Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024
Ανατ: 06:21
Δύση: 20:44
Σελ. 16 ημ.
204-162
16ος χρόνος, 6001η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΙΗΣΟΥΣ ΝΑΥΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 (ΙΒ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ οὗτοι οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, οὓς ἀνεῖλον οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ καὶ κατεκληρονόμησαν τὴν γῆν αὐτῶν πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου ἀφ' ἡλίου ἀνατολῶν ἀπὸ φάραγγος ᾿Αρνῶν ἕως τοῦ ὄρους ᾿Αερμὼν καὶ πᾶσαν τὴν γῆν ῎Αραβα ἀπ' ἀνατολῶν· 1 Οι βασιλείς των χωρών τους οποίους εφόνευσαν οι Ισροηλίται και εκληρονόμησαν τας χώρας των πέραν του Ιορδάνου προς ανατολάς, από την κοιλάδα Αρνών έως το όρος Αερμών και το βαθύπεδον Αραβα το ανατολικώς του Ιορδάνου είναι οι εξής· 1 Οἱ δὲ βασιλεῖς τῶν χωρῶν, ποὺ ἐνίκησαν καὶ ἐσκότωσαν οἱ Ἰσραηλῖται καὶ τῶν ὁποίων τὶς χῶρες ἐκυρίευσαν καὶ ἐκληρονόμησαν εἰς τὰ ἀνατολικὰ τοῦ Ἰορδάνη, ἀπὸ τὴν κοιλάδα τοῦ χειμάρρου Ἀρνών (πρὸς νότον) μέχρι τὸ ὅρος Ἀερμών (πρὸς βορρᾶν) καὶ μέχρι τὴν κοιλάδα Ἄραβα, ποὺ εὑρίσκεται εἰς τὰ ἀνατολικά τοῦ Ἰορδάνη, εἶναι αὐτοὶ οἱ δύο:
2 Σηὼν τὸν βασιλέα τῶν ᾿Αμορραίων, ὃς κατῴκει ἐν ᾿Εσεβὼν κυριεύων ἀπὸ ᾿Αροήρ, ἣ ἐστιν ἐν τῇ φάραγγι, κατὰ μέρος τῆς φάραγγος, καὶ τὸ ἥμισυ τῆς Γαλαὰδ ἕως ᾿Ιαβόκ, ὅρια υἱῶν ᾿Αμμών, 2 Ο Σηών, ο βασιλεύς των Αμορραίων, ο οποίος κατοικούσεν εις την πόλιν Εσεβών. Αυτός εκυριαρχούσε από την Αροήρ, η οποία ευρίσκετο εις την κοιλάδα, παραπλεύρως της κοιλάδος μέχρι και του ημίσεος Γαλαάδ έως στον χείμαρρον Ιαβόκ και τα σύνορα των Αμμωνιτών· 2 Ὁ ἕνας εἶναι ὁ Σηών, ὁ βασιλιᾶς τῶν Ἀμορραίων, ὁ ὁποῖος ἑκατοικοῦσε εἰς τὴν Ἐσεβῶν. Αὐτὸς ἦταν κυρίαρχος εἰς τὴν περιοχήν, ποὺ ἐκτείνεται (πρὸς νότον) ἀπὸ τὴν Ἀροήρ, ἡ ὁποία εὑρίσκεται εἰς τὴν κοιλάδα, παραπλεύρως τῆς κοιλάδος τοῦ ποταμοῦ Ἀρνῶν, συγκεκριμένως εἰς μέρος τῆς ὄχθης τοῦ Ἀρνῶν ἡ περιοχὴ τοῦ πρὸς βορρᾶν περιλαμβάνει τὸ ἥμισυ τῆς Γαλαὰδ μέχρι τὸν χείμαρρον Ἰαβόκ, ὁ ὁποῖος εἶναι τὸ σύνορον τῶν Ἀμμωνιτῶν.
3 καὶ ῎Αραβα ἕως τῆς θαλάσσης Χενερὲθ κατ' ἀνατολὰς καὶ ἕως τῆς θαλάσσης ῎Αραβα, θάλασσαν τῶν ἁλῶν ἀπὸ ἀνατολῶν, ὁδὸν τὴν κατὰ ᾿Ασειμώθ, ἀπὸ Θαιμὰν τὴν ὑπὸ ᾿Ασηδὼθ Φασγά· 3 από Αραβα το βαθύπεδον του Ιορδάνου, προς βορράν μέχρι της λίμνης Γεννησαρέτ και προς ανατολάς μέχρι της λίμνης που κείται στο βαθύπεδον αυτό, μέχρι δηλαδή της Νεκράς Θαλάσσης που περνά ο δρόμος προς την Ασειμώθ, δηλαδή από Θαιμάν προς την Ασηδώθ, η οποία ευρίσκετο στο όρος Φασγά. 3 Ἡ κυριαρχία τοῦ Σηὼν ἐπροχωροῦσε ἀπὸ τὴν κοιλάδα Ἄραβα) τοῦ Ἰορδάνη (πρὸς βορρᾶν) μέχρι τὴν πεδιάδα τῆς λίμνης Γεννησαρὲτ εἰς τὰ ἀνατολικὰ καί (πρὸς νότον) μέχρι τῆς λίμνης, ποὺ εὑρίσκεται εἰς τὴν πεδιάδα αὐτήν, ἡ ὁποία ὀνομάζεται Ἁλμυρὰ ἢ Νεκρὰ Θάλασσα, ποὺ περνᾷ ὁ δρόμος πρὸς τὴν Ἀσειμώθ· δηλαδὴ ἀπὸ Θαιμὰν πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῆς Ἀσηδώθ, ποὺ εὑρίσκεται εἰς τὴν κατωφέρειαν τοῦ ὄρους Φασγά.
4 καὶ ῍Ωγ βασιλεὺς Βασὰν ὑπελείφθη ἐκ τῶν γιγάντων ὁ κατοικῶν ἐν ᾿Ασταρὼθ καὶ ἐν ᾿Εδραΐν, 4 Ο Ωγ, ο βασιλεύς της Βασάν, ο μόνος από την γενεάν των γιγάντων, ο οποίος κατοικούσε εις τας πόλεις Ασταρώθ και Εδραΐν. 4 Ὁ ἄλλος ἦταν ὁ Ὤγ, ὁ βασιλιᾶς τῆς Βασάν, ὁ ὁποῖος ἦταν ἕνας ἀπὸ τὰ κατάλοιπα τῶν γιγάντων καὶ ὁ ὁποῖος ἑκατοικοὑσε εἰς τὴν Ἀσταρὼθ καὶ εἰς τὴν Ἐδραΐν.
5 ἄρχων ἀπὸ ὄρους ᾿Αερμὼν καὶ ἀπὸ Σελχοὶ καὶ πᾶσαν τὴν γῆν Βασὰν ἕως ὁρίων Γεσουρὶ καὶ τὴν Μαχὶ καὶ τὸ ἡμισυ Γαλαὰδ ὁρίων Σηὼν βασιλέως ᾿Εσεβών. 5 Η κυριαρχία αυτού εξετείνετο από το όρος Αερμών από Σελχούς εις όλην την χώραν Βασάν μέχρι των συνόρων Γεσουρί και Μαχί, και στο ήμισυ της χώρας Γαλαάδ, η οποία ευρίσκετο εις τα σύνορα του Σηών, του βασιλέως της Εσεβών. 5 Ὁ Ὢγ ἦταν κυρίαρχος εἰς τὴν περιοχήν, ποὺ ἐκτεινεται
6 Μωυσῆς ὁ παῖς Κυρίου καὶ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἐπάταξαν αὐτούς, καὶ ἔδωκεν αὐτὴν Μωυσῆς ἐν κληρονομίᾳ Ρουβὴν καὶ Γὰδ καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασσῇ. 6 Ο Μωϋσής ο δούλος του Κυρίου εκτύπησε και κατενίκησεν αυτούς, κατέλαβε την χώραν των, την οποίαν ο Μωϋσής έδωκεν ως κληρονομίαν εις τας δύο φυλάς Ρουβήν και Γαδ και στο το ήμισυ της φυλής Μανασσή. 6 Τοὺς δύο αὐτοὺς βασιλεῖς ἐκτύπησαν καὶ ἐνίκησαν ὁ Μωϋσῆς, ὁ δοῦλος τοῦ Κυρίου, καὶ οἱ Ἰσραηλῖται. Καὶ ἀφοῦ ἐκυρίευσαν τὶς περιοχές των, ὁ Μωϋσῆς ἐμοίρασε τὶς χῶρες τοῦ Σηὼν καὶ τοῦ Ὢγ καὶ τὶς ἔδωκεν ὡς κληρονομίαν εἰς τὴν φυλὴν τοῦ Ρουβὴν καὶ τοῦ Γὰδ καὶ εἰς τὸ ἥμισυ τῆς φυλῆς τοῦ Μανασσῆ.
7 Καὶ οὗτοι οἱ βασιλεῖς τῶν ᾿Αμορραίων, οὓς ἀνεῖλεν ᾿Ιησοῦς καὶ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἐν τῷ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου παρὰ θάλασσαν Βααλγὰδ ἐν τῷ πεδίῳ τοῦ Λιβάνου καὶ ἕως ὄρους τοῦ Χελχὰ ἀναβαινόντων εἰς Σηείρ, καὶ ἔδωκεν αὐτὴν ᾿Ιησοῦς ταῖς φυλαῖς ᾿Ισραὴλ κληρονομεῖν κατὰ κλῆρον αὐτῶν, 7 Αυτοί δε ήσαν οι βασιλείς των Αμορραίων, που τους εφόνευσαν οι Ισραηλίται εις την δυτικώς του Ιορδάνου περιοχήν, από της Βααλγάδ εις την πεδιάδα του Λιβάνου, έως το όρος Χελχά, το οποίον ανυψώνεται εις Σηείρ και τας οποίας περιοχάς εμοίρασε δια κλήρου ο 'Ιησους του Ναυή εις τας φυλάς του Ισραήλ. 7 Αὐτοὶ δὲ εἶναι οἱ βασιλεῖς τῶν Ἀμορραίων, τοὺς ὁποίους ἐσκότωσεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ Ἰσραηλῖται εἰς τὰ δυτικὰ τοῦ Ἰορδάνη, εἰς τὴν περιοχὴν ποὺ ἐκτείνεται ἀπὸ τὴν θάλασσαν Βααλγάδ (ὡρισμένα χειρόγραφα παραλείπουν τὴν λέξιν «θάλασσα»), ἡ ὁποία εὑρίσκεται εἰς τὴν πεδιάδα τοῦ Λιβάνου, μέχρι τὸ ὅρος Χελχά, τὸ ὁποῖον προχωρεῖ καὶ ἀνεβαίνει εἰς τὸ ὅρος Σηεὶρ (εἰς τὴν χώραν Ἐδὼμ πρὸς νότον). Ὁ Ἰησοῦς ἐμοίρασε τὶς χῶρες τῆς περιοχῆς αὐτῆς καὶ τὶς ἔδωκε μὲ κλῆρον ὡς κληρονομίαν εἰς τὶς φυλὲς τοῦ Ἰσραήλ. ἀπὸ τὸ ὅρος Ἀερμὼν καὶ ἀπὸ τοὺς Σελχοὺς καὶ εἰς ὅλην τὴν χώραν Βασὰν μέχρι τὰ σύνορα τῶν Γεσουριτῶν καὶ τῶν Μαχαϊτῶν καὶ εἰς τὸ ἥμισυ τῆς χώρας Γαλαάδ, ὅπου εἶναι τὰ σύνορα τοῦ Σηών, βασιλιᾶ τῆς Ἐσεβών.
8 ἐν τῷ ὄρει καὶ ἐν τῷ πεδίῳ καὶ ἐν ῎Αραβα καὶ ἐν ᾿Ασηδὼθ καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ Ναγέβ, τὸν Χετταῖον καὶ τὸν ᾿Αμορραῖον καὶ τὸν Χαναναῖον καὶ τὸν Φερεζαῖον καὶ τὸν Εὐαῖον καὶ τὸν ᾿Ιεβουσαῖον· 8 Εκυρίευσεν επίσης ο Ιησούς του Ναυή την ορεινήν περιοχήν, όπως και την πεδινήν έως στο βαθύπεδον του Ιορδάνου και εις την Ασηδώθ, έως εις την έρημον και την Ναγέβ. Κατέλαβον δε τους Χετταίους, τους Αμορραίους, τους Χαναναίους, τους Φερεζαίους, τους Ευαίους και τους Ιεβουσαίους. Αυτοί δε είναι οι νικηθέντες και συλληφθέντες βασιλείς· 8 Ὁ Ἰησοῦς καί οἰ Ἰσραηλῖται ἐκυρίευσαν καὶ κατέλαβαν ἐπίσης τὴν ὀρεινὴν περιοχὴν καὶ τὴν πεδινήν (εἰς τὰ δυτικά) μέχρι τὴν κοιλάδα τοῦ Ἰορδάνη, τὴν Ἀσηδὼθ μέχρι τὴν ἔρημον καὶ τὴν Ναγέβ (εἰς τὸν νότον). Ἐκυρίευσαν καὶ κατέλαβαν τὴν περιοχὴν τῶν Χετταίων καὶ τῶν Ἀμορραίων καὶ τῶν Χαναναίων καὶ τῶν Φερεζαίων καὶ τῶν Εὐαίων καὶ τῶν Ἰεβουσαίων.
9 τὸν βασιλέα ῾Ιεριχὼ καὶ τὸν βασιλέα τῆς Γαί, ἥ ἐστι πλησίον Βαιθήλ, 9 Ο βασιλεύς της Ιεριχούς και ο βασιλεύς της Γαι, η οποία ευρίσκεται πλησίον της Βαιθήλ, 9 Ὁ Ἰησοῦς καί οἰ Ἰσραηλῖται ἐνίκησαν καὶ ὑπέταξαν τοὺς ἀκολούθους βασιλεῖς: Τὸν βασιλιᾶ τῆς Ἱεριχοῦς καὶ τὸν βασιλιᾶ τῆς Γαί, ποὺ εὑρίσκεται κοντὰ εἰς τὴν Βαιθήλ·
10 βασιλέα ῾Ιερουσαλήμ, βασιλέα Χεβρών, 10 ο βασιλεύς της Ιερουσαλήμ και ο βασιλεύς της Χεβρών, 10 τὸν βασιλιᾶ, τῆς Ἱερουσαλὴμ καὶ τὸν βασιλιᾶ τῆς Χεβρών·
11 βασιλέα ῾Ιεριμούθ, βασιλέα Λαχίς, 11 ο βασιλεύς της Ιεριμούθ και ο βασιλεύς της Λαχίς, 11 τὸν βασιλιᾶ τῆς Ἱεριμοὺθ καὶ τὸν βασιλιᾶ τῆς Λαχίζ·
12 βασιλέα Αἰλάμ, βασιλέα Γαζέρ, 12 ο βασιλεύς του Αιλάμ και ο βασιλεύς της Γαζέρ, 12 τὸν βασιλιᾶ τῆς Αἰλὰμ καὶ τὸν βασιλιᾶ τῆς Γαζέρ·
13 βασιλέα Δαβίρ, βασιλέα Γαδέρ, 13 ο βασιλεύς της Δαβίρ και ο βασιλεύς της Γαδέρ, 13 τὸν βασιλιᾶ τῆς Δαβὶρ καὶ τὸν βασιλιᾶ τῆς Γαδέρ·
14 βασιλέα ῾Ερμάθ, βασιλέα ᾿Αράθ, 14 ο βασιλεύς Ερμάθ και ο βασιλεύς Αράθ, 14 τὸν βασιλιᾶ τῆς Ἐρμὰθ καὶ τὸν βασιλιᾶ τῆς Ἀράθ·
15 βασιλέα Λεβνά, βασιλέα ᾿Οδολλάμ, 15 ο βασιλεύς της Λεβνά και ο βασιλεύς της Οδολλάμ, 15 τὸν βασιλιᾶ τῆς Λεβνὰ καὶ τὸν βασιλιᾶ τῆς Ὀδολλάμ·
16 βασιλέα ᾿Ηλάθ, 16 ο βασιλεύς Ηλάθ, 16 τὸν βασιλιᾶ τῆς Ἠλάθ·
17 βασιλέα Ταφούγ, βασιλέα ᾿Οφέρ, 17 ο βασιλεύς Ταφούγ και ο βασιλεύς Οφέρ, 17 τὸν βασιλιᾶ τῆς Ταφοὺγ καὶ τὸν βασιλιᾶ τῆς Ὀφέρ·
18 - 22 βασιλέα ᾿Αφὲκ τῆς Σαρών, βασιλέα ᾿Ασώρ, βασιλέα Συμοών, βασιλέα Μαρών, βασιλέα ᾿Αζίφ, βασιλέα Κάδης, βασιλέα Τανάχ, βασιλέα Μαγεδών, βασιλέα ᾿Ιεκονὰμ τοῦ Χερμέλ, 18 -22 ο βασιλεύς της Αφέκ, της πεδιάδος Σαρών, ο βασιλεύς Ασώρ, ο βασιλεύς Συμοών, ο βασιλεύς Μαρών, ο βασιλεύς Αζίφ, ο βασιλεύς Καδης, ο βασιλεύς Τανάχ, ο βασιλεύς Μαγεδών, ο βασιλεύς Ιεκονάμ του όρους Καρμηλος 18 -22 τὸν βασιλιᾶ τῆς Ἀφέκ, τῆς πεδιάδος Σαρών, τὸν βασιλιᾶ τῆς Ἀσώρ, τὸν βασιλιᾶ τῆς Συμοών, τὸν βασιλιᾶ τῆς Μαρών, τὸν βασιλιᾶ τῆς Ἀζίφ, τὸν βασιλιᾶ τῆς Κάδης, τὸν βασιλιᾶ τῆς Τανάχ, τὸν βασιλιᾶ τῆς Μαγεδών, τὸν βασιλιᾶ τῆς Ἰεκονὰμ τοῦ ὅρους Καρμήλου·
23 βασιλέα Δὼρ τοῦ Ναφεδδώρ, βασιλέα Γωΐμ τῆς Γαλιλαίας, 23 ο βασιλεύς Δωρ του Ναφεδδώρ, ο βασιλεύς Γωΐμ της Γαλιλαίας 19 τὸν βασιλιᾶ τῆς Δώρ, τῆς ἀκτῆς τοῦ Ναφεδδώρ, τὸν βασιλιᾶ τῆς Γωῒμ τῆς Γαλιλαίας
24 βασιλέα Θαρσά· πάντες οὗτοι βασιλεῖς εἴκοσιν ἐννέα. 24 και ο βασιλεύς Θαρσά. Είκοσι εννέα ήσαν εν συνόλω αυτοί οι βασιλείς. 20 καὶ τὸν βασιλιᾶ τῆς Θαρσά. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ βασιλεῖς ἦσαν εἴκοσι ἐννέα.