Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
Ανατ: 06:04
Δύση: 20:52
Σελ. 17 ημ.
175-191
16ος χρόνος, 5972η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΙΗΣΟΥΣ ΝΑΥΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 (ΙϚ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ ἐγένετο τὰ ὅρια υἱῶν ᾿Ιωσὴφ ἀπὸ τοῦ ᾿Ιορδάνου τοῦ κατὰ ῾Ιεριχὼ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ ἀναβήσεται ἀπὸ ῾Ιεριχὼ εἰς τὴν ὀρεινήν, τὴν ἔρημον, εἰς Βαιθὴλ Λουζά, 1 Τα όρια της περιοχής της φυλής Ιωσήφ ήρχιζον από ανατολάς από το μέρος εκείνο του Ιορδάνου που είναι πλησίον της Ιεριχούς. Από εκεί ανέβαιναν δια της Ιεριχούς εις την ορεινήν περιοχήν, εις την έρημον και εις Βαιθήλ Λουζά. 1 Τὰ σύνορα τῆς περιοχῆς, ποὺ ἐδόθη εἰς τὴν φυλὴν Ἰωσήφ, ἄρχιζαν ἀπὸ τὸν Ἰορδάνην κοντὰ εἰς τὴν Ἱεριχώ, ἀπὸ κάποιο σημεῖον εἰς τὰ ἀνατολικὰ τῆς Ἱεριχοῦς (εἰς τὴν πηγὴν τοῦ Ἐλισαίου). Ἀπὸ ἐκεῖ ἐπροχωροῦσαν διὰ τῆς Ἱεριχοῦς πρὸς τὴν ὀρεινὴν περιοχήν, εἰς τὴν ἔρημον καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἔφθαναν μέχρι τῆς Βαιθὴλ - Λουζά,.
2 καὶ ἐξελεύσεται εἰς Βαιθὴλ καὶ παρελεύσεται ἐπὶ τὰ ὅρια τοῦ ᾿Αχαταρωθὶ 2 Από την Βαιθήλ εξεκινούσαν, διήρχοντο τα σύνορα του Αχαταρωθί, 2 Ἀπὸ τὴν Βαιθὴλ συνεχίζοντο καὶ ἐπερνοῦσαν καὶ ἔφθαναν τὰ σύνορα τοῦ Ἀχαταρωθί.
3 καὶ διελεύσεται ἐπὶ τὴν θάλασσαν ἐπὶ τὰ ὅρια ᾿Απταλὶμ ἕως τῶν ὁρίων Βαιθωρὼν τὴν κάτω, καὶ ἔσται ἡ διέξοδος αὐτῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν. 3 κατήρχοντο προς δυσμάς προς την Μεσόγειον Θαλασσαν εις τα σύνορα Απταλίμ έως εις τα σύνορα της κάτω Βαιθωρών και κατέληγον εις την Μεσόγειον Θαλασσαν. 3 Ἀπὸ ἐκεῖ ἐπροχωροῦσαν καὶ κατέβαιναν πρὸς τὰ δυτικὰ (πρὸς τὴν Μεσόγειον Θάλασσαν) εἰς τὰ σύνορα τῶν Ἀπταλὶμ μέχρι τὰ σύνορα τῆς Κάτω Βαιθωρὼν καὶ κατέληγαν εἰς τὴν Μεσόγειον Θάλασσαν.
4 καὶ ἐκληρονόμησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ιωσὴφ ᾿Εφραὶμ καὶ Μανασσῆ· 4 Αι δύο φυλαί Εφραίμ και Μανασσή, των υιών του Ιωσήφ εκληρονόμησαν ως εξής· 4 Αὐτὴ ἦταν ἡ περιοχή, ποὺ ἐδόθη ὡς κληρονομία διὰ τὴν μόνιμον ἐγκατάστασιν τῶν δύο φυλῶν, ποὺ προῆλθαν ἀπὸ τοὺς δύο υἱοὺς τοῦ Ἰωσήφ, τὸν Ἐφραὶμ καὶ τὸν Μανασσῆ.
5 καὶ ἐγενήθη ὅρια υἱῶν ᾿Εφραὶμ κατὰ δήμους αὐτῶν· καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια τῆς κληρονομίας αὐτῶν ἀπ' ἀνατολῶν ᾿Αταρὼθ καὶ ᾿Ερὼκ ἕως Βαιθωρὼν τὴν ἄνω καὶ Γαζαρά, 5 τα όρια της φυλής Εφραίμ κατά τους δήμους αυτής, τα όρια δηλαδή της κληρονομηθείσης περιοχής ήσαν από ανατολών η Αταρώθ και η Ερώκ έως την άνω Βαιθωρών και Γαζαρά· 5 Τὰ σύνορα τῆς φυλῆς τοῦ Ἐφραὶμ κατὰ τοὺς δήμους των εἶναι τὰ ἀκόλουθα: Τὰ σύνορα τῆς περιοχῆς, ποὺ τοὺς ἐδόθη ὡς κληρονομία, ἄρχιζαν ἀνατολικὰ ἀπὸ τὴν Ἀταρὼθ καὶ τὴν Ἐρὼκ καὶ ἔφθαναν μέχρι τὴν Ἄνω Βαιθωρών (νοτίως τῆς Βαιθήλ) καὶ τὴν Γαζαρά.
6 καὶ διελεύσεται τὰ ὅρια ἐπὶ τὴν θάλασσαν εἰς ᾿Ικασμὼν ἀπὸ βορρᾶ Θερμά, περιελεύσεται ἐπ' ἀνατολὰς εἰς Θηνασὰ καὶ Σελλησὰ καὶ παρελεύσεται ἀπ' ἀνατολῶν εἰς ᾿Ιανωκὰ 6 διήρχοντο προς δυσμάς προς την Μεσόγειον Θαλασσαν, προς Ικασμών βορείως της Θερμά. Επειτα εστρέφοντο εις τα ανατολικά προς Θηνασά και Σελλησά και κατόπιν διηυθύνοντο πάλιν προς ανατολάς εις Ιανωκά, 6 Ἀπὸ ἐκεῖ τὰ σύνορα ἐπροχωροῦσαν δυτικὰ πρὸς τὴν Μεσόγειον Θάλασσαν εἰς τὴν Ἰκασμὼν καὶ ἐπερνοῦσαν ἀπὸ τὰ βόρεια τῆς Θερμά. Ἀπὸ ἐκεῖ ἐστρέφοντο ἀνατολικὰ πρὸς Θηνασὰ καὶ Σελλησά, κατόπιν δὲ συνέχιζαν πάλιν πρὸς ἀνατολὰς εἰς τὴν Ἰανωκά.
7 καὶ εἰς Μαχώ, καὶ ᾿Αταρὼθ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν καὶ ἐλεύσεται ἐπὶ ῾Ιεριχὼ καὶ διεκβαλεῖ ἐπὶ τὸν ᾿Ιορδάνην. 7 εις Μαχώ και Αταρώθ εις τας κώμας των οποίων τα όρια συναντούν την Ιεριχώ και καταλήγουν στον Ιορδάνην ποταμόν. 7 Ὕστερα ἐπροχωροῦσαν εἰς Μαχὼ καὶ Ἀταρώθ, εἰς τὰ χωρία τῶν ὁποίων ἐσυναντοῦσαν τὴν Ἱεριχὼ καὶ κατέληγαν εἰς τὸν Ἰορδάνην ποταμόν.
8 καὶ ἀπὸ Τάφου πορεύσεται τὰ ὅρια ἐπὶ θάλασσαν ἐπὶ Χελκανά, καὶ ἔσται ἡ διέξοδος αὐτῶν ἐπὶ θάλασσαν· αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆς ᾿Εφραὶμ κατὰ δήμους αὐτῶν. 8 Εκ της Ταφου έπειτα προχωρούν εις δυσμάς εις Χελκανά και καταλήγουν εις την Μεσόγειον Θαλασσαν. Αυτά είναι τα όρια της κληρονομηθείσης περιοχής από την φυλήν Εφραίμ κατά τους δήμους αυτής. 8 Τὰ σύνορα συνεχίζοντο ἀπὸ τὴν Τάφου δυτικὰ πρὸς Χελκανά (= χείμαρρον Κανά) καὶ ἐτελείωναν εἰς τὴν Μεσόγειον Θάλασσαν. Αὐτὰ εἶναι τὰ σύνορα τῆς περιοχῆς, ποὺ ἐδόθη ὡς κληρονομία εἰς τὴν φυλὴν τοῦ Ἐφραὶμ κατὰ τοὺς δήμους της.
9 καὶ αἱ πόλεις αἱ ἀφορισθεῖσαι τοῖς υἱοῖς ᾿Εφραὶμ ἀνὰ μέσον τῆς κληρονομίας υἱῶν Μανασσῆ, πᾶσαι αἱ πόλεις καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. 9 Η φυλή του Εφραίμ είχε κληρονομήσει και ιδιαιτέρας πόλεις από τας πόλεις της κληρονομίας της φυλής Μανασσή. Είχε πόλεις και τας κώμας αι οποίαι ήσαν προσηρτημέναι εις αυτάς. 9 Καὶ ὅλες οἰ ἰδιαίτερες πόλεις, ποὺ εἶχαν ξεχωρισθῆ διὰ τὴν φυλὴν Ἐφραίμ, εὑρίσκοντο μεταξὺ τῶν πόλεων, ποὺ ἐκληρονόμησεν ἡ φυλὴ τοῦ Μανασσῆ. Ἡ φυλὴ τοῦ Ἐφραὶμ εἶχε πόλεις καὶ χωριὰ ποὺ ἐξηρτῶντο ἀπὸ αὐτές.
10 καὶ οὐκ ἀπώλεσεν ᾿Εφραὶμ τὸν Χαναναῖον τὸν κατοικοῦντα ἐν Γαζέρ, καὶ κατῴκει ὁ Χαναναῖος ἐν τῷ ᾿Εφραὶμ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, ἕως ἀνέβη Φαραὼ βασιλεὺς Αἰγύπτου καὶ ἔλαβεν αὐτὴν καὶ ἐνέπρησεν αὐτὴν ἐν πυρί, καὶ τοὺς Χαναναίους καὶ τοὺς Φερεζαίους καὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν Γαζὲρ ἐξεκέντησαν, καὶ ἔδωκεν αὐτὴν Φαραὼ ἐν φερνῇ τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ. 10 Η φυλή του Εφραίμ δεν εξωλόθρευσε τους Χαναναίους οι οποίοι κατοικούσαν εις Γαζέρ και έτσι οι Χαναναίοι κατοικούσαν μέσα εις την περιοχήν της φυλής Εφραίμ μέχρι της ημέρας εκείνης, κατά την οποίαν ο Φαραώ, ο βασιλεύς της Αιγύπτου, επήλθεν εναντίον της φυλής Εφραίμ, κατέλαβεν και κατέκαυσεν αυτήν, τους δε Χαναναίους και τους Φερεζαίους που κατοικούσαν εις την Γαζέρ εφόνευσε. Την πόλιν Γαζέρ έδωκεν ο Φαραώ εις την θυγατέρα του ως προίκα. 10 Ἡ φυλὴ τοῦ Ἐφραίμ (ὅμως) δὲν ἐξωλόθρευσε τοὺς Χαναναίους, ποὺ ἑκατοικοῦσαν εἰς Γαζέρ. Δι' αὐτο οἱ Χαναναῖοι ἑκατοικοῦσαν μεταξὺ τῆς φυλῆς τοῦ Ἐφραὶμ μέχρι τῆς ἡμέρας κατὰ τὴν ὁποίαν ἀνέβηκε ὁ Φαραώ, ὁ βασιλιᾶς τῆς Αἰγύπτου, καὶ ἐπετέθη κατὰ τῆς φυλῆς τοῦ Ἐφραὶμ καὶ ἐκυρίευσε τὴν Γαζὲρ καὶ τὴν ἐπυρπόλησε· καὶ τοὺς Χαναναίους καὶ τοὺς Φερεζαίους, ποὺ ἑκατοικοῦσαν εἰς τὴν Γαζέρ, τοὺς ἐφόνευσεν. Ὁ Φαραὼ ἔδωκε τὴν Γαζὲρ ὡς προῖκα εἰς τὴν θυγατέρα του.