Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024
Ανατ: 06:14
Δύση: 20:49
Πρ. τέταρτο
195-171
16ος χρόνος, 5992η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΙΗΣΟΥΣ ΝΑΥΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 (ΙΓ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ ᾿Ιησοῦς πρεσβύτερος προβεβηκὼς τῶν ἡμερῶν. καὶ εἶπε Κύριος πρὸς ᾿Ιησοῦν· σὺ προβέβηκας τῶν ἡμερῶν, καὶ ἡ γῆ ὑπολέλειπται πολλὴ εἰς κληρονομίαν. 1 Ο Ιησούς του Ναυή ήτο γέρων πλέον προχωρημένος εις την ηλικίαν. Είπε δε τότε ο Κυριος προς τον Ιησούν· “συ έχεις πλέον προχωρήσει πολύ εις την ηλικίαν, η δε χώρα που υπολείπεται εις κατάκτησιν είναι μεγάλη. 1 Ο Ἰησοῦς ἦταν πλέον γέρων, πολὺ προχωρημένος εἰς τὴν ἡλικίαν. Ὁ Κύριος δὲ ἐμίλησε καὶ εἶπεν εἰς τὸν Ἰησοῦν: «Σὺ ἐγήρασες καὶ ἐπροχώρησες πολὺ εἰς τὰ χρόνια, ὑπάρχει ὅμως ἀκόμη πολλὴ χώρα, ποὺ πρέπει νὰ κατακτηθῇ.
2 καὶ αὕτη ἡ γῆ καταλελειμμένη· ὅρια Φυλιστιείμ, ὁ Γεσιρὶ καὶ ὁ Χαναναῖος· 2 Η χώρα που περικλείεται εις τα όρια των Φιλισταίων, χώρα των Γεσιρί και των Χαναναίων. 2 Καὶ ἡ χώρα, ποὺ ἀπομένει νὰ κατακτηθῇ, εἶναι αὐτή: Ὅλη ἡ περιοχὴ ποὺ περικλείεται εἰς τὰ ὅρια τῶν Φιλισταίων, ἡ χώρα τῶν Γεσιρὶ καὶ τῶν Χαναναίων.
3 ἀπὸ τῆς ἀοικήτου τῆς κατὰ πρόσωπον Αἰγύπτου ἕως τῶν ὁρίων ᾿Ακκαρὼν ἐξ εὐωνύμων τῶν Χαναναίων προσλογίζεται ταῖς πέντε σατραπείαις τῶν Φυλιστιείμ, τῷ Γαζαίῳ καὶ τῷ ᾿Αζωτίῳ καὶ τῷ ᾿Ασκαλωνίτῃ καὶ τῷ Γετθαίῳ καὶ τῷ ᾿Ακκαρωνίτῃ· καὶ τῷ Εὐαίῳ 3 Επίσης η χώρα η οποία αρχίζει νοτίως από την έρημον ανατολικώς της Αιγύπτου και προς βορράν φθάνει μέχρι της Ακκαρών, αριστερά της χώρας των Χαναναίων. Η χώρα αυτή περιλαμβάνει τας πέντε σατραπείας των Φιλισταίων, δηλαδή των Γαζαίων, των Αζωτίων, των Ασκαλωνιτών, των Γετθαίων, των Ακκαρωνιτών και των Ευαίων. 3 Ἐπίσης ὅλη ἡ περιοχή, ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὰ νότια τῆς ἐρήμου καὶ εὑρίσκεται εἰς τὰ ἀνατολικὰ τῆς Αἰγύπτου, πρὸς βορρᾶν δὲ φθάνει μέχρι τὴν Ἀκκαρών, εἰς τὰ ἀριστερὰ τῆς χώρας τῶν Χαναναίων. Ἡ χώρα αὐτὴ θεωρεῖται ὅτι ἀνήκει εἰς τὶς πέντε σατραπεῖες τῶν Φιλισταίων· δηλαδὴ τῶν Γαζαίων (ποὺ ζοῦν εἰς τὴν Γάζαν), τῶν Ἀζωτίων (ποὺ ζοῦν εἰς τὴν Ἄζωτον), τῶν Ἀσκαλωνιτῶν (ποὺ ζοῦν εἰς τὸν Ἀσκάλωνα), τῶν Γετθαίων (ποὺ ζοῦν εἰς τὴν Γέτθ), τῶν Ἀκκαρωνιτῶν (ποὺ ζοῦν εἰς τὴν Ἀκκαρών) καὶ τῶν Εὐαίων (εἰς τὰ νότια).
4 ἐκ Θαιμὰν καὶ πάσῃ γῇ Χαναὰν ἐναντίον Γάζης, καὶ οἱ Σιδώνιοι ἕως ᾿Αφέκ, ἕως τῶν ὁρίων τῶν ᾿Αμορραίων, 4 Επίσης η χώρα από Θαιμάν, η οποία περιλαμβάνει όλην την χώραν των Χαναναίων που είναι απέναντι της Γαζης, και την χώραν των Σιδωνίων έως την Αφέκ και έως τα σύνορα των Αμορραίων. 4 Ἐπίσης ἡ χώρα, ἡ ὁποία ἀρχίζει ἀπὸ τὴν Θαιμὰν καὶ περιλαμβάνει ὅλην τὴν γῆν Χαναάν, ποὺ εὑρίσκεται ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Γάζαν, καὶ τὴν χώραν τῶν Σιδωνίων μέχρι τὴν Ἀφὲκ καὶ μέχρι τὰ σύνορα τῶν Ἀμορραίων.
5 καὶ πᾶσαν τὴν γῆν Γαβλὶ Φυλιστιείμ· καὶ πάντα τὸν Λίβανον ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου, ἀπὸ Γαλγὰλ ὑπὸ τὸ ὄρος τὸ ᾿Αερμὼν ἕως τῆς εἰσόδου ᾿Εμάθ· 5 Επίσης όλη η χώρα των Γαβλιτών Φιλισταίων, όλον το όρος Λιβανον προς ανατολάς από το Γαλγάλ, το κείμενον εις τας υπωρείας του όρους Αερμών μέχρι και της εισόδου της χώρας Εμάθ. 5 Ἐπίσης καὶ ὅλη ἡ χώρα τῶν Γαβλιτῶν Φιλισταίων καὶ ὅλον τὸ ὅρος Λίβανος εἰς τὰ ἀνατολικὰ ἀπὸ τὸ Γαλγάλ, ποὺ εὑρίσκεται εἰς τοὺς πρόποδες τοῦ ὄρους Ἀερμὼν μέχρι τὴν εἴσοδον τῆς χώρας Ἐμάθ (ποὺ ἀποτελοῦν τὰ βόρεια σύνορα τῆς χώρας).
6 πᾶς ὁ κατοικῶν τὴν ὀρεινὴν ἀπὸ τοῦ Λιβάνου ἕως τῆς Μασερεφωθαίμ, πάντας τοὺς Σιδωνίους, ἐγὼ αὐτοὺς ἐξολοθρεύσω ἀπὸ προσώπου ᾿Ισραήλ· ἀλλὰ διάδος αὐτὴν ἐν κλήρῳ τῷ ᾿Ισραήλ, ὃν τρόπον σοι ἐνετειλάμην. 6 Ολους αυτούς που κατοικούν εις την ορεινήν περιοχήν του Λιβάνου μέχρι της Μασερεφωθαίμ και όλους τους Σιδωνίους, εγώ θα τους εξολοθρεύσω από το πρόσωπον των Ισραηλιτών. Συ όμως διαμοίρασε από τώρα με κλήρον στους Ισραηλίτας τας χώρας όπως εγώ σε διέταξα. 6 Ὅλους, ὅσοι κατοικοῦν τὴν ὀρεινὴν περιοχὴν ἀπὸ τὸ ὄρος Λίβανος μέχρι τὴν Μασερεφωθαίμ, (καὶ) ὅλους τοὺς Σιδωνίους ἐγὼ ὁ παντοδύναμος Θεὸς θὰ κτυπήσω καὶ θὰ τοὺς ἑξαφανίσω ἀπὸ ἐμπρός σας, καθὼς θὰ προχωρῆτε. Σὺ ὅμως νὰ διαμοιράσῃς ἐν τῷ μεταξὺ τὴν χώραν μὲ κλῆρον εἰς τοὺς Ἰσραηλίτες, ὅπως ἀκριβῶς σὲ ἔχω διατάξει νὰ κάμῃς.
7 καὶ νῦν μέρισον τὴν γῆν ταύτην ἐν κληρονομίᾳ ταῖς ἐννέα φυλαῖς καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασσῆ· ἀπὸ τοῦ ᾿Ιορδάνου ἕως τῆς θαλάσσης τῆς μεγάλης κατὰ δυσμὰς ἡλίου δώσεις αὐτήν, ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη ὁριεῖ. 7 Τωρα δηλαδή μοίρασε την χώραν αυτήν εις κληρονομίαν των εννέα φυλών και του ημίσεος της φυλής Μανασσή, από την ανατολικώς του Ιορδάνου περιοχήν και μέχρι της Μεσογείου Θαλάσσης προς δυσμάς. Η Μεσόγειος θα αποτελή τα όρια της χώρας την οποίαν δια κλήρου θα δώσης στους Ισραηλίτας”. 7 Τώρα λοιπὸν διαμοίρασε τὴν χώραν αὐτὴν ὡς κληρονομίαν εἰς τὶς ἐννέα φυλὲς καὶ εἰς τὸ ἥμισυ τῆς φυλῆς Μανασσῆ. Δηλαδὴ τὴν περιοχὴν ἀπὸ τὸν Ἰορδάνην ποταμόν (εἰς τὰ ἀνατολικὰ) μέχρι τὴν Μεσόγειον Θάλασσαν εἰς τὰ δυτικά. Ἡ Μεσόγειος Θάλασσα εἰς τὰ δυτικὰ θὰ ἀποτελῇ τὰ ὅρια τῆς χώρας, τὴν ὁποίαν θὰ διαμοιράσῃς εἰς τοὺς Ἰσραηλῖτες».
8 ταῖς δυσὶ φυλαῖς καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασσῆ, τῷ Ρουβὴν καὶ τῷ Γάδ, ἔδωκε Μωυσῆς ἐν τῷ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου· κατ' ἀνατολὰς ἡλίου δέδωκεν αὐτὴν Μωυσῆς ὁ παῖς Κυρίου, 8 Εις τας δύο φυλάς Ρουβήν και Γαδ και στο ήμισυ της φυλής Μανασσή, ο Μωϋσής έδωκε προς κληρονομίαν την πέραν του Ιορδάνου χώραν· την ανατολικώς του Ιορδάνου την έδωσεν εις αυτούς ο Μωϋσής ο δούλος Κυρίου. 8 Εἰς τὶς δύο φυλὲς τοῦ Ρουβὴν καὶ τοῦ Γὰδ καὶ εἰς τὸ ἥμισυ τῆς φυλῆς Μανασσῆ ὁ Μωϋσῆς ἔδωκεν ἤδη πρὸς ἐγκατάστασιν τὴν περιοχήν, ποὺ εὑρίσκεται εἰς τὰ ἀνατολικὰ τοῦ Ἰορδάνη. Εἰς τὰ ἀνατολικὰ ἔδωκεν ὁ Μωϋσῆς, ὁ δοῦλος τοῦ Κυρίου, περιοχὴν διὰ κληρονομίαν καὶ μόνιμον ἐγκατάστασιν.
9 ἀπὸ ᾿Αροήρ, ἥ ἐστιν ἐπὶ τοῦ χείλους χειμάρρου ᾿Αρνῶν, καὶ τὴν πόλιν τὴν ἐν μέσῳ τῆς φάραγγος καὶ πᾶσαν τὴν Μισὼρ ἀπὸ Μαιδαβὰ ἕως Δαιβάν, 9 Η χώρα αυτή αρχίζει από την Αροήρ, η οποία ευρίσκεται επί της όχθης του Χειμάρρου Αρνών, από την πόλιν, η οποία ευρίσκεται, στο μέσον της κοιλάδος, όλην την περιοχήν Μισώρ από Μαιδαβά έως Δαιβάν. 9 Ἡ περιοχὴ αὐτὴ ἐξετείνετο (εἰς τὰ νότια) ἀπὸ τὴν Ἀροήρ, ἡ ὁποία εὑρίσκεται εἰς τὴν ὄχθην τοῦ χειμάρρου Ἀρνῶν, καὶ ἀπὸ τὴν πόλιν, ποὺ εὑρίσκεται εἰς τὴν μέσην τῆς πεδιάδος ἐκείνης καὶ περιελάμβανε ὁλόκληρον τὴν περιοχὴν Μισὼρ ἀπὸ τὴν Μαιδαβὰ ἕως τὴν Δαιβάν·
10 πάσας τὰς πόλεις Σηὼν βασιλέως ᾿Αμορραίων, ὃς ἐβασίλευσεν ἐν ᾿Εσεβών, ἕως τῶν ὁρίων υἱῶν ᾿Αμμῶν, 10 ''Ολας τας πόλστου Σηών, βασιλέως των Αμορραίων, ο οποίος εβασίλευσεν εις την πόλιν Εσεβών, μέχρι των συνόρων των Αμμωνιτών. 10 (ἡ περιοχὴ περιελάμβανε) καὶ ὅλες τὶς πόλεις τοῦ Σηών, βασιλιᾶ τῶν Ἀμορραίων, ὁ ὁποῖος ἐβασίλευεν εἰς τὴν πόλιν Ἐσεβών, μέχρι τὰ σύνορα τῶν Ἀμμωνιτῶν·
11 καὶ τὴν Γαλααδίτιδα καὶ τὰ ὅρια Γεσιρὶ καὶ τοῦ Μαχατί, πᾶν ὄρος ᾿Αερμὼν καὶ πᾶσαν τὴν Βασανίτιν ἕως Σελλά, 11 Ολην την χώραν Γαλαάδ, την περιοχήν Γεσιρί και Μαχατί, όλον το όρος Αερμών και όλην την Βασανίτιδα χώραν έως την Σελλά. 11 ἡ ἰδία περιοχὴ περιελάμβανε ὁλόκληρον τὴν χώραν Γαλαάδ, τὶς περιοχὲς Γεσιρὶ καὶ Μαχατί, ὁλόκληρον τὸ ὅρος Ἀερμὼν καὶ ὁλόκληρον τὴν χώραν Βασανίτιδα μέχρι τὴν Σελλά·
12 πᾶσαν τὴν βασιλείαν ῍Ωγ ἐν τῇ Βασανίτιδι, ὃς ἐβασίλευσεν ἐν ᾿Ασταρὼθ καὶ ἐν ᾿Εδραΐν· οὗτος κατελείφθη ἀπὸ τῶν γιγάντων, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν Μωυσῆς καὶ ἐξωλόθρευσε. 12 Ολην την χώραν Βασάν, βασιλείαν του Ωγ, ο οποίος είχεν ως πρωτεύουσαν την Ασταρώθ και την Εδραΐν. Ο Ωγ είναι ο μόνος που απέμεινε από την φυλήν των γιγάντων. Αυτόν εκτύπησεν ο Μωϋσής και τον εξωλόθρευσεν. 12 περιελάμβανεν ἐπίσης ὁλόκληρον τὸ βασίλειον τοῦ Ὢγ εἰς τὴν χώραν Βασάν, ὁ ὁποῖος (Ὤγ) εἶχεν ὡς ἕδραν τοῦ βασιλείου του τὴν Ἀσταρὼθ καὶ τὴν Ἐδραΐν. Ὁ βασιλιᾶς αὐτός (ὁ Ὤγ) ἦταν ὁ μόνος, ποὺ εἶχεν ἀπομείνει ἀπὸ τὴν φυλὴν τῶν γιγάντων. Αὐτὸν δἐ (ὡς γνωστὸν) τὸν ἐκτύπησε, τὸν ἐνίκησε καὶ τὸν κατέστρεψεν ἐντελῶς ὁ Μωϋσῆς.
13 καὶ οὐκ ἐξωλόθρευσαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ τὸν Γεσιρὶ καὶ τὸν Μαχατὶ καὶ τὸν Χαναναῖον, καὶ κατῴκει βασιλεὺς Γεσιρὶ καὶ ὁ Μαχατὶ ἐν τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας. 13 Οι Ισραηλίται δεν εδωλόθρευσαν όμως τους Γεσιρί, τους Μαχατί και τους Χαναναίους. Ο δε βασιλεύς των Γεσιρί και των Μαχατί ευρίσκεται μέχρι της ημέρας αυτής μεταξύ των Ισραηλιτών. 13 Οἱ Ἰσραηλῖται ὅμως δὲν ἐξωλόθρευσαν τοὺς λαοὺς Γεσιρί, Μαχατὶ καὶ Χαναναίους. Ὁ δὲ βασιλιᾶς τῶν Γεσιρὶ καὶ Μαχατὶ κατοικεῖ μέχρι τῆς ἡμέρας, ποὺ γράφονται αὐτά, μεταξὺ τῶν Ἰσραηλιτῶν.
14 πλὴν τῆς φυλῆς Λευὶ οὐκ ἐδόθη κληρονομία· Κύριος ὁ Θεὸς ᾿Ισραήλ, οὗτος κληρονομία αὐτῶν, καθὰ εἶπεν αὐτοῖς Κύριος. καὶ οὗτος ὁ καταμερισμός, ὃν κατεμέρισε Μωυσῆς τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ ἐν ᾿Αραβὼθ Μωὰβ ἐν τῷ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου κατὰ ῾Ιεριχώ. 14 Εις την φυλήν όμώς του Λευϊ δεν εδόθη καμμία κληρονομία. Κληρονομία αυτών είναι Κυριος ο Θεός του Ισραήλ, όπως έχει ορίσει ο ίδιος ο Θεός. Αυτή είναι η διανομή την οποίαν έκαμεν ο Μωϋσής μεταξύ των Ισραηλιτών, των δυόμισυ δηλαδή φυλών, όταν ήτο εις την Αραβώθ Μωάβ, ανατολικώς του Ιορδάνου, απέναντι από την Ιεριχώ. 14 Μόνον δὲ εἰς τὴν φυλὴν τοῦ Λευῒ δὲν ἔδωκεν ὁ Μωϋσῆς χώραν διὰ κληρονομίαν καὶ ἐγκατάστασιν. Εἰς αὐτοὺς ὡς κληρονομία εἶναι Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραήλ, δηλαδὴ οἱ Λευῖται θὰ ἐλάμβαναν ὡς κληρονομίαν ἀπὸ τὶς θυσίες, ποὺ θὰ ἐπροσφέροντο εἰς τὸν Θεὸν ἀπὸ τὸν Ἰσραήλ, ὅπως τοὺς νπεσχέθη ὁ ἴδιος ὁ Κύριος. Αὐτὴ λοιπὸν εἶναι ἡ διανομὴ τῆς χώρας εἰς τὶς 2,1/2 φυλές, ποὺ ἔκαμεν ὁ Μωϋσῆς μεταξὺ τῶν Ἰσραηλιτῶν εἰς τὶς στέππες τῆς Μωάβ, εἰς τὰ ἀνατολικὰ τοῦ Ἰορδάνη, ἀπέναντι τῆς πόλεως Ἱεριχοῦς.
15 Καὶ ἔδωκε Μωυσῆς τῇ φυλῇ Ρουβὴν κατὰ δήμους αὐτῶν. 15 Ο Μωϋσής διένειμεν εις την φυλήν του Ρουβήν την κληρονομίαν κατά τους δήμους αυτής. 15 Ὁ Μωϋσῆς ἐμοίρασεν εἰς τὴν φυλὴν Ρουβὴν τὴν κληρονομίαν κατὰ τοὺς δήμους της.
16 καὶ ἐγενήθη αὐτῶν τὰ ὅρια ἀπὸ ᾿Αροήρ, ἥ ἐστι κατὰ πρόσωπον φάραγγος ᾿Αρνῶν, καὶ ἡ πόλις ἡ ἐν τῇ φάραγγι ᾿Αρνῶν. καὶ πᾶσαν τὴν Μισὼρ ἕως ᾿Εσεβὼν 16 Τα όρια της φυλής αυτής ήρχιζαν από την Αροήρ, η οποία ευρίσκεται επί της όχθης ανατολικώς του χειμάρρου Αρνών. Εις την περιοχήν του Ρουβήν, ήσαν· Η πόλις που ευρίσκεται εις την κοιλάδα Αρνών, όλη η περιοχή Μισώρ έως την Εσεβών· 16 Ἡ περιοχὴ τῆς φυλῆς αὐτῆς ἐξετείνετο ἀπὸ τὴν Ἀροήρ, ποὺ εὑρίσκεται εἰς τὴν ὄχθην ἀνατολικὰ τοῦ ποταμοῦ Ἀρνῶν. Εἰς τὴν περιοχὴν αὐτὴν περιλαμβάνεται καὶ ἡ πόλις, ποὺ εὑρίσκεται εἰς τὴν κοιλάδα Ἀρνών, καὶ ὅλη ἡ περιοχὴ Μισὼρ μέχρι τὴν Ἐσεβών·
17 καὶ πάσας τὰς πόλεις τὰς οὔσας ἐν τῇ Μισὼρ καὶ Δαιβὼν καὶ Βαμωθβάαλ καὶ οἴκου Βεελμὼν 17 Ολαι αι πόλεις αι οποίαι ευρίσκονται εις την περιοχήν Μισώρ, η Δαιβών, η Βαμωθβάαλ, ο οίκος Βεελμών, 17 ἐπίσης ὅλες οἱ πόλεις, ποὺ εὐρίσκονται εἰς τὴν Μισώρ, καὶ ἡ Δαιβὼν καὶ ἡ Βαμωθβάαλ καὶ ὁ οἶκος Βεελμών·
18 καὶ ᾿Ιασσὰ καὶ Κεδημὼθ καὶ Μεφαὰθ 18 η Ιασσά, η Κεδημώθ, η Μεφαάθ, 18 ἡ Ἰασσὰ καὶ ἡ Κεδημὼθ καὶ ἡ Μεφαάθ·
19 καὶ Καριαθαὶμ καὶ Σεβαμὰ καὶ Σεραδὰ καὶ Σιὼρ ἐν τῷ ὄρει ᾿Εμὰκ 19 η Καριαθαίμ, η Σεβαμά, η Σεραδά, η Σιώρ στο όρος Εμάκ· 19 ἡ Καριαθαίμ, ἡ Σεβαμά, ἡ Σεραδὰ καὶ ἡ Σιὼρ εἰς τὸ ὅρος Ἐμάκ·
20 καὶ Βαιθφογὸρ καὶ ᾿Ασηδὼθ Φασγὰ καὶ Βαιθασειμὼθ 20 η Βαιθφογόρ, η Ασηδώθ Φασγά και η Βαιθασειμώθ· 20 ἀκόμη ἡ Βαιθφογὸρ καὶ ἡ Ἀσηδὼθ Φασγὰ καὶ ἡ Βαιθασειμώθ.
21 καὶ πάσας τὰς πόλεις τοῦ Μισὼρ καὶ πᾶσαν τὴν βασιλείαν τοῦ Σηὼν βασιλέως τῶν ᾿Αμορραίων, ὃν ἐπάταξε Μωυσῆς αὐτὸν καὶ τοὺς ἡγουμένους Μαδιὰμ καὶ τὸν Εὐὶ καὶ τὸν Ροκὸμ καὶ τὸν Σοὺρ καὶ τὸν Οὒρ καὶ τὸν Ροβὲ ἄρχοντας παρὰ Σηὼν καὶ τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν. 21 όλαι αι πόλεις της περιοχής Μισώρ, εν συνόλω η βασιλεία του Σηών του βασιλέως των Αμορραίων. Αυτόν εφόνευσεν ο Μωϋσής, όπως επίσης τους αρχηγούς της Μαδιάμ, τον Ευϊ, τον Ροκόμ, τον Σούρ, τον Ουρ και τον Ροβέ, αξιωματούχους πλησίον του βασιλέως Σηών και όσους κατοικούσαν εις την γην αυτήν· 21 Ἡ περιοχὴ αὐτὴ περιελάμβανεν ἐπίσης ὅλες τὶς πόλεις Μισὼρ καὶ ὁλόκληρον τὸ βασίλειον τοῦ Σηών, τοῦ βασιλιᾶ τῶν Ἀμορραίων, τὸν ὁποῖον (ὡς γνωστὸν) ἐνίκησε καὶ ἐφόνευσεν ὁ Μωϋσῆς. Ὁ Μωϋσῆς ἐνίκησε καὶ ἐφόνευσεν ἐπίσης τοὺς ἡγεμόνες τῆς Μαδιάμ, τὸν Εὐῒ καὶ τὸν Ροκὸμ καὶ τὸν Σοὺρ καὶ τὸν Οὒρ καὶ τὸν Ροβέ, τοὺς ἀξιωματικούς, ποὺ ἦσαν κοντὰ εἰς τὸν βασιλιᾶ Σηών, καθὼς καὶ ὅλους τοὺς κατοίκους τῆς χώρας ἐκείνης.
22 καὶ τὸν Βαλαὰμ τὸν τοῦ Βεώρ, τὸν μάντιν, ἀπέκτειναν ἐν τῇ ροπῇ. 22 Και ο μάγος Βαλαάμ, ο υιός του Βεώρ ήτο εξ εκείνων που, μεταξύ των άλλων, εφόνευσαν εις την επίθεσιν. 22 Μεταξὺ δὲ ἐκείνων, ποὺ ἐσκότωσαν κατὰ τὴν ἐπίθεσιν οἱ Ἰσραηλῖται, ἦταν καὶ ὁ μάντις Βαλαάμ, ὁ υἱὸς τοῦ Βεώρ.
23 ἐγένετο δὲ τὰ ὅρια Ρουβήν· ᾿Ιορδάνης ὅριον, αὕτη ἡ κληρονομία υἱῶν Ρουβὴν κατὰ δήμους αὐτῶν, αἱ πόλεις αὐτῶν καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν. 23 Τα δυτικά όρια της φυλής Ρουβήν ήτο ο Ιορδάνης ποταμός. Αυτή είναι η κληρονομία, αι πόλεις και αι αγροικίαι της φυλής Ρουβήν κατά δήμους. 23 Τὰ δυτικὰ ὅρια τῆς περιοχῆς, ποὺ ἐδόθη ὡς κληρονομία εἰς τὸν Ρουβήν, ἦταν ὁ ποταμὸς Ἰορδάνης. Αὐτὴ εἶναι ἡ κληρονομία τῆς φυλῆς τοῦ Ρουβὴν κατὰ τοὺς δήμους της - ἡ κληρονομία πόλεων καὶ χωριῶν (ἀγροτικῶν συνοικισμῶν).
24 ἔδωκε δὲ Μωυσῆς τοῖς υἱοῖς Γὰδ κατὰ δήμους αὐτῶν. 24 Ο Μωϋσής έδωκεν στους υιούς Γαδ κατά δήμους άλλας χώρας. 24 Ὁ Μωυσῆς δὲ ἐμοίρασεν εἰς τὴν φυλὴν Γὰδ τὴν κληρονομίαν κατὰ τοὺς δήμους της.
25 καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια αὐτῶν ᾿Ιαζήρ, πᾶσαι πόλεις Γαλαὰδ καὶ τὸ ἥμισυ γῆς υἱῶν ᾿Αμμῶν ἕως ᾿Αροήρ, ἥ ἐστι κατὰ πρόσωπον Ραββά, 25 Τα σύνορα αυτών ήρχιζαν από την Ιαζήρ. Περιελαμβάνοντο εις αυτά αι πόλεις Γαλαάδ, το ήμισυ της χώρας των Αμμωνιτών μέχρι της Αροήρ, η οποία ευρίσκεται απέναντι της Ραββά, 25 Τὰ ὅρια τῆς περιοχῆς τῆς φυλῆς αὐτῆς ἄρχιζαν ἀπὸ τὴν Ἰαζήρ. Εἰς τὴν περιοχὴν αὐτὴν ἐπεριλαμβάνοντο ὅλες οἱ πόλεις Γαλαάδ, τὸ ἥμισυ τῆς χώρας τῶν Ἀμμωνιτῶν μέχρι τὴν Ἀροήρ, ἡ ὁποία εὑρίσκεται εἰς τὰ ἀνατολικὰ τῆς Ραββά.
26 καὶ ἀπὸ ᾿Εσεβὼν ἕως Ραμὼθ κατὰ τὴν Μασσηφὰ καὶ Βοτανὶμ καὶ Μααναΐν ἕως τῶν ὁρίων Δαβίρ, 26 από την Εσεβών έως την Ραμώθ πλησίον της Μασσηφά, την Βοτανίμ και Μααναΐν έως τα όρια της Δαβίρ· 26 Ἡ περιοχή των ἐξετείνετο ἀπὸ τὴν Ἐσεβὼν μέχρι τὴν Ραμὼθ κοντὰ εἰς τὴν Μασσηφά, τὴν Βοτανὶμ καὶ τὴν Μααναῒν μέχρι τὰ σύνορα τῆς Δαβίρ.
27 καὶ ᾿Εμὲκ Βαιθαρὰμ Βανθαναβρὰ καὶ Σοκχωθὰ καὶ Σαφὰν καὶ τὴν λοιπὴν βασιλείαν Σηὼν βασιλέως ᾿Εσεβών, καὶ ὁ ᾿Ιορδάνης ὁριεῖ ἕως μέρους τῆς θαλάσσης Χενερὲθ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου ἀπ' ἀνατολῶν. 27 την Εμέκ, την Βαιθαράμ, την Βανθαναβρά, την Σοκχωθά και την Σαφάν και το υπόλοιπον της βασιλείας του Σιών, βασιλέως της Εσεβών. Οριον προς δυσμάς ήτο ο Ιορδάνης ποταμός μέχρι της λίμνης Γεννησαρέτ όλη η προς ανατολάς αυτού περιοχή. 27 Ἡ ἰδία περιοχὴ περιελάμβανεν ἐπίσης τὴν Ἐμέκ, Βαιθαράμ, Βανθαναβρά, Σοκχωθά, Σαφὰν καὶ τὴν ὑπόλοιπον περιοχὴν τοῦ βασιλείου τοῦ Σηών, βασιλιᾶ τῆς πόλεως Ἐσεβών. Τὰ δυτικὰ ὅριά των ἦταν ὁ ποταμὸς Ἰορδάνης μέχρι τῆς περιοχῆς, ποὺ εὑρίσκεται ἡ λίμνη Γεννησαρέτ (θάλασσα τῆς Γαλιλαίας), εἰς τὰ ἀνατολικὰ τοῦ Ἰορδάνη.
28 αὕτη ἡ κληρονομία υἱῶν Γὰδ κατὰ δήμους αὐτῶν, αἱ πόλεις αὐτῶν καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν. 28 Αυτή ήτο η κληρονομία εις πόλεις και αγροικίας της φυλής Γαδ, η διανεμηθείσα κατά τους δήμους αυτής. 28 Αὐτὴ εἶναι ἡ κληρονομία τῆς φυλῆς τοῦ Γάδ, κατὰ τοὺς δήμους της - ἡ κληρονομία πόλεων καὶ χωριῶν (ἀγροτικῶν συνοικισμῶν).
29 καὶ ἔδωκε Μωυσῆς τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασσῆ κατὰ δήμους αὐτῶν. 29 Εδωκεν ο Μωυσής στο ήμισυ της φυλής Μανασσή, κατά τους δήμους αυτής την εξής χώραν· 29 Ὁ Μωϋσῆς ἐμοίρασεν ἐπίσης εἰς τὸ ἥμισυ τῆς φυλῆς Μανασσῆ ὡς κληρονομίαν κατὰ τοὺς δήμους της τὴν ἑξῆς περιοχήν:
30 καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια αὐτῶν ἀπὸ Μααναΐμ καὶ πᾶσα βασιλεία Βασανὶ καὶ πᾶσα βασιλεία ῍Ωγ βασιλέως τῆς Βασὰν καὶ πάσας τὰς κώμας ᾿Ιαΐρ, αἵ εἰσιν ἐν τῇ Νασανίτιδι, ἑξήκοντα πόλεις, 30 Τα όρια της χώρας αυτής ήρχιζαν από την Μααναΐμ και περιελάμβαναν όλην την βασιλείαν Βασάν, όλην την χώραν του βασιλέως της Βασάν Ωγ, όλας τας κώμας της περιοχής Ιαΐρ, εξήκοντα εν όλω πόλεις αι οποίαι ευρίσκοντο εις την χώραν Βασάν· 30 Ἡ χώρα, ποὺ τοὺς ἔδωκεν, ἐξετείνετο ἀπὸ τὴν Μααναῒμ καὶ περιελάμβανε ὅλην τὴν περιοχὴν τοῦ βασιλείου Βασανὶ καὶ ὁλόκληρον τὸ βασίλειον τοῦ Ὤγ, βασιλιᾶ τῆς Βασάν, καὶ ὅλες τὶς ἐπαρχιακὲς πόλεις (ἢ κωμοπόλεις) τῆς Ἰαΐρ, ποὺ εὑρίσκονται εἰς τὴν χώραν Βασάν, συνολικῶς ἑξῆντα πόλεις.
31 καὶ τὸ ἥμισυ τῆς Γαλαὰδ καὶ ἐν ᾿Ασταρὼθ καὶ ἐν ᾿Εδραΐν, πόλεις βασιλείας ῍Ωγ ἐν τῇ Βασανίτιδι καὶ ἐδόθησαν τοῖς υἱοῖς Μαχὶρ υἱοῦ Μανασσῆ, κατὰ δήμους αὐτῶν. 31 το ήμισυ της χώρας Γαλαάδ, τας πόλεις Ασταρώθ και Εδραΐν της βασιλείας του Ωγ εις την χώραν Βασάν, αι οποίαι εδόθησαν εις τας οικογενείας Μαχίρ, υιού του Μανασσή κατά τους δήμους αυτών. 31 Περιελάμβανε ἀκόμη τὸ ἥμισυ τῆς περιοχῆς Γαλαάδ, ὅπως ἐπίσης τὴν Ἀσταρὼθ καὶ τὴν Ἐδραΐν, τὶς πόλεις τοῦ βασιλείου τοῦ Ὢγ εἰς τὴν χώραν Βασάν. Ὅλες αὐτὲς ἐδόθησαν ὡς κληρονομία εἰς τοὺς δήμους, ποὺ κατήγοντο ἀπὸ τὸν Μαχίρ, υἱὸν τοῦ Μανασσῆ.
32 οὗτοι οὓς κατεκληρονόμησε Μωυσῆς πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου ἐν ᾿Αραβὼθ Μωὰβ ἐν τῷ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου τοῦ κατὰ ῾Ιεριχὼ ἀπ' ἀνατολῶν. 32 Αυταί είναι αι χώραι, αι πέραν του Ιορδάνου, τας οποίας ο Μωϋσής έδωκεν εις εκείνους κληρονομίαν, όταν ευρίσκετο εις Αραβώθ της Μωάβ, ανατολικώς του Ιορδάνου απέναντι της Ιεριχούς. 32 Αὐτές εἶναι οἱ περιοχές, τὶς ὁποῖες ἔδωκεν ὡς κληρονομίαν καὶ κατοχὴν ὁ Μωϋσῆς εἰς τὰ ἀνατολικὰ τοῦ Ἰορδάνη, ὅταν (ὁ Μωϋσῆς μὲ τὸν Ἰσραηλιτικὸν λαὸν) εὑρίσκετο εἰς τὶς στέππες τῆς Μωάβ, εἰς τὰ ἀνατολικὰ τοῦ Ἰορδάνη, ἀπέναντι τῆς πόλεως Ἱεριχοῦς.