Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
Ανατ: 06:09
Δύση: 20:37
Σελ. 16 ημ.
145-221
16ος χρόνος, 5942η ημέρα
Έκδοση: 4η
Χριστὸς Ἀνέστη!

ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
 

 
Τό βιβλίο “Σοφία Σολομώντος” συνιστᾶ μία διατριβή γιά τά ἀγαθά τῆς σοφίας καί τά κακά τῆς ἀσέβειας. Ὁ τίτλος του ὀφείλεται στή φήμη τοῦ Σολομώντα ὡς σοφοῦ βασιλιά (Γ΄ Βασιλειῶν 5,9-44) καί στήν τάση τῆς ἐποχῆς νά ἀποδίδονται τά περισσότερα σοφιολογικά ἔργα σ’ αὐτόν.

Τό βιβλίο γράφτηκε πρωτοτύπως σέ ἑλληνική γλώσσα, στήν Ἀλεξάνδρεια, τῆς Αἰγύπτου ὅποτε δέν συμπεριλαμβάνεται μεταξύ τῶν ἔργων τῆς Ἑβραϊκῆς Βίβλου. Παρατίθεται μόνον ἀπό τήν ἑλληνική μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα (Ο΄), ἡ ὁποία τό κατατάσσει στά “Ποιητικά - Διδακτικά Βιβλία” τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.

Ἡ πραγμάτευση τοῦ βασικοῦ θέματος τοῦ ἔργου ἀρχίζει μέ τή διερεύνηση τοῦ ρόλου τῆς σοφίας στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου καί στή συνέχεια γίνεται σύγκριση τῆς τύχης τῶν δικαίων μέ ἐκείνη τῶν ἀδίκων κατά τήν παροῦσα ζωή ἀλλά καί μετά τό θάνατο. Ἀκολουθεῖ ἀνάλυση τῆς προέλευσης καί τῆς φύσης τῆς σοφίας καί παρουσίαση τῶν τρόπων ἀπόκτησής της. Τέλος, ἐξετάζονται μέσα ἀπό μία ἐπισκόπηση τῆς ἱερῆς ἰστορίας μέ ἰδιαίτερη ἀναφορά στά γεγονότα τῆς ἐξόδου τῶν ἰσραηλιτῶν ἀπό τήν Αἴγυπτο, οἱ συνέπειες τῆς σοφίας καί ἀσκεῖται σκληρή κριτική κατά τῆς εἰδωλολατρίας.

Στόχος τοῦ συγγραφέα εἶναι κυρίως νά στηρίξει τήν κλονισμένη, ἐξαιτίας τῶν ἐπιτευγμάτων καί τῆς λάμψης τοῦ ἀλεξανδρινοῦ πολιτισμοῦ, πίστη τῶν Ἰουδαίων, ἀλλά καί νά προσελκύσει τούς εἰδωλολάτρες στήν πίστη τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Ἰδιαίτερο χαρακτηριοτικό τοῦ ἔργου εἶναι ἡ ἐπίδραση τῆς ἑλληνιστικῆς σκέψης κυρίως τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας, σέ ὁρισμένες ἰδέες τοῦ συγγραφέα καί πολύ περισσότερο στή γλώσσα του. Αὐτός ὁ ἐπιτυχής συνδυασμός Ἑλληνικῆς Παιδείας καί Ἰουδαϊκῆς πίστης ἀποτελεῖ ἕνα ἄριστο δεῖγμα τοῦ πόσο δημιουργική μπορεῖ νά ἀποβεῖ ἡ συνάντηση δύο πολιτισμῶν.

Διάγραμμο τοῦ περιεχομένου

1. Ἡ σοφία καί οἱ συνέπειές της γιά τόν ἄνθρωπο: 1,1 - 5,23
2. Ὁ Σολομών καί ἡ ἀναζήτηση τῆς σοφίας: 6,1 - 9,19
3. Οἱ συνέπειες τῆς σοφίας στήν ἱστορία: 10,1 - 1 9,22