Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024
Ανατ: 06:03
Δύση: 20:51
Σελ. 13 ημ.
171-195
16ος χρόνος, 5968η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β' - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
 
Ὅπως τό Βασιλειῶν Α΄, σημειώνει τήν ἀποτυχία τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Ἠλεί, τόν Σαούλ, ἀκόμα καί μέ τόν Σαμουήλ, ἔτσι κατ’ ἀντίθεση τό Βασιλειῶν Β΄ (ΣΑΜΟΥΗΛ Β΄, κατά τό Ἑβραϊκό) σημειώνει τήν ἀποκατάσταση τῆς τάξεως διά τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ Δαβίδ, τοῦ βασιλέως τοῦ Θεοῦ. Τό βιβλίο αὐτό ἀναφέρει ἐπίσης τήν ἐγκαθίδρυση τοῦ πολιτικοῦ κέντρου τοῦ Ἰσραήλ στήν Ἱερουσαλήμ (Βασιλειῶν Β΄ ε΄ 6-12) καί τοῦ θρησκευτικοῦ στό λόφο Σιών (Βασιλειῶν Β΄ ε΄ 7, στ 1-17).

Ὅταν ὅλα εἶχαν ἔτσι τακτοποιηθεῖ, ὁ Κύριος ἔκαμε τή μεγάλη Δαβιδική Συνθήκη (ζ΄ 8-17), ἀπό τήν ὁποία ξεκινοῦν καί ἀναπτύσσονται ὅλες οἱ ἀλήθειες περί τῆς Βασιλείας. Ὁ Δαβίδ στούς «τελευταίους του λόγους» (κγ΄ 1-7) περιγράφει τήν χιλιετή Βασιλεία πού θά ἔρθει μέ τόν Μεσσία.

Τό βιβλίο χωρίζεται σέ τέσσερα μέρη: I. Ἀπό τό θάνατο τοῦ Σαούλ μέχρι τή χρίση τοῦ Δαβίδ βασιλέως ἐπί τόν Ἰούδα, στήν Χεβρώνα, α΄ 1-β΄4α. II.Ἀπό τῆς χρίσεως στήν Χεβρώνα μέχρι τῆς ἐγκαθιδρύσεως τοῦ Δαβίδ ἐπί ὅλου τοῦ Ἰσραήλ, ἑνωμένου β΄ 4β-ε΄ 25. III. Ἀπό τῆς κατακτήσεως τῆς Ἱερουσαλήμ, μέχρι τῆς ἀνταρσίας τοῦ Ἀβεσσαλώμ, στ΄ 1-ιδ΄33. IV. Ἀπό τῆς ἀνταρσίας τοῦ Ἀβεσσαλώμ, μέχρι τῆς ἀγορᾶς τῆς τοποθεσίας τοῦ ναοῦ, ιε΄ 1-κδ΄ 25. Τά γεγονότα πού ἀναφέρονται στό Βασιλέων Β΄, καλύπτουν περίοδο 38 ἐτῶν.