Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024
Ανατ: 06:12
Δύση: 20:33
Σελ. 12 ημ.
141-225
16ος χρόνος, 5938η ημέρα
Έκδοση: 4η
Χριστὸς Ἀνέστη!

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 (Ζ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμὼν καὶ ἔλαβε τὸν Χιρὰμ ἐκ Τύρου, 1 Ο βασιλεύς Σολομών έστειλε και εκάλεσε από την Τυρον τον Χιράμ. 1 Ο βασιλιᾶς Σολομὼν ἔστειλε καὶ ἐκάλεσε τὸν μεταλλουργὸν Χιρὰμ ἀπὸ τὴν Τύρον.
2 υἱὸν γυναικὸς χήρας, καὶ οὗτος ἀπὸ τῆς φυλῆς τῆς Νεφθαλίμ, καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἀνὴρ Τύριος, τέκτων χαλκοῦ καὶ πεπληρωμένος τῆς τέχνης καὶ συνέσεως καὶ ἐπιγνώσεως τοῦ ποιεῖν πᾶν ἔργον ἐν χαλκῷ· καὶ εἰσηνέχθη πρὸς τὸν βασιλέα Σαλωμὼν καὶ ἐποίησε πάντα τὰ ἔργα. 2 Αυτός ήτο υιός μιας χήρας από την φυλήν Νεφθαλίμ. Ο δε πατήρ του κατήγετο από την Τυρον. Είχεν ειδικότητα εις την κατεργασίαν του χαλκού. Είχεν ανεπτυγμένην την καλαισθησίαν και ήτο πλήρης σοφίας και αντιλήψεως, στο να κατασκευάζη κάθε έργον δια του χαλκού. Αυτός ωδηγήθη στον βασιλέα τον Σολομώντα και ανέλαβε να κατασκευάση όλα τα ιερά σκεύη. 2 Ὁ Χιρὰμ ἦταν υἱὸς γυναικὸς χήρας ἀπὸ τὴν φυλὴν Νεφθαλὶμ καὶ ὁ πατέρας του κατήγετο ἀπὸ τὴν Τύρον· ὁ Χιρὰμ ἦταν τεχνίτης εἰδικὸς διὰ τὴν κατεργασίαν χαλκοῦ. Ἐπίσης ἦταν γεμᾶτος μὲ σοφίαν καὶ ἐπιδεξιότητα, καλαισθητικὴν ἀντίληψιν καὶ ἐξυπνάδα καὶ ἱκανότητα διὰ κάθε ἐργασίαν σχετικὴν μὲ τὴν κατασκευὴν ἔργων ἀπὸ χαλκόν. Ὁ Χιρὰμ αὐτὸς ὠδηγήθη εἰς τὸν βασιλιᾶ Σολομῶντα καὶ κατεσκεύασεν ὅλα τὰ ἔργα του (τὰ ἱερὰ σκεύη) ἀπὸ χαλκόν.
3 καὶ ἐχώνευσε τοὺς δύο στήλους τῷ αἰλὰμ τοῦ οἴκου, ὀκτωκαίδεκα πήχεις ὕψος τοῦ στύλου, καὶ περίμετρον τεσσαρεσκαίδεκα πήχεις ἐκύκλου αὐτόν, καὶ τὸ πάχος τοῦ στύλου τεσσάρων δακτύλων τὰ κοιλώματα, καὶ οὕτως ὁ στῦλος ὁ δεύτερος. 3 Εχυσε και κατεσκεύασε δύο στύλους δια την είσοδον του ναού. Το ύψος του ενός στύλου ήτο δέκα οκτώ πήχεις, η δε περίμετρός του ήτο δέκα τέσσαρες πήχεις. Αι προεξοχαί των κοίλον ραβδώσεών του είχον πάχος τέσσαρας δακτύλους. Καθ' όμοιον τρόπον κατεσκευάσθη και ο δεύτερος στύλος. 3 Ἔτσι (ὁ Χιρὰμ) ἔχυσε καὶ κατεσκεύασε τοὺς δύο κίονες (στύλους) ἀπὸ χαλκὸν διὰ τὴν εἴσοδον (τὸν πρόναον) τοῦ Ναοῦ. Τὸ ὕψος τοῦ ἑνὸς στύλου ἦταν δεκαοκτῶ (ἑβραϊκοί) πήχεις (8,10 περίπου μέτρα) καὶ ἡ περίμετρός του γύρω - γύρω ἦταν δεκατέσσερις (ἑβραϊκοί) πήχεις (6,30 περίπου μέτρα). Οἱ προεξοχὲς τῶν κοίλων ραβδώσεων κάθε στύλου (ἢ τὸ βάθος τῶν κοίλων ραβδώσεων) εἶχαν πάχος τέσσερις δακτύλους. Ὅμοιος μὲ τὸν στῦλον αὐτὸν ἦταν καὶ ὁ δεύτερος στῦλος.
4 καὶ δύο ἐπιθέματα ἐποίησε δοῦναι ἐπὶ τὰς κεφαλὰς τῶν στύλων, χωνευτὰ χαλκᾶ· πέντε πήχεις τὸ ὕψος τοῦ ἐπιθέματος τοῦ ἑνός, καὶ πέντε πήχεις τὸ ὕψος τοῦ ἐπιθέματος τοῦ δευτέρου. 4 Κατεσκεύασεν επίσης δύο κιονόκρανα, δια να τοποθετηθούν εις τας κορυφάς αυτών των στύλων. Τα έκαμε χωνευτά χάλκινα. Το ύψος του ενός κιονοκράνου ήτο πέντε πήχεις. Πέντε επίσης πήχεις ήτο και το ύψος του κιονοκράνου του άλλου στύλου. 4 Ὁ Χιρὰμ κατεσκεύασεν ἐπίσης δύο κιονόκρανα, διὰ νὰ τὰ τοποθετήσῃ εἰς τὴν κορυφὴν τῶν στύλων· τὰ δύο αὐτὰ κιονόκρανα τὰ ἐχώνευσεν ἀπὸ χαλκόν. Τὸ ὕψος τοῦ ἑνὸς κιονοκράνου ἦταν πέντε (ἑβραϊκοί) πήχεις (2,25 μέτρα)· ἐπίσης πέντε (ἑβραϊκοί) πήχεις (2,25 μέτρα) ἦταν καὶ τὸ ὕψος τοῦ δευτέρου κιονοκράνου.
5 καὶ ἐποίησε δύο δίκτυα περικαλύψαι τὸ ἐπίθεμα τῶν στύλων, καὶ δίκτυον τῷ ἐπιθέματι τῷ ἑνί, καὶ δίκτυον τῷ ἐπιθέματι τῷ δευτέρῳ. 5 Κατεσκεύασε δύο δικτυωτά, δια να περικαλύψη το κιονόκρανον των στύλων. Ενα δικτυωτόν στο κιονόκρανον του ενός στύλου και άλλο δικτυωτόν στο κιονόκρανον του δευτέρου. 5 Ἐπίσης κατεσκεύασε δύο δικτυωτὰ ὁμοιώματα, τὰ ὁποῖα ἐκάλυπταν γύρω - γύρω τὰ κιονόκρανα. Κατεσκεύασεν ἕνα ὁμοίωμα δικτύου διὰ τὸ πρῶτον κιονόκρανον καὶ ἕνα (ἄλλο) ὁμοίωμα δικτύου διὰ τὸ δεύτερον κιονόκρανον.
6 καὶ ἔργον κρεμαστόν, δύο στίχοι ροῶν χαλκῶν δεδικτυωμένοι, ἔργον κρεμαστόν, στίχος ἐπὶ στίχον· καὶ οὕτως ἐποίησε τῷ ἐπιθέματι τῷ δευτέρῳ. 6 Επίσης κατεσκεύασε δια το κάθε κιονόκρανον ένα καλλιτεχνικόν κρεμαστόν ανάγλυφον. Αυτό απετελείτο από δύο σειράς χαλκίνων ομοιωμάτων καρπών ροδιάς εντός του δικτύου. Ητο δε κρεμαστόν εις δύο σειράς παραλλήλους. Το ίδιο καλλιτεχνικόν έργον έκαμε και δια το δεύτερον κιονόκρανον. 6 Ἐπάνω εἰς κάθε κιονόκρανον κατεσκεύασε γύρω - γύρω μίαν καλλιτεχνικὴν ἁλυσίδα, ἀνάγλυφον, κρεμαστήν. Τὸ καλλιτέχνημα τοῦτο ἦταν δύο σειρὲς χαλκίνων ὁμοιωμάτων καρπῶν ροδιᾶς μέσα εἰς δίκτυ (ἢ πλεγμένων ῶσὰν τὸ δίκτυ). Οἱ δύο ἀνάγλυφες αὐτὲς σειρὲς ἦσαν παραλληλες· ἡ μία σειρά (ζώνη) ἦταν ἐπάνω ἀπὸ τὴν ἄλλην. Τὸ ἴδιον ἔκαμε καὶ διὰ τὸ δεύτερον κιονόκρανον.
7 καὶ ἔστησε τοὺς στύλους τοῦ αἰλὰμ τοῦ ναοῦ· καὶ ἔστησε τὸν στῦλον τὸν ἕνα καὶ ἐπεκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιαχούμ· καὶ ἔστησε τὸν στῦλον τὸν δεύτερον καὶ ἐπεκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Βαάς. 7 Τους δύο αυτούς στύλους ετοποθέτησεν εις την είσοδον του ναού. Ετοποθέτησε τον πρώτον στύλον, τον οποίον ωνόμασεν Ιαχούμ. Ετοποθέτησεν έπειτα τον δεύτερον στύλον, τον οποίον ωνόμασε Βαάς. 7 Τοὺς δύο αὐτοὺς στύλους (κίονες) ἔστησεν εἰς τὴν εἴσοδον (τοῦ προνάου) τοῦ Ναοῦ. Ἔστησε τὸν πρῶτον στῦλον δεξιὰ καὶ τὸν ὠνόμασεν Ἰαχούμ· ἔστησεν ἐπίσης καὶ τὸν δεύτερον στῦλον ἀριστερὰ καὶ τὸν ὠνόμασε Βαάς.
8 καὶ ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τῶν στύλων ἔργον κρίνου κατὰ τὸ αἰλὰμ τεσσάρων πηχῶν. 8 Επάνω δε από τους στύλους αυτούς, που είχαν τοποθετηθή εις την είσοδον του ναού, ετοποθετήθη χάλκινον ομοίωμα κρίνου ύψους τεσσάρων πήχεων. 8 Εἰς τὴν κορυφὴν τῶν κιονοκράνων τῶν δύο στύλων, ποὺ εἶχαν στηθῆ ἐμπρὸς εἰς τὴν εἴσοδον (τοῦ προνάου) τοῦ Ναοῦ, ὑπῆρχε χάλκινον ὁμοίωμα κρίνου, τὸ ὁποῖον εἶχεν ὕψος τέσσερις (ἑβραϊκούς) πήχεις (1,80 μέτρα).
9 καὶ μέλαθρον ἐπ᾿ ἀμφοτέρων τῶν στύλων, καὶ ἐπάνωθεν τῶν πλευρῶν ἐπίθεμα τὸ μέλαθρον τῷ πάχει. 9 Επάνω δε από αυτό υπήρχεν επιστύλιον και στους δύο στύλους. Εις την άνω επιφάνειαν των επιστυλίων υπήρχε κιονόκρανον με πάχος ίσον προς το επιστύλιον. 9 Ἐπάνω δὲ ἀπὸ τὸ χάλκινον ὁμοίωμα ἐστηρίζετο ἐπιστύλιον (δοκός) καὶ εἰς τοὺς δύο στύλους· καὶ εἰς τὴν ἐπάνω ἐπιφάνειαν τοῦ ἐπιστυλίου (δοκοῦ) ὑπῆρχε κιονόκρανον, τὸ ὕψος τοῦ ὁποίου ἦταν ἴσον πρὸς τὸ πάχος τοῦ ἐπιστυλίου (δοκοῦ).
10 καὶ ἐποίησε τὴν θάλασσαν δέκα ἐν πήχει ἀπὸ τοῦ χείλους αὐτῆς ἕως τοῦ χείλους αὐτῆς, στρογγύλον κύκλῳ τὸ αὐτό· πέντε ἐν πήχει τὸ ὕψος αὐτῆς, καὶ συνηγμένοι τρεῖς καὶ τριάκοντα ἐν πήχει ἐκύκλουν αὐτήν. 10 Κατεσκεύασεν επίσης την χαλκίνην θάλασσαν. Η απόστασις του ενός χείλους από το άλλο, η διάμετρος δηλαδή της επιφανείας της θαλάσσης, ήτο δέκα πήχεις. Αυτή ήτο ολόγυρα στρογγυλή. Το ύψος της ήτο πέντε πήχεις, η δε περίμετρος, που περιέβαλλε το χείλος της, ήτο τριάκοντα τρεις πήχεις. 10 Ὁ Χιρὰμ κατεσκεύασεν ἐπίσης τὴν χαλκίνην χυτὴν θάλασσαν (μεγάλην δεξαμενήν). Ἡ ἀπόστασις ἀπὸ τὸ ἕνα χεῖλος της μέχρι τὸ ἄλλο, δηλαδὴ ἡ διάμετρος τῆς ἐπιφανείας της, ἦταν δέκα (ἑβραϊκοί) πήχεις (4,50 μέτρα). Ἡ θάλασσα ἦταν γύρω - γύρω στρογγυλή. Τὸ ὕψος της (ἢ τὸ βάθος της) ἦταν πέντε (ἑβραϊκοί) πήχεις (2,25 μέτρα). Ἡ περίμετρος τῆς κυκλικῆς ἐπιφανείας της ἦταν τριάντα τρεῖς (ἑβραϊκοί) πήχεις (14,85 μέτρα).
11 καὶ ὑποστηρίγματα ὑποκάτωθεν τοῦ χείλους αὐτῆς κυκλόθεν ἐκύκλουν αὐτήν, δέκα ἐν πήχει κυκλόθεν 11 Κατω από το χείλος και γύρω-γύρω περιέβαλλον την θάλασσαν αυτήν δέκα υποστηρίγματα απέχοντα το ένα από το άλλο ένα πήχυν. 11 Κάτω ἀπὸ τὰ χείλη της περιέβαλλαν τὴν χαλκίνην θάλασσαν δέκα ὑποστηρίγματα· κάθε ὑποστήριγμα ἀπεῖχεν ἀπὸ τὸ ἄλλο ἕνα (ἑβραϊκόν) πῆχυν (45 ἑκατοστὰ τοῦ μέτρου).
12 καὶ τὸ χεῖλος αὐτῆς ὡς ἔργον χείλους ποτηρίου, βλαστὸς κρίνου, καὶ τὸ πάχος αὐτοῦ παλαιστής. 12 Το χείλος της θαλάσσης ήτο ωσάν το χείλος του ποτηρίου, όπως ο βλαστός του κρίνου, το δε πάχος του χείλους αυτού ήτο μία παλάμη. 12 Τὰ χείλη της ἦσαν ὅπως τὰ χείλη τοῦ ποτηρίου, ὅμοια μὲ τὸν βλαστὸν τοῦ κρίνου, καὶ τὸ πάχος τοῦ χείλους τῆς ἦταν τόσον, ὅσον καὶ τὸ πάχος μιᾶς παλάμης (τὸ ἕνα τρίτον τῆς σπιθαμῆς, δηλαδὴ περὶ τὰ 8 ἑκατοστὰ τοῦ μέτρου).
13 καὶ δώδεκα βόες ὑποκάτω τῆς θαλάσσης, οἱ τρεῖς ἐπιβλέποντες βορρᾶν καὶ οἱ τρεῖς ἐπιβλέποντες θάλασσαν καὶ οἱ τρεῖς ἐπιβλέποντες νότον καὶ οἱ τρεῖς ἐπιβλέποντες ἀνατολήν, καὶ πάντα τὰ ὀπίσθια εἰς τὸν οἶκον, καὶ ἡ θάλασσα ἐπ᾿ αὐτῶν ἐπάνωθεν. 13 Κατω από την χαλκίνην αυτήν θάλασσαν υπήρχον δώδεκα ομοιώματα χαλκίνων βοών. Οι τρεις από αυτούς έστρεφον το πρόσωπόν των προς βορράν, οι άλλοι τρεις έβλεπαν προς την Μεσόγειον Θαλασσαν, δηλαδή προς δυσμάς, οι άλλοι τρεις προς νότον και οι άλλοι τρεις έβλεπαν προς ανατολάς. Τα πίσω μέρη των ήσαν εστραμμένα προς το κέντρον εντός της αυλής του ναού. Επάνω εις αυτούς εστηρίζετο η χαλκίνη θάλασσα. 13 Κάτω ἀπὸ τὴν χαλκίνην θάλασσαν ὑπῆρχαν δώδεκα χάλκινα ὁμοιώματα βοδιῶν, τὰ ὁποῖα ἦσαν στραμμένα πρὸς τὰ ἔξω. Τὰ τρία ἀπὸ τὰ χάλκινα αὐτὰ βόδια εἶχαν στραμμένα τὰ πρόσωπά των πρὸς βορρᾶν, τὰ ἄλλα τρία ἦσαν στραμμένα πρὸς δυσμάς, τὰ ἄλλα τρία ἦσαν στραμμένα πρὸς νότον καὶ τὰ ἄλλα τρία ἦσαν στραμμένα πρὸς ἀνατολάς· τὰ ὀπίσθια ὅλων τῶν βοδιῶν ἦσαν στραμμένα πρὸς τὰ ἔσω, πρὸς τὸ κέντρον τῆς χάλκινης θαλάσσης, ἡ δὲ χαλκίνη θάλασσα ἦταν καθισμένη ἐπάνω των.
14 καὶ ἐποίησε δέκα μεχωνὼθ χαλκᾶς· πέντε πήχεις μῆκος τῆς μεχωνὼθ τῆς μιᾶς, καὶ τέσσαρες πήχεις τὸ πλάτος αὐτῆς, καὶ ἓξ ἐν πήχει τὸ ὕψος αὐτῆς. 14 Κατεσκεύασεν επίσης δέκα κινητά χάλκινα πλυντήρια. Το μήκος κάθε τοιούτου δοχείου ήτο πέντε πήχεις, το πλάτος του τέσσαρες πήχεις και το ύψος του εξ πήχεις. 14 Ὁ Χιρὰμ κατεσκεύασεν ἐπίσης δέκα μεχωνώθ (ὑπόβαθροι, βάσεις) ἀπὸ χαλκόν. Τὸ μῆκος τοῦ ἑνὸς μεχωνὼθ ἦταν πέντε (ἑβραϊκοί) πήχεις (2,25 μέτρα), τὸ πλάτος τοῦ τέσσερις (ἑβραϊκοί) πήχεις (1,80 μέτρα) καὶ τὸ ὕψος του ἕξι (ἑβραϊκοί) πήχεις (1,50 μέτρα).
15 καὶ τοῦτο τὸ ἔργον τῶν μεχωνὼθ συγκλειστὸν αὐτοῖς, καὶ συγκλειστὸν ἀνὰ μέσον τῶν ἐξεχομένων. 15 Τα πλυντήρια δε αυτά είχαν την εξής κατασκευήν· Ησαν κλεισμένα υδατοστεγώς με παραπλεύρους πλάκας. Αι πλάκες αυταί ευρίσκοντο μέσα εις πλαίσια, που προεξείχον. 15 Τὰ ὑπόβαθρα (μεχωνώθ) αὐτὰ ἦσαν κατασκευασμένα ὡς ἑξῆς: Ἦσαν κλεισμένα ὑδατοστεγῶς μὲ παράπλευρες πλάκες (πλευρές). Οἱ πλάκες εὑρίσκοντο εἰς πλαίσια (σκελετούς), τὰ ὁποῖα προεξεῖχαν.
16 καὶ ἐπὶ τὰ συγκλείσματα αὐτῶν ἀνὰ μέσον τῶν ἐξεχομένων λέοντες καὶ βόες καὶ Χερουβίμ, καὶ ἐπὶ τῶν ἐξεχομένων οὕτως· καὶ ἐπάνωθεν καὶ ὑποκάτωθεν τῶν λεόντων καὶ τῶν βοῶν χῶραι, ἔργον καταβάσεως 16 Εις τας πλευράς μεταξύ των πλαισίων των προεξεχόντων ήσαν σκαλισμένοι λέοντες, βόες και Χερουβίμ. Αι ίδιαι παραστάσεις υπήρχον και εις τα προεξέχοντα πλαίσια. Επάνω και υποκάτω από τας παραστάσεις των λεόντων και των βοών υπήρχον ανάγλυφοι παραστάσεις, που προεξείχαν τόσον, ώστε να φαίνωνται ότι εκρέμαντο επάνω από τας παραστάσεις των λεόντων και των βοών. 16 Εἰς τὶς πλευρὲς αὐτές (τὶς πλάκες) μεταξύ τῶν πλαισίων (τῶν σκελετῶν), ποὺ προεξεῖχαν, ὑπῆρχαν σκαλισμένα λιοντάρια καὶ βόδια καὶ Χερουβίμ. Οἱ ἴδιες παραστάσεις ἦσαν σκαλισμένες καὶ εἰς τὰ πλαίσια, ποὺ προεξεῖχαν. Ἐπάνω καὶ κάτω ἀπὸ τὶς παραστάσεις μὲ λιοντάρια καὶ βόδια ὑπῆρχαν χῶροι, εἰς τοὺς ὁποίους ἦσαν ἀνάγλυφα στολίδια (παραστάσεις)· τὰ στολίσματα (ἢ σκαλίσματα) αὐτὰ προεξεῖχαν τόσον, ὥστε ἐφαίνοντο ὅτι ἐκρέμοντο (ὡς γιρλάντα) ἐπάνω καὶ κάτω ἀπὸ τὶς παραστάσεις τῶν λιονταριῶν, τῶν βοδιῶν καὶ τῶν Χερουβίμ.
17 καὶ τέσσαρες τροχοὶ χαλκοῖ τῇ μεχωνὼθ τῇ μιᾷ, καὶ τὰ προσέχοντα χαλκᾶ καὶ τέσσαρα μέρη αὐτῶν, ὠμίαι ὑποκάτω τῶν λουτήρων. 17 Εις κάθε δε τέτοιο δοχείον- λουτήρα υπήρχον τέσσαρες χάλκινοι τροχοί και οι άξονες αυτών, οι εξέχοντες, επίσης χαλκοί. Εις τα τέσσαρα προς τα έξω μέρη των τροχών υπήρχον υποστηρίγματα χάλκινα ομοιάζοντα με ώμον, που υπεβάσταζαν τους λουτήρας αυτούς. 17 Εἰς κάθε βάσιν (ὑπόβαθρον, μεχωνώθ) ὑπῆρχαν τέσσερις χάλκινοι τροχοί, τὰ δὲ τμήματα τῶν τροχῶν (ἄξονες, ἀκτῖνες, στεφάνια) ἦσαν ἐπίσης χάλκινα. Εἰς τὰ τέσσερα πρὸς τὰ ἔξω μέρη τῶν τροχῶν ὑπῆρχαν χάλκινα ὑποστηρίγματα, ποὺ ἔμοιαζαν μὲ ὦμον τὰ στηρίγματα ὑπεβάσταζαν τὶς βάσεις (μεχωνώθ) αὐτές.
18 καὶ χεῖρες ἐν τοῖς τροχοῖς ἐν τῇ μεχωνώθ, καὶ τὸ ὕψος τοῦ τροχοῦ τοῦ ἑνὸς πήχεος καὶ ἡμίσους. 18 Επάνω στους τροχούς του κάθε λουτήρος εστηρίζοντο χάλκινοι βραχίονες. Το ύψος εκάστου τροχού ήτο ένας και ήμισυς πήχυς. 18 Εἰς τοὺς τροχοὺς τῶν βάσεων (μεχωνώθ) ἐστηρίζοντο χάλκινοι βραχίονες. Τὸ ὕψος τοῦ κάθε τροχοῦ ἦταν ἐνάμισυς (ἑβραϊκός) πῆχυς (67,50 ἑκατοστὰ τοῦ μέτρου).
19 καὶ τὸ ἔργον τῶν τροχῶν ἔργον τροχῶν ἅρματος· αἱ χεῖρες αὐτῶν καὶ οἱ νῶτοι αὐτῶν καὶ ἡ πραγματεία αὐτῶν, τὰ πάντα χωνευτά. 19 Οι τροχοί αυτοί ήσαν κατεσκευασμένοι όπως οι τροχοί ενός άρματος· δηλαδή οι βραχίονές των, τα πλευρά και η όλη αυτών κατασκευή ήσαν χωνευτά. 19 Ἡ κατασκευὴ τῶν τροχῶν αὐτῶν ἦταν ὅμοια μὲ τὴν κατασκευὴν τῶν τροχῶν (πολεμικοῦ) ἅρματος. Δηλαδὴ οἱ βραχίονες καὶ τὰ πλευρά των καὶ γενικῶς ἡ ὅλη κατασκευή των (ἢ κατ' ἄλλην ἑρμηνείαν· οἱ ἄξονες, ὁ νάρθηκας, δηλαδὴ τὸ κέντρον τῆς ρόδας, τὸ ἐξωτερικὸν στεφάνι καὶ οἱ ἀκτίνες τῶν τροχῶν) ἦσαν ὅλα χωνευτά (χυτά).
20 αἱ τέσσαρες ὠμίαι ἐπὶ τῶν τεσσάρων γωνιῶν τῆς μεχωνὼθ τῆς μιᾶς, ἐκ τῆς μεχωνὼθ οἱ ὦμοι αὐτῆς. 20 Εις κάθε λουτήρα υπήρχον τέσσαρα υποστηρίγματα, ένα εις κάθε γωνίαν. Τα υποστηρίγματα αυτά ήσαν κολλημένα στον λουτήρα. 20 Εἰς τὶς τέσσερις γωνίες τοῦ κάθε ὑποβάθρου (μεχωνώθ) ὑπῆρχαν τέσσερα ὑποστηρίγματα (βραχίονες). Τὰ ὑποστηρίγματα αὐτὰ εἶχαν ὡς βάσιν τὸ μεχωνώθ (ἢ κατ' ἄλλην ἑρμηνείαν, ἦσαν κατασκευασμένα ἀπὸ τὸ ἴδιον ὑλικόν, ποὺ ἦταν κατασκευασμένον τὸ μεχωνώθ· κατ' ἄλλην δὲ ἑρμηνείαν, ἀποτελοῦσαν μίαν ὁλότητα, ἦσαν κολλημένα μὲ τὸ μεχωνώθ),
21 καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τῆς μεχωνὼθ ἥμισυ τοῦ πήχεος μέγεθος αὐτῆς στρογγύλον κύκλῳ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τῆς μεχωνώθ, καὶ ἀρχὴ χειρῶν αὐτῆς καὶ τὰ συγκλείσματα αὐτῆς, καὶ ἠνοίγετο ἐπὶ τὰς ἀρχὰς τῶν χειρῶν αὐτῆς. 21 Εις το άλλο μέρος του λουτήρος υπήρχε το σκέπασμα καθ' όλην την επιφάνειαν, σχήματος κυρτού με κυρτότητα ημίσεος πήχεως. Εις το επάνω μέρος του λουτήρος υπήρχον αι χειρολαβαί, εκεί όπου ήτο το μέρος, στο οποίον ήνοιγε και έκλειεν ο λουτήρ. Ηνοιγε δε και έκλειε με αυτάς τας χειρολαβάς. 21 Ἡ κορυφή (τὸ ἐπάνω μέρος) τοῦ ὑποβάθρου (μεχωνώθ) ἦταν εἰς ὅλην τὴν ἐπιφάνειαν κυρτή (λυγισμένη εἰς τὰ πλάγια). Ἡ κυρτότης αὐτὴ ἦταν μισός (ἑβραϊκός) πῆχυς (22 ἑκατοστὰ τοῦ μέτρου). Εἰς τὸ ἐπάνω μέρος τοῦ ὑποβάθρου (μεχωνώθ) ὑπῆρχαν χειρολαβὲς καὶ τεμάχια μετάλλων («συγκλείσματα»), ποὺ ἄνοιγαν καὶ ἔκλειναν τὸ μεχωνώθ. Τὸ μεχωνὼθ ἄνοιγε (διὰ νὰ χυθῇ τὸ νερόν) καὶ ἔκλειε πάλιν μὲ τὶς χειρολαβὲς αὐτές.
22 καὶ τὰ συγκλείσματα αὐτῆς Χερουβὶμ καὶ λέοντες καὶ φοίνικες ἑστῶτα, ἐχόμενον ἕκαστον κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ ἔσω καὶ τὰ κυκλόθεν. 22 Επάνω δε εις τα χάλκινα αυτά τεμάχια, τα δια το κλείσιμον και άνοιγμα του λουτήρος, είχον σκαλισθή Χερουβίμ, λέοντες, και φοίνικες όρθιοι. Η κάθε μία δε από τας παραστάσεις αυτάς κατείχε την θέσιν της εσωτερικώς και κύκλω. 22 Εἰς τὰ χάλκινα αὐτὰ τεμάχια εἶχαν σκαλισθῆ Χερουβὶμ καὶ λιοντάρια καὶ ὅρθια φοινικόδενδρα. Κάθε σκαλιστὴ παράστασις ἦταν ἀνάλογος τοῦ χώρου, τὸν ὁποῖον ἐκάλυπτε, καὶ ἀνάλογος τῶν ἄλλων διακοσμήσεων, ποὺ εὑρίσκοντο γύρω της.
23 κατ᾿ αὐτὴν ἐποίησε πάσας τὰς δέκα μεχωνώθ, τάξιν μίαν καὶ μέτρον ἐν πάσαις. 23 Κατά παρόμοιον τρόπον έκαμε όλους τους δέκα λουτήρας. Είχαν όλοι τας ιδίας διαστάσεις και την αυτήν μορφήν εξ ολοκλήρου. 23 Κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον ὁ Χιρὰμ κατεσκεύασε καὶ τὰ δέκα ὑπόβαθρα (μεχωνώθ). Ὅλα εἶχαν τὴν ἰδίαν κατασκευήν, σχῆμα καὶ μορφήν, τὶς ἴδιες διαστάσεις· ἦσαν ὅλα πανομοιότυπα.
24 καὶ ἐποίησε δέκα χυτροκαύλους χαλκοῦς, τεσσαράκοντα χοεῖς χωροῦντα τὸν ἕνα χυτρόκαυλον μετρήσει τεσσάρων πηχῶν· ὁ χυτρόκαυλος ὁ εἷς ἐπὶ τῆς μεχωνὼθ τῆς μιᾶς ταῖς δέκα μεχωνώθ. 24 Κατεσκεύασεν επίσης δέκα μεγάλας χαλκίνας χύτρας. Καθε χύτρα είχε μήκος τέσσαρας πήχεις και εχωρούσε σαράντα αττικούς χόας. Εις κάθε λουτήρα αντιστοιχούσε και μία από τας δέκα αυτάς χύτρας. 24 Κατόπιν ὁ Χιρὰμ κατεσκεύασε δέκα χάλκινες λεκάνες (σκάφες). Κάθε λεκάνη ἐχωροῦσε σαράντα ἀττικοὺς χόες (131,20 λίτρας) καὶ εἶχε διάμετρον τέσσερις (ἑβραϊκούς) πήχεις (1,80 μέτρα). Εἰς κάθε χάλκινον ὑπόβαθρον (μεχωνώθ) ἀπὸ τὰ δέκα ὑπῆρχε καὶ μία λεκάνη.
25 καὶ ἔθετο τὰς πέντε μεχωνὼθ ἀπὸ τῆς ὠμίας τοῦ οἴκου ἐκ δεξιῶν καὶ πέντε ἀπὸ τῆς ὠμίας τοῦ οἴκου ἐξ ἀριστερῶν· καὶ ἡ θάλασσα ἀπὸ τῆς ὠμίας τοῦ οἴκου ἐκ δεξιῶν κατ᾿ ἀνατολὰς ἀπὸ τοῦ κλίτους τοῦ νότου. 25 Διέταξε δε ο Σολομών και ετοποθέτησαν τους πέντε λουτήρας εις την δεξιάν πλευράν του ναού και τους άλλους πέντε εις την αριστεράν πλευράν του ναού, την δε χαλκίνην θάλασσαν ετοποθέτησαν προς τα δεξιά του ναού, μεταξύ ανατολής και νότου, ήτοι νοτιοανατολικώς. 25 Ἐτοποθέτησε δὲ τὰ πέντε χάλκινα ὑπόβαθρα (μεχωνώθ) εἰς τὴν δεξιὰν πλευρὰν τοῦ Ναοῦ καὶ τὰ ἄλλα πέντε εἰς τὴν ἀριστερὰν πλευρὰν τοῦ Ναοῦ. Ἡ δὲ χάλκινη θάλασσα ἐτοποθετήθη εἰς τὴν δεξιὰν πλευρὰν τοῦ Ναοῦ, εἰς τὴν ἀνατολὴν πρὸς νότον, δηλαδὴ νοτιοανατολικά. (κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν: Ἐτοποθέτησε τὰ πέντε μεχωνὼθ εἰς τὴν νοτίαν πλευρὰν τοῦ Ναοῦ καὶ τὰ ἄλλα πέντε εἰς τὴν βορείαν πλευράν. Τὴν χαλκίνην θάλασσαν ἐτοποθέτησεν εἰς τὴν νοτιοδυτικὴν γωνίαν).
26 καὶ ἐποίησε Χιρὰμ τοὺς λέβητας καὶ τὰς θερμάστρεις καὶ τὰς φιάλας, καὶ συνετέλεσε Χιρὰμ ποιῶν πάντα τὰ ἔργα, ἃ ἐποίησε τῷ βασιλεῖ Σαλωμὼν ἐν οἴκῳ Κυρίου, 26 Κατεσκεύασεν ακόμη ο Χιράμ τους λέβητας, τας θερμάστρας και τας φιάλας. Εφερεν εις πέρας όλα τα έργα του ναού, τα οποία του είχεν αναθέσει ο βασιλεύς Σολομών να κατασκευάση στον οίκον του Κυρίου. 26 Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω ὁ Χιρὰμ κατεσκεύασεν ἐπίσης τοὺς λέβητες, τὶς θερμάστρες καὶ τὶς φιάλες. Καὶ ἔτσι ὁ Χιρὰμ ἐτελείωσεν ὅλα τὰ ἔργα διὰ τὸν Ναόν, τὰ ὁποῖα τοῦ εἶχεν ἀναθέσει ὁ βασιλιᾶς Σολομὼν νὰ κατασκευάσῃ. Κατεσκεύασε δηλαδὴ τὰ ἀκόλουθα:
27 στύλους δύο καὶ τὰ στρεπτὰ τῶν στύλων ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τῶν στύλων δύο καὶ τὰ δίκτυα δύο τοῦ καλύπτειν ἀμφότερα τὰ στρεπτὰ τῶν γλυφῶν τὰ ὄντα ἐπὶ τῶν στύλων, 27 Κατεσκεύασε, δηλαδή, τους δύο στύλους και τα περί τας κεφαλάς των δύο αυτών στύλων περιστρεπτά καλλιτεχνήματα. Τα δύο δίκτυα, δια να σκεπάζουν τα ανάγλυφα ομοιώματα αλυσίδων με τας ελικοειδείς στροφάς που υπήρχον στους στύλους. 27 Τοὺς δύο στύλους (κίονες) καὶ τὰ ὁμοιώματα ἁλυσίδων μὲ τὶς ἐλικοειδεῖς στροφές, ποὺ ἦσαν εἰς τὸ ἐπάνω μέρος τῶν δύο κιόνων· καὶ τὰ δύο δικτυωτὰ τεχνουργήματα, διὰ νὰ σκεπάζουν τὰ ἀνάγλυφα ὁμοιώματα ἁλυσίδων μὲ τὶς ἐλικοειδεῖς στροφές, ποὺ ἦσαν εἰς τὴν κορυφὴν τῶν δύο κιόνων.
28 τὰς ροὰς τετρακοσίας ἀμφοτέροις τοῖς δικτύοις, δύο στίχοι ροῶν τῷ δικτύῳ τῷ ἑνὶ περικαλύπτειν ἀμφότερα τὰ ὄντα τὰ στρεπτὰ τῆς μεχωνὼθ ἐπ᾿ ἀμφοτέροις τοῖς στύλοις, 28 Κατεσκεύασε τετρακόσια ομοιώματα καρπών ροδιάς, που υπήρχον εις τα δύο δικτυωτά ανάγλυφα. Δυο σειραί από καρπούς ροδιάς υπήρχον στο κάθε δικτυωτόν. Αυτά εχρησίμευαν, δια να σκεπάζουν τας δύο αναγλύφους ελικοειδείς στροφάς των κιονοκράνων. 28 Καὶ τὰ τετρακόσια χάλκινα ὁμοιώματα καρπῶν ροδιᾶς διὰ τὰ δύο δικτυωτὰ ἀνάγλυφα· εἰς κάθε δικτυωτὸν ἀνάγλυφον ὑπῆρχαν δύο σειρὲς (ὁμοιωμάτων) χαλκίνων καρπῶν ροδιᾶς, διὰ νὰ σκεπάζουν τὶς ἀνάγλυφες ἐλικοειδεῖς στροφὲς τῶν δύο κιονοκράνων, οἱ ὁποῖες ὑπῆρχαν εἰς τὴν κεφαλὴν τῶν δύο κιόνων.
29 καὶ τὰ μεχωνὼθ δέκα καὶ τοὺς χυτροκαύλους δέκα ἐπὶ τῶν μεχωνὼθ 29 Ετσι κατεσκεύασε τους δέκα λουτήρας και τας δέκα χύτρας, αι οποίαι θα ήσαν επάνω στους λουτήρας. 29 Κατεσκεύασεν ἐπίσης καὶ τὰ δέκα ὑπόβαθρα (μεχωνώθ) καὶ τὶς δέκα χάλκινες λεκάνες, ποὺ ὑπῆρχαν ἐπάνω εἰς τὰ ὑπόβαθρα (μεχωνώθ).
30 καὶ τὴν θάλασσαν μίαν καὶ τοὺς βόας δώδεκα ὑποκάτω τῆς θαλάσσης 30 Κατεσκεύασε μίαν θάλασσαν και υποκάτω από αυτήν τα δώδεκα χάλκινα ομοιώματα βοδιών. 30 Καὶ μίαν χαλκίνην θάλασσαν (μεγάλην δεξαμενήν) καὶ τὰ δώδεκα χυτὰ χάλκινα βόδια κάτω ἀπὸ αὐτήν.
31 καὶ τοὺς λέβητας καὶ τὰς θερμάστρεις καὶ τὰς φιάλας καὶ πάντα τὰ σκεύη, ἃ ἐποίησε Χιρὰμ τῷ βασιλεῖ Σαλωμὼν τῷ οἴκῳ Κυρίου· καὶ οἱ στῦλοι τεσσαράκοντα καὶ ὀκτὼ τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ τοῦ οἴκου Κυρίου. πάντα τὰ ἔργα τοῦ βασιλέως, ἃ ἐποίησε Χιράμ, χαλκᾶ ἄρδην· 31 Κατεσκεύασε τους λέβητας, τας θερμάστρας, τας φιάλας και όλα τα άλλα ιερά σκεύη, τα οποία ο Χιράμ κατ' εντολήν του βασιλέως Σολομώντος ανέλαβε να κατασκευάση δια τον ναόν του Κυρίου. Οι στύλοι, που κατεσκευάσθησαν στον οίκον του βασιλέως και εις τον ναόν του Κυρίου, ήσαν τεσσαράκοντα οκτώ. Ολα δε αυτά ήσαν εξ ολοκλήρου από χαλκόν. 31 Καὶ τοὺς λέβητες καὶ τὶς θερμάστρες καὶ τὶς φιάλες καὶ γενικῶς ὅλα τὰ ἄλλα ἱερὰ σκεύη. Αὐτὰ τὰ κατεσκεύασεν ὁ Χιρὰμ κατ' ἐντολὴν τοῦ βασιλιᾶ Σολομῶντος διὰ τὸν Ναὸν τοῦ Κυρίου· οἱ κίονες, ποὺ κατεσκευάσθησαν εἰς τὸ βασιλικὸν ἀνάκτορον καὶ εἰς τὸν Ναὸν τοῦ Κυρίου, ἦσαν σαράντα ὀκτώ. Ὅλα αὐτὰ ἦσαν κατασκευασμένα ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ χαλκόν.
32 οὐκ ἦν σταθμὸς τοῦ χαλκοῦ, οὗ ἐποίησε πάντα τὰ ἔργα ταῦτα, ἐκ πλήθους σφόδρα· οὐκ ἦν τέρμα τῶν σταθμῶν τοῦ χαλκοῦ. 32 Δεν ήτο δυνατόν δε να υπολογισθή ο χαλκός, ο οποίος εχρησιμοποιήθη δι' όλα αυτά τα έργα, επειδή ήτο πάρα πολύς. Ο χαλκός αυτός ήτο ανυπολόγιστος. 32 Ὁ χαλκός, μὲ τὸν ὁποῖον ὁ Χιρὰμ κατεσκεύασεν ὅλα αὐτὰ τὰ ἔργα, δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ ὑπολογισθῇ καὶ νὰ ζυγισθῆ· ἡ ποσότης τοῦ χαλκοῦ, ποὺ ἐχρησιμοποιήθη, ἦταν πολὺ μεγάλη, ἀνυπολόγιστη.
33 ἐν τῷ περιοίκῳ τοῦ ᾿Ιορδάνου ἐχώνευσεν αὐτὰ ἐν τῷ πάχει τῆς γῆς ἀνὰ μέσον Σοκχὼθ καὶ ἀνὰ μέσον Σειρά. 33 Το χυτήριον δέ, όπου κατεσκεύασαν όλα αυτά τα χάλκινα είδη, ευρίσκετο εις την περιοχήν του Ιορδάνου εις κάποιον αργιλλώδη τόπον μεταξύ Σοκχώθ και Σειρά. 33 Ὅλα αὐτὰ τὰ χάλκινα ἀντικείμενα τὰ ἔχυσεν εἰς τὴν πεδινὴν περιοχὴν τοῦ Ἰορδάνου, εὶς τόπον μὲ ἔδαφος ἀργιλλῶδες, ὁ ὁποῖος εὑρίσκετο μεταξὺ Σοκχὼθ καὶ Σειρά.
34 καὶ ἔδωκεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμὼν τὰ σκεύη, ἃ ἐποίησεν, ἐν οἴκῳ Κυρίου, τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν καὶ τὴν τράπεζαν, ἐφ᾿ ἧς οἱ ἄρτοι τῆς προσφορᾶς, χρυσῆν, 34 Εδωσεν εντολήν ο βασιλεύς Σολομών να κατασκευασθούν επίσης και τα άλλα ιερά χρυσά σκεύη, τα οποία ο ίδιος ο Χιράμ κατεσκεύασε δια τον οίκον του Κυρίου. Δηλαδή το χρυσούν θυσιαστήριον του θυμιάματος, η χρυσή τράπεζα, επάνω εις την οποίαν ετοποθετούντο οι άρτοι της προθέσεως. 34 Ὁ βασιλιᾶς Σολομὼν διέταξεν ἐπίσης νὰ κατασκευασθοῦν καὶ ὅλα τὰ ἄλλα ἱερὰ χρυσὰ σκεύη διὰ τὸν Ναὸν τοῦ Κυρίου: Δηλαδὴ τὸ χρυσοῦν θυσιαστήριον τῶν θυμιαμάτων, ἡ χρυσὴ τράπεζα, εἰς τὴν ὁποίαν εὐρίσκοντο οἱ ἄρτοι τῆς προθέσεως.
35 καὶ τὰς λυχνίας πέντε ἐξ ἀριστερῶν καὶ πέντε ἐκ δεξιῶν κατὰ πρόσωπον τοῦ δαβίρ, χρυσᾶς συγκλειομένας, καὶ τὰ λαμπάδια καὶ τοὺς λύχνους καὶ τὰς ἐπαρυστρίδας χρυσᾶς 35 Αι χρυσαί λυχνίαι πέντε εξ αριστερών και πέντε εκ δεξιών εντός του χώρου των Αγίων εμπρός εις τα Αγια των Αγίων. Αι λυχνίαι αυταί ήσαν κατασκευασμέναι από καθαρόν χρυσόν μαζή με τα λαμπάδια και τους λύχνους και τα χρυσά λαδικά. 35 Ἐπίσης οἱ ἑπτάφωτες χρυσὲς λυχνίες, πέντε εἰς τὰ ἀριστερὰ καὶ πέντε εἰς τὰ δεξιά, μέσα εἰς τὰ Ἅγια (τὸν κυρίως Ναὸν) καὶ ἀπέναντι τῶν Ἁγίων τῶν Ἁγίων. Οἱ λυχνίες αὐτὲς ἦσαν κατασκευασμένες ἀπὸ καθαρὸν χρυσάφι. Ἀκόμη τὰ λαμπάδια (μικρὲς λάμπες ἢ κανδήλια) καὶ οἱ λύχνοι καὶ τὰ χρυσᾶ λαδικά (μὲ τὰ ὁποῖα ἔχυναν τὸ λάδι).
36 καὶ τὰ πρόθυρα καὶ οἱ ἧλοι καὶ αἱ φιάλαι καὶ τὰ τρυβλία καὶ αἱ θυΐσκαι χρυσαῖ, σύγκλειστα, καὶ τὰ θυρώματα τῶν θυρῶν τοῦ οἴκου τοῦ ἐσωτάτου, ἁγίου τῶν ἁγίων, καὶ τὰς θύρας τοῦ ναοῦ χρυσᾶς. 36 Επίσης αι θύραι, τα καρφιά, αι φιάλαι, τα πινάκια, τα χρυσά θυαιατήρια, ήσαν κατασκευασμένα από καθαρόν χρυσίον. Τα θυρόφυλλα της θύρας του εσωτάτου μέρους του ναού, δηλαδή του Αδύτου, όπως και αι θύραι του ναού, ήτοι των Αγίων, και αυτά ήσαν χρυσά. 36 Ἐπίσης οἱ θύρες καὶ τὰ καρφιά (τὸ Ἑβραϊκὸν ἔχει «λυχνοψαλλίδα») καὶ οἱ φιάλες καὶ τὰ πινάκια (οἱ κοῦπες ἢ κρατῆρες) καὶ τὰ χρυσᾶ θυμιατήρια, ὅλα ἀπὸ καθαρὸν χρυσάφι· καὶ τὰ θυρόφυλλα τῆς θύρας τοῦ ἐσωτάτου μέρους τοῦ Ναοῦ, δηλαδὴ τῶν Ἁγίων τῶν Ἁγίων, καὶ οἱ θυρες τοῦ κυρίως Ναοῦ (τῶν Ἁγίων)· ὅλα αὐτὰ ἦσαν χρυσά.
37 καὶ ἀνεπληρώθη πᾶν τὸ ἔργον, ὃ ἐποίησε Σαλωμὼν οἴκου Κυρίου, καὶ εἰσήνεγκε Σαλωμὼν τὰ ἅγια Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ ἅγια Σαλωμών, τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ σκεύη, ἔδωκεν εἰς τοὺς θησαυροὺς οἴκου Κυρίου. 37 Ετσι δε ωλοκληρώθη όλον το έργον, το οποίον έκαμεν ο Σολομών, δηλαδή ο οίκος του Κυρίου. Κατόπιν ο Σολομών έφερε και έθεσεν στον ναόν του Κυρίου όλα τα αφιερώματα του πατρός του Δαυίδ και κάθε τι, που αυτός ο ίδιος ο Σολομών είχεν αφιερώσει εις άργυρον, χρυσόν και σκεύη. Ολα αυτά τα αφιέρωσεν στο θησαυροφυλάκιον του ναού του Κυρίου. 37 Ἔτσι ὠλοκληρώθησαν ὅλες οἱ ἐργασίες, τὶς ὁποῖες ὁ Σολομὼν διέταξε νὰ γίνουν διὰ τὸν Ναὸν τοῦ Κυρίου. Κατόπιν ὁ Σολομὼν ἔφερε καὶ ἔβαλεν εἰς τὸν Ναὸν τοῦ Κυρίου ὅλα, ὅσα εἶχεν ἀφιερώσει εἰς τὸν Θεὸν ὁ Δαβίδ, ὁ πατέρας του, καὶ ὅλα, ὅσα εἶχεν ἀφιερώσει ὁ ἴδιος ὁ Σολομών, τὸ ἀσῆμι, τὸ χρυσάφι καὶ τὰ σκεύη. Ὅλα αὐτὰ τὰ κατέθεσεν εἰς τὸ ἱερὸν θησαυροφυλάκιον τοῦ Ναοῦ τοῦ Κυρίου.
38 Καὶ τὸν οἶκον ἑαυτῷ ᾠκοδόμησε Σαλωμὼν τρισκαίδεκα ἔτεσι. 38 Ο Σολομών ανοικοδόμησε και δια τον εαυτόν του ανάκτορον εις χρονικόν διάστημα δέκα τριών ετών. 38 Ὁ Σολομὼν ἔκτισε καὶ ἀνάκτορον διὰ τὸν ἑαυτόν του εἰς διάστημα δεκατριῶν ἐτῶν.
39 καὶ ᾠκοδόμησε τὸν οἶκον δρυμῷ τοῦ Λιβάνου· ἑκατὸν πήχεις μῆκος αὐτοῦ, καὶ πεντήκοντα πήχεις πλάτος αὐτοῦ, καὶ τριάκοντα πηχῶν ὕψος αὐτοῦ· καὶ τριῶν στίχων στύλων κεδρίνων, καὶ ὠμίαι κέδριναι τοῖς στύλοις. 39 Ανοικοδόμησεν επίσης και άλλον οίκον, ο οποίος ως εκ των πολλών κέδρων, που εχρησιμοποιήθησαν, υπενθύμιζε το δάσος του Λιβάνου. Το οικοδόμημα αυτό είχε μήκος εκατόν εβραϊκούς πήχεις, πλάτος πεντήκοντα πήχεις και ύψος τριάκοντα πήχεις. Εις το οικοδόμημα αυτό υπήρχον τρεις σειραί από κεδρίνους στύλους, επάνω δε στους στύλους αυτούς υπήρχον δοκάρια κέδρινα. 39 Ἔκτισεν ἐπίσης καὶ τὸν οἶκον, ποὺ ὑπενθύμιζε τὸ δάσος τοῦ Λιβάνου. Τὸ κτίσμα αὐτὸ εἶχε μῆκος ἑκατόν (ἑβραϊκούς) πήχεις (45 μέτρα) καὶ πλάτος πενῆντα (ἑβραϊκούς) πήχεις (22,50 μέτρα) καὶ ὕψος τριάντα (ἑβραϊκούς) πήχεις (13,50 μέτρα). Εἰς τὸ οἰκοδόμημα αὐτὸ ὑπῆρχαν τρεῖς σειρὲς στύλων ἀπὸ κέδρον (ἢ κατ’ ἄλλην ἑρμηνείαν τὸ οἰκοδόμημα ἐστηρίζετο ἐπάνω εἰς στύλους ἀπὸ κέδρον), ἐπάνω δὲ εἰς τοὺς στύλους αὐτοὺς ὑπῆρχαν κέδρινα δοκάρια.
40 καὶ ἐφάτνωσε τὸν οἶκον ἄνωθεν ἐπὶ τῶν πλευρῶν τῶν στύλων, καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν στύλων τεσσαράκοντα καὶ πέντε ὁ στίχος· 40 Εστέγασε δε τον οίκον με σκεπήν από ξύλα κέδρου επάνω από τους στύλους. Ο δε αριθμός των στύλων ήτο εν συνόλω σαράντα πέντε τακτοποιημένων εις τρεις σειράς. 40 Καὶ κατεσκεύασε τὴν ὀροφὴν τοῦ οἴκου μὲ φατνώματα, χρησιμοποιῶν ξύλον κέδρου καθ' ὄλον τὸν χῶρον, ποὺ εὑρίσκετο μεταξὺ τῶν δοκῶν· οἱ κέδρινοι αὐτοὶ στῦλοι ἦσαν σαράντα πέντε, διατεταγμένοι εἰς τρεῖς σειρές, μὲ δεκαπέντε στύλους εἰς κάθε σειράν.
41 καὶ μέλαθρα τρία καὶ χώρα ἐπὶ χώραν τρισσῶς· 41 Υπήρχον δε τρεις όροφοι, οι οποίοι διαιρούσαν έτσι το οικοδόμημα από την μίαν πλευράν έως εις την άλλην εις τρία επάλληλα τμήματα. 41 Ὑπῆρχαν ἐπίσης τρεῖς σειρὲς δωματίων, τρεῖς ὄροφοι. Οἱ ὄροφοι αὐτοὶ ἐχώριζαν τὸ οἰκοδόμημα τοῦτο ἀπὸ τὴν μίαν πλευρὰν ἕως τὴν ἄλλην εἰς τρία τμήματα.
42 καὶ πάντα τὰ θυρώματα καὶ αἱ χῶραι τετράγωνοι μεμελαθρωμέναι καὶ ἀπὸ τοῦ θυρώματος ἐπὶ θύραν τρισσῶς. 42 Ολαι αι θύραι και οι παραστάται αυτών ήσαν κατασκευασμένα από τετραγώνους σανίδας, θύραι και παράθυρα του οικοδομήματος εξετείνοντο εις τρεις σειράς. 42 Ὅλες οἱ θύρες καὶ οἱ ὀρθοστάται (παραστάται) ἦσαν κατασκευασμένα ἀπὸ τετράγωνα σανίδια. Θύρες καὶ παραθύρα ἦσαν τὸ ἕνα ἀπέναντι τοῦ ἄλλου εἰς τρεῖς σειρές.
43 καὶ τὸ αἰλὰμ τῶν στύλων πεντήκοντα μῆκος καὶ πεντήκοντα ἐν πλάτει, ἐζυγωμένα, αἰλὰμ ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν, καὶ στῦλοι καὶ πάχος ἐπὶ πρόσωπον αὐτῆς τοῖς αἰλαμμίμ. 43 Μια δε άλλη στοά μήκους πεντήκοντα πήχεων και πλάτους πεντήκοντα επίσης πήχεων υπήρχε με στύλους συμμετρικώς τοποθετημένους. Εμπρός από αυτήν υπήρχεν άλλη επίσης στοά με στύλους. Εμπρός δε εις αυτήν την στοάν υπήρχεν υψωμένον έδαφος με κλίμακα δια τας άλλας στοάς. 43 Ἡ ἄλλη Αἴθουσα τῶν Στύλων εἶχε μῆκος πενῆντα (ἑβραϊκούς) πήχεις (22,50 μέτρα) καὶ πλάτος πενῆντα (ἑβραϊκούς) πήχεις (22,50 μέτρα) καὶ ἦταν κτισμένη συμμετρικὰ καὶ ἄριστα συναρμολογημένη (ἢ κατ' ἄλλην ἑρμηνείαν· ἦταν καλὰ στεγασμένη). Ἐμπρὸς εἰς τὴν Στοὰν αὐτὴν ὑπῆρχεν ἄλλη Στοὰ (ἕνα εἶδος μικροῦ νάρθηκος). Ἐμπρὸς δὲ εἰς αὐτὴν τὴν ἄλλην Στοὰν (τὸν μικρὸν νάρθηκα), ποὺ εἶχε τοὺς ἰδικούς της στύλους, ὑπῆρχεν ἔδαφος ὑψωμένον μαζὶ μὲ κοινὴν κλίμακα δι' ὅλες τὶς Στοές.
44 καὶ τὸ αἰλὰμ τῶν θρόνων, οὗ κρινεῖ ἐκεῖ, αἰλὰμ τοῦ κριτηρίου. 44 Ακόμη δε υπήρχε και η στοά των θρόνων, εκεί όπου εδίκαζεν ο βασιλεύς· η στοά δηλαδή του δικαστηρίου. 44 Ἐκτὸς αὐτῶν ὑπῆρχε καὶ ἡ Στοὰ τῶν θρόνων, ποὺ ὠνομάζετο καὶ Στοὰ τοῦ Δικαστηρίου (ἢ τῆς Κρίσεως), ὅπου ὁ Σολομὼν ἐδίκαζε τὶς διάφορες ὑποθέσεις.
45 καὶ ὁ οἶκος αὐτῶν, ἐν ᾧ καθήσεται ἐκεῖ, αὐλὴ μία ἐξελισσομένη τούτοις κατὰ τὸ ἔργον τοῦτο· καὶ οἶκον τῇ θυγατρὶ Φαραώ, ἣν ἔλαβε Σαλωμών, κατὰ τὸ αἰλὰμ τοῦτο. 45 Επί πλέον υπήρχε και ο οίκος, στον οποίον παρέμενεν ο βασιλεύς μαζή με τους αυλικούς του. Ο οίκος αυτός ήτο κτισμένος εις μίαν αυλήν με στοάς κατά παρόμοιον τρόπον κατασκευασμένος. Κατεσκεύασεν επίσης ο Σολομών δια την θυγατέρα του Φαραώ, την οποίαν είχε λάβει ως σύζυγόν του, όμοιον με την στοάν αυτήν οίκον. 45 Ἀκόμη ὑπῆρχε καὶ ἡ ἰδιαιτέρα κατοικία τοῦ βασιλιᾶ (μὲ τοὺς αὐλικούς του). Ὁ χῶρος αὐτὸς εὑρίσκετο εἰς μίαν αὐλὴν μὲ στοὲς καὶ ἦταν κατασκευασμένος μὲ τὴν ἰδίαν ἀρχιτεκτονικήν, ποὺ ἦσαν κατασκευασμένες οἱ ἄλλες στοές. Ὁ Σολομὼν κατεσκεύασεν ἐπίσης οἶκον (ἀνάκτορον) διὰ τὴν θυγατέρα τοῦ Φαραώ, τὴν ὁποίαν (ὁ Σολομών) ἐνυμφεύθη ὡς σύζυγον· ὁ οἶκος αὐτὸς ἦταν ὅμοιος μὲ τὴν Στοὰν αὐτήν.
46 πάντα ταῦτα ἐκ λίθων τιμίων κεκολαμμένα ἐκ διαστήματος ἔσωθεν καὶ ἐκ τοῦ θεμελίου ἕως τῶν γεισῶν καὶ ἔξωθεν εἰς τὴν αὐλὴν τὴν μεγάλην 46 Ολα δε αυτά τα οικοδομήματα είχαν κατασκευασθή από ωραίους λίθους, οι οποίοι εκόπησαν και εσκαλίσθησαν κανονικά και είχαν τοποθετηθή από το θεμέλιον έως στους γείσους της οροφής, στο εσωτερικόν των οικοδομημάτων και εις την μεγάλην εξωτερικήν αυλήν. 46 Ὅλα αὐτὰ τὰ οἰκοδομήματα ἦσαν κατασκευασμένα ἀπὸ ὡραιοτάτους λίθους, οἱ ὁποῖοι εἶχαν κοπῇ καὶ πελεκηθῆ κανονικώτατα· οἱ λίθοι αὐτοὶ ἦσαν τέτοιοι ἀπὸ τὰ θεμέλια μέχρι τὰ γεῖσα τῆς ὀροφῆς (μέχρι τὶς κορνίζες). Ἦσαν ὡραιότατοι καὶ κανονικώτατοι, εἴτε εὐρίσκοντο εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῶν οἰκοδομημάτων εἴτε ἔξω, εἰς τὴν μεγάλην αὐλήν.
47 τὴν τεθεμελιωμένην ἐν τιμίοις λίθοις μεγάλοις, λίθοις δεκαπήχεσι καὶ τοῖς ὀκταπήχεσι, 47 Αυτή δε η αυλή είχε θεμελιωθή με ωραίους μεγάλους λίθους μήκους δέκα η οκτώ πήχεων. 47 Ἡ αὐλὴ αὐτὴ εἶχεν εἰς τὰ θεμέλια της λίθους ὡραίους, μεγάλους, ποὺ ἄλλοι εἶχαν μῆκος δέκα (ἑβραϊκούς) πήχεις (4,50 μέτρα) καὶ ἄλλοι ὀκτὼ (ἑβραϊκούς) πήχεις (3,60 μέτρα).
48 καὶ ἐπάνωθεν τιμίοις κατὰ τὸ μέτρον ἀπελεκήτων καὶ κέδροις. 48 Επάνω δε από αυτούς υπήρχον προσηρμοσμένοι άλλοι ωραιότατοι λίθοι, σύμφωνα με το μέτρον των απελεκήτων λίθων, και ξύλα από κέδρους. 48 Ἐπάνω ἀπὸ αὐτοὺς ὑπῆρχαν ἄλλοι ὡραιότατοι λίθοι, κομμένοι κανονικώτατα, καὶ ξύλα ἀπὸ κέδρους.
49 τῆς αὐλῆς τῆς μεγάλης κύκλῳ τρεῖς στίχοι ἀπελεκήτων καὶ στίχος κεκολαμμένης κέδρου. καὶ συνετέλεσε Σαλωμὼν ὅλον τὸν οἶκον αὐτοῦ. 49 Αυτήν δε την αυλήν την περιέβαλλον κύκλω τρεις σειραί από μεγάλους απελέκητους λίθους και μία σειρά δοκάρια από κέδρα καλοκομμένα. Ετσι δε ο Σολομών έφερεν εις πέρας όλον το ανάκτορόν του. 49 Ἡ δὲ μεγάλη αὐλὴ εἶχε γύρω - γύρω τρεῖς σειρὲς μεγάλων (πελωρίων) λίθων κομμένων καὶ μίαν σειρὰν καλοκομμένων δοκαριῶν ἀπὸ κέδρον. Ἔτσι ὠλοκλήρωσεν ὁ Σολομὼν καὶ ὅλον τὸ ἀνάκτορόν του