Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024
Ανατ: 06:15
Δύση: 20:48
Σελ. 9 ημ.
197-169
16ος χρόνος, 5994η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΙΗΣΟΥΣ ΝΑΥΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 (ΙΖ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ ἐγένετο τὰ ὅρια φυλῆς υἱῶν Μανασσῆ, ὅτι οὗτος πρωτότοκος τῷ ᾿Ιωσήφ· τῷ Μαχὶρ πρωτοτόκῳ Μανασσῆ πατρὶ Γαλαάδ (ἀνὴρ γὰρ πολεμιστὴς ἦν) ἐν τῇ Γαλααδίτιδι καὶ ἐν τῇ Βασανίτιδι. 1 Τα όρια της φυλής του Μανασσή, ο οποίος ήτο πρωτότοκος του Ιωσήφ, ετακτοποιήθησαν ως εξής· Ο Μαχίρ ο πρωτότοκος του Μανασσή και πατήρ της Γαλαάδ, επειδή ήτο πολεμικός ανήρ έλαβε την Γαλαάδ και την Βασανίτιδα. 1 Έγινε κλήρωσις διὰ τὰ ὅρια τῆς φυλῆς τοῦ Μανασσῆ, διότι αὐτὸς ἦταν ὁ πρωτότοκος υἱὸς τοῦ Ἰωσήφ. Ὁ Μαχίρ, ὁ πρωτότοκος υἱὸς τοῦ Μανασσῆ καὶ πατέρας τοῦ Γαλαάδ (ἐπειδὴ ἦταν πολεμιστὴς καὶ ἥρως πολέμου), ἔλαβε τὴν περιοχὴν Γαλαὰδ καὶ Βασάν, ποὺ ἦσαν εἰς τὰ ἀνατολικὰ τοῦ Ἰορδάνη.
2 καὶ ἐγενήθη τοῖς υἱοῖς Μανασσῆ τοῖς λοιποῖς κατὰ δήμους αὐτῶν, τοῖς υἱοῖς ᾿Ιεζὲρ καὶ τοῖς υἱοῖς Κελὲζ καὶ τοῖς υἱοῖς ῾Ιεζιὴλ καὶ τοῖς υἱοῖς Συχὲμ καὶ τοῖς υἱοῖς Συμαρὶμ καὶ τοῖς υἱοῖς ᾿Οφέρ· οὗτοι ἄρσενες κατὰ δήμους αὐτῶν. 2 Εις τους άλλους υιούς του Μανασσή, κατά τους δήμους αυτών, στους υιούς δηλαδή του Ιεζέρ, τους υιούς Κελέζ, τους υιούς του Ιεζιήλ, στους υιούς του Συχέμ, στους υιούς Συμαρίμ και στους υιούς Οφέρ, εις τα άρρενα αυτά τέκνα του Μανασσή έγινε, κατά τους δήμους αυτών, δια κλήρου κατανομή της γης. 2 Ἔγινεν ἐπίσης κλήρωσις καὶ διὰ τοὺς ὑπολοίπους υἱούς (ἀπογόνους) τοῦ Μανασσῆ κατὰ τοὺς δήμους των· δηλαδὴ διὰ τοὺς υἱοὺς Ἰεζέρ, τοὺς υἱοὺς Κελέζ, τοὺς υἱοὺς Ἰεζιήλ, τοὺς υἱοὺς Συχέμ, τοὺς υἱοὺς Συμαρὶμ καὶ τοὺς υἱοὺς Ὀφέρ. Αὐτοὶ εἶναι οἱ ἄρρενες ἀπόγονοι τοῦ Μανασσῆ, υἱοῦ τοῦ Ἰωσήφ, κατὰ τοὺς δήμους των.
3 καὶ τῷ Σαλπαὰδ υἱῷ ᾿Οφὲρ οὐκ ἦσαν αὐτῷ υἱοί, ἀλλ' ἢ θυγατέρες. καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν θυγατέρων Σαλπαάδ· Μααλὰ καὶ Νουὰ καὶ ᾿Εγλὰ καὶ Μελχὰ καὶ Θερσά. 3 Ο Σαλπαάδ όμως, ο υιός του Οφέρ, δεν είχεν υιούς αλλά μόνον θυγατέρας. Τα ονόματα των θυγατέρων του Σαλπαάδ ήσαν· Μααλά, Νουα, Εγλά, Μελχά και Θερσά. 3 Ἀλλὰ εἰς τὸν Σαλπαάδ, τὸν υἱὸν τοῦ Ὀφέρ, δὲν ὑπῆρχαν υἱοί, παρὰ μόνον θυγατέρες. Τὰ δὲ ὀνόματα τῶν θυγατέρων τοῦ Σαλπαὰδ ἦσαν: Μααλά, Νουά, Ἐγλά, Μελχὰ καὶ Θερσά.
4 καὶ ἔστησαν ἐναντίον ᾿Ελεάζαρ τοῦ ἱερέως, καὶ ἐναντίον ᾿Ιησοῦ, καὶ ἐναντίον τῶν ἀρχόντων λέγουσαι· ὁ Θεὸς ἐνετείλατο διά χειρὸς Μωυσῆ δοῦναι ἡμῖν κληρονομίαν ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν. καὶ ἐδόθη αὐταῖς διὰ προστάγματος Κυρίου κλῆρος ἐν τοῖς ἀδελφοῖς τοῦ πατρὸς αὐτῶν. 4 Αυταί παρουσιάσθησαν ενώπιον του αρχιερέως Ελεάζαρ, ενώπιον του Ιησού και των αρχηγών των φύλων και είπον· “ο Θεός δια μέσου του Μωϋσή διέταξε να δοθή εις ημάς η κληρονομία μεταξύ των άλλων Ισραηλιτών”. Και πράγματι, συμφώνως προς την διαταγήν του Κυρίου εδόθη εις αυτάς μερίδιον μεταξύ των αδελφών του πατρός των. 4 Οἱ πέντε αὐτὲς θυγατέρες τοῦ Σαλπαὰδ παρουσιάσθησαν ἐμπρὸς εἰς τὸν ἀρχιερέα Ἐλεάζαρ, ἐμπρὸς εἰς τὸν Ἰησοῦν τοῦ Ναυῆ καὶ ἐμπρὸς εἰς τοὺς ἀρχηγοὺς τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ καὶ τοὺς εἶπαν: «Ὁ Θεὸς ἔδωσεν ἐντολὴν εἰς τὸν Μωϋσῆν νὰ δοθῇ εἰς ἠμᾶς μερίδιον κληρονομίας μεταξὺ τῶν Ἰσραηλιτῶν ἀδελφῶν μας». Ἔτσι ἐδόθη εἰς αὐτές, σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου, μερίδιον κληρονομίας μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν τοῦ πατέρα των.
5 καὶ ἔπεσεν ὁ σχοινισμὸς αὐτῶν ἀπὸ ᾿Ανάσσα καὶ πεδίον Λαβὲκ ἐκ τῆς γῆς Γαλαάδ, ἥ ἐστι πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου· 5 Η δια κλήρου δοθείσα εις αυτάς περιοχή έπεσεν από της Ανάσσα και της πεδιάδος Λαβέκ εις την χώραν Γαλαάδ, η οποία ευρίσκεται ανατολικώς του Ιορδάνου. 5 Ἢ κληρονομία των ἔπεσεν ἀπὸ τὴν Ἀνασσὰ καὶ τὴν πεδιάδα Λαβὲκ εἰς τὴν χώραν Γαλαάδ, ἡ ὁποία εὑρίσκεται εἰς τὰ ἀνατολικὰ τοῦ Ἰορδάνη ποταμοῦ.
6 ὅτι θυγατέρες υἱῶν Μανασσῆ ἐκληρονόμησαν κλῆρον ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν· ἡ δὲ γῆ Γαλαὰδ ἐγενήθη τοῖς υἱοῖς Μανασσῆ τοῖς καταλελειμμένοις. 6 Ετσι δε αι θυγατέρες των υιών Μανασσή εκληρονόμησαν περιοχήν μεταξύ των αδελφών των. Η δε χώρα Γαλαάδ εδόθη ως κληρονομία επίσης και εις υπολειφθέντας υιούς του Μανασσή. 6 Διότι οἱ θυγατέρες τῶν υἱῶν τοῦ Μανασσῆ ἐκληρονόμησαν περιοχὴν γῆς μεταξὺ τῶν ἀρρένων ἀδελφῶν των. Ἡ δὲ χώρα Γαλαὰδ ἐδόθη ὡς κληρονομία εἰς τοὺς ὑπολοίπους υἱούς (ἀπογόνους) τοῦ Μανασσῆ.
7 καὶ ἐγενήθη ὅρια υἱῶν Μανασσῆ Δηλανάθ, ἥ ἐστι κατὰ πρόσωπον υἱῶν ᾿Ανάθ, καὶ πορεύεται ἐπὶ τὰ ὅρια ἐπὶ ᾿Ιαμὶν καὶ ᾿Ιασσὶβ ἐπὶ πηγὴν Θαφθώθ· 7 Τα όρια της φυλής Μανασσή ήρχιζον από την Δηλανάθ, η οποία είναι εμπρός εις την χώραν της φυλής Ανάθ, εκτείνεται εις τα όρια Ιαμίν και Ιασσίβ, εις την πηγήν Θαφθώθ. 7 Τὰ σύνορα τῆς φυλῆς τοῦ Μανασσῆ ἄρχιζαν ἀπὸ τὴν Δηλανάθ, ἡ ὁποία εὑρίσκεται ἀπέναντι ἀπὸ τὴν περιοχήν, εἰς τὴν ὁποίαν κατοικεῖ ἡ φυλὴ τοῦ Ἀνάθ· ἀπὸ ἐκεῖ προχωροῦν πρὸς τὰ σύνορα Ἰαμὶν καὶ Ἰασσὶβ εἰς τὴν πηγὴν Θαφθώθ.
8 τῷ Μανασσῇ ἔσται, καὶ Θαφὲθ ἐπὶ τῶν ὁρίων Μανασσῆ, τοῖς υἱοῖς ᾿Εφραίμ. 8 Η χώρα Θαφέθ ανήκει εις την φυλήν Μανασσή. Η εις τα σύνορα Μανασσή Θαφέθ ανήκεν εις την φυλήν Εφραίμ. 8 Ἡ χώρα Θαφὲθ ἀνήκει εἰς τὸν Μανασσῆ· ἀλλὰ ἡ πόλις Θαφέθ, ποὺ εὑρίσκεται εἰς τὰ σύνορα τῆς περιοχῆς τοῦ Μανασσῆ, ἀνήκει εἰς τὴν φυλὴν Ἐφραίμ,
9 καὶ καταβήσεται τὰ ὅρια ἐπὶ φάραγγα Καρανὰ ἐπὶ λίβα κατὰ φάραγγα ᾿Ιαριήλ, τερέβινθος τῷ ᾿Εφραὶμ ἀνὰ μέσον πόλεως Μανασσῆ· καὶ ὅρια Μανασσῆ ἐπὶ τὸν βορρᾶν εἰς τὸν χειμάρρουν, καὶ ἔσται αὐτοῦ ἡ διέξοδος θάλασσα. 9 Τα όρια κατεβαίνουν κατόπιν εις την κοιλάδα Καρανά προς νότον, προχωρούν εις την άλλην κοιλάδα Ιαριήλ, όπου δένδρον τι τερέβινθος καίτοι υπήρχεν εις τα όρια της φυλής Μανασσή ανήκεν εις την φυλήν Εφραίμ. Το όρια της φυλής Μανασσή ευρίσκοντο προς βορράν του χειμάρρου και έφθανεν έως την Μεσόγειον Θαλασσαν. 9 Κατόπιν τὰ σύνορα προχωροῦν καὶ κατεβαίνουν εἰς τὸν χείμαρρον (ἢ τὴν κοιλάδα) Καρανά, καὶ πρὸς τὰ νότια τοῦ χειμάρρου αὐτοῦ εἰς τὸν χείμαρρον (ἢ τὴν κοιλάδα) Ἰαριήλ. Ἕνα δένδρον, ἢ τερέβινθος, ποὺ ὑπῆρχεν ἐκεῖ καὶ ἀνηκεῖ εἰς τὸν Ἐφραίμ, εὑρίσκετο εἰς τὸ μέσον τῆς συνοριακῆς πόλεως τοῦ Μανασσῆ. Τὰ σύνορα τῆς φυλῆς Μανασσῆ ἦσαν εἰς τὰ βόρεια τοῦ χειμάρρου, ὕστερα δὲ ἐπροχωροῦσαν καὶ κατέληγαν εἰς τὴν Μεσόγειον Θάλασσαν.
10 ἀπὸ λιβὸς τῷ ᾿Εφραίμ, καὶ ἐπὶ βορρᾶν Μανασσῆ, καὶ ἔσται ἡ θάλασσα ὅρια αὐτοῖς· καὶ ἐπὶ ᾿Ασὴβ συνάψουσιν ἐπὶ βορρᾶν καὶ τῷ ᾿Ισσάχαρ ἀπὸ ἀνατολῶν. 10 Κατ' αυτόν τον τρόπον το νότιον μέρος της χώρας ανήκεν εις την φυλήν Εφραίμ, το δε βόρειον εις την φυλήν Μανασσή. Και των δύο φυλών τα όρια έφθαναν εις την Μεσόγειον Θαλασσαν. Προς βορράν δε συνορεύουν με την φυλήν Ασήβ και προς ανατολάς με την φυλήν Ισσάχαρ. 10 Ἔτσι ἡ νοτία χώρα ἀνῆκεν εἰς τὴν φυλὴν τοῦ Ἐφραίμ, ἡ δὲ βόρεια χώρα ἀνῆκεν εἰς τὴν φυλὴν τοῦ Μανασσῆ. Τὰ δὲ σύνορα καὶ τῶν δύο φυλῶν (Ἐφραὶμ καὶ Μανασσῆ) ἔφθαναν (δυτικά) εἰς τὴν Μεσόγειον Θάλασσαν. Εἰς τὰ βόρεια (μᾶλλον ΒΔ) συνορεύουν καὶ οἱ δύο φυλὲς μὲ τὴν φυλὴν Ἀσήβ (= Ἀσήρ), εἰς δὲ τὰ ἀνατολικά (μᾶλλον ΒΑ) μὲ τὴν φυλὴν Ἰσσαχάρ.
11 καὶ ἔσται Μανασσῆ ἐν ᾿Ισσάχαρ καὶ ἐν ᾿Ασὴρ Βαιθσὰν καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν καὶ τοὺς κατοικοῦντας Δὼρ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς, καὶ τοὺς κατοικοῦντας Μαγεδδώ, καὶ τὰς κώμας αὐτῆς, καὶ τὸ τρίτον τῆς Ναφετὰ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς. 11 Η φυλή του Μανασσή είχεν εις την περιοχήν των φυλών Ισσάχαρ και Ασήρ, ιδικήν της την Βαιθσάν και τας κώμας που εξηρτώντο από αυτήν, τους κατοικούντας εις την Δωρ και τας κώμας που εξηρτώντο από αυτήν, τους κατοικούντας εις Μαγεδδώ και τας κώμας που εξηρτώντο από αυτήν, είχεν επίσης υπό την κυριότητά της το εν τρίτον της Ναφετά και τας κώμας που εξηρτώντο από αυτήν. 11 Καὶ ἡ φυλὴ τοῦ Μανασσῆ εἶχεν ἀποκτήσει εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Ἰσσάχαρ καὶ τοῦ Ἀσήρ τὴν Βαιθσάν (ἡ ὁποία ἀργότερα ὠνομάσθη Σκυθόπολις) καὶ τὰ χωριὰ ποὺ ἐξηρτῶντο ἀπὸ αὐτήν, καὶ τοὺς κατοίκους τῆς Δὼρ καὶ τὰ χωριὰ ποὺ ἐξηρτῶντο ἀπὸ αὐτήν, καὶ τοὺς κατοίκους τῆς Μαγεδδὼ καὶ τὰ χωριὰ ποὺ ἐξηρτῶντο ἀπὸ αὐτήν, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ τρίτον τῆς Ναφετὰ καὶ τὰ χωριὰ ποὺ ἐξηρτῶντο ἀπὸ αὐτήν.
12 καὶ οὐκ ἠδυνάσθησαν οἱ υἱοὶ Μανασσῆ ἐξολοθρεῦσαι τὰς πόλεις ταύτας, καὶ ἤρχετο ὁ Χαναναῖος κατοικεῖν ἐν τῇ γῇ ταύτῃ· 12 Η φυλή του Μανασσή δεν κατώρθωσε να καταλάβη αυτάς τας πόλεις και εξολοθρεύση τους κατοίκους της. Οι Χαναναίοι εξακολουθούσαν να κατοικούν εις την περιοχήν αυτήν. 12 Ἀλλὰ ἡ φυλὴ τοῦ Μανασσῆ δὲν ἠμπόρεσε νὰ καταλάβῃ τὶς πόλεις αὐτὲς καὶ νὰ ἐξολοθρεύσὴ τοὺς εἰδωλολάτρες κατοίκους των. Δι' αὐτὸ οἱ Χαναναῖοι συνέχιζαν νὰ ζοῦν καὶ νὰ κατοικοῦν εἰς τὴν περιοχὴν αὐτήν.
13 καὶ ἐγενήθη καὶ ἐπεὶ κατίσχυσαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραήλ, καὶ ἐποίησαν τοὺς Χαναναίους ὑπηκόους, ἐξολοθρεῦσαι δὲ αὐτοὺς οὐκ ἐξωλόθρευσαν. 13 Αλλά και όταν έγιναν ισχυροί οι Ισραηλίται και έκαναν υποτελείς τους Χαναναίους, δεν ηθέλησαν να τους εξολοθρεύσουν. 13 Ἀλλὰ καὶ ὅταν ἀκόμη οἱ Ἰσραηλῖται ἔγιναν ἰσχυρότεροι, ὑπέταξαν μόνον τοὺς Χαναναίους καὶ δὲν ἠθέλησαν νὰ τοὺς ἐξολοθρεύσουν ἐντελῶς.
14 ἀντεῖπαν δὲ οἱ υἱοὶ ᾿Ιωσὴφ τῷ ᾿Ιησοῖ λέγοντες· διατί ἐκληρονόμησας ἡμᾶς κλῆρον ἕνα καὶ σχοίνισμα ἕν; ἐγὼ δὲ λαὸς πολύς εἰμι, καὶ ὁ Θεὸς εὐλόγησέ με. 14 Η φυλή όμως του Ιωσήφ δυσφορούσα είπεν στον Ιησούν· “διατί ηθέλησες ώστε ένα μερίδιον κληρονομικώς να πάρωμεν και ημείς αφού ο Θεός μας ηυλόγησε και είμεθα πολύς λαός;” 14 Καὶ οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἰωσὴφ εἶπαν εἰς τὸν Ἰησοῦν τοῦ Ναυῆ: «Διατὶ ἔρριψες δι' ἠμᾶς ἕνα μόνον κλῆρον καὶ μᾶς ἔδωκες ὡς κληρονομίαν ἕνα μόνον μερίδιον; Ἐνῷ ἐμεῖς εἴμεθα λαὸς πολυάριθμος, διότι ὁ Θεὸς μᾶς εὐλόγησε».
15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ᾿Ιησοῦς· εἰ λαὸς πολὺς εἶ, ἀνάβηθι εἰς τὸν δρυμὸν καὶ ἐκκάθαρον σεαυτῷ, εἰ στενοχωρεῖ σε τὸ ὄρος τὸ ᾿Εφραίμ. 15 Ο δε Ιησούς τους απήντησε· εάν είσθε πολύς λαός και στενόχωρα ζήτε στο όρος Εφραίμ, αναβήτε και ξεχερσώσατε ένα μέρος από το δάσος”. 15 Ὁ Ἰησοῦς τοὺς ἀπάντησε: «Ἐὰν εἶσθε λαὸς πολυάριθμος καὶ ἐὰν σᾶς στενοχωρῇ ἡ περιοχὴ τοῦ Ἐφραίμ, διότι εἶναι πολὺ μικρὴ καὶ στενή, ἀνέβητε εἰς τὰ δάση καὶ καθαρίστε διὰ τὸν ἑαυτόν σας ἕνα μέρος ἀπὸ τὴν περιοχήν».
16 καὶ εἶπαν· οὐκ ἀρέσκει ἡμῖν τὸ ὄρος τὸ ᾿Εφραίμ, καὶ ἵππος ἐπίλεκτος καὶ σίδηρος τῷ Χαναναίῳ τῷ κατοικοῦντι ἐν αὐτῷ ἐν Βαιθσὰν καὶ ἐν ταῖς κώμαις αὐτῆς, ἐν τῇ κοιλάδι ᾿Ιεσραέλ. 16 Η φυλή του Ιωσήφ αντείπον· “δεν μας αρέσει το όρος Εφραίμ. Πλην όμως υπάρχει εκλεκτόν ιππικόν και ο σίδηρος πολύς στους Χαναναίους, οι οποίοι κατοικούν στο όρος αυτό, εις την Βαιθσάν και τας κωμοπόλεις της και εις την κοιλάδα Ιεσραέλ”. 16 Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἰωσὴφ ἀπάντησαν: «Δὲν μᾶς ἀρέσει ἡ ὀρεινὴ περιοχὴ Ἐφραίμ· ἐξ ἄλλου ἰσχυρὸν καὶ διαλεχτὸν ἱππικὸν καὶ σιδηρόφρακτα ἅρματα διαθέτουν οἱ Χαναναῖοι, οἱ ὁποῖοι κατοικοῦν εἰς αὐτὴν τὴν ὀρεινὴν περιοχήν, εἰς τὴν Βαιθσὰν καὶ εἰς τὰ χωριὰ ποὺ ἐξαρτῶνται ἀπὸ αὐτήν, εἰς τὴν κοιλάδα Ἰεσραέλ».
17 καὶ εἶπεν ᾿Ιησοῦς τοῖς υἱοῖς ᾿Ιωσήφ· εἰ λαὸς πολὺς εἶ, καὶ ἰσχὺν μεγάλην ἔχεις, οὐκ ἔσται σοι κλῆρος εἷς· 17 Είπεν ο Ιησούς εις την φυλήν του Ιωσήφ· “επειδή είσαι πράγματι πολύς λαός και έχεις μεγάλην δύναμιν δεν θα μείνης με ένα μόνον κλήρον· 17 Καὶ ὁ Ἰησοῦς ἀπάντησε εἰς τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἰωσήφ: «Ἐφ ὅσον εἶσθε λαὸς πολυάριθμος καὶ ἔχετε μεγάλην δύναμιν, δὲν θὰ λάβετε ἕνα μόνον μερίδιον γῆς·
18 ὁ γὰρ δρυμὸς ἔσται σοι, ὅτι δρυμός ἐστι καὶ ἐκκαθαριεῖς αὐτόν, καὶ ἔσται σοι· καὶ ὅταν ἐξολοθρεύσῃς τὸν Χαναναῖον, ὅτι ἵππος ἐπίλεκτος αὐτῷ ἐστι, σὺ γὰρ ὑπερισχύεις αὐτοῦ. 18 διότι το δάσος θα είναι ιδικόν σου. Θα ξεχερσώσης αυτό και θα ανήκη εις σέ. Επί πλέον θα καταλάβης και θα εξολοθρεύσης τους Χαναναίους, έστω και αν αυτοί έχουν εκλεκτόν ιππικόν, διότι συ θα δειχθής ισχυρότερος από εκείνους”. 18 διότι ἡ δασώδης ὀρεινὴ περιοχὴ θὰ εἶναι ἰδική σας. Ἐπειδὴ δὲ ἔχει δάσος, θὰ τὸ καθαρίσετε καὶ θὰ ἀνήκῃ εἰς σᾶς, διότι θὰ διώξετε τοὺς Χαναναίους ἀπὸ ἐκεῖ. Ὅταν δὲ νικήσετε τοὺς Χαναναίους, θὰ τοὺς ἐξολοθρεύσετε, διότι, παρ' ὅλον ὅτι διαθέτουν ἱππικὸν ἰσχυρὸν καὶ διαλεχτόν, σεῖς θὰ γίνετε δυνατώτεροί των καὶ τελικῶς θὰ ἐπικρατήσετε».