Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024
Ανατ: 06:15
Δύση: 20:48
Σελ. 9 ημ.
197-169
16ος χρόνος, 5994η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΙΗΣΟΥΣ ΝΑΥΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 (ΚΓ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ ἐγένετο μεθ' ἡμέρας πλείους μετὰ τὸ καταπαῦσαι Κύριον τὸν ᾿Ισραὴλ ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ κυκλόθεν, καὶ ᾿Ιησοῦς πρεσβύτερος προβεβηκὼς ταῖς ἡμέραις, 1 Επειτα από πολύν καιρόν, αφού κατέπαυσαν οι πόλεμοι από όλους τους κύκλω εχθρούς και εγκατέστησεν ο Κυριος τους Ισραηλίτας, ο Ιησούς εγήρασε πλέον και είχε προχωρήσει πολύ εις την ηλικίαν. 1 Μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια, ἀπὸ τότε ποὺ ὁ Κύριος ἐγκατέστησε καὶ ἀνέπαυσε τὸν Ἰσραηλιτικὸν λαὸν ἀπὸ ὅλους τοὺς γύρω του ἐχθρούς, ὅταν ὁ Ἰησοῦς εἶχε πλέον γηράσει καὶ ἦταν πολὺ προχωρημένος εἰς τὰ χρόνια,
2 καὶ συνεκάλεσεν ᾿Ιησοῦς πάντας τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ καὶ τὴν γερουσίαν αὐτῶν καὶ τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν καὶ τοὺς δικαστὰς αὐτῶν καὶ τοὺς γραμματεῖς αὐτῶν καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· ἐγὼ γεγήρακα καὶ προβέβηκα ταῖς ἡμέραις. 2 Προσεκάλεσε τότε όλους τους Ισραηλίτας, την γερουσίαν αυτών, τους αρχηγούς των, τους δικαστάς των και τους γραμματείς αυτών και τους είπεν· “εγώ εγήρασα πλέον, έχω προχωρήσει εις τα χρόνια της ζωής μου. 2 ἐπροσκάλεσε ὅλους τοὺς Ἰσραηλῖτες, τὴν γερουσίαν καὶ τοὺς ἄρχοντες καὶ τοὺς δικαστὲς καὶ τοὺς γραμματεῖς τοῦ λαοῦ καὶ τοὺς εἶπεν: «Ἐγὼ ἔχω γηράσει πλέον καὶ ἔχω προχωρήσει πολὺ εἰς τὰ χρόνια.
3 ὑμεῖς δὲ ἑωράκατε ὅσα ἐποίησε Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι τούτοις ἀπὸ προσώπου ἡμῶν, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν ὁ ἐκπολεμήσας ὑμῖν. 3 Σεις είδατε όλα όσα έκαμε Κυριος ο Θεός μας εις όλα τα έθνη αυτά ενώπιον των οφθαλμών σας· ότι δηλαδή Κυριος ο Θεός σας ήτο εκείνος, ο οποίος επολέμησε δια σας. 3 Σεῖς ἔχετε ἴδει ὅλα, ὅσα ἔκαμε Κύριος ὁ Θεός σας εἰς ὅλα αὐτὰ τὰ ἔθνη ἐνώπιόν σας· ἔχετε διαπιστώσει ὅτι Κύριος ὁ Θεός σας ἦταν ἐκεῖνος, ποὺ ἐπολέμησε πρὸς χάριν σας.
4 ἴδετε ὅτι ἐπέρριφα ὑμῖν τὰ ἔθνη τὰ καταλελειμμένα ὑμῖν ταῦτα ἐν τοῖς κλήροις εἰς τὰς φυλὰς ὑμῶν· ἀπὸ τοῦ ᾿Ιορδάνου πάντα τά ἔθνη, ἃ ἐξωλόθρευσα, καὶ ἀπὸ τῆς θαλάσσης τῆς μεγάλης ὁριεῖ ἐπὶ δυσμὰς ἡλίου. 4 Είδατε ότι τας χώρας των λαών, οι οποίοι απέμειναν εις την περιοχήν Χαναάν, εμοίρασα εις τας φυλάς σας δια κλήρων, όπως ακριβώς έκαμα και δια τας χώρας των λαών τους οποίους εξωλοθρεύσαμεν ανατολικώς από του Ιορδάνου ποταμού και δυτικώς μέχρι των ορίων της Μεσογείου Θαλάσσης. 4 Κυττάξετε· ἔχω μοιράσει μὲ κλῆρον τὶς χῶρες τῶν ἐθνικῶν αὐτῶν λαῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐναπομείνει εἰς τὴν Χαναάν, διὰ νὰ εἶναι κληρονομία καὶ κτῆμα μόνιμον εἰς τὶς φυλές σας. Τοῦτο ἔγινε ὄχι μόνον διὰ τὶς χῶρες τῶν εἰδωλολατρικῶν λαῶν ποὺ ἀπέμειναν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὶς χῶρες τῶν λαῶν, ποὺ ἔχω ἐξολοθρεύσει (μαζί σας), ἀπὸ τὸν Ἰορδάνην ποταμὸν εἰς τὰ ἀνατολικά, μέχρι τὴν Μεσόγειον θάλασσαν, ποὺ εἶναι τὰ δυτικὰ σύνορά σας.
5 Κύριος δὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν οὗτος ἐξολοθρεύσει αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου ἡμῶν, ἕως ἂν ἀπόλωνται, καὶ ἀποστελεῖ αὐτοῖς τὰ θηρία τὰ ἄγρια, ἕως ἂν ἐξολοθρεύσῃ αὐτοὺς καὶ τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, καὶ κατακληρονομήσετε τὴν γῆν αὐτῶν, καθὰ ἐλάλησε Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν ὑμῖν. 5 Κυριος ο Θεός μας αυτός και θα εξολοθρεύση από εμπρός σας τους απομείναντας εχθρούς σας μέχρις ότου καταστραφούν εξ ολοκλήρου· τα θηρία τα άγρια θα εξαπολύση εναντίον των δια να εξολοθρεύση από εμπρός σας αυτούς και τους βασιλείς των και έτσι να γίνετε σεις κύριοι και κληρονόμοι της χώρας των, όπως έχει υποσχεθή εις σας Κυριος ο Θεός μας. 5 Μάλιστα· Κύριος ὁ Θεός σας, αὐτὸς θὰ ἐξολοθρεύσῃ τοὺς ὑπολοίπους ἐχθρούς σας ἀπ’ ἐμπρός σας, καθὼς θὰ προελαύνετε· θὰ τοὺς ξερριζώσῃ, μέχρις ὅτου τοὺς ἑξαφανίσῃ ἐντελῶς. Καὶ θὰ στείλῃ ἐναντίον τους τὰ ἄγρια θηρία, μέχρις ὅτου ἐξολοθρεύσῃ αὐτοὺς καὶ τοὺς βασιλεῖς των ἀπ' ἐμπρός σας, καθὼς θὰ προελαύνετε. Σεῖς δὲ θὰ λάβετε ὡς κληρονομίαν καὶ μόνιμον κτῆμα τὴν χώραν των, ὅπως σᾶς ἔχει ὑποσχεθη Κύριος ὁ Θεός σας.
6 κατισχύσατε οὖν σφόδρα φυλάσσειν καὶ ποιεῖν πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου Μωυσῆ, ἵνα μὴ ἐκκλίνητε εἰς δεξιὰ ἢ εὐώνυμα, 6 Λοιπόν ενισχυθήτε και πάρετε σταθεράν την απόφασιν να φυλάσσετε και να εφαρμόζετε όλα όσα είναι γραμμένα στο βιβλίον του νόμου του Μωϋσή δια να μη παρεκκλίνετε δεξιά η αριστερά. 6 Δι' αὐτὸ προσέξετε πολύ, προσπαθῆστε μὲ ὅλην τὴν δύναμίν σας νὰ τηρῆτε μὲ ἀκρίβειαν καὶ νὰ φυλάσσετε πάντοτε εἰς τὴν μνήμην σας καὶ νὰ ἐφαρμόζετε εἰς τὴν ζωήν σας μὲ προσοχὴν ὅλα, ὅσα ἔχουν γραφῆ εἰς τὸ βιβλίον τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου, διὰ νὰ μὴ παρεκκλίνετε εἰς τὰ δεξιὰ ἢ εἰς τὰ ἀριστερά.
7 ὅπως μὴ εἰσέλθητε εἰς τὰ ἔθνη τὰ καταλελειμμένα ταῦτα, καὶ τὰ ὀνόματα τῶν θεῶν αὐτῶν οὐκ ὀνομασθήσεται ἐν ὑμῖν, οὐδὲ μὴ λατρεύσητε οὐδὲ μὴ προσκυνήσητε αὐτοῖς, 7 Προσέξατε επίσης να μη έλθετε εις επικρινωνίαν και φιλίαν με τα απομείναντα εις την γην Χαναάν ειδωλολατρικά έθνη· ούτε καν και τα ονόματα των θεών των δεν θα αναφέρωνται μεταξύ σας· πολύ δε περισσότερον δεν θα λατρεύσετε ούτε και θα προσκυνήσετε αυτούς. 7 Ἔτσι δὲν θὰ ἔλθετε εἰς ἐπικοινωνίαν καὶ ἐπιμιξίαν μὲ τοὺς εἰδωλολατρικοὺς αὐτοὺς λαούς, ποὺ ἔχουν ἀπομείνει καὶ κατοικοῦν μεταξύ σας εἰς τὴν Χαναάν· ἐπὶ πλέον οὔτε τὰ ὀνόματα τῶν εἰδωλολατρικῶν θεῶν των θὰ ἀναφέρετε εἰς τὸ στόμα σας, διὰ νὰ ὁρκισθῆτε εἰς αὐτούς, οὔτε θὰ λατρεύσετε τοὺς θεοὺς αὐτούς, οὔτε θὰ τοὺς προσκυνήσετε.
8 ἀλλὰ Κυρίῳ τῷ Θεῷ ὑμῶν προσκολληθήσεσθε, καθάπερ ἐποιήσατε ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 8 Αλλά θα προσκολληθήτε με πίστιν και υπακοήν και λατρείαν εις Κυριον τον Θεόν σας, όπως εκάματε μέχρις αυτής της ημέρας. 8 Ἀλλὰ (ἐὰν τηρῆτε καὶ φυλάσσετε μὲ ἀκρίβειαν τὸν Μωσαϊκὸν νόμον) θὰ μείνετε πιστοὶ, ἀφωσιωμένοι καὶ σταθερὰ προσκολλημένοι εἰς τὸν Κύριον καὶ Θεόν σας, ὅπως ἐκάματε μέχρι τὴν ἡμέραν αὐτήν.
9 καὶ ἐξολοθρεύσει αὐτοὺς Κύριος ἀπὸ προσώπου ὑμῶν ἔθνη μεγάλα καὶ ἰσχυρά, καὶ οὐδεὶς ἀντέστη κατενώπιον ἡμῶν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 9 Ο δε Κυριος θα εξολοθρεύση από εμπρός σας τους υπολειφθέντας μεγάλους και ισχυρούς εχθρούς, διότι άλλωστε κανείς έχει σήμερον δεν ημπόρεσε να αντισταθή, ενώπιόν σας. 9 Καὶ ὁ Κύριος θὰ ἑξαφανίσῃ τοὺς ἐχθρούς σας, ποὺ ἔμειναν εἰς τὴν Χαναάν, τὰ εἰδωλολατρικὰ ἔθνη τὰ μεγάλα καὶ ἰσχυρά. Τοῦτο θὰ γίνῃ, διότι ἄλλωστε κανεὶς δὲν ἠμπόρεσε νὰ ἀντισταθῇ εἰς τὴν προέλασίν σας μέχρι τὴν ἡμέραν αὐτήν.
10 εἷς ὑμῶν ἐδίωξε χιλίους, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν οὗτος ἐξεπολέμει ὑμῖν, καθάπερ εἶπεν ἡμῖν. 10 Εις το παρελθόν ένας από σας κατεδίωξε χιλίους, διότι αυτός ούτος ο Κυριος και Θεός σας επολεμούσε δια σας, όπως σας είχεν υποσχεθή. 10 Συνέβη μάλιστα καὶ τοῦτο· ἕνας ἀπὸ σᾶς ἐστάθη ἱκανὸς νὰ διώξῃ χιλίους ἐχθρούς, διότι μαζί σας ἐπολεμοῦσε ὁ παντοκράτωρ Κύριος ὁ Θεός μας, ὅπως σᾶς εἶχεν ὑποσχεθῆ.
11 καὶ φυλάξασθε σφόδρα τοῦ ἀγαπᾶν Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν. 11 Προσέξατε λοιπόν πάρα πολύ να αγαπάτε πάντοτε Κυριον τον Θεόν μας. 11 Δι' αὐτὸ προσέξετε πάρα πολύ, νὰ ἀγαπᾶτε μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς σας Κύριον τὸν Θεόν μας.
12 ἐὰν γὰρ ἀποστραφῆτε καὶ προσθῆσθε τοῖς ὑπολειφθεῖσιν ἔθνεσι τούτοις τοῖς μεθ' ὑμῶν καὶ ἐπιγαμίας ποιήσητε πρὸς αὐτοὺς καὶ συγκαταμιγῆτε αὐτοῖς καὶ αὐτοὶ ὑμῖν, 12 Εάν όμως και εγκαταλείψετε τον Θεόν προσκολληθήτε δε και έλθετε εις επικοινωνίαν με τα απομείναντα εν μέσω υμών ειδωλολατρικά έθνη και συνάψετε γάμους με αυτά και ανακατευθήτε (και συμφυρθήτε) με αυτούς και εκείνοι με σας, 12 Διαφορετικά, ἐὰν ἀποστατήσετε καὶ κατὰ κάποιον τρόπον δὲν μείνετε σταθεροὶ καὶ ὑπάκουοι εἰς τὸν Κύριον, ἀλλὰ προσκολληθῆτε εἰς τοὺς εἰδωλολατρικοὺς λαούς, ποὺ ἔχουν ἀπομείνει μεταξύ σας εἰς τὴν Χαναάν, καὶ συνάψετε μαζί τους γάμους καὶ ἔτσι συνδεθῆτε καὶ ἀναμιχθῆτε μαζί τους καὶ αὐτοὶ μαζί σας,
13 γινώσκετε ὅτι οὐ μὴ προσθῇ Κύριος τοῦ ἐξολοθρεῦσαι τὰ ἔθνη ταῦτα ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, καὶ ἔσονται ὑμῖν εἰς παγίδας καὶ εἰς σκάνδαλα καὶ εἰς ἥλους ἐν ταῖς πτέρναις ὑμῶν καὶ εἰς βολίδας ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ὑμῶν, ἕως ἂν ἀπόλησθε ἀπὸ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς ταύτης, ἣν ἔδωκεν ὑμῖν Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν. 13 μάθετε ότι ο Κυριος δεν θα συνεχίση να εξολοθρεύση από εμπρός σας τα έθνη αυτά. Θα τα αφήση να υπάρχουν και θα γίνουν δια σας παγίδες και σκάνδαλα, καρφιά εις τας πτέρνας σας και αγκάθια εις τα μάτια σας, έως ότου καταστραφήτε σεις από την γην αυτήν την εύφορον και πλουσίαν, την οποίαν Κυριος ο Θεός σας έχει δώσει προς σας. 13 τότε νὰ εἶσθε ἀπόλυτα βέβαιοι ὅτι ὁ Κύριος δὲν θὰ ἑξακολουθήσῃ νὰ ἐξολοθρεύῃ τοὺς εἰδωλολατρικοὺς αὐτοὺς λαοὺς ἀπ' ἐμπρός σας. Ἔτσι οἱ λαοὶ αὐτοὶ θὰ εἶναι διὰ σᾶς παγίδες καὶ σκάνδαλα καὶ καρφιὰ εἰς τὶς πτέρνες σας καὶ βολίδες (ἀγκάθια) εἰς τὰ μάτια σας, μέχρις ὅτου καταστραφῆτε ἀπὸ τὴν εὔφορον καὶ πλουσίαν αὐτὴν γῆν, τὴν ὁποίαν σᾶς ἔδωκεν ὡς κληρονομίαν Κύριος ὁ Θεός σας.
14 ἐγὼ δὲ ἀποτρέχω τὴν ὁδόν, καθὰ καὶ πάντες οἱ ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ γνώσεσθε τῇ καρδίᾳ ὑμῶν καὶ τῇ ψυχῇ ὑμῶν, διότι οὐκ ἔπεσεν εἷς λόγος ἀπὸ πάντων τῶν λόγων, ὧν εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν πρὸς πάντα τὰ ἀνήκοντα ἡμῖν, οὐ διεφώνησεν ἐξ αὐτῶν. 14 Εγώ δε βαδίζω και τελειώνω την οδόν της επιγείου μου ζωής, την οποίαν εβάδισαν όλοι οι άνθρωποι επί της γης. Σεις δε θα αναγνωρίσετε και θα ομολογήσετε με όλην την ψυχήν και την καρδίαν σας την αλήθειαν των λόγων του Κυρίου, διότι κανείς μέχρι σήμερα από όλους τους λόγους τους οποίους είπεν ο Κυριος και απέβλεπαν εις ημάς δεν παρέπεσε και δεν επραγματοποιήθη. 14 Καὶ τώρα ἐπλησίασεν ἡ ὥρα τοῦ θανάτου μου· βαδίζω καὶ ἐγὼ τὸν δρόμον, ποὺ ἐβάδισαν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν εἰς τὴν γῆν. Ὁ καθένας σας ὅμως θὰ ἀναγνωρίσῃ μὲ ὅλην τὴν καρδιάν του καὶ μὲ ὅλην τὴν ψυχήν του ὅτι δὲν ἔχει διαψευσθῇ καὶ δὲν ἔχει μείνει χωρὶς ἀποτέλεσμα καμμιὰ ἀπὸ τὶς ὑποσχέσεις καὶ κανένας ἀπὸ τοὺς λόγους, ποὺ εἶπε Κύριος ὁ Θεός μας καὶ οἱ ὁποῖοι μᾶς ἀφωροῦσαν. Ὅλα ἔχουν πραγματοποιηθῆ πλήρως πρὸς χάριν μας· κανένας λόγος τοῦ Κυρίου δὲν παρέπεσε.
15 καὶ ἔσται ὃν τρόπον ἥκει πρὸς ἡμᾶς πάντα τὰ ρήματα τὰ καλά, ἃ ἐλάλησε Κύριος ἐφ' ὑμᾶς, οὕτως ἐπάξει Κύριος ὁ Θεὸς ἐφ' ὑμᾶς πάντα τὰ ρήματα τὰ πονηρὰ ἕως ἂν ἐξολοθρεύσῃ ὑμᾶς ἀπὸ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς ταύτης, ἧς ἔδωκε Κύριος ὑμῖν, 15 Και στο μέλλον θα γίνη όπως και στο παρελθόν. Οπως δηλαδή επραγματοποιήθησαν όλαι αι καλαί υποσχέσεις, τας οποίας έδωσε προς σας ο Κυριος, έτσι αυτός ούτος ο Κυριος και Θεός θα επιφέρη εναντίον σας τιμωρίας δι' όλα τα πονηρά έργα σας, έως ότου σας εξολοθρεύση από την εύφορον και πλουσίαν αυτήν γην την οποίαν σας έχει δώσει· 15 Θὰ συμβῇ δὲ τοῦτο: Ὅπως ἔχει ἐκπληρωθῇ κάθε ἀγαθὴ ὑπόσχεσις καὶ καλὸς λόγος, ποὺ εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς σᾶς, ἔτσι ὁ Κύριος θὰ πραγματοποιήσῃ καὶ ὅλες τὶς ἀπειλές του ἐναντίον σας καὶ θὰ τιμωρήσῃ καὶ ὅλα τὰ ἁμαρτωλὰ ἔργα σας, μέχρις ὅτου σᾶς ἐξολοθρεύσῃ ἀπὸ τὴν εὔφορος καὶ πλουσίαν αὐτὴν γῆν, τὴν ὁποίαν ὁ ἴδιος ὁ Κύριος σᾶς ἔδωκεν ὡς κληρονομίαν·
16 ἐν τῷ παραβῆναι ὑμᾶς τὴν διαθήκην Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἣν ἐνετείλατο ἡμῖν, καὶ πορευθέντες λατρεύσητε θεοῖς ἑτέροις καὶ προσκυνήσητε αὐτοῖς. 16 τούτο δε εάν παραβήτε την συμφωνίαν σας με Κυριον τον Θεόν μας, την συμφωνίαν την οποίαν και ως εντολήν σας έδωκε, και πρρευθήτε να λατρεύσετε και να προσκυνήσετε θεούς άλλους και όχι αυτόν”. 16 (αὐτὰ θὰ συμβοῦν) εἰς περίπτωσιν κατὰ τὴν ὁποίαν παραβῆτε τὴν συμφωνίαν σας μὲ Κύριον τὸν Θεόν μας τὴν συμφωνίαν ποὺ ἔκαμε μαζί μας· ὀποτεδήποτε δηλαδὴ ἀφήσετε τὴν λατρείαν τοῦ ἑνὸς καὶ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ καὶ προχωρήσετε καὶ λατρεύσετε ἄλλους θεοὺς καὶ προσκυνήσετε τοὺς ψευδεῖς καὶ εἰδωλολατρικοὺς αὐτοὺς θεούς».