Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024
Ανατ: 06:54
Δύση: 19:58
Σελ. 4 ημ.
103-263
16ος χρόνος, 5900η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΙΗΣΟΥΣ ΝΑΥΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 (ΙΘ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ ἐξῆλθεν ὁ δεύτερος κλῆρος τῶν υἱῶν Συμεών, καὶ ἐγενήθη ἡ κληρονομία αὐτῶν ἀναμέσον κλήρων υἱῶν ᾿Ιούδα. 1 Ο δεύτερος κλήρος που εβγήκε ήτο δια την φυλήν του Συμεών. Η κληρονομία αυτής της φυλής έπεσεν στο μέσον της κληρονομίας της φυλής Ιούδα. 1 Όταν ἔβαλαν (ἔρριψαν) κλήρους, ἐβγῆκε ὁ δεύτερος κλῆρος, ποὺ ἦταν διὰ τὴν φυλὴν τοῦ Συμεών. Ἡ περιοχή, ποὺ ἐκληρονομοῦσε ἡ φυλὴ αὐτή, εὑρίσκετο μέσα εἰς τὴν περιοχήν, ποὺ ἐκληρονόμησεν ἡ φυλὴ τοῦ Ἰούδα.
2 καὶ ἐγενήθη ὁ κλῆρος αὐτῶν Βηρσαβεὲ καὶ Σαμαὰ καὶ Κωλαδὰμ 2 Περιελαμβάνοντο δε εις αυτήν αι εξής πόλεις· Η Βηρσαβεέ, Σαμαά, η Κωλαδάμ, 2 Εἰς τὴν περιοχὴν ποὺ ἐκληρονόμησαν, εὑρίσκοντο οἱ πόλεις: Βηρσαβεέ, Σαμαά, Κωλαδάμ,
3 καὶ ᾿Αρσωλὰ καὶ Βωλὰ καὶ ᾿Ασὸμ 3 η Αρσωλά, η Βωλά, η Ασόμ, 3 Ἀρσωλά, Βωλά, Ἀσόμ,
4 καὶ ᾿Ελθουλὰ καὶ Βουλὰ καὶ ῾Ερμᾶ 4 η Ελθουλά, η Βουλά, η Ερμά, 4 Ἐλθουλά, Βουλά, Ἐρμᾶ,
5 καὶ Σικελὰκ καὶ Βαιθμαχερὲβ καὶ Σαρσουσὶν 5 η Σικελάκ, η Βαιθμαχερέβ, η Σαρσουσίν, 5 Σικελάκ, Βαιθμαχερέβ, Σαρσουσίν,
6 καὶ Βαθαρὼθ καὶ οἱ ἀγροὶ αὐτῶν, πόλεις δεκατρεῖς καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν· 6 η Βαθαρώθ και οι αγροί των. Δέκα τρεις πόλεις εν συνόλω και αι κώμαι αυτών. 6 Βαθαρὼθ καὶ τὰ χωράφια των. Συνολικὰ δηλαδὴ δεκατρεῖς πόλεις καὶ τὰ χωριά, ποὺ ἐξαρτῶνται ἀπὸ αὐτές.
7 ᾿Ερεμμὼν καὶ Θαλχὰ καὶ ᾿Εθὲρ καὶ ᾿Ασάν, πόλεις τέσσαρες καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν 7 Η Ερεμμών, η Θαλχά, η Εθέρ και η Ασάν· πόλεις τέσσαρες και αι κώμαι αυτών, 7 Ἐπίσης ἡ Ἐρεμμών, ἡ Θαλχά, ἡ Ἐθὲρ καὶ ἡ Ἀσάν, τέσσερις πόλεις καὶ τὰ χωριά, ποὺ ἐξαρτῶνται ἀπὸ αὐτές.
8 κύκλῳ τῶν πόλεων αὐτῶν ἕως Βαρὲκ πορευομένων Βαμὲθ κατὰ λίβα. αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆς υἱῶν Συμεὼν κατὰ δήμους αὐτῶν. 8 κύκλω των πόλεων αυτών μέχρι της Βαρέκ η οποία ευρίσκεται προς νότον του πορευομένου προς την Βαμέθ. Αυτή ήτο η κληρονομηθείσα περιοχή εις την φυλήν Συμεών κατά τους δήμους αυτής. 8 Ἡ περιοχὴ περιελάμβανε καὶ ὅλα τὰ χωριά, ποὺ ἦσαν γύρω ἀπὸ τὶς πόλεις αὐτὲς μέχρι τὴν Βαρέκ, ἡ ὁποία εὑρίσκεται εἰς τὰ νότια τοῦ δρόμου πρὸς τὴν Βαμέθ. Αὐτὴ ἦταν ἡ περιοχή, ποὺ ἐδόθη εἰς τὴν φυλὴν Συμεὼν κατὰ τοὺς δήμους της.
9 ἀπὸ τοῦ κλήρου τοῦ ᾿Ιούδα ἡ κληρονομία φυλῆς υἱῶν Συμεών, ὅτι ἐγενήθη ἡ μερὶς υἱῶν ᾿Ιούδα μείζων τῆς αὐτῶν καὶ ἐκληρονόμησαν οἱ υἱοὶ Συμεὼν ἐν μέσῳ τοῦ κλήρου αὐτῶν. 9 Αυτή δε η κληρονομηθείσα περιοχή της φυλής του Συμεών ήτο από την κληρονομίαν της φυλής Ιούδα, διότι το μερίδιον της φυλής Ιούδα ήτο μεγαλύτερον απ' ο,τι εχρειάζετο και έπρεπεν εις αυτούς. Δια τούτο η φυλή του Συμεών εκληρονόμησε περιοχήν εν μέσω της φυλής του Ιούδα. 9 Ἡ περιοχή, ποὺ ἐκληρονόμησεν ἡ φυλὴ Συμεών, ἦταν ἀπὸ τὴν μερίδα τῆς κληρονομίας τῆς φυλῆς Ἰούδα· διότι ἡ περιοχή, ποὺ ἐκληρονόμησεν ἡ φυλὴ τοῦ Ἰούδα, ἦταν μεγαλύτερη ἀπὸ ἐκείνην ποὺ τῆς ἐχρειάζετο. Δι' αὐτὸ ἡ φυλὴ τοῦ Συμεὼν ἐκληρονόμησε περιοχὴν μέσα εἰς τὴν περιφέρειαν τῆς φυλῆς τοῦ Ἰούδα.
10 Καὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ τρίτος τῷ Ζαβουλὼν κατὰ δήμους αὐτῶν. ἔσται τὰ ὅρια τῆς κληρονομίας αὐτῶν ᾿Εσεδεκγωλά· ὅρια αὐτῶν 10 Εβγήκεν ο τρίτος κλήρος ο οποίος έπεσεν εις την φυλήν Ζαβουλών κατά τους δήμους αυτής. Τα όρια της κληρονομηθείσης εις αυτήν περιοχής είναι η Εσεδεκγωλά. Από εκεί τα όρια 10 Καὶ ὅταν ἔβαλαν (ἔρριψαν) κλήρους, ἐβγῆκε ὁ τρίτος κλῆρος διὰ τὴν φυλὴν Ζαβουλὼν κατὰ τοὺς δήμους της. Τὰ σύνορα τῆς περιοχῆς, ποὺ ἐκληρονόμησαν οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ζαβουλών, εἶναι ἡ Ἐσεδεκγωλά. Ἀπὸ ἐκεῖ τὰ σύνορα ἐπροχωροῦσαν
11 ἡ θάλασσα καὶ Μαραγγιλὰ καὶ συνάψει ἐπὶ Βαιθάραβα εἰς τὴν φάραγγα, ἥ ἐστι κατὰ πρόσωπον ᾿Ιεκμάν, 11 προχωρούν προς δυσμάς εις Μαραγγιλά, η οποία συνορεύει με την Βαιθάραβα εις την κοιλάδα του Ιορδάνου, απέναντι από την Ιεκμάν. 11 εἰς τὰ δυτικὰ καὶ πρὸς τὴν Μαραγγιλὰ καὶ ἔφθαναν μέχρι τὴν Βαιθάραβα εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ ποταμοῦ Ἰορδάνη, ἡ ὁποία (Βαιθάραβα) εὑρίσκεται ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Ἰεκμάν.
12 καὶ ἀνέστρεψεν ἀπὸ Σεδδοὺκ ἐξ ἐναντίας ἀπὸ ἀνατολῶν Βαιθσαμὺς ἐπὶ τὰ ὅρια Χασελωθαὶθ καὶ διελεύσεται ἐπὶ Δαβιρὼθ καὶ προσαναβήσεται ἐπὶ Φαγγαὶ 12 Από εκεί τα όρια γυρίζουν δια της Σεδδούκ απέναντι ανατολικώς από την Βαιθσαμύς εις τα όρια Χασελωθαίθ. Διέρχονται προς Δαβιρώθ και αναβαίνουν εις Φαγγαί. 12 Ἀπὸ ἐκεῖ τὰ σύνορα στρέφονται ἀπὸ τὴν Σεδδοὺκ καὶ προχωροῦν κατ' εὐθεῖαν ἀνατολικὰ πρὸς τὴν Βαιθσαμὺς εἰς τὰ ὅρια Χασελωθαίθ. Ἔπειτα ἐκτείνονται πρὸς τὴν Δαβιρὼθ καὶ ἀνεβαίνουν εἰς Φαγγαί.
13 καὶ ἐκεῖθεν περιελεύσεται ἐξ ἐναντίας ἐπ' ἀνατολὰς ἐπὶ Γεβερέ, ἐπὶ πόλιν Κατασέμ, καὶ διελεύσεται ἐπὶ Ρεμμωνὰ ᾿Αμαθὰρ ᾿Αοζὰ 13 Από εκεί στρέφονται κατ' ευθείαν ανατολικώς εις Γεβερέ, εις πόλιν Κατασέμ. Εκτείνονται εις Ρεμμωνά, Αμαθάρ, Αοζά, 13 Ἀπὸ ἐκεῖ προχωροῦν καὶ στρέφονται πρὸς τὰ ἀνατολικὰ εἰς Γεβερέ, εἰς τὴν πόλιν Κατασὲμ καὶ προχωροῦν πρὸς Ρεμμωνά, Ἀμαθάρ, Ἀοζά·
14 καὶ περιελεύσεται ὅρια ἐπὶ βορρᾶν ἐπὶ ᾿Αμώθ, καὶ ἔσται ἡ διέξοδος αὐτῶν ἐπὶ Γαιφαὴλ 14 και στρέφονται προς βορράν εις την Αμώθ, δια να καταλήξουν εις την Γαιφαήλ 14 ἔπειτα τὰ σύνορα στρέφονται εἰς τὰ βόρεια πρὸς τὴν Ἀμὠθ καὶ καταλήγουν εἰς τὴν κοιλάδα Γαιφαήλ,
15 καὶ Κατανὰθ καὶ Ναβαὰλ καὶ Συμοὼν καὶ ῾Ιεριχὼ καὶ Βαιθμάν. 15 εις την Κατανάθ, την Ναβαάλ, την Συμοών, την Ιεριχώ και την Βαιθμάν. 15 εἰς τὴν Κατανάθ, Ναβαάλ, Συμοών, Ἱεριχῶ καὶ Βαιθμάν.
16 αὕτη ἡ κληρονομία τῆς φυλῆς υἱῶν Ζαβουλὼν κατὰ δήμους αὐτῶν, πόλεις καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. 16 Αυτή ήτο η κληρονομία της φυλής Ζαβουλών κατά τους δήμους αυτής με τας πόλεις και τας κώμας που εξηρτώντο από αυτάς. 16 Αὐτὴ ἦταν ἡ περιοχή, ποὺ ἐκληρονόμησεν ἡ φυλὴ Ζαβουλὼν κατὰ τοὺς δήμους της· αὐτὲς ἦσαν οἱ πόλεις καὶ τὰ χωριά, ποὺ ἐξαρτῶνται ἀπὸ αὐτές.
17 Καὶ τῷ ᾿Ισσάχαρ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ τέταρτος. 17 Ο τέταρτος κλήρος εβγήκε δια την φυλήν Ισσάχαρ. 17 Ὁ τέταρτος κλῆρος ἔπεσεν εἰς τὴν φυλὴν τοῦ Ἰσσάχαρ.
18 καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτῶν ᾿Ιαζὴλ καὶ Χασαλὼθ καὶ Σουνὰμ 18 Εις τα όρια αυτής περιελαμβάνοντα αι πόλεις Ιαζήλ, Χασαλώθ, Σουνάμ, 18 Τὰ σύνορα τῆς φυλῆς αὐτῆς ἀποτελοῦσαν οἱ πόλεις: Ἰαζήλ, Χασαλώθ, Σουνάμ,
19 καὶ ᾿Αγὶν καὶ Σιωνὰ καὶ Ρεηρὼθ 19 Αγίν, Σιωνά, Ρεηρώθ, 19 Ἀγίν, Σιωνά, Ρεηρώθ,
20 καὶ ᾿Αναχερὲθ καὶ Δαβιρὼν καὶ Κισὼν καὶ Ρεβὲς 20 Αναχερέθ, Δαβιρών, Κισών, Ρεβές, 20 Ἀναχερέθ, Δαβιρών, Κισών, Ρεβές,
21 καὶ Ρεμμὰς καὶ ᾿Ιεὼν καὶ Τομμὰν καὶ Αἰμαρὲκ καὶ Βηρσαφής, 21 Ρεμμάς, Ιεών, Τομμάν, Αιμαρέκ και Βηρσαφής. 21 Ρεμμάς, Ἰεών, Τομμάν, Αἰμαρὲκ καὶ Βηρσαφής.
22 καὶ συνάψει τὰ ὅρια ἐπὶ Γαιθβὼρ καὶ ἐπὶ Σαλὶμ κατὰ θάλασσαν καὶ Βαιθσαμύς, καὶ ἔσται αὐτοῦ ἡ διέξοδος τῶν ὁρίων ὁ ᾿Ιορδάνης. 22 Τα όρια αυτά ευρίσκονται εις επαφήν με το Γαιθβώρ και προς δυσμάς με την Σαλίμ και Βαιθσαμύς· καταλήγουν δε στον Ιορδάνην ποταμόν. 22 Τὰ ὅρια αὐτὰ φθάνουν καὶ συνορεύουν μὲ τὴν Γαιθβώρ (ἐπάνω εἰς τὸ ὄρος Θαβώρ) καὶ εἰς τὰ δυτικὰ μὲ τὴν Σαλὶμ καὶ τὴν Βαιθσαμύς. Καταλήγουν δὲ τὰ σύνορα αὐτὰ εἰς τὸν ποταμὸν Ἰορδάνην.
23 αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆς υἱῶν ᾿Ισσάχαρ κατὰ δήμους αὐτῶν, αἱ πόλεις καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. 23 Αυτή είναι η κληρονομηθείσα περιοχή της φυλής Ισσάχαρ κατά τους δήμους αυτής, αι πόλεις και αι κώμαι αυτών. 23 Αὐτὴ ἦταν ἡ περιοχή, ποὺ ἐκληρονόμησεν ἡ φυλὴ Ἰσσάχαρ κατὰ τοὺς δήμους της· αὐτὲς ἦσαν οἱ πόλεις καὶ τὰ χωριά, ποὺ ἐξαρτῶνται ἀπὸ αὐτές.
24 Καὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ πέμπτος ᾿Ασὴρ κατὰ δήμους αὐτῶν. 24 Ο πέμπτος κλήρος εβγήκε δια την φυλήν Ασήρ και τους δήμους αυτής. 24 Ὁ πέμπτος κλῆρος ἔπεσεν εἰς τὴν φυλὴν Ἀσὴρ κατὰ τοὺς δήμους της.
25 καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτῶν ᾿Εξελεκὲθ καὶ ᾿Αλὲφ καὶ Βαιθὸκ καὶ Κεὰφ 25 Τα όρια της κληρονομηθείσης περιοχής απετέλουν αι πόλεις Εξελεκέθ, Αλέφ, Βαιθόκ, Κεάφ, 25 Τὰ σύνορα τῆς φυλῆς αὐτῆς ἀποτελοῦσαν οἱ πόλεις: Ἐξελεκέθ, Ἀλέφ, Βαιθόκ, Κεάφ,
26 καὶ ᾿Ελιμελὲχ καὶ ᾿Αμιὴλ καὶ Μαασὰ καὶ συνάψει τῷ Καρμήλῳ κατὰ θάλασσαν καὶ τῷ Σιὼν καὶ Λαβανὰθ 26 Ελιμελέχ, Αμιήλ και Μαασά. Τα όρια αυτά προς δυσμάς συνορεύουν με το όρος Καρμηλον, το Σιών και το Λαβανάθ. 26 Ἐλιμελέχ, Ἀμιήλ, Μαασά. Τὰ σύνορα αὐτὰ φθάνουν καὶ ἐγγίζουν (συνορεύουν μέ) τὸ ὅρος Κάρμηλον εἰς τὰ δυτικὰ καὶ τὸ Σιὼν καὶ τὸ Λαβανάθ.
27 καὶ ἐπιστρέψει ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου καὶ Βαιθεγενὲθ καὶ συνάψει τῷ Ζαβουλὼν καὶ ᾿Εκγαῖ καὶ Φθαιὴλ κατὰ βορρᾶν, καὶ εἰσελεύσεται ὅρια Σαφθαιβαιθμὲ καὶ ᾿Ιναὴλ καὶ διελεύσεται εἰς Χωβαμασομὲλ 27 Επειτα στρέφουν προς ανατολάς μέχρι της Βαιθεγενέθ, εφάπτονται με την φυλήν Ζαβουλών, την Εκγαί,και την Φθαιήλ προς βορράν. Εισέρχονται εις την Σαφθαιβαιθμέ και την Ιναήλ και από εκεί κατευθύνονται εις Χωβαμασομέλ, 27 Κατόπιν γυρίζουν καὶ προχωροῦν ἀνατολικὰ καὶ φθάνουν εἰς Βαιθεγενὲθ καὶ ἐγγίζουν τὴν περιοχὴν τῆς φυλῆς Ζαβουλὼν καὶ τὴν Ἐκγαῖ καὶ τήν (κοιλάδα) Φθαιὴλ εἰς τὰ βόρεια. Ἀπὸ ἐκεῖ τὰ σύνορα εἰσχωροῦν εἰς τὴν Σαφθαιβαιθμὲ καὶ τὴν Ἰναὴλ καὶ προχωροῦν εἰς Χωβαμασομέλ,
28 καὶ ᾿Ελβὼν καὶ Ραὰβ καὶ ᾿Εμεμαὼν καὶ Κανθὰν ἕως Σιδῶνος τῆς μεγάλης, 28 εις Ελβών, Ραάβ, Εμεμαών, και Κανθάν μέχρι της μεγάλης πόλεως της Σιδώνος. 28 εἰς Ἐλβών, Ραάβ, Ἐμεμαὼν καὶ Κανθὰν μέχρι τὴν μεγάλην πόλιν Σιδῶνα.
29 καὶ ἀναστρέψει τὰ ὅρια εἰς Ραμὰ καὶ ἕως πηγῆς Μασφασσὰτ καὶ τῶν Τυρίων, καὶ ἀναστρέψει τὰ ὅρια ἐπὶ ᾿Ιασίφ, καὶ ἔσται ἡ διέξοδος αὐτοῦ ἡ θάλασσα καὶ ᾿Απολὲβ καὶ ᾿Εχοζὸβ 29 Γυρίζουν έπειτα τα όρια εις Ραμά μέχρι της πηγής Μασφασσάτ και της πόλεως των Τυρίων. Στρέφονται έπειτα προς Ιασίφ και καταλήγουν εις την Μεσόγειον Θαλασσαν εις τας πόλεις Απολέβ, Εχοζόβ, 29 Εἰς τὴν συνέχειαν τὰ σύνορα γυρίζουν εἰς Ραμὰ μέχρι τὴν πηγὴν Μασφασσὰτ καὶ τὴν πόλιν τῆς Τύρου· κατόπιν στρέφονται πρὸς τὴν Ἰασὶφ καὶ καταλήγουν εἰς τὴν Μεσόγειον Θάλασσαν καὶ εἰς τὶς πόλεις Ἀπολέβ, Ἐχοζόβ,
30 καὶ ᾿Αρχὸβ καὶ ᾿Αφὲκ καὶ Ρααῦ. 30 Αρχόβ, Αφέκ, και Ρααύ. 30 Ἀρχόβ, Ἀφὲκ καὶ Ρααῦ.
31 αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆς υἱῶν ᾿Ασὴρ κατὰ δήμους αὐτῶν, πόλεις καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. 31 Αυτή είναι η κληρονομηθείσα περιοχή εις την φυλήν Ασήρ και τους δήμους αυτής, αι πόλεις και αι κώμαι των πόλεων. 31 Αὐτὴ εἶναι ἡ περιοχή, ποὺ ἐκληρονόμησεν ἡ φυλὴ Ἀσὴρ κατὰ τοὺς δήμους της· αὐτὲς ἦσαν οἱ πόλεις καὶ τὰ χωριά, ποὺ ἐξαρτῶνται ἀπὸ αὐτές.
32 Καὶ τῷ Νεφθαλὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ ἕκτος. 32 Ο έκτος κλήρος έπεσεν εις την φυλήν του Νεφθαλί. 32 Εἰς τὴν φυλὴν Νεφθαλὶ ἔπεσεν ὁ ἕκτος κλῆρος.
33 καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτῶν Μοολὰμ καὶ Μωλὰ καὶ Βεσεμιΐν καὶ ᾿Αρμὲ καὶ Ναβὸκ καὶ ᾿Ιεφθαμαὶ ἕως Δωδάμ, καὶ ἐγενήθησαν αἱ διέξοδοι αὐτοῦ ᾿Ιορδάνης· 33 Ει τα όρια αυτής ήσαν αι πόλεις Μοολάμ, Μωλά, Βεσεμιΐν, Αρμέ, Ναβόκ και Ιεφθαμαί μέχρι της Δωδάμ. Κατέληγον δε στον Ιορδάνην ποταμόν. 33 Τὰ σύνορα τῆς φυλῆς αὐτῆς ἀποτελοῦσαν οἱ πόλεις: Μοολάμ, Μωλά, Βεσεμιΐν, Ἀρμέ, Ναβόκ, Ἰεφθαμαΐ, μέχρι τὴν Λωδάμ, καὶ κατέληγαν εἰς τὸν ποταμὸν Ἰορδάνην.
34 καὶ ἐπιστρέψει τὰ ὅρια ἐπὶ θάλασσαν ᾿Ενὰθ Θαβὼρ καὶ διελεύσεται ἐκεῖθεν ᾿Ιακανὰ καὶ συνάψει τῷΖαβουλὼν ἀπὸ νώτου καὶ ᾿Ασὴρ συνάψει κατὰ θάλασσαν, καὶ ὁ ᾿Ιορδάνης ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου. 34 Επειτα εστρέφοντο προς δυσμάς εις Ενάθ και Θαβώρ. Από εκεί διήρχοντο εις Ιακανά, συνώρευαν προς νότον με την φυλήν Ζαβουλών και προς δυσμάς με την φυλήν Ασήρ· προς ανατολάς ήτο ο Ιορδάνης ποταμός. 34 Κατόπιν τὰ σύνορα γυρίζουν δυτικὰ πρὸς τὴν Ἐνὰθ καὶ Θαβὼρ καὶ προχωροῦν ἀπὸ ἐκεῖ εἰς Ἰακανά. Τὰ σύνορα ἐγγίζουν καὶ συνορεύουν πρὸς νότον μὲ τὴν φυλὴν Ζαβουλὼν καὶ πρὸς δυσμὰς μὲ τὴν φυλὴν Ἀσήρ· εἰς τὰ ἀνατολικά των εὑρίσκεται ὁ ποταμὸς Ἰορδάνης.
35 καὶ αἱ πόλεις τειχήρεις τῶν Τυρίων, Τύρος καὶ ᾿Ωμαθά, Δακὲθ καὶ Κενερὲθ 35 Αι οχυραί πόλεις των κατοίκων της Τυρου ήσαν η Τυρος, η Ωμαθά, η Δακέθ, η Κενερέθ, 35 Οἱ ὠχυρωμένες πόλεις τῶν κατοίκων τῆς Τύρου ἦσαν ἡ Τύρος, ἡ Ὠμαθά, ἡ Δεκέθ, ἡ Κενερέθ (=Γεννησαρέτ),
36 καὶ ᾿Αρμαΐθ καὶ ᾿Αραὴλ καὶ ᾿Ασὼρ 36 η Αρμαΐθ, η Αραήλ, η Ασώρ, 36 ἡ Ἀρμαΐθ, ἡ Ἀραήλ, ἡ Ἀσώρ,
37 καὶ Κάδες καὶ ᾿Ασσαρὶ καὶ πηγὴ ᾿Ασὸρ 37 η Καδες, η Ασσαρί, η πηγή Ασόρ, 37 ἡ Κάδες, ἡ Ἀσσαρί, ἡ πηγὴ Ἀσόρ,
38 καὶ Κερωὲ καὶ Μεγαλὰ ᾿Αρὶμ καὶ Βαιθθαμὲ καὶ Θεσσαμύς. 38 η Κερωέ, η Μεγαλά Αρίμ, η Βαιθθαμέ και η Θεσσαμύς. 38 ἡ Κερωέ, ἡ Μεγαλὰ Ἀρίμ, ἡ Βαιθθαμὲ καὶ ἡ Θεσσαμύς.
39 αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆς υἱῶν Νεφθαλί. 39 Αυτή είναι η δια κλήρου δοθείσα περιοχή εις την φυλήν Νεφθαλί. 39 Αὐτὴ εἶναι ἡ περιοχή, ποὺ ἐκληρονόμησεν ἡ φυλὴ Νεφθαλί.
40 Καὶ τῷ Δὰν ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ ἕβδομος. 40 Ο έβδομος κλήρος εβγήκε δια την φυλήν Δαν. 40 Εἰς τὴν φυλὴν Δὰν ἔπεσεν ὁ ἕβδομος κλῆρος.
41 καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτῶν Σαρὰθ καὶ ᾿Ασὰ καὶ πόλεις Σαμμάυς 41 Εις τα όρια της κληρονομηθείσης περιοχής ήσαν η Σαράθ, η Ασά και αι πόλεις· 41 Τὰ σύνορα τῆς φυλῆς αὐτῆς ἀποτελοῦσαν οἱ πόλεις: Σαράθ, Ἀσὰ καὶ οἱ πόλεις Σαμμάυς,
42 καὶ Σαλαμὶν καὶ ᾿Αμμὼν καὶ Σιλαθὰ 42 η Σαμάϋς, η Σαλαμίν, η Αμμών, η Εφαθά, 42 Σαλαμίν, Ἀμμών, Σιλαθά,
43 καὶ ᾿Ελὼν καὶ Θαμναθὰ καὶ ᾿Ακκαρὼν 43 η Ελών, η Θαμναθά, η Ακκαρών, 43 Ἑλών, Θαμναθά, Ἀκκαρών,
44 καὶ ᾿Αλκαθὰ καὶ Βεγεθὼν καὶ Γεβεελὰν 44 η Αλκαθά, η Βεγεθών, η Γεβεελάν, 44 Ἀλκαθά, Βεγεθών, Γεβεελάν,
45 καὶ ᾿Αζὼρ καὶ Βαναιβακὰτ καὶ Γεθρεμών, 45 η Αζώρ, η Βαναιβακάτ και η Γεθρεμμών. 45 Ἀζώρ, Βαναιβακὰτ καὶ Γεθρεμμών.
46 καὶ ἀπὸ θαλάσσης ῾Ιεράκων ὅριον πληρίον ᾿Ιόππης. 46 Από δυσμάς δε τα όρια έφθαναν εις Ιεράκων, πλησίον της Ιόππης. 46 Πρὸς τὰ δυτικὰ τὰ σύνορα τῆς φυλῆς Δὰν ἐφθαναν εἰς Ἱεράκων, κοντὰ εἰς τὴν Ἰόππην.
47 αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆς υἱῶν Δὰν κατὰ δήμους αὐτῶν, αἱ πόλεις αὐτῶν καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. καὶ οὐκ ἐξέθλιψαν οἱ υἱοὶ Δὰν τὸν ᾿Αμορραῖον τὸν θλίβοντα αὐτοὺς ἐν τῷ ὄρει· καὶ οὐκ εἴων αὐτοὺς οἱ ᾿Αμορραῖοι καταβῆναι εἰς τὴν κοιλάδα καὶ ἔθλιψαν ἀπ' αὐτῶν τὸ ὅριον τῆς μερίδος αὐτῶν. 47 Αυτή ήτο η κληρονομηθείσα περιοχή εις την φυλήν Δαν και τους δήμους αυτής, αι πόλεις και αι κώμαι των. Οι της φυλής Δαν δεν κατεδίωξαν τους Αμορραίους, οι οποίοι εν τούτοις επιεζαν την φυλήν Δαν εις την ορεινήν περιοχήν. Οι Αμορραίοι δεν άφηναν τους ανθρώπους της φυλής Δαν να καταβαίνουν εις την πεδιάδα και γενικώς εστενοχωρούσαν οι Αμορραίοι καθ' όλην την έκτασιν την περιοχήν της φυλής Δαν. 47 Αὐτη εἶναι ἡ περιοχή, ποὺ ἐκληρονόμησεν ἡ φυλὴ Δὰν κατὰ τοὺς δήμους της· αὖτες ἦσαν οἱ πόλεις καὶ τὰ χωριά, ποὺ ἐξαρτῶνται ἀπὸ αὐτές. Ἀλλὰ ἡ φυλὴ τοῦ Δὰν δὲν ἐπετέθη καὶ δὲν ἐπολέμησεν ἐναντίον τῶν Ἀμορραίων, οἱ ὁποῖοι τοὺς ἐπίεζαν εἰς τὴν ὀρεινὴν περιοχήν. Οἱ Ἀμορραῖοι δὲν ἄφηναν τὴν φυλὴν Δὰν νὰ κατεβαίνῃ εἰς τὴν πεδιάδα· γενικῶς οἱ Ἀμορραῖοι ἐπίεζαν καὶ ἐστενοχωροῦσαν ὅλην τὴν περιοχήν, ποὺ ἔλαβεν ὡς κληρονομίαν ἡ φυλὴ Δάν.
48 καὶ ἐπορεύθησαν οἱ υἱοὶ Δὰν καὶ ἐπολέμησαν τὴν Λαχὶς καὶ κατελάβοντο αὐτὴν καὶ ἐπάταξαν αὐτὴν ἐν στόματι μαχαίρας καὶ κατῴκησαν αὐτὴν καὶ ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα αὐτῆς Λασενδὰκ καὶ ὁ ᾿Αμορραῖος ὑπέμεινε τοῦ κατοικεῖν ἐν ᾿Ελὼμ καὶ ἐν Σαλαμίν· καὶ ἐβαρύνθη ἡ χεὶρ τοῦ ᾿Εφραὶμ ἐπ' αὐτούς, καὶ ἐγένοντο αὐτοῖς εἰς φόρον. 48 Οι άνδρες τότε της φυλής Δαν επορεύθησαν και επολέμησαν την Λαχίς, την οποίαν κατέλαβαν και επέρασαν εν στόματι μαχαίρας τους κατοίκους αυτής. Εγκατεστάθησαν εις αυτήν και την μετωνόμασαν Λασενδάκ. Οι Αμορραίοι εν τούτοις εξακολουθούσαν να κατοικούν εις Ελώμ και εις Σαλαμίν. Η φυλή όμως του Εφραίμ τους εξηνάγκασεν εις υποταγήν και τους έκαμε φόρου υποτελείς. 48 Τότε ὡρισμένοι ἄνδρες τῆς φυλῆς ἐπροχώρησαν καὶ ἐπετέθησαν ἐναντίον τῆς πόλεως Λαχὶς καὶ τὴν κατέλαβαν καὶ ἐσκότωσαν ὅλους τοὺς κατοίκους της ἐν στόματι μαχαίρας. Ἄνδρες τῆς φυλῆς Δὰν ἐγκατεστάθησαν εἰς τὴν Λαχὶς καὶ τὴν μετωνόμασαν Λασενδάκ. Οἱ Ἀμορραῖοι ὅμως συνέχιζαν νὰ κατοικοῦν εἰς τὴν Ἐλὼμ καὶ εἰς τὴν Σαλαμίν. Ἀλλὰ ἡ φυλὴ τοῦ Ἐφραὶμ τοὺς ὑπέταξε καὶ τοὺς ἀνάγκασε νὰ τῆς πληρώνουν φόρους.
49 Καὶ ἐπορεύθησαν ἐμβατεῦσαι τὴν γῆν κατὰ τὸ ὅριον αὐτῶν. καὶ ἔδωκαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ κλῆρον τῷ ᾿Ιησοῖ τῷ υἱῷ Ναυὴ ἐν αὐτοῖς 49 Αφού έληξεν η διανομή επορεύθησαν αι φυλαί των Ισραηλιτών δια να εισέλθουν εις την κληρωθείσαν δι' εκάστην από αυτάς περιοχήν. Οι Ισραηλίται έδωσαν κληρονομίαν μεταξύ των στον Ιησούν τον υιόν του Ναυη, 49 Οἱ Ἰσραηλῖται, ὅταν ἐτελείωσαν τὴν διανομὴν τῆς γῆς Χαναάν, ἐπροχώρησαν διὰ νὰ πατήσουν, νὰ μποῦν καὶ νὰ ἐγκατασταθουν εἰς τὴν περιοχήν, ποὺ ἐκληρονόμησεν ἡ κάθε φυλή. Καὶ οἱ Ἰσραηλῖται ἔδωκαν κληρονομίαν μεταξύ των εἰς τὸν Ἰησοῦν, τὸν υἱὸν τοῦ Ναυῆ,
50 διὰ προστάγματος τοῦ Θεοῦ· καὶ ἔδωκαν αὐτῷ τὴν πόλιν, ἣν ᾐτήσατο, Θαμνασαράχ, ἥ ἐστιν ἐν τῷ ὄρει ᾿Εφραίμ· καὶ ᾠκοδόμησε τὴν πόλιν καὶ κατῴκει ἐν αὐτῇ. 50 σύμφωνα με την εντολήν του Θεού· έδωκαν εις αυτόν ως μερίδιον την πόλιν, την οποίαν εζήτησε, την Θαμνασαράχ, η οποία ευρίσκετο στο όρος Εφραίμ. Ανοικοδόμησε και ωχύρωσεν ο Ιησούς του Ναυή την πόλιν αυτήν και εγκατεστάθη εις αυτήν. 50 σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολήν, ποὺ ἔλαβαν ἀπὸ τὸν Θεόν. Ἔτσι ἔδωκαν εἰς αὐτὸν ὡς κληρονομίαν τὴν πόλιν, ποὺ ἐζήτησε, τὴν Θαμνασαράχ, ἡ ὁποία εὑρίσκεται εἰς τὴν ὀρεινὴν περιοχὴν Ἐφραίμ. Ὁ Ἰησοῦς ἔκτισε πάλιν τὴν πόλιν, τὴν ὠχύρωσε καὶ ἐκατοίκησε εἰς αὐτήν.
51 αὗται αἱ διαιρέσεις ἃς κατεκληρονόμησεν ᾿Ελεάζαρ ὁ ἱερεὺς καὶ ᾿Ιησοῦς ὁ τοῦ Ναυὴ καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν πατριῶν ἐν ταῖς φυλαῖς ᾿Ισραὴλ κατὰ κλήρους ἐν Σηλώ, ἔναντι Κυρίου, παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου· καὶ ἐπορεύθησαν ἐμβατεῦσαι τὴν γῆν. 51 Αυταί είναι αι κληροδοτηθείσαι περιοχαί, τας οποίας ο Αρχιερεύς Ελεάζαρ, ο Ιησούς του Ναυή και οι άρχοντες των φυλών του Ισραήλ έδωσαν δια κλήρου εις τας φυλάς εν Σηλώ, ενώπιον του Κυρίου πλησίον δηλαδή εις τας θύρας της Σκηνής του Μαρτυρίου. Επειτα από την διανομήν μετέβησαν αι φυλαι δια να εγκατασταθούν εις την κληρονομηθείσαν γην. 51 Αὐτὲς ἦσαν οἱ κληρονομίες (περιοχές), τὶς ὁποῖες ὁ ἀρχιερεὺς Ἐλεάζαρ καὶ ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ ἔδωσαν εἰς τὶς φυλὲς μὲ κλήρους, εἰς τὴν Σηλὼ ἐμπρὸς εἰς τὸν Κύριον· δηλαδὴ ἐμπρὸς εἰς τὴν εἴσοδον τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου. Ἔπειτα ἀπὸ τὴν διανομὴν αὐτὴν οἱ φυλὲς τοῦ Ἰσραὴλ ἐπῆγαν διὰ νὰ ἐγκατασταθοῦν εἰς τὶς περιοχές, ποὺ ἐκληρονόμησαν.