐα, ο Ισουΐ, ο Βεριά και η αδελφή αυτών η Σορέ. 30 Ὁ Ἀσὴρ εἶχε τέσσερις υἱούς: Τὸν Ἰεμνά, τὸν Σουΐα, τὸν Ἰσουΐ, τὸν Βεριά· καὶ μίαν Θυγατέρα, τὴν Σορέ, ἀδελφὴν τῶν ἀνωτέρω.
31 καὶ υἱοὶ Βεριά· Χάβερ καὶ Μελχιήλ, οὗτος πατὴρ Βερζαΐθ. 31 Υιοί του Βεριά ήσαν ο Χαβερ και ο Μελχιήλ. Αυτός ήτο πατήρ του Βερζαΐθ. 31 Ὁ Βεριὰ εἶχε δύο υἱούς: Τὸν Χάβερ καὶ τὸν Μελχιήλ. Ὁ Μελχιὴλ ἦταν ὁ ἰδρυτής (καὶ ἀρχηγός) τῆς πόλεως Βερζαΐθ.
32 καὶ Χάβερ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιαφλὴτ καὶ τὸν Σαμὴρ καὶ τὸν Χωθὰμ καὶ τὴν Σωλὰ ἀδελφὴν αὐτῶν. 32 Ο Χαβερ εγέννησε τον Ιαφλήτ, τον Σαμήρ, τον Χωθάμ και την αδελφήν αυτών την Σωλά. 32 Ὁ Χάβερ ἐγέννησε τὸν Ἰαφλήτ, τὸν Σαμήρ, τὸν Χωθὰμ καὶ τὴν Σωλά, τὴν ἀδελφήν των.
33 καὶ υἱοὶ ᾿Ιαφλήτ· Φασὲκ καὶ Βαβαὴλ καὶ ᾿Ασίθ· οὗτοι υἱοὶ ᾿Ιαφλήτ. 33 Υιοί του Ιαφλήτ ήσαν ο Φασέκ, ο Βαμαήλ και ο Ασίθ. Αυτοί είναι οι υιοί του Ιαφλήτ. 33 Ὁ Ἰαφλὴτ εἶχε τρεῖς υἱούς: Τὸν Φασέκ, τὸν Βαμαὴλ καὶ τὸν Ἀσίθ. Αὐτοὶ ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰαφλήτ.
34 καὶ υἱοὶ Σεμμήρ· ᾿Αχιουραογὰ καὶ ᾿Οβὰ καὶ ᾿Αρὰμ 34 Οι υιοί του Σεμμήρ ήσαν ο Αχιουραογά, ο Οβά, ο Αράμ, 34 Ὁ Σεμμήρ, ὁ ἀδελφὸς τοῦ Ἰαφλήτ, εἶχεν υἱούς: Τὸν Ἀχιουραογά, τὸν Ὀβά, τὸν Ἀράμ,
35 καὶ Βανηελάμ· ἀδελφοὶ αὐτοῦ Σοφὰ καὶ ᾿Ιμανὰ καὶ Σελλὴς καὶ ᾿Αμάλ. 35 ο Βανηελάμ. Αδελφοί αυτού ήσαν ο Σωφά, ο Ιμανά, ο Σελλής και ο Αμάλ. 35 καὶ τὸν Βανηελάμ. Ἀδελφοί του ἦσαν ὁ Σωφά, ὁ Ἰμανά, ὁ Σελλὴς καὶ ὁ Ἀμάλ.
36 υἱοὶ Σωφά· Σουὲ καὶ ᾿Αρναφὰρ καὶ Σουδὰ καὶ Βαρὶν καὶ ᾿Ιμρὰν 36 Οι υιοί του Σωφά ήσαν ο Σουέ, ο Αρναφάρ, ο Σουδά, ο Βαρίν, ο Ιμράν, 36 Υἱοὶ (ἀπόγονοι) τοῦ Σωφὰ ἦσαν: Ὁ Σουέ, ὁ Ἀρναφάρ, ὁ Σουδά, ὁ Βαρίν, ὁ Ἰμράν,
37 καὶ Σοβὰλ καὶ ῍Ωδ καὶ Σεμμὰ καὶ Σαλισὰ καὶ ᾿Ιεθρὰν καὶ Βεηρά. 37 ο Σοβάλ, ο Ωδ, ο Σεμμά, ο Σαλισά, ο Ιεθράν και ο Βεηρά. 37 ὁ Σοβάλ, ὁ Ὤδ, ὁ Σεμμά, ὁ Σαλισά, ὁ Ἰεθρὰν καὶ ὁ Βεηρά.
38 καὶ υἱοὶ ᾿Ιεθήρ· ᾿Ιεφινὰ καὶ Φασφὰ καὶ ᾿Αρά. 38 Οι υιοί του Ιεθήρ ήσαν ο Ιεφινά, ο Φασφά και ο Αρά. 38 Υἱοί (ἀπόγονοι) τοῦ Ἰεθὴρ ἦσαν: Ὁ Ἰεφινά, ὁ Φασφὰ καὶ ὁ Ἀρά.
39 καὶ υἱοὶ ῾Ωλά· ᾿Ορέχ, ᾿Ανιὴλ καὶ Ρασιά. 39 Οι υιοί του Ωλά ήσαν ο Ορέχ, ο Ανιήλ και ο Ρασιά. 39 Καὶ υἱοί (ἀπόγονοι) τοῦ Ὡλὰ ἦσαν: Ὁ Ὀρέχ, ὁ Ἀνιὴλ καὶ ὁ Ρασιά.
40 πάντες οὗτοι υἱοὶ ᾿Ασήρ, πάντες ἄρχοντες πατριῶν ἐκλεκτοὶ ἰσχυροὶ δυνάμει, ἄρχοντες ἡγούμενοι· ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν εἰς παράταξιν τοῦ πολεμεῖν, ἀριθμὸς αὐτῶν ἄνδρες εἰκοσιὲξ χιλιάδες. 40 Ολοι αυτοί ήσαν απόγονοι του Ασήρ, όλοι αρχηγοί πατριαρχικών οικογενειών, εκλεκτοί και γενναίοι άνδρες, άρχοντες και ηγούμενοι. Ο αριθμός εκείνων, που ηδύναντο να λάβουν μέρος εις πολεμικάς επιχειρήσεις, ανήρχετο εις εικοσιέξ χιλιάδας άνδρας. 40 Ὅλοι αὐτοὶ ἦσαν ἀπόγονοι τοῦ Ἀσήρ ὅλοι δὲ ἦσαν ἀρχηγοὶ τῶν πατριαρχικῶν οἰκογενειῶν καὶ ὅλοι ἦσαν ἐκλεκτοί, περίφημοι καὶ δυνατοὶ πολεμισταί, ἀρχηγοὶ καὶ ἡγέται. Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀπογόνων τοῦ Ἀσήρ, ποὺ ἦσαν ἱκανοὶ να λάβουν μέρος εἰς τὸν πόλεμον, ἦταν εἴκοσι ἕξι χιλιάδες (26.000) ἄνδρες.