Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024
Ανατ: 06:37
Δύση: 20:11
Σελ. 17 ημ.
116-250
16ος χρόνος, 5913η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΙΗΣΟΥΣ ΝΑΥΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 (ΙΗ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ ἐξεκκλησιάσθη πᾶσα συναγωγὴ υἱῶν ᾿Ισραὴλ εἰς Σηλὼ καὶ ἔπηξαν ἐκεῖ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἡ γῆ ἐκρατήθη ὑπ' αὐτῶν. 1 Συνεκεντρώθη όλον το πλήθος των Ισραηλιτών εις Σηλώ και έστησαν εκεί την Σκηνήν του Μαρτυρίου. Η χώρα είχε κατά το πλείστον κατακτηθή από αυτούς. 1 Καὶ ὅλος ὁ Ἰσραηλιτικὸς λαὸς σννεκεντρώθη εἰς τὴν Σηλὼ καὶ ἔστησαν ἐκεῖ τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου. Ἡ μεγαλυτέρα ἔκτασις τῆς χώρας εἶχε κατακτηθῇ καὶ ὑποταχθῆ εἰς αὐτούς.
2 καὶ κατελείφθησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραήλ, οἳ οὐκ ἐκληρονόμησαν, ἑπτὰ φυλαί. 2 Μεταξύ όμως των Ισραηλιτών είχον υπολειφθή επτά φυλαί, αι οποίαι δεν έλαβον μερίδιον κατά την διανομήν της κατακτηθείσης χώρας. 2 Εἶχαν ἀπομείνει ὅμως μεταξὺ τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ ἑπτὰ φυλές, οἱ ὁποῖες δὲν ἔλαβαν ἀκόμη τὸ μερίδιον τῆς κληρονομίας των, ὅταν ἔγινε ἡ διανομὴ τῆς Χαναάν.
3 καὶ εἶπεν ᾿Ιησοῦς τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ· ἕως τίνος ἐκλυθήσεσθε κληρονομῆσαι τὴν γῆν, ἣν ἔδωκε Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν; 3 Ο δε Ιησούς του Ναυή είπε προς τους Ισραηλίτας· “έως πότε σαν παραλελυμένοι θα αμελήτε να κατακτήσετε την γην, την οποίαν Κυριος ο Θεός μας έχει δώσει προς σας; 3 Δι' αὐτὸ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν εἰς τοὺς Ἰσραηλῖτες: «Πόσον καιρὸν θὰ περιμένετε ἀκόμη σὰν ἀποκαμωμένοι καὶ θὰ ἀμελῆτε νὰ προχωρήσετε διὰ νὰ κατακτήσετε τὴν χώραν, τὴν ὁποίαν σᾶς ἔδωκεν ὡς κληρονομίαν Κύριος ὁ Θεός σας;
4 δότε ἐξ ὑμῶν ἄνδρας τρεῖς ἐκ φυλῆς, καὶ ἀναστάντες διελθέτωσαν τὴν γῆν καὶ διαγραψάτωσαν αὐτὴν ἐναντίον μου, καθὰ δεήσει διελεῖν αὐτήν (καὶ διήλθοσαν πρὸς αὐτόν, 4 Εκλέξατε τρεις άνδρας από κάθε φυλήν και αυτοί ας σηκωθούν και ας διέλθουν την χώραν της Χαναάν. Κατόπιν ας περιγράψουν αυτήν ενώπιόν μου όπως την είδαν και ας μας είπουν πως πρέπει να διαιρεθή αυτή. Οι άνδρες εξεπλήρωσαν την αποστολήν των και επανήλθον προς τον Ιησούν, τον οποίον και ενημέρωσαν σχετικώς. 4 Ἐκλέξετε τρεῖς ἄνδρες ἀπὸ κάθε φυλὴν (δηλαδὴ εἴκοσι ἕνα ἄνδρες)· αὐτοί, ἀφοῦ ἐτοιμασθοῦν, ἂς περιοδεύσουν ὅλην τὴν Χαναὰν καὶ ἂς τὴν καταγράψουν καὶ περιγράφουν καὶ ἂς ἐκθέσουν τὰ πορίσματά των εἰς ἐμὲ καθὼς καὶ τὸ πῶς πρέπει νὰ διαιρεθῇ αὐτή· (πράγματι αὐτὸ ἔγινε καὶ οἱ εἴκοσι ἕνας ἄνδρες μετὰ τὴν χαρτογράφησιν τῆς γῆς ἐπέστρεψαν εἰς τὸν Ἰησοῦν.
5 καὶ διεῖλεν αὐτοῖς ἑπτὰ μερίδας). ᾿Ιούδας στήσεται αὐτοῖς ὅριον ἀπὸ λιβός, καὶ οἱ υἱοὶ ᾿Ιωσὴφ στήσονται αὐτοῖς ἀπὸ βορρᾶ. 5 Ο Ιησούς διεμοίρασεν εις τας επτά φυλάς την χώραν. Η φυλή του Ιούδα θα παραμείνη εντός των ορίων της προς νότον. Η φυλή του Ιωσήφ θα εγκατασταθή και θα παραμείνη εντός των ορίων της που θα είναι προς βορράν. 5 Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐχώρισε καὶ ἐμοίρασε τὴν χώραν εἰς ἑπτὰ μερίδια). Ἡ φυλὴ τοῦ Ἰούδα θὰ παραμείνῃ καὶ θὰ κατοικήσῃ εἰς τὴν περιοχήν της εἰς τὸν νότον· ἡ φυλὴ τοῦ Ἰωσὴφ θὰ παραμείνῃ καὶ θὰ κατοικήσῃ εἰς τὴν περιοχήν της εἰς τὸν βορρᾶν.
6 ὑμεῖς δὲ μερίσατε τὴν γῆν ἑπτὰ μερίδας καὶ ἐνέγκατε ὧδε πρός με, καὶ ἐξοίσω ὑμῖν κλῆρον ἔναντι Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 6 Σεις δε διαιρέσατε την χώραν εις επτά μερίδια και παρουσιάσατέ μου εδώ εν σχεδίω την κατανομήν. Κατόπιν εγώ θα βγάλω κλήρον δια σας ενώπιον Κυρίου του Θεού μας. 6 Σεῖς δὲ οἱ εἴκοσι ἕνας ἀντιπρόσωποι τῶν ἑπτὰ φυλῶν νὰ διαιρέσετε τὴν γῆν εἰς ἑπτὰ μερίδια καὶ νὰ φέρετε τὴν καταγραφὴν καὶ ἔκθεσιν αὐτὴν ἐδῶ εἰς ἑμέ. Κατόπιν ἐγὼ θὰ βάλω (ρίψω) κλῆρον διὰ σᾶς ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ μας καὶ ἔτσι θὰ τὸν συμβουλευθῶ πῶς πρέπει νὰ κάμω τὴν διανομὴν τῆς χώρας.
7 οὐ γάρ ἐστι μερὶς τοῖς υἱοῖς Λευὶ ἐν ὑμῖν, ἱερατεία γὰρ Κυρίου μερὶς αὐτοῦ· καὶ Γὰδ καὶ Ρουβὴν καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆς Μανασσῆ ἐλάβοσαν τὴν κληρονομίαν αὐτῶν πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου ἐπ' ἀνατολάς, ἣν ἔδωκεν αὐτοῖς Μωυσῆς ὁ παῖς Κυρίου. 7 Εις την φυλήν του Λευϊ δεν θα εξαχθή μερίδιον· μερίδιόν της είναι η ιερατεία. Αι δε φυλαί Γαδ και Ρουβήν και το ήμισυ της φυλής Μανασσή έλαβον την κληρονομίαν των πέραν ανατολικώς του Ιορδάνου, την οποίαν κληρονομίαν έδωκεν εις αυτάς ο Μωϋσής, ο δούλος του Κυρίου”. 7 Οἱ Λευῖται ὅμως δὲν θὰ λάβουν μερίδιον κληρονομίας μαζί σας, διότι ἡ ἰδική των κληρονομία εἶναι ἡ ἱερατεῖα τοῦ Κυρίου. Οἱ δὲ φυλὲς τοῦ Γὰδ καὶ τοῦ Ρουβὴν καὶ τὸ ἥμισυ τῆς φυλῆς Μανασσῆ ἔλαβαν ἤδη τὸ μερίδιον τῆς κληρονομίας των πέραν ἀπὸ τὸν Ἰορδάνην, εἰς τὰ ἀνατολικὰ τοῦ ποταμοῦ. Τὸ μερίδιον αὐτὸ τοὺς τὸ ἔδωκεν ὁ Μωϋσῆς, ὁ δοῦλος τοῦ Κυρίου».
8 καὶ ἀναστάντες οἱ ἄνδρες ἐπορεύθησαν, καὶ ἐνετείλατο ᾿Ιησοῦς τοῖς ἀνδράσι τοῖς πορευομένοις χωροβατῆσαι τὴν γῆν λέγων· πορεύεσθε καὶ χωροβατήσατε τὴν γῆν καὶ παραγενήθητε πρός με, καὶ ὧδε ἐξοίσω ὑμῖν κλῆρον ἔναντι Κυρίου ἐν Σηλώ. 8 Οταν δε ητοιμάσθησαν οι άνδρες αυτοί δια να αναχωρήσουν, ο Ιησούς τους διέταξε, καθώς ήσαν έτοιμοι να αναχωρήσουν, να μετρήσουν την χώραν και τους είπε· “πηγαίνετε μετρήσατε καλά την χώραν, έπειτα δε επανέλθετε και κατατοπίσατέ με. Εγώ δε εδώ εις Σηλώ θα βγάλω δια σας κλήρον ενώπιον του Κυρίου δια την διανομήν της χώρας”. 8 Καὶ οἱ εἴκοσι ἕνας ἄνδρες, ἀφοῦ ἐτοιμάσθηκαν, ἀνεχώρησαν. Ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ διέταξε τοὺς ἄνδρες, ποὺ ἐτοιμάζοντο νὰ ἀναχωρήσουν, νὰ χωρομετρήσουν καὶ χαρτογραφήσουν τὴν γῆν· τοὺς εἶπε: «Πηγαίνετε, χωρομετρῆστε καὶ χαρτογραφῆστε τὴν χώραν καὶ κατόπιν ἐπιστρέψετε εἰς ἐμὲ καὶ ἐγὼ ἐδῶ εἰς τὴν Σηλῶ θὰ βάλω (ρίψω) κλῆρον διὰ σᾶς ἐνώπιον τοῦ Κυρίου· καὶ ἔτσι θὰ τὸν συμβουλευθῶ πῶς πρέπει νὰ κάμω τὴν διανομὴν τῆς χώρας».
9 καὶ ἐπορεύθησαν καὶ ἐχωροβάτησαν τὴν γῆν καὶ εἴδοσαν αὐτὴν καὶ ἔγραψαν αὐτὴν κατὰ πόλεις, ἑπτὰ μερίδας εἰς βιβλίον, καὶ ἤνεγκαν πρὸς ᾿Ιησοῦν. 9 Οι άνδρες ανεχώρησαν, περιήλθον και εμέτρησαν την χώραν, είδον και περιέγραψαν αυτήν κατά πόλεις, την διήρεσαν εις σχεδιάγραμμα βιβλίου εις επτά μερίδια και παρουσίασαν το βιβλίον αυτό στον Ιησούν. 9 Καὶ οἱ εἴκοσι ἕνας ἄνδρες ἀνεχώρησαν, ἐχωρομέτρησαν καὶ ἐχαρτογράφησαν τὴν χώραν καὶ τὴν ἐξέτασαν μὲ προσοχὴν καὶ τὴν περιέγραψαν (μὲ σχεδιάγραμμα) κατὰ πόλεις εἰς ἕνα βιβλίον καὶ τὴν διήρεσαν εἰς ἑπτὰ μερίδια καὶ τὸ βιβλίον (τὸ σχεδιάγραμμα) αὐτὸ τὸ ἔφεραν εἰς τὸν Ἰησοῦν.
10 καὶ ἐνέβαλεν αὐτοῖς ᾿Ιησοῦς κλῆρον ἐν Σηλὼ ἔναντι Κυρίου. 10 Ο Ιησούς έβαλε δι' αυτούς κλήρον εις Σηλώ ενώπιον Κυρίου. 10 Καὶ ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ ἔβαλε (ἔρριψε) κλῆρον δι’ αὐτοὺς εἰς τὴν Σηλῶ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, διὰ νὰ τὸν συμβουλευθῇ πῶς πρέπει νὰ κάμῃ τὴν διανομὴν τῆς χώρας.
11 Καὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος φυλῆς Βενιαμὶν πρῶτος κατὰ δήμους αὐτῶν, καὶ ἐξῆλθεν ὅρια τοῦ κλήρου αὐτῶν ἀνὰ μέσον υἱῶν ᾿Ιούδα καὶ ἀνὰ μέσον τῶν υἱῶν ᾿Ιωσήφ. 11 Ο πρώτος κλήρος που εβγήκεν ήτο της φυλής Βενιαμίν κατά δήμους. Τα όρια δε του κληροδοτηθέντος εις αυτήν μεριδίου ήσαν μεταξύ των φυλών Ιούδα και Ιωσήφ. 11 Καὶ ὅταν ἔβαλαν (ἔρριψαν) κλήρους, ἐβγῆκε πρῶτος ὁ κλῆρος τῆς φυλῆς Βενιαμὶν κατὰ τοὺς δήμους της· τὰ ὅρια τῆς φυλῆς αὐτῆς, τὰ ὁποῖα ὡρίσθησαν μὲ τὸν κλῆρον, ἦσαν μεταξὺ τῶν φυλῶν τοῦ Ἰούδα καὶ τοῦ Ἰωσήφ.
12 καὶ ἐγενήθη αὐτῶν τὰ ὅρια ἀπὸ βορρᾶ, ἀπὸ τοῦ ᾿Ιορδάνου προσαναβήσεται τὰ ὅρια κατὰ νώτου ῾Ιεριχὼ ἀπὸ βορρᾶ καὶ ἀναβήσεται ἐπὶ τὸ ὄρος ἐπὶ τὴν θάλασσαν, καὶ ἔσται αὐτοῦ ἡ διέξοδος ἡ Μαβδαρῖτις Βαιθών, 12 Δηλαδή τα βορεινά όρια της φυλής αυτής ήρχιζαν από τον Ιορδάνην, ανέβαιναν εις τα πρανή του υψώματος της Ιεριχούς, ηκολούθουν προς δυσμάς και κατέληγον εις την Μαβδαρίτιδα Βαιθών. 12 Περισσότερον συγκεκριμένα: Τὰ βόρεια σύνορα τῆς φυλῆς Βενιαμὶν ἄρχιζαν ἀπὸ τὸν Ἰορδάνην, κατόπιν ἀνέβαιναν πρὸς βορρᾶν εἰς τὴν κατωφέρειαν τοῦ ὑψώματος τῆς Ἱεριχοῦς· ἔπειτα συνέχιζαν πρὸς τὰ δυτικὰ μέσα ἀπὸ τὴν ὀρεινὴν περιοχὴν καὶ κατέληγαν εἰς τὴν (ἔρημον) Μαβδαρίτιδα Βαιθών.
13 καὶ διελεύσεται ἐκεῖθεν τὰ ὅρια Λουζὰ ἐπὶ νώτου Λουζὰ ἀπὸ λιβὸς (αὕτη ἐστὶ Βαιθήλ), καὶ καταβήσεται τὰ ὅρια Μααταρωθορὲχ ἐπὶ τὴν ὀρεινήν, ἥ ἐστι πρὸς λίβα Βαιθωρὼν ἡ κάτω, 13 Από εκεί τα όρια διέρχονται την Λουζά και εις τα πρανή του υψώματος της πόλεως αυτής προς νότον (Λουζά δε είναι η Βαιθήλ). Εν συνεχεία κατέρχονται τα όρια προς Μααταρωθορέχ εις την ορεινήν περιοχήν που ευρίσκεται νοτίως της κάτω Βαιθωρών. 13 Ἀπὸ ἐκεῖ τὰ σύνορα ἐπροχωροῦσαν καὶ ἐπερνοῦσαν ἀπὸ τὴν Ἀουζὰ καὶ ἀπὸ τὴν κατωφέρειαν τοῦ ὑψώματος τῆς πόλεως Λουζὰ εἰς τὰ νότια (αὐτὴ ἡ Λουζὰ ὀνομάζεται καὶ Βαιθήλ). Εἰς τὴν συνέχειαν τὰ σύνορα ἐπροχωροῦσαν καὶ κατέβαιναν εἰς Μααταρωθορὲχ κοντὰ εἰς τὸ ὄρος, τὸ ὁποῖον εὑρίσκεται εἰς τὰ νότια τῆς Κάτω Βαιθωρών.
14 καὶ διελεύσεται τὰ ὅρια καὶ περιελεύσεται ἐπὶ τὸ μέρος τὸ βλέπον παρὰ θάλασσαν ἀπὸ λιβὸς ἀπὸ τοῦ ὄρους ἐπὶ πρόσωπον Βαιθωρὼν λίβα, καὶ ἔσται αὐτοῦ ἡ διέξοδος εἰς Καριαθβάαλ (αὕτη ἐστὶ Καριαθιαρίν, πόλις υἱῶν ᾿Ιούδα)· τοῦτό ἐστι τὸ μέρος τὸ πρὸς θάλασσαν. 14 Επειτα προχωρούν και στρέφονται από το μέρος που βλέπει προς την θάλασσαν προς νότον του όρους το οποίον ευρίσκεται απέναντι της Βαιθωρών. Τέλος τα όρια καταλήγουν εις την πόλιν Καριαθβάαλ (αυτή είναι η Καριαθιαρίν πόλις της φυλής Ιούδα). Αυτά είναι τα προς δυσμάς όρια της φυλής αυτής. 14 Τὰ σύνορα κατόπιν συνέχιζαν πρὸς ἄλλην κατεύθυνσιν. Ἐπροχωροῦσαν καὶ ἐστρέφοντο εἰς τὰ νότια ἀπὸ τὴν δυτικὴν πλευρὰν τοῦ ὄρους αὐτοῦ, τὸ ὁποῖον εὐρίσκεται ἀπέναντι καὶ δυτικὰ τῆς Βαιθωρών. Τὰ σύνορα κατέληγαν τελικῶς εἰς τὴν Καριαθβάαλ (αὐτὴ εἶναι ἡ πόλις Καριαθιαρίν, ποὺ ἀνήκει εἰς τὴν φυλὴν τοῦ Ἰούδα). Αὐτὴ ἦταν ἡ δυτικὴ πλευρὰ τῶν συνόρων τῆς φυλῆς Βενιαμίν.
15 καὶ μέρος τὸ πρὸς λίβα ἀπό μέρους Καριαθβάαλ, καὶ διελεύσεται ὅρια εἰς Γασὶν ἐπὶ πηγὴν ὕδατος Ναφθώ, 15 Εις την νοτίαν πλευράν τα όρια ήρχιζαν από το άκρον της Καριαθβάαλ διέρχονται εις Γασίν πλησίον της πηγής των υδάτων Ναφθώ, 15 Τὰ νότια σύνορα τῆς φυλῆς αὐτῆς συμπίπτουν πρὸς τὰ βόρεια σύνορα τῆς φυλῆς τοῦ Ἰούδα· ἄρχιζαν ἀπὸ τὴν ἄκρην τῆς Καριαθβάαλ καὶ ἐπερνοῦσαν ἀπὸ τὴν Γασὶν κοντὰ εἰς τὴν πηγὴν τῶν ὑδάτων Ναφθῶ.
16 καὶ καταβήσεται τὰ ὅρια ἐπὶ μέρους τοῦ ὄρους, ὅ ἐστι κατὰ πρόσωπον νάπης ᾿Οννάμ, ὅ ἐστιν ἐκ μέρους ᾿Εμεκραφαΐν ἀπὸ βορρᾶ, καὶ καταβήσεται Γαίεννα ἐπὶ νῶτον ᾿Ιεβουσαὶ ἀπὸ λιβὸς καὶ καταβήσεται ἐπὶ πηγὴν Ρωγὴλ 16 καταβαίνουν από το άκρον του όρους, το οποίον ευρίσκεται απέναντι από την δασώδη περιοχήν Οννάμ, στο άκρον της Εμεκραφαΐν από βορρά. Από εκεί τα όρια κατέρχονται εις Γαίεννα εις τα πλευρά της Ιεβουσαί από νότον. Καταλήγουν δε εις την πηγήν Ρωγήλ. 16 Κατόπιν κατέβαιναν εἰς τοὺς πρόποδες τοῦ ὄρους, τὸ ὁποῖον εὑρίσκεται ἀπέναντι τῆς δασωμένης Κοιλάδος Ὀννάμ, ἡ ὁποία εἶναι εἰς τὸ βόρειον ἄκρον τῆς Ἐμεκραφαΐν. Εἰς τὴν συνέχειαν ἐπροχωροῦσαν πρὸς τὰ νότια, διέσχιζαν τὴν κοιλάδα Γαίεννα, εἰς τὰ νότια τῶν ὑψωμάτων Ἰεβουσαί, καὶ κατέβαιναν εἰς τὴν πηγὴν Ρωγήλ.
17 καὶ διελεύσεται ἐπὶ πηγὴν Βαιθσαμὺς καὶ παρελεύσεται ἐπὶ Γαλιλώθ, ἥ ἐστιν ἀπέναντι πρὸς ἀνάβασαιν Αἰθαμίν, καὶ καταβήσεται ἐπὶ λίθον Βαιὼν υἱῶν Ρουβὴν 17 Από εκεί διέρχονται εις την πηγήν Βαιθσαμύς και στρέφουν προς Γαλιλώθ, η οποία ευρίσκεται απέναντι από τα υψώματα Αιθαμίν, κατέρχονται εις περιοχήν ονομαζομένην “Λιθον Βαιών”, η οποία ανήκει εις την φυλήν Ρουβήν. 17 Κατόπιν τὰ σύνορα ἐπροχωροῦσαν πρὸς βορρᾶν, ἐπερνοῦσαν ἀπὸ τὴν πηγὴν Βαιθσαμὺς καὶ ἔπειτα ἐγύριζαν πρὸς Γαλιλώθ, ἡ ὁποία εὑρίσκεται ἀπέναντι τῶν ὑψωμάτων Αἰθαμίν, καὶ κατέβαιναν εἰς τὴν τοποθεσίαν «Λίθος τοῦ Βαιών», ἡ ὁποία ἀνήκει εἰς τὴν φυλὴν τοῦ Ρουβήν.
18 καὶ διελεύσεται κατὰ νώτου Βαιθάραβα ἀπὸ βορρᾶ, καὶ καταβήσεται ἐπὶ τὰ ὅρια ἐπὶ νῶτον θάλασσαν ἀπὸ βορρᾶ, 18 Εν συνεχεία διέρχονται επί της βορείας πλευράς του όρους Βαιθάραβα και κατεβαίνουν εις την βορείαν πελυράν της Νεκράς Θαλάσσης. 18 Ἀπὸ ἐκεῖ τὰ σύνορα ἐπροχωρούσαν εἰς τὴν βορείαν πλευρὰν τῶν ὑψωμάτων Βαιθάραβα καὶ ἐκατέβαιναν εἰς τὴν βορείαν πλευρὰν τῆς Νεκρᾶς Θαλάσσης.
19 καὶ ἔσται ἡ διέξοδος τῶν ὁρίων ἐπὶ λοφιὰν τῆς θαλάσσης τῶν ἁλῶν ἐπὶ βορρᾶν εἰς μέρος τοῦ ᾿Ιορδάνου ἀπὸ λιβός· ταῦτα τὰ ὅριά ἐστιν ἀπὸ λιβός. 19 Καταλήγουν στο βόρειον άκρον της Νεκράς Θαλάσσης, το οποίον είναι και το νοτιώτερον μέρος του Ιορδάνου. Αυτά είναι τα όρια προς νότον. 19 Τὰ σύνορα αὐτὰ κατέληγαν εἰς τὸ βόρειον ἄκρον τῆς Νεκρᾶς Θαλάσσης, ποὺ εἶναι τὸ νοτιώτερον μέρος τῆς ἐκβολῆς τοῦ ποταμοῦ Ἰορδάνη. Αὐτὰ ἦσαν τὰ νότια σύνορα τῆς φυλῆς Βενιαμίν.
20 καὶ ὁ ᾿Ιορδάνης ὁριεῖ ἀπὸ μέρους ἀνατολῶν. αὕτη ἡ κληρονομία υἱῶν Βενιαμίν, τὰ ὅρια αὐτῆς κύκλῳ κατὰ δήμους. 20 Ανατολικά δε όρια της φυλής αυτής είναι ο Ιορδάνης. Αυτή είναι η υπό της φυλής Βενιαμίν κληρονομηθείσα περιοχή, τα γύρω όρια αυτής κατά δήμους. 20 Τὰ ἀνατολικὰ σύνορα τῆς φυλῆς αὐτῆς ἦταν ὁ ποταμὸς Ἰορδάνης. Αὐτὴ ἦταν ἡ περιοχὴ τῆς Χαναάν, ἡ ὁποία ἐδόθη ὡς κληρονομία εἰς τὴν φυλὴν Βενιαμίν, τὰ γύρω - γύρω σύνορά της κατὰ δήμους.
21 καὶ ἐγενήθησαν αἱ πόλεις τῶν υἱῶν Βενιαμὶν κατὰ δήμους αὐτῶν ῾Ιεριχὼ καὶ Βεθεγαιὼ καὶ ᾿Αμεκασίς, 21 Αι δε πόλεις αι οποίαι ανήκουν εις την φυλήν Βενιαμίν κατά δήμους είναι αι εξής· Ιεριχώ, Βεθεγαιώ, Αμεκασίς, 21 Οἱ δὲ πόλεις, ποὺ ἀνήκουν εἰς τοὺς δήμους τῆς φυλῆς Βενιαμίν, εἶναι οἱ ἑξῆς: Ἱεριχώ, Βεθεγαιώ, Ἀμεκασίς,
22 καὶ Βαιθαβαρὰ καὶ Σαρὰ καὶ Βησανὰ 22 Βαιθαβαρά, Σαρά, Βησανά, 22 Βαιθαβαρά, Σαρά, Βησανά,
23 καὶ Αἰεὶν καὶ Φαρὰ καὶ ᾿Εφραθὰ 23 Αιείν, Φαρά, Εφραθά, 23 Αἰείν, Φαρά, Ἐφραθά,
24 καὶ Καραφὰ καὶ Κεφιρὰ καὶ Μονὶ καὶ Γαβαά, πόλεις δώδεκα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν· 24 Καραφά, Κεφιρά, Μονί, Γαβαά. Δωδεκα πόλεις και αι κωμοπόλεις αυτών· 24 Καραφά, Κεφιρά, Μονὶ καὶ Γαβαά· δώδεκα πόλεις καὶ τὰ χωριά, ποὺ ἐξαρτῶνται ἀπὸ αὐτές.
25 Γαβαὼν καὶ Ραμὰ καὶ Βεηρωθὰ 25 αι Γαβαών, Ραμά, Βεηρωθά, 25 Γαβαών, Ραμᾶ, Βεηρωθά,
26 καὶ Μασσημὰ καὶ Μιρὼν καὶ ᾿Αμωκὴ 26 Μασσημά, Μιρών, Αμωκή, 26 Μασσημά, Μιρών, Ἀμωκή,
27 καὶ Φιρὰ καὶ Καφὰν καὶ Νακὰν καὶ Σεληκὰν καὶ Θαρεηλὰ 27 Φιρά, Καφάν, Νακάν, Σεληκάν, Θαρεηλά, 27 Φιρά, Καφάν, Νακάν, Σεληκάν, Θαρεηλά,
28 καὶ ᾿Ιεβοῦς (αὕτη ἐστὶν ῾Ιερουσαλὴμ) καὶ Γαβαωθιαρίμ, πόλεις δεκατρεῖς καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. αὕτη ἡ κληρονομία υἱῶν Βενιαμὶν κατὰ δήμους αὐτῶν. 28 Ιεβούς (η πόλις αυτή είναι η Ιερουσαλήμ) και η Γαβαωθιαρίμ· πόλεις δεκατρείς και αι κωμοπόλεις που εξηρτώντο από αυτάς. Αυτή ήτο η κληρονομία της φυλής του Βενιαμίν κατά τους δήμους αυτής. 28 Ἰεβοῦς (ἡ πόλις αὐτὴ εἶναι ἡ Ἱερουσαλήμ) καὶ Γαβαωθιαρίμ· δεκατρεῖς πόλεις καὶ τὰ χωριά, ποὺ ἐξαρτῶνται ἀπὸ αὐτές. Αὐτὴ εἶναι ἡ περιοχή, ποὺ ἔλαβεν ὡς κληρονομίαν ἡ φυλὴ τοῦ Βενιαμὶν κατὰ τοὺς δήμους της.