Τρίτη, 28 Μαΐου 2024
Ανατ: 06:07
Δύση: 20:40
Σελ. 20 ημ.
149-217
16ος χρόνος, 5946η ημέρα
Έκδοση: 4η
Χριστὸς Ἀνέστη!

ΙΟΥΔΙΘ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Ἡ Ἰουδίθ εἶναι ἡ κεντρική ἡρωίδα τοῦ φερώνυμου βιβλίου, ἡ ὁποία μέ τό θάρρος καί τήν πίστη της στό Θεό σώζει τήν πατρίδα της ἀπό τήν καταστροφή.

Τό πρωτότυπο κείμενο δέν σώζεται καί τό ἔργο δέν συγκαταλέγεται μεταξύ τῶν βιβλίων τῆς Ἑβραϊκῆς Βίβλου. Παρατίθεται ἀπό τήν ἑλληνική μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα (Ο΄) καί κατατάσσεται στά «Ἱστορικά Βιβλία» τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.

Τό περιεχόμενο τοῦ ἔργου ἀναφέρεται στή σωτηρία τῆς μικρῆς πόλης Βαιτυλούα ἀπό τήν πολιορκία τῶν ἐχθρῶν. Ἡ Ἰουδίθ, μία νέα Ἰουδαία χήρα, κατορθώνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη της στό Θεό νά ἐμψυχώσει τούς πολιορκημένους συμπατριῶτες της καί νά σκοτώσει τόν ἀρχηγό τῶν ἐχθρικῶν στρατευμάτων, τά ὁποία πανικοβάλλονται καί ἀποχωροῦν.

Σκοπός τοῦ συγγραφέα δέν εἶναι ἡ ἔκθεση ἱστορικῶν γεγονότων, ἀλλά ἡ διακήρυξη τῆς ἀλήθειας ὅτι κύριος του κόσμου καί τῆς ἱστορίας εἶναι ὁ Θεός. Γιά τό σκοπό αὐτόν ἀφηγεῖται μία ἱστορία, στήν ὁποία πρωταγωνιστοῦν πρόσωπα ἀπό διάφορες ἐποχές. Γραμμένη σέ μία ἐποχή, κατά τήν ὁποία ὁ μικρός ἰουδαϊκός λαός ἀγωνίζεται κατά τῆς πολιτικῆς τῶν Σελευκιδῶν, τονίζει τήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος σώζει τό λαό του μέ τά ἀδύναμα χέρια μίας γυναίκας.

Διάγρομμα τοῦ περιεχομένου

1. Ἐκστρατεία τοῦ Ὀλοφέρνη καί πολιορκία τῆς Βαιτυλούα: 1,1 - 7,32
2. Ὁ ἡρωισμός τῆς Ἰουδίθ: 8,1 - 13,20
3. Ἡ νίκη κατά τῶν ἐχθρῶν: 14,1 - 16,25