Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
Ανατ: 06:15
Δύση: 20:48
Σελ. 8 ημ.
196-170
16ος χρόνος, 5993η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΙΗΣΟΥΣ ΝΑΥΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 (ΚΑ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ προσήλθοσαν οἱ ἀρχιπατριῶται τῶν υἱῶν Λευὶ πρὸς ᾿Ελεάζαρ τὸν ἱερέα καὶ ᾿Ιησοῦν τὸν τοῦ Ναυὴ καὶ πρὸς τοὺς ἀρχιφύλους πατριῶν ἐκ τῶν φυλῶν ᾿Ισραὴλ 1 Προσήλθον οι αρχηγοί των οικογενειών της φυλής Λευί προς τον Ελεάζαρ, προς τον Ιησούν υιόν του Ναυή και προς τους άρχοντας των οικογενειών το Ισραήλ, 1 Μετὰ ἀπὸ αὐτὰ οἱ ἀρχηγοὶ τῶν οἰκογενειῶν τῶν Λευϊτῶν ἐπλησίασαν τὸν ἀρχιερέα Ἐλεάζαρ καὶ τὸν Ἰησοῦν, τὸν υἱὸν τοῦ Ναυῆ, καὶ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν οἰκογενειῶν τῶν φυλῶν τῶν Ἰσραηλιτῶν
2 καὶ εἶπον πρὸς αὐτοὺς ἐν Σηλὼ ἐν γῇ Χαναὰν λέγοντες· ἐνετείλατο Κύριος ἐν χειρὶ Μωυσῆ δοῦναι ἡμῖν πόλεις κατοικεῖν καὶ τὰ περισπόρια τοῖς κτήνεσιν ἡμῶν. 2 εις Σηλώ της γης Χαναάν και είπαν προς αυτούς· “ο Κυριος έδωκεν εντολήν δια του Μωϋσέως να δώσετε και εις ημάς πόλεις δια να κατοικούμε και βοσκησίμους περιοχάς δια τα κτήνη μας”. 2 εἰς τὴν Σηλώ, εἰς τὴν χώραν τῆς Χαναὰν καὶ τοὺς εἶπαν: «Ὁ Κύριος ἔδωκεν ἐντολὴν διὰ στόματος τοῦ Μωϋσῆ νὰ μᾶς δοθοῦν πόλεις διὰ νὰ κατοικήσωμεν, καθὼς καὶ τὰ βοσκοτόπια, γύρω ἀπὸ τὶς πόλεις αὐτές, διὰ τὰ ζῶα μας».
3 καὶ ἔδωκαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ τοῖς λευίταις ἐν τῷ κατακληρονομεῖν διὰ προστάγματος Κυρίου τὰς πόλεις καὶ τὰ περισπόρια αὐτῶν. 3 Οι αρχηγοί του Ισραήλ παρεχώρησαν πράγματι στους Λευίτας απ την ιδικήν των κληρονομίαν, όπως είχε διατάξει ο Κυριος, πόλεις και βοσκησίμους περιοχάς. 3 Οἱ Ἰσραηλῖται παρεχώρησαν εἰς τοὺς Λευῖτες ἀπὸ τὴν περιοχήν, ποὺ τοὺς ἐδόθη ὡς κληρονομία κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου, τὶς πόλεις καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὲς βοσκοτόπια.
4 καὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος τῷ δήμῳ Καάθ, καὶ ἐγένετο τοῖς υἱοῖς ᾿Ααρὼν τοῖς ἱερεῦσι τοῖς Λευίταις ἀπὸ φυλῆς ᾿Ιούδα καὶ ἀπὸ φυλῆς Συμεὼν καὶ ἀπὸ φυλῆς Βενιαμὶν κληρωτὶ πόλεις δεκατρεῖς· 4 Ο πρώτος κλήρος που εβγήκε ήτο δια τον δήμον Καάθ. Οι υιοί του αρχιερέως Ααρών, οι ιερείς μεταξύ των Λευιτών, επήραν από την φυλήν Ιούδα, από την φυλήν Συμεών και από την φυλήν Βενιαμίν δια κλήρου δέκα τρεις πόλεις. 4 Ὁ πρῶτος κλῆρος, ποὺ ἔρριψαν (ἢ ἐτράβηξαν), ἦταν διὰ τὴν Λευϊτικὴν οἰκογένειαν τοῦ δήμου Καάθ. Καὶ οἱ ἀπόγονοι τοῦ ἀρχιερέως Ἀαρών, οἱ ἱερεῖς μεταξὺ τῶν Λευϊτῶν, ἔλαβαν ἀπὸ τὶς περιοχὲς τῆς φυλῆς Ἰούδα, τῆς φυλῆς Συμεὼν καὶ τῆς φυλῆς Βενιαμὶν μὲ κλῆρον δεκατρεῖς πόλεις.
5 καὶ τοῖς υἱοῖς Καὰθ καταλελειμμένοις ἐκ τῆς φυλῆς ᾿Εφραὶμ καὶ ἐκ τῆς φυλῆς Δὰν καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσους φυλῆς Μανασσῆ κληρωτὶ πόλεις δέκα· 5 Οι άλλοι, οι υπόλοιποι απόγονοι του Καάθ έλαβον από την φυλήν Εφραίμ, από την φυλήν Δαν και από το ήμισυ της φυλής Μανασσή, δια κλήρου, δέκα πόλεις. 5 Οἱ ὑπόλοιποι ἀπόγονοι τοῦ δήμου Καὰθ ἔλαβαν μὲ κλῆρον ἀπὸ τὶς περιοχὲς τῆς φυλῆς Ἐφραὶμ καὶ τῆς φυλῆς Δὰν καὶ ἀπὸ τὸ ἥμισυ τῆς φυλῆς Μανασσῆ (ποὺ ἑκατοικοῦσε εἰς τὰ δυτικὰ τοῦ Ἰορδάνη) δέκα πόλεις.
6 καὶ τοῖς υἱοῖς Γεδσὼν ἀπὸ τῆς φυλῆς ᾿Ισσάχαρ καὶ ἀπὸ τῆς φυλῆς ᾿Ασὴρ καὶ ἀπὸ τῆς φυλῆς Νεφθαλὶ καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσους φυλῆς Μανασσῆ ἐν τῇ Βασὰν πόλεις δεκατρεῖς· 6 Οι απόγονοι του Γεδσών επήραν δια κλήρου από την φυλήν Ισσάχαρ, από την φυλήν Ασήρ, από την φυλήν Νεφθαλί και από το ήμισυ της φυλής Μανασσή εις την Βασάν δέκα τρεις πόλεις. 6 Οἱ ἀπόγονοι τοῦ δήμου Γεδσὼν ἔλαβαν (μὲ κλήρους) ἀπὸ τὶς περιοχὲς τῆς φυλῆς Ἰσσάχαρ, τῆς φυλῆς Ἀσήρ, τῆς φυλῆς Νεφθαλὶ καὶ ἀπὸ τὸ ἥμισυ τῆς φυλῆς Μανασσῆ (ποὺ ἑκατοικοῦσε εἰς τὰ ἀνατολικὰ τοῦ Ἰορδάνη) εἰς τὴν Βασάν δεκατρεῖς πόλεις.
7 καὶ τοῖς υἱοῖς Μεραρὶ κατὰ δήμους αὐτῶν ἀπὸ φυλῆς Ρουβὴν καὶ ἀπὸ φυλῆς Γὰδ καὶ ἀπὸ φυλῆς Ζαβουλὼν κληρωτὶ πόλεις δώδεκα. 7 Οι απόγονοι του Μεραρί έλαβον κατά τους δήμους αυτών από την φυλήν Ρουβήν, από την φυλήν Γαδ και από την φυλήν Ζαβουλών δια κλήρου δώδεκα πόλεις. 7 Οἱ ἀπόγονοι τοῦ δήμου Μεραρὶ ἔλαβαν κατὰ τοὺς δήμους των μὲ κλήρους ἀπὸ τὴν περιοχὴν τῆς φυλῆς Ρουβήν, τῆς φυλῆς Γὰδ καὶ τῆς φυλῆς Ζαβουλὼν δώδεκα πόλεις.
8 καὶ ἔδωκαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ τοῖς Λευίταις τὰς πόλεις καὶ τὰ περισπόρια αὐτῶν, ὃν τρόπον ἐνετείλατο Κύριος τῷ Μωυσῇ, κληρωτί. 8 Ετσι οι Ισραηλίται έδωκαν δια κλήρου στους Λευίτας τας πόλεις αυτάς και τας βοσκήσιμους περιοχάς των, όπως είχε διατάξει ο Θεός τον Μωϋσήν. 8 Οἱ Ἰσραηλῖται ἔδωκαν εἰς τοὺς Λευῖτες τὶς πόλεις αὐτὲς καὶ τὰ γύρω (ἀπὸ αὐτές) βοσκοτόπια, ὅπως ἀκριβῶς διέταξεν ὁ Κύριος τὸν Μωϋσῆν ἡ διανομὴ τῶν πόλεων ἔγινε μὲ κλήρους.
9 καὶ ἔδωκεν ἡ φυλὴ υἱῶν ᾿Ιούδα καὶ ἡ φυλὴ υἱῶν Συμεὼν καὶ ἀπὸ τῆς φυλῆς υἱῶν Βενιαμὶν τὰς πόλεις ταύτας, καὶ ἐπεκλήθησαν 9 Η φυλή Ιούδα, η φυλή του Συμεών και η φυλή του Βενιαμίν έδωσαν τας πόλεις αυτάς αι οποίαι και παρεχωρήθησαν 9 Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ ἔδωκεν ἡ φυλὴ τοῦ Ἰούδα, ἡ φυλὴ τοῦ Συμεὼν καὶ ἡ φυλὴ τοῦ Βενιαμὶν τὶς ἀκόλουθες πόλεις, ποὺ παρεχωρήθησαν ὀνομαστικῶς
10 τοῖς υἱοῖς ᾿Ααρὼν ἀπὸ τοῦ δήμου τοῦ Καὰθ τῶν υἱῶν Λευί, ὅτι τούτοις ἐγενήθη ὁ κλῆρος. 10 στους υιούς του Ααρών, στον δήμον του Καάθ της φυλής Λευι, διότι εις αυτούς έπεσεν ο κλήρος. 10 εἰς τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἀαρών, ποὺ ἀνῆκαν εἰς τὸν δῆμον Καάθ, τῆς φυλῆς Λευΐ, διότι εἰς αὐτοὺς ἔπεσεν ὁ πρῶτος κλῆρος ποὺ ἐρρίφθη.
11 καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς τὴν Καριαθαρβὸκ μητρόπολιν τῶν ᾿Ενὰκ (αὕτη ἐστὶ Χεβρὼν) ἐν τῷ ὄρει ᾿Ιούδα· τὰ δὲ περισπόρια κύκλῳ αὐτῆς 11 Εδωκεν εις αυτούς την Καριαθαρβόκ, μητρόπολιν τα Ενάκ (αυτή είναι η Χεβρών) στο όρος του Ιούδα και τας βοσκησίμους περιοχάς γύρω από αυτήν, 11 Ἔτσι ἔδωκεν εἰς αὐτοὺς τὴν Καριαθαρβόκ, ποὺ ἦταν μητρόπολις τῶν Ἐνάκ (αὐτὴ εἶναι ἡ Χεβρών), εἰς τὴν ὀρεινὴν περιοχὴν τῆς φυλῆς Ἰούδα· ἐπίσης (τοὺς ἔδωκε) καὶ τὰ βοσκοτόπια, ποὺ ἦσαν γύρω ἀπὸ τὴν πόλιν αὐτήν·
12 καὶ τοὺς ἀγροὺς τῆς πόλεως καὶ τὰς κώμας αὐτῆς ἔδωκεν ᾿Ιησοῦς τοῖς υἱοῖς Χάλεβ υἱοῦ ᾿Ιεφοννὴ ἐν κατασχέσει· 12 τους δε αγρούς της πόλεως και τας κώμας αυτής, ο Ιησούς του Ναυή έδωκεν εις κατοχήν στους υιούς του Χαλεβ, υιού του Ιεφοννή. 12 ἀλλὰ τὰ χωράφια τῆς πόλεως αὐτῆς καὶ τὰ χωριά της ὁ Ἰησοῦς τὰ εἶχεν ἤδη δώσει ὡς ἰδιοκτησίαν εἰς τοὺς ἀπογόνους τοῦ Χάλεβ, τοῦ υἱοῦ τοῦ Ἰεφοννῆ.
13 καὶ τοῖς υἱοῖς ᾿Ααρὼν ἔδωκε τὴν πόλιν φυγαδευτήριον τῷ φονεύσαντι, τὴν Χεβρὼν καὶ τὰ ἀφωρισμένα τὰ σὺν αὐτῇ καὶ τὴν Λεμνὰ καὶ τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς αὐτῇ. 13 Εις τους απογόνους του Ααρών έδωκε πόλιν- άσυλον δια τον φονέα, την Χεβρών και τα γύρω αυτής μέρη, την Λεμνά και την περί αυτήν καθωρισμένην περιοχήν, 13 Εἰς τοὺς ἀπογόνους τοῦ ἀρχιερέως Ἀαρὼν ἔδωκεν ὡς πόλιν - ἄσυλον διὰ τὸν ἀκούσιον φονιᾶν τὴν Χεβρὼν καὶ τὰ μαζὶ μὲ αὐτὴν βοσκοτόπια· τὴν Λεμνὰ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια·
14 καὶ τὴν Αἰλὼμ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ τὴν Τεμὰ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ 14 Την Αιλώμ με την περιοχήν της, την Τεμά έτήν περιοχήν της, 14 τὴν Αἰλὼμ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια· τὴν Τεμὰ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια·
15 καὶ τὴν Γελλὰ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ τὴν Δαβὶρ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ 15 την Γελλά με την περιοχήν της, την Δαβίρ με την περιοχήν της, 15 τὴν Γελλὰ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια· τὴν Λαβὶρ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια·
16 καὶ ᾿Ασὰ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ Τανὺ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ Βαιθσαμὺς καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ, πόλεις ἐννέα παρὰ τῶν δύο φυλῶν τούτων. 16 την Ασά με την βοσκήσιμον περιοχήν της, την Τανύ με την γύρω περιοχήν της, και την Βαιθσαμύς με την γύρω περιοχήν της, εννέα πόλεις από τας δύο αυτάς φυλάς. 16 τὴν Ἀσὰ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια· τὴν Τανὺ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια· καὶ τὴν Βαιθσαμὺς καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια. Τοὺς ἔδωκε δηλαδὴ συνολικὰ ἐννιὰ πόλεις ἀπό τὶς δύο αὐτὲς φυλὲς (Ἰούδα καὶ Συμεών).
17 καὶ παρὰ τῆς φυλῆς Βενιαμὶν τὴν Γαβαὼν καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ Γαθὲθ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ 17 Από την φυλήν Βενιαμίν έδωσε την Γαβαών με την γύρω περιοχήν της, την Γαθέθ με την περιοχήν της, 17 Καὶ ἀπὸ τὴν φυλὴν Βενιαμίν (ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ ἔδωκε) τὴν Γαβαὼν καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια· τὴν Γαθὲθ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια·
18 καὶ ᾿Αναθὼθ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ Γάμαλα καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ, πόλεις τέσσαρες. 18 την Αναθώθ με την γύρω περιοχήν της και την Γαμαλα με την περιοχήν της, εν όλω τέσσαρας πόλεις. 18 τὴν Ἀναθὼθ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια· καὶ τὴν Γάμαλα καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια. Συνολικὰ τέσσερις πόλεις.
19 πᾶσαι αἱ πόλεις υἱῶν ᾿Ααρὼν τῶν ἱερέων δεκατρεῖς. 19 Ολαι αι πόλεις των απογόνων του Ααρών, των ιερέων, ήσαν δέκα τρεις. 19 Ἔτσι ὅλες οἱ πόλεις τῶν ἀπογόνων τοῦ Ἀαρών, τῶν ἱερέων, ἦσαν δεκατρεῖς (με τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὲς βοσκοτόπια).
20 καὶ τοῖς δήμοις υἱοῖς Καὰθ τοῖς Λευίταις τοῖς καταλελειμμένοις ἀπὸ τῶν υἱῶν Καὰθ καὶ ἐγενήθη ἡ πόλις τῶν ἱερέων αὐτῶν ἀπὸ φυλῆς ᾿Εφραίμ, 20 Εις δε τας οικογενείας των υιών Καάθ, των Λευιτών που ήσαν οι υπόλοιποι απόγονοι του Καάθ εδόθησαν δι' αυτούς τους ιερείς πόλεις από την φυλήν Εφραίμ. 20 Εἰς τὶς οἰκογένειες τῶν ἀπογόνων τοῦ Καάθ, τῶν Λευϊτῶν, ποὺ ἦσαν οἱ ὑπόλοιποι ἀπόγονοι τοῦ Καάθ, παρεχωρήθησαν εἰς αὐτοὺς τοὺς ἱερεῖς πόλεις ἀπὸ τὴν περιοχὴν τῆς φυλῆς Ἐφραίμ.
21 καὶ ἔδωκαν αὐτοῖς τὴν πόλιν τοῦ φυγαδευτηρίου τὴν τοῦ φονεύσαντος, τὴν Συχὲμ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ Γάζαρα καὶ τὰ πρὸς αὐτὴν καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ 21 Ετσι οι Ισραηλίται έδωκαν εις αυτούς ως πόλιν- άσυλον δια τον ακούσιον φονέα την Συχέμ με την περιοχήν της, την Γαζαρα με την γύρω περιοχήν της, 21 Εἰς αὐτοὺς οἱ Ἰσραηλῖται ἔδωσαν ὡς πόλιν - ἄσυλον διὰ τὸν ἀκούσιον φονιᾶν τὴν Συχὲμ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια· τὴν Γάζαρα καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια·
22 καὶ Βαιθωρὼν καὶ τὰ ἀφωρισμένα τὰ αὐτῇ, πόλεις τέσσαρες. 22 την Βαιθωρών με την γύρω περιοχήν της, πόλεις τέσσαρας εν συνόλω. 22 τὴν Καβσαῒμ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια καὶ τὴν ἄνω Βαιθωρὼν καὶ τὰ βοσκοτόπια της. Συνολικὰ τέσσερις πόλεις,
23 καὶ ἐκ τῆς φυλῆς Δὰν τὴν ᾿Ελκωθαὶμ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ τὴν Γεθεδὰν καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ 23 Από την φυλήν Δαν έδωκαν την Ελκωθαίμ και την γύρω περιοχήν της, την Γεθεδάν και την γύρω περιοχήν της, 23 Ἀπὸ τὴν περιοχὴν τῆς φυλῆς Δὰν ἔδωκαν τὴν Ἐλκωθαὶμ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια· τὴν Γεθεδὰν καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια·
24 καὶ Αἰλὼν καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ τὴν Γεθερεμμὼν καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ, πόλεις τέσσαρες. 24 την Αιλών και την γύρω περιοχήν της και την Γεθερεμμών με την γύρω περιοχήν της, πόλεις εν συνόλω τέσσαρας. 24 τὴν Αἰλὼν καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια· τὴν Γεθερεμμὼν καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια. Συνολικὰ τέσσερις πόλεις.
25 καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσους φυλῆς Μανασσῆ τὴν Τανὰχ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ τὴν ᾿Ιεβαθὰ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ, πόλεις δύο. 25 Από το ήμισυ της φυλής του Μανασσή έδωκαν οι Ισραηλίται την Τανάχ με την γύρω περιοχήν της και την Ιεβαθά με την γύρω περιοχήν της, πόλεις δύο. 25 Ἀπὸ τὴν περιοχήν, ποὺ κατεῖχε τὸ ἥμισυ τῆς φυλῆς Μανασσῆ (εἰς τὰ δυτικὰ τοῦ Ἰορδάνη), ἔδωκαν τὴν Τανὰχ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια· καὶ τὴν Ἰεβαθὰ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια. Συνολικὰ δύο πόλεις.
26 πᾶσαι πόλεις δέκα καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ τὰ πρὸς αὐταῖς τοῖς δήμοις υἱῶν Καὰθ τοῖς ὑπολελειμμένοις. 26 Ολαι δηλαδή αι πόλεις με τας περιοχάς των που εδόθησαν εις τας υπολοίπους οικογενείας του Καάθ ήσαν δέκα. 26 Ὥστε ὅλες οἱ πόλεις, ποὺ ἐδόθησαν εἰς τὶς ὑπόλοιπες οἰκογένειες τῶν ἀπογόνων τοῦ Καάθ, ἦσαν συνολικὰ δέκα, μὲ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὲς βοσκοτόπια.
27 καὶ τοῖς υἱοῖς Γεδσὼν τοῖς Λευίταις ἐκ τοῦ ἡμίσους φυλῆς Μανασσῆ τὰς πόλεις τὰς ἀφωρισμένας τοῖς φονεύσασι, τὴν Γαυλὼν ἐν τῇ Βασανίτιδι καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ τὴν Βοσορὰν καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ, πόλεις δύο. 27 Εις τους απογόνους του Γεδσών, τους Λευίτας, παρεχώρησαν οι Ισραηλίται από την κληρονομίαν του ημίσεος της φυλής Μανασσή ως πόλεις- άσυλα με τας περιοχάς των δια τους ακουσίως φονείς, την Γαυλών εις την Βασανίτιδα χώραν με την περιοχήν της και την Βοσοράν με την περιοχήν της, πόλεις εν όλω δύο. 27 Εἰς τὶς οἰκογένειες τῶν ἀπογόνων τοῦ Γεδσών, τοὺς Λευῖτες, οἱ Ἰσραηλῖται ἔδωκαν ἀπὸ τὴν περιοχήν, ποὺ κατεῖχεν ὡς κληρονομίαν τὸ ἥμισυ τῆς φυλῆς Μανασσῆ (εἰς τὰ ἀνατολικὰ τοῦ Ἰορδάνη), ὡς πόλεις - ἄσυλα διὰ τοὺς ἀκουσίους φονιάδες, τὴν πόλιν Γαυλῶν, εἰς τὴν Βασάν, καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια· ἐπίσης τὴν Βοσορὰν καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια. Συνολικὰ δύο πόλεις.
28 καὶ ἐκ τῆς φυλῆς ᾿Ισσάχαρ τὴν Κισὼν καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ τὴν Δεββὰ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ 28 Από την φυλήν Ισσάχαρ έδωκαν την Κισών με τους βοσκότοπους της, την Δεββά με τους βοσκότοπους της, 28 Ἀπὸ τὴν περιοχήν, ποὺ κατεῖχεν ὡς κληρονομίαν ἡ φυλὴ τοῦ Ἰσσάχαρ, ἔδωκαν τὴν Κισὼν καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια· τὴν Δεββὰ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια·
29 καὶ τὴν Ρεμμὰθ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ Πηγὴν γραμμάτων καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ, πόλεις τέσσαρες. 29 την Ρεμμάθ με τους βοσκοτόπους της και την Πηγήν Γραμμάτων με τους βοσκοτόπους της, πόλεις εν συνόλω τέσσαρας. 29 τὴν Ρεμμὰθ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια· καὶ τὴν Πηγὴν γραμμάτων καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια. Συνολικὰ τέσσερις πόλεις.
30 καὶ ἐκ τῆς φυλῆς ᾿Ασὴρ τὴν Βασελλὰν καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ τὴν Δαββὼν καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ 30 Από την φυλήν Ασήρ την Βασελλάν με την βοσκήσιμον περιοχήν της, την Δαββών με την βοσκήσιμον περιοχήν της, 30 Ἀπὸ τὴν περιοχήν, ποὺ κατεῖχεν ὡς κληρονομίαν ἡ φυλὴ τοῦ Ἀσήρ, ἔδωκαν τὴν Βασελλὰν καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια· τὴν Δαββὼν καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια·
31 καὶ Χελκὰτ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ τὴν Ραὰβ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ, πόλεις τέσσαρες. 31 την Χελκάτ με την βοσκήσιμον περιοχήν της και την Ραάβ με την βοσκήσιμον περιοχήν της, πόλεις εν όλω τέσσαρας. 31 τὴν Χελκὰτ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια· καὶ τὴν Ραὰβ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια. Συνολικὰ τέσσερις πόλεις.
32 καὶ ἐκ τῆς φυλῆς Νεφθαλὶ τὴν πόλιν τὴν ἀφωρισμένην τῷ φονεύσαντι, τὴν Κάδης ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ τὴν ᾿Εμμὰθ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ Θεμμὼν καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ, πόλεις τρεῖς. 32 Από δε την φυλήν Νεφθαλί έδωκαν ως πόλιν- άσυλον δια τον ακουσίως φονεύσαντα, την Καδης εις την Γαλιλαίαν και την βοσκήσιμον περιοχήν της, την Εμμάθ με την βοσκήσιμον περιοχήν της και την Θεμμών με την βοσκήσιμον περιοχήν της, πόλεις εν όλω τρεις. 32 Ἀπὸ τὴν περιοχήν, ποὺ κατεῖχεν ὡς κληρονομίαν ἡ φυλὴ τοῦ Νεφθαλί, ἔδωκαν ὡς πόλιν - ἄσυλον διὰ τὸν ἀκούσιον φονιᾶν τὴν Κάδης εἰς τὴν Γαλιλαῖαν καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια· τὴν Ἐμμὰθ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια· καὶ τὴν Θεμμὼν καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια. Συνολικὰ τρεῖς πόλεις.
33 πᾶσαι αἱ πόλεις τοῦ Γεδσὼν κατὰ δήμους αὐτῶν πόλεις δεκατρεῖς. 33 Ολαι αι πόλεις των απογόνων του Γεδσών κατά τους δήμους αυτών ήσαν εν συνόλω δέκα τρεις. 33 Ὥστε ὅλες οἱ πόλεις, ποὺ ἐδόθησαν εἰς τὶς οἰκογένειες τῶν ἀπογόνων τοῦ Γεδσὼν κατὰ τοὺς δήμους των, ἦσαν συνολικὰ δεκατρεῖς.
34 καὶ τῷ δήμῳ υἱῶν Μεραρὶ τοῖς Λευίταις τοῖς λοιποῖς ἐκ τῆς φυλῆς Ζαβουλὼν τὴν Μαὰν καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Κάδης καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς 34 Εις τον δήμον των απογόνων του Μεραρί, στους άλλους αυτούς Λευίτας, έδωσαν οι Ισραηλίται από την φυλήν Ζαβουλών την Μαάν και την βοσκήσιμον περιοχήν της, την Καδης και την βοσκήσιμον περιοχήν της 34 Εἰς τὸν δῆμον τῶν ἀπογόνων τοῦ Μεραρί, τοὺς ὑπολοίπους αὐτοὺς Λευῖτες, οἱ Ἰσραηλῖται ἔδωκαν ἀπὸ τὴν περιοχήν, ποὺ κατεῖχεν ὡς κληρονομίαν ἡ φυλὴ Ζαβουλών, τὴν Μαὰν καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια· τὴν Κάδης καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια·
35 καὶ Σελλὰ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς, πόλεις τρεῖς. 35 και την Σελλά με την βοσκήσιμον περιοχήν της, πόλεις εν συνόλω τρεις. 35 τὴν Δεμνὰ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια· καὶ τὴν Σελλὰ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια. Συνολικὰ τέσσερις πόλεις.
36 καὶ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου τοῦ κατὰ ῾Ιεριχὼ ἐκ τῆς φυλῆς Ρουβήν, τὴν πόλιν τὸ φυγαδευτήριον τοῦ φονεύσαντος, τὴν Βοσὸρ ἐν τῇ ἐρήμῳ τῇ Μισὼρ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν ᾿Ιαζὴρ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς 36 Εδωκαν επίσης ως πόλιν- καταφύγιον δια τον ακουσίως φονεύσαντα, από την περιοχήν της φυλής Ρουβήν, ανατολικώς του Ιορδάνου και απέναντι από την Ιεριχώ, την Βοσόρ εις την έρημον Μισώρ με την βοσκήσιμον περιοχήν της, την Ιαζήρ και την βοσκήσιμον περιοχήν της, 36 Ἐπίσης ἀπὸ τὴν περιοχήν, ποὺ κατεῖχεν ὡς κληρονομίαν ἡ φυλὴ τοῦ Ρουβὴν ἀνατολικὰ τοῦ Ἰορδάνη, ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Ἱεριχώ, ἔδωκαν ὡς πόλιν - ἄσυλον διὰ τὸν ἀκούσιον φονιᾶν τὴν Βοσόρ, εἰς τὴν ἔρημον Μισώρ, καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια· τὴν Ἰαζὴρ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια·
37 καὶ τὴν Δεκμὼν καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Μαφὰ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς, πόλεις τέσσαρες. 37 την Δεκμών με την βοσκήσιμον περιοχήν της και την Μαφά με την βοσκήσιμον περιοχήν της, πόλεις εν όλω τέσσαρας. 37 τὴν Ἀεκμὼν καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια· καὶ τὴν Μαφὰ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια. Συνολικὰ τέσσερις πόλεις.
38 καὶ ἀπὸ φυλῆς Γὰδ τὴν πόλιν τὸ φυγαδευτήριον τοῦ φονεύσαντος, τὴν Ραμὼθ ἐν τῇ Γαλαὰδ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Καμὶν καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς 38 Από δε την φυλήν Γαδ παρεχώρησαν ως πόλιν- καταφύγιον δια τον ακουσίως φονεύσαντα, την Ραμώθ εις την Γαλαάδ με την βοσκήσιμον περιοχήν της, την Καμίν με την βοσκήσιμον περιοχήν της, 38 Ἀπὸ τὴν περιοχήν, ποὺ κατεῖχεν ὡς κληρονομίαν ἡ φυλὴ τοῦ Γάδ, ἔδωκαν ὡς πόλιν - ἄσυλον διὰ τὸν ἀκούσιον φονιᾶν τὴν Ραμώθ, εἰς τὴν Γαλαάδ, καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια· τὴν Καμὶν καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια·
39 καὶ τὴν ᾿Εσεβὼν καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν ᾿Ιαζὴρ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς, πᾶσαι αἱ πόλεις τέσσαρες. 39 την Εσεβών με την βοσκήσιμον περιοχήν της και την Ιαζήρ με την βοσκήσιμον περιοχήν της, πόλεις εν συνόλω τέσσαρας. 39 τὴν Ἐσεβὼν καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια· καὶ τὴν Ἰαζὴρ καὶ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτὴν βοσκοτόπια. Συνολικὰ τέσσερις πόλεις.
40 πᾶσαι αἱ πόλεις τοῖς υἱοῖς Μεραρὶ κατὰ δήμους αὐτῶν τῶν καταλελειμμένων ἀπὸ τῆς φυλῆς τῆς Λευί· καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια πόλεις δεκαδύο. 40 Ολαι δε αι πόλεις, αι οποίαι παρεχωρήθησαν στους απογόνους του Μεραρί, κατά τας υπολοίπους οικογενείας αυτών από την φυλήν Λευι, ήσαν δώδεκα με τας περιοχάς των. 40 ὥστε ὅλες οἱ πόλεις, ποὺ ἐδόθησαν ἀπὸ τοὺς Ἰσραηλῖτες εἰς τοὺς ἀπογόνους τοῦ Μεραρὶ κατὰ οἰκογένειες, ποὺ ἀποτελοῦσαν τὸ ὑπόλοιπον τῶν οἰκογενειῶν τῶν Λευϊτῶν, ἔφθασαν τὶς δώδεκα.
41 πᾶσαι αἱ πόλεις τῶν Λευιτῶν ἐν μέσῳ κατασχέσεως υἱῶν ᾿Ισραὴλ τεσσαράκοντα ὀκτὼ πόλεις καὶ τὰ περισπόρια αὐτῶν κύκλῳ τῶν πόλεων τούτων, 41 Εν συνόλω δε αι πόλεις των Λευιτών εν μέσω των κληρονομηθεισών εις τας φυλάς του Ισραήλ περιοχών ήσαν τεσσαράκοντα οκτώ πόλεις με την βοσκήσιμον περιοχήν της εκάστη. 41 Ἑπομένως ὅλες οἰ πόλεις τῶν Λευιτῶν, ποὺ εὐρίσκοντο μέσα εἰς τὶς περιοχὲς ποὺ κατεῖχαν οἱ Ἰσραηλῖται, ἦσαν σαράντα ὀκτὼ (πόλεις), μαζὶ μὲ τὰ γύρω ἀπὸ αὐτες βοσκοτόπια.
42 πόλις καὶ τὰ περισπόρια κύκλῳ τῆς πόλεως πάσαις ταῖς πόλεσι ταύταις. 42α Καὶ συνετέλεσεν ᾿Ιησοῦς διαμερίσας τὴν γῆν ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῶν. 42β καὶ ἔδωκαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ μερίδα τῷ ᾿Ιησοῖ κατὰ πρόσταγμα Κυρίου· ἔδωκαν αὐτῷ τὴν πόλιν, ἣν ᾐτήσατο· τὴν Θαμνασαρὰχ ἔδωκαν αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει ᾿Εφραίμ. 42γ καὶ ᾠκοδόμησεν ᾿Ιησοῦς τὴν πόλιν καὶ ᾤκησεν ἐν αὐτῇ. 42δ καὶ ἔλαβεν ᾿Ιησοῦς τὰς μαχαίρας τὰς πετρίνας, ἐν αἷς περιέτεμε τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ τοὺς γενομένους ἐν τῇ ὁδῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ ἔθηκεν αὐτὰς ἐν Θαμνασαράχ. 42 Καθε πόλις από αυτάς είχε γύρω από αυτήν βοσκήσιμον περιοχήν. 42α Ετσι δε ετελείωσεν ο Ιησούς του Ναυή τον καθορισμόν των ορίων δι' εκάστην φυλήν εις την γην Χαναάν. 42β Οι δε Ισραηλίται έδωσαν στον Ιησούν το μερίδιόν του σύμφωνα με την εντολήν του Κυρίου. Εδωκαν δηλαδή εις αυτόν την πόλιν την οποίαν εζήτησε· του έδωκαν την Θαμνασαράχ στο όρος Εφραίμ. 42γ Ο δε Ιησούς ανοικοδόμησε και ωχύρωσε την πόλιν και εγκατεστάθη εις αυτήν. 42δ Ελαβε δε ο Ιησούς τας πετρίνας μαχαίρας με τας οποίας είχε περιτάμει τους Ισραηλίτας, αυτούς που εγεννήθησαν καθ' οδόν μετά την διάβασιν της Ερυθράς Θαλάσσης, και τας έθεσεν εις την πόλιν Θαμνασαράχ. 42 Κάθε πόλις εἶχε γύρω της καὶ τὰ βοσκοτόπια της· εἰς ὅλες τὶς πόλεις ὑπῆρχαν βοσκοτόπια. 42α Καὶ (ἔτσι) ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ ἐτελείωσε τὴν διανομὴν τῆς γῆν Χαναὰν καὶ ἐχάραξε τὰ σύνορα τῆς κάθε φυλῆς. 42β Κατόπιν οἱ Ἰσραηλῖται ἔδωκαν μερίδιον κληρονομίας εἰς τὸν Ἰησοῦν, σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου. Τοῦ ἔδωκαν τὴν πόλιν ποὺ ἐζήτησε· τοῦ ἔδωκαν τὴν Θαμνασαρὰχ εἰς τὴν ὀρεινὴν περιοχὴν τοῦ Ἐφραιμ. 42γ Καὶ ὁ Ἰησοῦς ἔκτισε τὴν πόλιν, τὴν ὠχύρωσε καὶ ἑκατοίκησε εἰς αὐτήν. 42δ Ὁ Ἰησοῦς ἐπῆρε τὰ πέτρινα μαχαίρια, μὲ τὰ ὁποῖα εἶχε κάμει περιτομὴν εἰς τοὺς Ἰσραηλῖτες, ποὺ ἦσαν ἀπερίτμητοι, διότι εἶχαν γεννηθῇ ἐνῷ ὁ λαὸς ἐβάδιζεν εἰς τὴν ἔρημον μετὰ τὴν ἔξοδόν του ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον καὶ τὴν διάβασιν τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης. Τὰ πέτρινα ἐκεῖνα μαχαίρια τὰ ἔβαλεν εἰς τὴν πόλιν Θαμνασαράχ.
43 Καὶ ἔδωκε Κύριος τῷ ᾿Ισραὴλ πᾶσαν τὴν γῆν, ἣν ὤμοσε δοῦναι τοῖς πατράσιν αὐτῶν, καὶ κατεκληρονόμησαν αὐτὴν καὶ κατῴκησαν ἐν αὐτῇ. 43 Ετσι ο Κυριος έδωκεν στον ισραηλιτικόν λαόν όλην την χώραν, την οποίαν είχεν υποσχεθή με όρκον στους πατριάρχας των ότι θα δώση. Οι Ισραηλίται έλαβον την κληρονομίαν αυτήν και εγκατεστάθη κάθε φυλή εις την περιοχήν της. 43 Ἔτσι ὁ Κύριος ἔδωκεν εἰς τὸν Ἰσραηλιτικὸν λαὸν ὅλην τὴν χώραν, τὴν ὁποίαν εἶχεν ὑποσχεθῆ μὲ ὅρκον εἰς τοὺς προπάτορές των, ὅτι θὰ δώσῃ. Οἱ Ἰσραηλῖται, ἀφοῦ ἔλαβε ἡ κάθε φυλὴ τὴν κληρονομίαν της, ἐγκατεστάθησαν εἰς αὐτήν.
44 καὶ κατέπαυσεν αὐτοὺς Κύριος κυκλόθεν, καθὰ ὤμοσε τοῖς πατράσιν αὐτῶν· οὐκ ἀντέστη οὐθεὶς κατενώπιον αὐτῶν ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν· πάντας τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν παρέδωκε Κύριος εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν. 44 Ο Κυριος εγκατέστησε και ησφάλισεν αυτούς από τους γύρω λαούς, όπως είχεν υποσχεθή στους πατριάρχας των. Κανείς από τους γύρω των εχθρούς δεν αντεστάθη εις αυτούς. Ο Κυριος παρέδωκεν εις τα χέρια αυτών όλους τους εχθρούς των. 44 Ὁ δὲ Κύριος τοὺς ἀνέπαυσε καὶ τοὺς ἐχάρισεν εἰρήνην καὶ ἀσφάλειαν (εἰς ὅλα τὰ μέτωπα) ἀπὸ τοὺς γύρω λαούς, σύμφωνα μὲ τὴν ὑπόσχεσιν ποὺ ἔδωκε μὲ ὅρκον εἰς τοὺς προπάτορές των. Κανένας ἀπὸ ὅλους τοὺς ἐχθρούς, ποὺ ἦσαν γύρω των, δὲν ἠμπόρεσε νὰ τοὺς ἀντισταθῇ· διότι ὅλους τοὺς ἐχθρούς των ὁ Κύριος τοὺς παρέδωκεν εἰς τὴν ἐξουσίαν των.
45 οὐ διέπεσεν ἀπὸ πάντων τῶν ρημάτων τῶν καλῶν, ὧν ἐλάλησε Κύριος τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ· πάντα παρεγένετο. 45 Από όλας τας ωραίας υποσχέσεις, που είχε δώσει ο Κυριος στους Ισραηλίτας, καμμία δεν έμεινεν ανεκπλήρωτος. Ολαι εξεπληρώθησαν. 45 Δὲν ἀστόχησε καμμιᾷ ἀπὸ ὅλες τὶς ἀγαθὲς ὑποσχέσεις, τὶς ὁποῖες ἔδωκεν ὁ Κύριος εἰς τοὺς Ἰσραηλίτες. Ὅλες οἱ ὑποσχέσεις του ἐξεπληρώθησαν.