Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024
Ανατ: 06:12
Δύση: 20:33
Σελ. 12 ημ.
141-225
16ος χρόνος, 5938η ημέρα
Έκδοση: 4η
Χριστὸς Ἀνέστη!

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 (Ϛ)


 
 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 Καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ τεσσαρακοστῷ καὶ τετρακοσιοστῷ ἔτει τῆς ἐξόδου υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐξ Αἰγύπτου, τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ ἐν μηνὶ τῷ δευτέρῳ βασιλεύοντος τοῦ βασιλέως Σαλωμὼν ἐπὶ τὸν ᾿Ισραήλ, (Κεφ. Ε´31) καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς ἵνα αἴρωσι λίθους μεγάλους τιμίους εἰς τὸν θεμέλιον τοῦ οἴκου, καὶ λίθους ἀπελεκήτους. (Κεφ. Ε´32) καὶ ἐπελέκησαν οἱ υἱοὶ Σαλωμὼν καὶ οἱ υἱοὶ Χιρὰμ καὶ ἔβαλαν αὐτούς. ἐν τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ ἐθεμελίωσε τὸν οἶκον Κυρίου ἐν μηνὶ Νισώ, καὶ τῷ δευτέρῳ μηνὶ ἐν ἑνδεκάτῳ ἐνιαυτῷ, ἐν μηνὶ Βαὰλ (οὗτος ὁ μὴν ὁ ὄγδοος) συνετελέσθη ὁ οἶκος εἰς πάντα λόγον αὐτοῦ καὶ εἰς πᾶσαν διάταξιν αὐτοῦ. 1 Κατά το τετρακοσιοστόν τεσσαρακοστόν έτος από της εξόδου των Ισραηλιτών εκ της Αιγύπτου και κατά τον δεύτερον μήνα του τετάρτου έτους, που εβασίλευεν ο Σολομών στον ισραηλιτικόν λαόν, ο βασιλεύς Σολομών διέταξε και μετέφεραν τους μεγάλους και ωραίους λίθους δια τα θεμέλια του ναού. Αυτοί δε οι λίθοι ήσαν απελέκητοι. Αυτούς τους λίθους είχον κόψει προηγουμένως οι δούλοι του Σολομώντος και οι δούλοι του Χιράμ από το όρος και κατόπιν, αφού τους επελέκησαν, τους έθεσαν ως θεμέλιον του ναού. Κατά δε το τέταρτον έτος και τον μήνα Νισώ, τον δεύτερον αυτόν μήνα, εθεμελίωσεν ο Σολομών τον ναόν του Κυρίου. Κατά δε το ενδέκατον έτος, τον μήνα Βαάλ (αυτός είναι ο όγδοος μην) απεπερατώθη ο ναός του Θεού καθ' όλην την αρχιτεκτονικήν αυτού και την άλλην τάξιν. 1 Κατὰ τὸ τετρακοσιοστὸν τεσσαρακοστὸν (440όν) ἔτος ἀπὸ τότε ποὺ ὁ Ἰσραηλιτικὸς λαὸς ἔφυγεν ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον, κατὰ τὸν δεύτερον μῆνα τοῦ τετάρτου (4ου) ἔτους τῆς βασιλείας τοῦ βασιλιᾶ Σολομῶντος ἐπὶ τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ ὁ βασιλιᾶς ἔδωκεν ἐντολὴν νὰ κόψουν καὶ νὰ μεταφέρουν λίθους μεγάλους, πολυτίμους καὶ ὡραίους διὰ τὴν θεμελίωσιν τοῦ Ναοῦ. Οἱ λίθοι αὐτοὶ ἦσαν ἀπελέκητοι. Τοὺς λίθους αὐτοὺς ἔκοψαν καὶ ἐπελέκησαν οἱ δοῦλοι (οἰκοδόμοι) τοῦ Σολομῶντος καὶ οἱ δοῦλοι (οἰκοδόμοι) τοῦ Χιρὰμ καὶ τοὺς ἔβαλαν ὡς θεμέλιον τοῦ Ναοῦ. Κατὰ τὸ τέταρτον (4ον) ἔτος, τὸν δεύτερον μῆνα, τὸν Νισῶ, τῆς βασιλείας τοῦ ὁ Σολομὼν ἐθεμελίωσε τὸν Ναὸν τοῦ Κυρίου. Καὶ κατὰ τὸ ἑνδέκατον (11 ὃν) ἔτος, τὸν μῆνα Βαὰλ (αὐτὸς εἶναι ὁ ὄγδοος μῆνας) ὠλοκληρώθη ἐντελῶς ὁ Ναὸς τοῦ Θεοῦ εἰς ὅλα τὰ μέρη του καὶ σύμφωνα μὲ τὸ ὅλον ἀρχιτεκτονικὸν σχέδιον.
2 καὶ ὁ οἶκος, ὃν ᾠκοδόμησεν ὁ βασιλεὺς τῷ Κυρίῳ, τεσσαράκοντα ἐν πήχει μῆκος αὐτοῦ καὶ εἴκοσιν ἐν πήχει πλάτος αὐτοῦ καὶ πέντε καὶ εἴκοσιν ἐν πήχει τὸ ὕψος αὐτοῦ. 2 Ο οίκος αυτός του Κυρίου, τον οποίον ανοικοδόμησεν ο βασιλεύς Σολομών προς τιμήν του Κυρίου, είχε μήκος μεν τεσσαράκοντα εβραϊκούς πήχεις, πλάτος είκοσι πήχεις και οψος είκοσι πέντε πήχεις. 2 Ὁ Ναός, τὸν ὁποῖον ἔκτισεν ὁ βασιλιᾶς εἰς τὸ ὄνομα καὶ πρὸς δόξαν τοῦ Κυρίου, εἶχε μῆκος σαράντα (ἑβραϊκούς) πήχεις (18 μέτρα) καὶ πλάτος εἴκοσι (ἑβραϊκούς) πήχεις (9 μέτρα) καὶ ὕψος εἴκοσι πέντε (ἑβραϊκοὺς) πήχεις (11,5 μέτρα).
3 καὶ τὸ αἰλὰμ κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ, εἴκοσιν ἐν πήχει μῆκος αὐτοῦ εἰς τὸ πλάτος τοῦ οἴκου καὶ δέκα ἐν πήχει τὸ πλάτος αὐτοῦ κατὰ πρόσωπον τοῦ οἴκου. καὶ ᾠκοδόμησε τὸν οἶκον καὶ συνετέλεσεν αὐτόν. 3 Εμπρός στον ναόν υπήρχεν η στοα. Το μήκος της προσόψεώς της ήτο τόσοι, πήχεις, όσον ήτο το πλάτος του ναού, δηλαδή είκοσι πήχεις. Το δε βάθος της στοάς, που έφθανε μέχρι του ναού, ήτο δέκα πήχεις. Ετσι ανοικοδόμησε και έφερεν εις πέρας ο Σολομών τον ναόν τούτον του Κυρίου. 3 Καὶ ἡ πρόσοψις τοῦ προνάου, ποὺ ἦταν ἐμπρὸς ἀπὸ τὸν Ναόν, εἶχε πλάτος (μῆκος) εἴκοσι (ἑβραϊκούς) πήχεις (9 μέτρα), ὅσον ἦταν καὶ τὸ πλάτος τοῦ ἰδίου τοῦ Ναοῦ. Τὸ δὲ βάθος τοῦ προνάου αὐτοῦ, ὁ ὁποῖος ἔφθανε μέχρι τὸν Ναόν, ἦταν δέκα (ἑβραϊκούς) πήχεις (4,5 μέτρα). Ὁ Σολομὼν ἔκτισε τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου καὶ τὸν ὠλοκλήρωσε.
4 καὶ ἐποίησε τῷ οἴκῳ θυρίδας παρακυπτομένας κρυπτάς. 4 Ο βασιλεύς διέταξε και κατεσκεύασαν στον ναόν παράθυρα με κιγκλιδώματα. 4 Διὰ τὸν Ναὸν κατεσκεύασε παράθυρα (ἀνοίγματα) πλατειὰ ἐσωτερικῶς καὶ στενώτερα ἐξωτερικῶς (ἢ κατ' ἄλλην ἐρμηνείαν· παράθυρα μὲ δικτυωτά).
5 καὶ ἔδωκεν ἐπὶ τὸν τοῖχον τοῦ οἴκου μέλαθρα κυκλόθεν τῷ ναῷ καὶ τῷ δαβὶρ καὶ ἐποίησε πλευρὰς κυκλόθεν. 5 Προς τον παρά τον τοίχον του κυρίως ναού χώρον και γύρω από τον ναόν τούτον και από το άδυτον του ναού διέταξεν ο Σολομών και κατεσκεύασαν δωμάτια. Τα δωμάτια ήσαν εις επαλλήλους ορόφους γύρω από τον ναόν. 5 Καὶ πρὸς τὸν τοῖχον τοῦ κυρίως Ναοῦ ἔκτισε γύρω ἀπὸ τὸν Ναὸν καὶ τὸ Ἄδυτον, τὰ Ἅγία τῶν Ἁγίων, (δηλαδὴ εἰς τὶς τρεῖς πλευρές, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πλευρὰν ὅπου ἦταν ἡ εἴσοδος) τριώροφα δωμάτια. Τὰ δωμάτια αὐτὰ ἦσαν εἰς ἐπάλληλα πατώματα (ὀρόφους) γύρω ἀπὸ τὸν Ναόν.
6 ἡ πλευρὰ ἡ ὑποκάτω πέντε πήχεων ἐν πήχει τὸ πλάτος αὐτῆς, καὶ τὸ μέσον ἕξ, καὶ ἡ τρίτη ἑπτὰ ἐν πήχει τὸ πλάτος αὐτῆς· ὅτι διάστημα ἔδωκε τῷ οἴκῳ κυκλόθεν ἔξωθεν τοῦ οἴκου, ὅπως μὴ ἐπιλαμβάνωνται τῶν τοίχων τοῦ οἴκου. 6 Ο πρώτος όροφος, ο κατώτερος, είχε πλάτος πέντε πήχεις, ο μεσαίος εξ πήχεις και ο τρίτος επτά πήχεις. Μεταξύ των οικοδομημάτων αυτών και του κυρίως ναού υπήρχε, σεβασμού ένεκεν, μία απόστασις, δια να μη εγγίζουν αυτά τα οικοδομήματα στον τοίχον του ναού. 6 Τὸ κατώτερον (τὸ πρῶτον) πάτωμα (ὄροφος) εἶχε πλάτος πέντε (ἑβραϊκούς) πήχεις (2,25 μέτρα)· τό μεσαῖον (τὸ δεύτερον) εἶχε πλάτος ἕξι (ἑβραϊκούς) πήχεις (2,7 μέτρα) καὶ τὸ τρίτον πάτωμα εἶχε πλάτος ἑπτὰ (ἑβραϊκούς) πήχεις (3,15 μέτρα). Μεταξὺ τῶν οἰκοδομημάτων, ποὺ εἶχε κτίσει γύρω ἀπὸ τὸν Ναόν, καὶ τοῦ κυρίως Ναοῦ ἀφῆκε μικράν (κενὴν) ἀπόστασιν, ὥστε διὰ λόγους σεβασμοῦ νὰ μὴ ἐγγίζουν τὰ οἰκοδομήματα αὐτὰ τὸν Ναόν.
7 καὶ ὁ οἶκος ἐν τῷ οἰκοδομεῖσθαι αὐτὸν λίθοις ἀκροτόμοις ἀργοῖς ᾠκοδομήθη, καὶ σφῦρα καὶ πέλεκυς καὶ πᾶν σκεῦος σιδηροῦν οὐκ ἠκούσθη ἐν τῷ οἴκῳ ἐν τῷ οἰκοδομεῖσθαι αὐτόν. 7 Δια την ανοικοδόμησιν του ναού εχρησιμοποιήθησαν συμπαγείς λίθοι, οι οποίοι δεν είχον ανάγκην κατεργασίας. Ησαν μεγάλοι και έτοιμοι. Ετσι δε κανένα σιδερένιο εργαλείον, κανείς πέλεκυς και κανένα σφυρί δεν ηκούσθη στον ναόν κατά το διάστημα της ανοικοδομήσεως. 7 Ὁ Ναός, ὅταν ἐκτίζετο, ἐκτίσθη μὲ λίθους μεγάλους καὶ ἑτοίμους (ποὺ εἶχαν κοπῆ καὶ λαξευθῆ προηγουμένως)· ἔτσι δὲν ἠκούσθη καθόλου ὁ θόρυβος σφυριοῦ οὔτε τσεκουριοῦ οὔτε ἄλλου σιδερένιου ἐργαλείου καθ' ὅλον τὸ διάστημα, ποὺ ἐκτίζετο ὁ Ναός.
8 καὶ ὁ πυλὼν τῆς πλευρᾶς τῆς ὑποκάτωθεν ὑπὸ τὴν ὠμίαν τοῦ οἴκου τὴν δεξιάν, καὶ ἑλικτὴ ἀνάβασις εἰς τὸ μέσον καὶ ἐκ τῆς μέσης ἐπὶ τὰ τριώροφα, 8 Εις το δεξιόν μέρος του ναού, στο ισόγειον των παραπλεύρως οικοδομημάτων, υπήρχε μία πύλη, η οποία με ελικοειδή κλίμακα ωδηγούσε στον μεσαίον όροφον και από εκεί στον τρίτον όροφον. 8 Ἡ θύρα (εἴσοδος) τοῦ πρώτου (ἰσογείου) ὀρόφου τῶν παραπλεύρων οἰκοδομημάτων εὑρίσκετο εἰς τὸ δεξιὸν μέρος τοῦ Ναοῦ (εἰς τὰ νότια τοῦ ὅλου οἰκοδομήματος)· ἀπὸ αὐτὴν ἀνέβαιναν μὲ σκάλαν περιστροφικήν, ποὺ ἔμοιαζε μὲ ἕλικα, εἰς τὸ μεσαῖον (τὸ δεύτερον) πάτωμα καὶ ἀπὸ τὸ μεσαῖον εἰς τὸ τρίτον πάτωμα.
9 καὶ ᾠκοδόμησε τὸν οἶκον καὶ συνετέλεσεν αὐτόν· καὶ ἐκοιλοστάθμησε τὸν οἶκον κέδροις. 9 Ο Σολομών οικοδόμησε και έφερεν εις πέρας τον ναόν. Εχρησιμοποίησε δε δια τον ναόν ξυλείαν από κέδρους. 9 Ὁ Σολομὼν ἔκτισε τὸν Ναὸν καὶ τὸν ὠλοκλήρωσε· καὶ χρησιμοποιῶν ξύλα κέδρων κατεσκεύασε τὰ φατνώματα τῆς ὀροφῆς (ἢ κατ' ἄλλην ἑρμηνείαν· τὰ ξύλα, ποὺ ἐχρησιμοποίησε διὰ τὸν Ναόν, ἦσαν ἀπὸ κέδρους).
10 καὶ ᾠκοδόμησε τοὺς ἐνδέσμους δι᾿ ὅλου τοῦ οἴκου πέντε ἐν πήχει τὸ ὕψος αὐτοῦ, καὶ συνέσχε τὸν σύνδεσμον ἐν ξύλοις κεδρίνοις. 10 Ανοικοδόμησε γύρω από τον ναόν και δωμάτια. Το ύψος του κάθε δωματίου ήτο πέντε πήχεις. Δια το όλον αυτό οικοδομικόν συγκρότημα εχρησιμοποίησε κέδρους. 10 Ἔκτισε δωμάτια παράπλευρα γύρω - γύρω ἀπὸ τὸν Ναόν. Τὸ ὕψος κάθε δωματίου ἦταν πέντε (ἑβραϊκοί) πήχεις (2,25 μέτρα). Τὰ δωμάτια αὐτὰ δὲν ἀκουμβοῦσαν ἀπ' εὐθείας ἐπάνω εἰς τὸν Ναόν, ἀλλ’ ἐστηρίζοντο ἐπάνω του μὲ κέδρινα ξύλα (ἢ κατ' ἄλλην ἑρμηνείαν, ἦσαν ὑπερῶα δωμάτια· κατ' ἄλλην δὲ ἑρμηνείαν, διὰ τὸ ὅλον ἱερὸν οἰκοδόμημα [«σύνδεσμον»] ἐχρησιμοποίησε κέδρινα ξύλα).
11 [Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Σαλωμὼν λέγων· 11 Είπε δε τότε ο Κυριος προς τον Σολομώντα· 11 Ἐνῷ ἐσυνεχίζετο τὸ κτίσιμον τοῦ Ναοῦ, ὁ Θεὸς ἐμίλησε πρὸς τὸν Σολομῶντα καὶ τοῦ εἶπε:
12 ὁ οἶκος οὗτος, ὃν σὺ οἰκοδομεῖς, ἐὰν ὁδεύῃς τοῖς προστάγμασί μου καὶ τὰ κρίματά μου ποιῇς καὶ φυλάσσῃς πάσας τὰς ἐντολάς μου ἀναστρέφεσθαι ἐν αὐταῖς, στήσω τὸν λόγον μου, ὃν ἐλάλησα πρὸς Δαυὶδ τὸν πατέρα σου 12 “ο ναός αυτός, τον οποίον συ οικοδομείς, θα δοξασθή και θα με δόξαση, εάν συ πορευθής σύμφωνα με τα προστάγματά μου και εφαρμόσης τας αποφάσεις μου και φυλάξης όλας τας εντολάς μου, αναστρεφόμενος και ζων σύμφωνα με αυτά. Και τότε εγώ θα τηρήσω και θα εφαρμόσω την υπόσχεσιν, την οποίαν έδωκα στον πατέρα σου Δαυίδ· 12 «Σχετικῶς μὲ τὸν Ναὸν αὐτόν, τὸν ὁποῖον σὺ οἰκοδομεῖς, ἐὰν βαδίζῃς σύμφωνα μὲ τὰ προστάγματά μου καὶ ἐφαρμόζῃς τὶς ἀποφάσεις μου καὶ τηρῇς μὲ ἀκρίβειαν ὅλες τὶς ἐντολές μου, ὥστε να κανονίζῃς τὴν ἀναστροφήν σου σύμφωνα μὲ αὐτές, τότε καὶ ἐγὼ θὰ ἀποδείξω διὰ τῶν πραγμάτων τὸ ἀσάλευτον καὶ βέβαιον τῶν λόγων μου, τοὺς ὁποίους εἶπα εἰς τὸν Δαβίδ, τὸν πατέρα σου.
13 καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ υἱῶν ᾿Ισραὴλ καὶ οὐκ ἐγκαταλείψω τὸν λαόν μου ᾿Ισραήλ. 13 θα κατασκηνώσω δηλαδή εν μέσω του Ισραηλιτικού λαού και δεν θα εγκαταλείψω ποτέ τον λαόν μου τον ισραηλιτικόν”. 13 Θὰ ἐγκατασταθῶ δηλαδὴ μεταξὺ τῶν Ἰσραηλιτῶν καὶ ποτὲ δὲν θὰ ἐγκαταλείψω τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραηλιτικόν».
14 καὶ ᾠκοδόμησε Σαλωμὼν τὸν οἶκον καὶ συνετέλεσε αὐτόν.] 14 Ο Σολομών, οικοδομών κατ' αυτόν τον τρόπον, επεράτωσε την ανοικοδόμησιν του ναού. 14 Καὶ ὁ Σολομὼν συνέχισε τὸ κτίσιμον τοῦ Ναοῦ καὶ τὸ ὠλοκλήρωσε.
15 καὶ ᾠκοδόμησε τοὺς τοίχους τοῦ οἴκου ἔσωθεν διὰ ξύλων κεδρίνων ἀπὸ τοῦ ἐδάφους τοῦ οἴκου καὶ ἕως τῶν τοίχων καὶ ἕως τῶν δοκῶν· ἐκοιλοστάθμησε συνεχόμενα ξύλοις ἔσωθεν καὶ περιέσχε τὸ ἔσω τοῦ οἴκου ἐν πλευραῖς πευκίναις. 15 Ενέδυσε δε τους εσωτερικούς τοίχους του ναού από το έδαφος έως εις τας δοκούς της οροφής με ξύλα κέδρινα εφαρμοστά. Ολον το δάπεδον του ναού έστρωσε με σανίδας εκ πεύκων. 15 Ὁ Σολομὼν ἐπένδυσε τοὺς τοίχους τοῦ Ναοῦ ἐσωτερικῶς μὲ ξύλα κέδρου ἀπὸ τὸ πάτωμα τοῦ Ναοῦ μέχρι τὰ δοκάρια τῆς ὀροφῆς καθ' ὅλον τὸ ὕψος τῶν τοίχων· κατεσκεύασε φατνώματα εἰς ὁλόκληρον τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ Ναοῦ καὶ ἔστρωσε τὸ δάπεδον χρησιμοποιῶν ξύλα πεύκης.
16 καὶ ᾠκοδόμησε τοὺς εἴκοσι πήχεις ἀπ᾿ ἄκρου τοῦ τοίχου τὸ πλευρὸν τὸ ἓν ἀπὸ τοῦ ἐδάφους ἕως τῶν δοκῶν, καὶ ἐποίησε ἐκ τοῦ δαβὶρ εἰς τὸ ἅγιον τῶν ἁγίων. 16 Εις το εσωτερικόν του ναού και εις απόστασιν είκοσι πήχεων από την οπισθίαν πλευράν του κυρίως ναού ανήγειρεν από το έδαφος έως εις την οροφήν το δαβίρ, τα άγια των αγίων. 16 Καὶ εἰς τὸ βάθος τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ Ναοῦ, εἰς ἀπόστασιν εἴκοσι (ἑβραϊκῶν) πήχεων (9 μέτρων) ἀπὸ τὴν πίσω πλευρὰν τοῦ κυρίως Ναοῦ, ὅπου εὑρίσκετο ξύλινον χώρισμα ἀπὸ τὸ πάτωμα τοῦ Ναοῦ μέχρι τὰ δοκάρια τῆς ὀροφῆς, ἔκτισε τὸ Ἄδυτον, τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων.
17 καὶ τεσσαράκοντα πήχεων ἦν ὁ ναὸς [ὁ ἐσώτατος 17 Ο κυρίως ναός είχε μήκος τεσσαράκοντα πήχεις. 17 Ὁ κυρίως Ναὸς (δηλαδὴ ὁ χῶρος ἐμπρὸς ἀπὸ τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων) εἶχε μῆκος σαράντα (ἑβραϊκούς) πήχεις (18 μέτρα).
18 καὶ διὰ κέδρου πρὸς τὸν οἶκον ἔσω πλοκὴν ἐπαναστήσεις καὶ πέταλον καὶ ἀνάγλυφα πάντα κέδρινα οὐκ ἐφαίνετο λίθος.] 18 “Με σανίδας εκ κέδρων θα επενδύσης, είπεν ο Θεός, το εσωτερικόν του ναού. Με σανίδας εκ κέδρου, επί των οποίων θα είναι ανάγλυφα σκαλίσματα ανθέων. Αι σανίδες θα εφαρμόζουν μία προς την άλλην, ώστε να μη φαίνεται ο λίθινος τοίχος του ναού”. 18 «Θὰ ἐπενδύσῃς (λέγει ὁ Θεὸς) τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ Ναοῦ μὲ σανίδια ἀπὸ κέδρον καὶ τὰ σκαλίσματα, ποὺ θὰ ὑπάρχουν ἐπάνω τους, θὰ δεικνύουν διάφορα γλυπτὰ συμπλέγματα, πέταλα ἀνοιγμένων λουλουδιῶν. Ὅλα αὐτὰ θὰ εἶναι ἀνάγλυφα ἀπὸ κέδρινα ξύλα· θὰ εἶναι δὲ τὰ σανίδια τόσον ἐνωμένα μεταξύ των, ὥστε νὰ μὴ φαίνωνται καθόλου οἱ πέτρες τοῦ τοίχου».
19 κατὰ πρόσωπον τοῦ δαβὶρ ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου ἔσωθεν δοῦναι ἐκεῖ τὴν κιβωτὸν διαθήκης Κυρίου. 19 Το τμήμα του ναού, που ελέγετο Αγια, ήτο έμπροσθεν του αδύτου, το οποίον ευρίσκετο εις το βάθος του ναού. Εχρησίμευε δε το άδυτον, δια να τοποθετήται εκεί η Κιβωτός της Διαθήκης του Κυρίου. 19 Τὰ Ἅγια ἦσαν ἐμπρὸς ἀπὸ τὸ Ἄδυτον, τὸ ὁποῖον εὑρίσκετο εἰς τὸ βάθος τοῦ Ναοῦ, εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ Ναοῦ. Ἐκεῖ ἐπρόκειτο νὰ τοποθετηθῇ ἡ Κιβωτὸς τῆς Διαθήκης τοῦ Κυρίου.
20 εἴκοσι πήχεις μῆκος καὶ εἴκοσι πήχεις πλάτος καὶ εἴκοσι πήχεις τὸ ὕψος αὐτοῦ, καὶ παριέσχεν αὐτὸ χρυσίῳ συγκεκλεισμένῳ. καὶ ἐποίησε θυσιαστήριον [κέδρου 20 Το άδυτον, τα Αγια των Αγίων, είχον μήκος είκοσι πήχεις και πλάτος επίσης είκοσι πήχεις και ύψος είκοσι πήχεις. Τα εσωτερικά δε τοιχώματα τούτου είχον καλύψει με καθαρόν χρυσόν. Κατεσκεύασεν επίσης και το θυσιαστήριον του θυμιάματος από ξύλα κέδρινα. 20 Τὸ Ἄδυτον, τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, εἶχε μῆκος εἴκοσι (ἑβραϊκούς) πήχεις (9 μέτρα) καὶ πλάτος εἴκοσι (ἑβραϊκούς) πήχεις (9 μέτρα) καὶ ὕψος εἴκοσι (ἑβραϊκούς) πήχεις (9 μέτρα). Ἐκάλυψε δὲ ὁ Σολομὼν τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ χώρου αὐτοῦ μὲ καθαρὸ χρυσάφι. Κατεσκεύασεν ἐπίσης τὸ θυσιαστήριον τῶν θυμιαμάτων ἀπὸ ξύλα κέδρινα.
21 καὶ περιεπύλωσε Σαλωμὼν τὸν οἶκον ἔνδοθεν χρυσίῳ ἀποκλειστῷ καὶ παρήγαγεν ἐν καθηλώμασι χρυσίου.] κατὰ πρόσωπον τοῦ δαβίρ, καὶ περιέσχεν αὐτὸ χρυσίῳ. 21 Ο Σολομών ενέδυσεν εσωτερικώς τον ναόν με ελάσματα από καθαρόν χρυσόν, τα οποία εκάρφωσε με χρυσά καρφιά. Ετοποθέτησε δε εμπρός εις τα Αγια των Αγίων το θυσιαστήριον του θυμιάματος, το οποίον εκάλυψεν επίσης με χρυσόν. 21 Ὁ Σολομὼν ἐκάλυψεν ἐσωτερικῶς τὸν Ναόν μὲ ἐπένδυσιν ἀπὸ ἐλάσματα καθαρωτάτου χρυσοῦ· τὰ ἐλάσματα αὐτὰ τὰ ἐκάρφωσε μὲ χρυσᾶ καρφιά. Τὸ θυσιαστήριον τῶν θυμιαμάτων εὑρίσκετο εἰς τὸν χῶρον τῶν Ἁγίων, ἐμπρὸς ἀπὸ τὸ Ἄδυτον ἢ Ἅγια τῶν Ἁγίων· ἐκάλυψε δὲ ἐπίσης καὶ αὐτὸ μὲ χρυσάφι.
22 καὶ ὅλον τὸν οἶκον περιέσχε χρυσίῳ ἕως συντελείας παντὸς τοῦ οἴκου [καὶ ὅλον τὸ ἔσω τοῦ δαβὶρ ἐπετάλωσε χρυσίῳ.] 22 Ολα τα εσωτερικά τοιχώματα του ναού, από το δάπεδον και έως την οροφήν, εκάλυψε με χρυσόν. Ολον τον εσωτερικόν χώρον του Αδύτου εκάλυψεν επίσης με ελάσματα χρυσού. 22 Ἐκάλυψεν ἐπίσης καὶ ὅλον τὸν (κυρίως) Ναὸν μὲ χρυσάφι· ὅλα τὰ μέρη τοῦ Ναοῦ (δάπεδον, τοῖχοι, ὀροφή) ἦσαν καλυμμένα μὲ χρυσάφι· τίποτε δὲν ἔμεινεν ἀκάλυπτον. Ἐπίσης ἐκάλυψε μὲ ἐλάσματα χρυσοῦ καὶ ὅλον τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ Ἀδύτου, τῶν Ἁγίων τῶν Ἁγίων.
23 καὶ ἐποίησεν ἐν τῷ δαβὶρ δύο Χερουβὶμ δέκα πήχεων μέγεθος ἐσταθμωμένον. 23 Μέσα δε στον χώρον αυτόν, εις τα Αγια Αγίων, ετοποθέτησε δύο Χερουβίμ, των οποίων το ύψος ήτο δέκα πήχεις με ακρίβειαν μετρημένους. 23 Καὶ μέσα εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων κατεσκεύασε καὶ ἐτοποθέτησε δύο Χερουβὶμ ὕψους δέκα (ἑβραϊκῶν) πήχεων (4,5 μέτρων) ἀκριβῶς.
24 καὶ πέντε πήχεων πτερύγιον τοῦ Χερουβὶμ τοῦ ἑνὸς καὶ πέντε πήχεων πτερύγιον αὐτοῦ τὸ δεύτερον, ἐν πήχει δέκα ἀπὸ μέρους πτερυγίου αὐτοῦ εἰς μέρος πτερυγίου αὐτοῦ· 24 Η μία πτέρυξ του ενός Χερουβίμ είχε μήκος πέντε πήχεις. Πέντε πήχεις είχε και η άλλη πτέρυξ του ιδίου Χερουβίμ. Ετσι δε ήσαν δέκα πήχεις από το ένα άκρον της μιας πτέρυγος έως το άλλο άκρον της άλλης πτέρυγος του ιδίου Χερουβίμ. 24 Τὸ ἕνα πτερὸν τοῦ Χερουβὶμ εἶχε μῆκος πέντε (ἑβραϊκούς) πήχεις (2,25 μέτρα)· πέντε (ἑβραϊκούς) πήχεις (2,25 μέτρα) εἶχε μῆκος καὶ τὸ ἄλλο πτερὸν τοῦ ἰδίου Χερουβίμ. Ἔτσι ἡ ἀπόστασις ἀπὸ τὸ ἄκρον τοῦ πτεροῦ τοῦ ἑνὸς Χερουβὶμ μέχρι τὸ ἄκρον τοῦ ἄλλου πτεροῦ τοῦ ἰδίου Χερουβὶμ ἦταν δέκα (ἑβραϊκοί) πήχεις (4,5 μέτρα).
25 οὕτως τῷ Χερουβὶμ τῷ δευτέρῳ, ἐν μέτρῳ ἑνὶ συντέλεια μία ἀμφοτέροις. 25 Τας αυτάς διαστάσεις είχε και το δεύτερον Χερουβίμ. Αι διαστάσεις και η μορφή ήσαν τα ίδια και δια τα δύο Χερουβίμ. 25 Τὶς ἴδιες διαστάσεις εἶχε καὶ τὸ δεύτερον Χερουβίμ· ἔτσι καὶ τὰ δύο Χερουβὶμ εἶχαν τὰ ἴδια μέτρα, τὰ ἴδια μεγέθη καὶ τὴν ἰδίαν μορφήν.
26 καὶ τὸ ὕψος τοῦ Χεροὺβ τοῦ ἑνὸς δέκα ἐν πήχει, καὶ οὕτω τῷ Χεροὺβ τῷ δευτέρῳ. 26 Το ύψος του ενός Χερουβείμ ήτο δέκα πήχεις. Επίσης δε δέκα πήχεις ήτο και το ύψος του άλλου Χερουβείμ. 26 Τὸ ὕψος τοῦ ἑνὸς Χερουβὶμ ἦταν δέκα (ἑβραϊκοί) πήχεις (4,5 μέτρα)· τὸ ἴδιο ὕψος, δηλαδὴ δέκα (ἑβραϊκοί) πήχεις (4,5 μέτρα) εἶχε καὶ τὸ δεύτερον Χερουβίμ.
27 καὶ ἀμφότερα τὰ Χερουβὶμ ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου τοῦ ἐσωτάτου· καὶ διεπέτασε τὰς πτέρυγας αὐτῶν, καὶ ἥπτετο πτέρυξ μία τοῦ τοίχου, καὶ πτέρυξ Χεροὺβ τοῦ δευτέρου ἥπτετο τοῦ τοίχου τοῦ δευτέρου, καὶ αἱ πτέρυγες αὐτῶν ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου ἥπτοντο πτέρυξ πτέρυγος. 27 Και τα δύο Χερουβίμ ευρίσκοντο στο μέσον του χώρου, που ονομάζεται Αγια Αγίων. Είχον ανοικτάς τας πτέρυγάς των και η μία πτέρυξ του ενός Χερουβείμ ήγγιζεν στον τοίχον, η δε άλλη πτέρυξ του άλλου Χερουβείμ στον απέναντι τοίχον. Αι δε δύο άλλαι πτέρυγες των Χερουβίμ ήγγιζαν η μία την άλλην. 27 Καὶ τὰ δύο αὐτὰ Χερουβὶμ εὑρίσκοντο δίπλα - δίπλα εἰς τὸ μέσον τοῦ Ἀδύτου τοῦ Ναοῦ, εἰς τὸ μέσον τῶν Ἁγίων τῶν Ἁγίων. Καὶ τὰ δύο εἶχαν ἀνοικτὰ τὰ πτερά των ἔτσι, ὥστε τὸ ἕνα πτερὸν τοῦ ἑνὸς ἄγγιζε τὸν ἕνα τοῖχον, ἐνῷ τὸ ἕνα πτερὸν τοῦ δευτέρου Χερουβὶμ ἄγγιζε τὸν ἄλλον (τὸν ἀπέναντι) τοῖχον. Τὰ ἄλλα δύο πτερὰ τῶν Χερουβίμ, ποὺ ἦσαν εἰς τὸ μέσον τῶν Ἁγίων τῶν Ἁγίων, ἄγγιζαν τὸ ἕνα τὸ ἄλλο.
28 καὶ περιέσχε τὰ Χερουβὶμ χρυσίῳ. 28 Ο Σολομών περιέβαλε και αυτά τα Χερουβίμ με χρυσόν. 28 Ὁ Σολομὼν ἐκάλυψε καὶ τὰ δύο Χερουβὶμ μὲ χρυσάφι.
29 καὶ πάντας τοὺς τοίχους τοῦ οἴκου κύκλῳ ἐγκολαπτὰ ἔγραψε γραφίδι Χερουβίμ, καὶ φοίνικες τῷ ἐσωτέρῳ καὶ τῷ ἐξωτέρῳ. 29 Με ειδικόν δε εργαλείον εχάραξεν εις όλας τας εσωτερικάς και εξωτερικάς πλευράς του τοίχου του ναού και του αδύτου αναγλύφους μορφάς Χερουβίμ και φοινίκων. 29 Καὶ ἐλάξευσεν (ἐσκάλισεν) ἐπάνω εἰς ὅλους τοὺς τοίχους τοῦ κυρίως Ναοῦ καὶ τοῦ χώρου τῶν Ἁγίων τῶν Ἁγίων γύρω - γύρω, ἐπάνω εἰς τὴν ἐσωτερικήν των πλευράν, ἀνάγλυφα σχήματα Χερουβὶμ καὶ φοινικοδένδρων.
30 καὶ τὸ ἔδαφος τοῦ οἴκου περιέσχε χρυσίῳ, τοῦ ἐσωτάτου καὶ τοῦ ἐξωτάτου. 30 Το δάπεδον δε του ναού, τόσον του εσωτάτου, του Αγίου των Αγίων, όσον και του εξωτερικού, των Αγίων, εκάλυψε με χρυσόν. 30 Καὶ αὐτὸ ἀκόμη τὸ δάπεδον (πάτωμα) τοῦ κυρίως Ναοῦ καὶ τῶν Ἁγίων τῶν Ἁγίων τὸ ἔστρωσεν (ἐκάλυψε) μὲ χρυσάφι.
31 καὶ τῷ θυρώματι τοῦ δαβὶρ ἐποίησε θύρας ξύλων ἀρκευθίνων εἰς φλιὰς πενταπλᾶς 31 Κατεσκεύασε δε και θύραν του αδύτου, της οποίας τα πενταπλά θυρόφυλλα ήσαν από ξύλον αρκεύθου. 31 Διὰ τὴν εἴσοδον τοῦ Ἀδύτου (τῶν Ἁγίων τῶν Ἁγίων) κατεσκεύασε θύρες ἀπὸ ξύλον ἀρκεύθου εἰς πλαίσιον, τὸ ὁποῖον εἶχε σχῆμα πεντάπλευρον· τὸ ἀνώφλι καὶ οἱ παραστάδες ἐσχημάτιζαν σχῆμα πεντάγωνον. Ἡ κορυφὴ τῆς θύρας ἐσχημάτιζε τρίγωνον ὀξυκόρυφον ἁψῖδα.
32 καὶ δύο θύρας ξύλων πευκίνων καὶ ἐγκολαπτὸν ἐπ᾿ αὐτῶν ἐγκεκολαμμένα Χερουβὶμ καὶ φοίνικας καὶ πέταλα διαπεπετασμένα· καὶ περιέσχε χρυσίῳ καὶ κατέβαινεν ἐπὶ τὰ Χερουβὶμ καὶ ἐπὶ τοὺς φοίνικας τὸ χρυσίον. 32 Εις τα θυρόφυλλα δέ, που είχαν κατασκευασθή από ξύλα πεύκου, είχαν χαραχθή ανάγλυφοι μορφαί Χερουβίμ, φοινίκων και ανοιγμένων ανθέων. Και αυτά τα ενέδυσε με χρυσόν. Ο χρυσός αυτός κατέβαινε και εις τας αναγλύφους μορφάς των Χερουβίμ και των φοινίκων. 32 Εἰς τὰ δύο θυρόφυλλα, τὰ ὁποῖα ἦσαν κατασκευασμένα ἀπὸ ξύλα πεύκου, εἶχαν χαραχθῆ (σκαλισθῆ) Χερουβὶμ καὶ φοινικόδενδρα καὶ λουλούδια μὲ τὰ πέταλά των ἀνοιγμένα. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἐκάλυψε μὲ χρυσάφι· κατέβαινε δὲ τὸ χρυσάφι καὶ ἐκάλυπτε τὰ σκαλισμένα Χερουβὶμ καὶ τὰ σκαλισμένα φοινικόδενδρα.
33 καὶ οὕτως ἐποίησε τῷ πυλῶνι τοῦ ναοῦ, φλιαὶ ξύλων ἀρκευθίνων, στοαὶ τετραπλῶς. 33 Καθ' όμοιον τρόπον κατεσκεύασε θύραν δια τα Αγια του κυρίως ναού. Οι παραστάται αυτής ήσαν από ξύλον αρκεύθου. Το δε άνοιγμά της είχε σχήμα τετραπλεύρου. 33 Μὲ τὸν ἴδιον τρόπον κατεσκεύασεν ἐπίσης θύραν διὰ τὴν εἴσοδον τοῦ κυρίως Ναοῦ (τὰ Ἅγια)· οἱ παραστάδες τῆς θύρας (οἱ ὀρθοστάται τῶν θυροφύλλων) ἦσαν ἀπὸ ξύλον ἀρκεύθου· τὸ ἄνοιγμα τῆς θύρας εἶχε σχῆμα ὀρθογώνιον.
34 καὶ ἐν ἀμφοτέραις ταῖς θύραις ξύλα πεύκινα· δύο πτυχαὶ ἡ θύρα ἡ μία καὶ στροφεῖς αὐτῶν, καὶ δύο πτυχαὶ ἡ θύρα ἡ δευτέρα, στρεφόμενα· 34 Και τα δύο θυρόφυλλα είχον καταακευασθή από ξύλα πεύκης. Το ένα θυρόφυλλον απετελείτο από δύο ξύλινα τμήματα, τα οποία δια στροφίγγων ανοιγόκλειαν. Επίσης και το άλλο θυρόφυλλον είχε κατασκευασθή από δύο ξύλινα τεμάχια, τα οποία δια στροφίγγων επίσης ανοιγόκλειαν. 34 Τὰ δύο θυρόφυλλά της ἦσαν κατασκευασμένα ἀπό. ξύλα πεύκου· τὸ ἕνα θυρόφυλλον ἦταν κατασκευασμένον ἀπὸ δύο ξύλινα τεμάχια, τὰ ὁποῖα ἐδιπλώνοντο (ἀνοιγόκλειναν μὲ μεντεσέδες). Ἀλλὰ καὶ τὸ δεύτερον θυρόφυλλον ἦταν κατασκευασμένον ἀπὸ δύο ξύλινα τεμάχια, τὰ ὁποῖα ἐπίσης ἐδιπλώνοντο (ἀνοιγόκλειναν μὲ μεντεσέδες).
35 ἐγκεκολαμμένα Χερουβὶμ καὶ φοίνικες καὶ διαπεπετασμένα πέταλα καὶ περιεχόμενα χρυσίῳ καταγομένῳ ἐπὶ τὴν ἐκτύπωσιν. 35 Επάνω εις αυτά είχαν χαραχθή Χερουβείμ, φοίνικες και άνθη με ανοικτά τα πέταλα. Είχον δε καλυφθή και αυτά με χρυσόν, ο οποίος εξετείνετο μέχρι και των αναγλύφων παραστάσεων. 35 Ἐπάνω εἰς τὰ δύο θυρόφυλλα εἶχαν λαξευθῆ (σκαλισθῆ) Χερουβὶμ καὶ φοινικόδενδρα καὶ λουλούδια μὲ τὰ πέταλά τους ἀνοιγμένα. Καὶ αὐτὰ ἐπίσης εἶχαν καλυφθῆ μὲ χρυσάφι, τὸ ὁποῖον ἐσκέπαζεν ὁμαλὰ καὶ μὲ πληρότητα ὅλα αὐτὰ τὰ σκαλισμένα σχήματα.
36 καὶ ᾠκοδόμησε τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτάτην τρεῖς στίχους ἀπελεκήτων, καὶ στίχος κατειργασμένης κέδρου κυκλόθεν. 36α καὶ ᾠκοδόμησε τὸ καταπέτασμα τῆς αὐλῆς τοῦ αἰλὰμ τοῦ οἴκου τοῦ κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ. 36 Εκτισε κύκλω την εσωτερικήν αυλήν με τρεις σειράς απελεκήτων λίθων και με μίαν σειράν από κέδρινα δοκάρια. 36α Επίσης κατεσκεύασε το καταπέτασμα του προνάου, ο οποίος ευρίσκετο εμπρός στον κυρίως ναόν. 36 Καὶ ἔκτισε γύρω - γύρω ἀπὸ τὸν Ναὸν τὴν ἐσωτερικὴν αὐλήν, τὴν ὁποίαν εἶχε περικλείσει μὲ τοῖχον, ὁ ὁποῖος ἦταν κτισμένος μὲ τρεῖς σειρὲς ἀπὸ ἐπάλληλες ἀπελέκητες πέτρες καὶ μὲ μίαν σειρὰν ἀπὸ κέδρινα δοκάρια. 36α Ἐπίσης κατεσκεύασε τὸ καταπέτασμα (τῆς αὐλῆς) τοῦ προνάου, ὁ ὁποῖος εὑρίσκετο ἐμπρὸς εἰς τὸν κυρίως Ναόν