Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2024
Ανατ: 06:53
Δύση: 18:22
Σελ. 24 ημ.
64-302
16ος χρόνος, 5861η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΙΟΥΔΙΘ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (Γ)


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν ἀγγέλους λόγοις εἰρηνικοῖς λέγοντες· 1 Απέστειλαν αυτοί προς τον Ολοφέρνην αγγελιαφόρους με ειρηνικάς προτάσεις, οι οποίοι και του είπαν· 1 Απέστειλαν λοιπὸν πρὸς τὸν Ὀλοφέρνην οἱ λαοὶ αὐτοί, ποὺ εἶχαν κυριευθῇ ἀπὸ πανικόν, ἀγγελιαφόρους διὰ νὰ τοῦ προτείνουν εἰρήνην καὶ να τοῦ εἰποῦν:
2 ἰδοὺ ἡμεῖς οἱ παῖδες Ναβουχοδονόσορ βασιλέως μεγάλου παρακείμεθα ἐνώπιόν σου, χρῆσαι ἡμῖν καθὼς ἀρεστόν ἐστι τῷ προσώπῳ σου· 2 “ιδού, ημείς ευρισκόμεθα ενώπιόν σου, ωσάν δούλοι του μεγάλου βασιλέως του Ναβουχοδονόσορος. Ας φερθής απέναντί μας, όπως θέλεις. Μεταχειρίσου μας, όπως σου φαίνεται αρεστόν. 2 Νά, ἤλθαμεν ἐμπρός σου ὅλοι ἐμεῖς σὰν δοῦλοι τοῦ μεγάλου βασιλέως Ναβουχοδονόσορος. Μεταχειρίσου μας, ὅπως σοῦ ἀρέσει.
3 ἰδοὺ αἱ ἐπαύλεις ἡμῶν καὶ πᾶν πεδίον πυρῶν καὶ τὰ ποίμνια καὶ τὰ βουκόλια καὶ πᾶσαι αἱ μάνδραι τῶν σκηνῶν ἡμῶν παράκεινται πρὸ προσώπου σου, χρῆσαι καθ᾿ ὃν ἂν ἀρέσκῃ σοι. 3 Ιδού, οι καταυλισμοί μας, και όλαι αι πεδιάδες των σιτηρών μας, όπως επίσης τα κοπάδια των αιγοπροβάτων και των μεγάλων ζώων και όλαι αι μάνδραι των ποιμνίων μας και αι σκηναί μας ευρίσκονται ενώπιόν σου. Χρησιμοποίησέ τα όπως σου αρέσει. 3 Νὰ καὶ τὰ ἀγροκτήματά μας μὲ τὰς κατοικίας μας καὶ κάθε πεδιάδα μας μὲ τὰ σιτηρά μας, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ κοπάδια τῶν προβάτων καὶ τῶν βοϊδιῶν καὶ ὅλα τὰ μανδριά, ποὺ ἀνήκουν εἰς τὴν δικαιοδοσίαν μας. Τὰ πάντα εὑρίσκονται ἐμπρός σου, εἰς τὴν διάθεσίν σου. Χρησιμοποίησέ τα, ὅπως νομίζεις ἐσὺ καλύτερον.
4 ἰδοὺ καὶ αἱ πόλεις ἡμῶν καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐταῖς δοῦλοί σού εἰσιν· ἐλθὼν ἀπάντησον αὐταῖς ὡς ἔστιν ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς σου. 4 Ακόμη και αι πόλεις μας και όλοι όσοι κατοικούν εις αυτάς είναι δουλοί σου. Ελα εις αυτάς και ας φερθής, όπως φαίνεται καλόν εις σέ”. 4 Νά, ἐπίσης καὶ αἱ πόλεις μας. Ὅλοι, ὅσοι κατοικοῦν εἰς αὐτάς, εἶναι δοῦλοι σου. Ἔλα καὶ ρύθμισαι τὸ κάθε τι εἰς τὰς πόλεις μας, ὅπως σοῦ φαίνεται καλόν.
5 καὶ παρεγένοντο οἱ ἄνδρες πρὸς ᾿Ολοφέρνην καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ κατὰ τὰ ρήματα ταῦτα. 5 Οι αγγελιαφόροι αυτοί ήλθον πράγματι και είπαν στον Ολοφέρνην τα λόγια αυτά. 5 Καὶ ἦλθαν πράγματι οἱ ἀγγελιαφόροι πρὸς τὸν Ὀλοφέρνην καί τοῦ ἀνεκοίνωσαν ὅλας αὐτὰς τὰς προτάσεις τῶν συμπατριωτῶν των.
6 καὶ κατέβη ἐπὶ τὴν παραλίαν αὐτὸς καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ καὶ ἐφρούρησε τὰς πόλεις τὰς ὑψηλὰς καὶ ἔλαβεν ἐξ αὐτῶν εἰς συμμαχίαν ἄνδρας ἐπιλέκτους· 6 Εκείνος όμως κατέβηκε εις τας παραλίους χώρας με όλην του την δύναμιν, ετοποθέτησε φρουράς εις τας οχυράς πόλεις και επήρεν από αυτούς εκλεκτούς άνδρας και τους ενέταξεν στον στρατόν του. 6 Ὁ δὲ Ὀλοφέρνης κατέβη εἰς τὴν παραλίαν τῆς Μεσογείου ὁ ἴδιος προσωπικῶς μαζὶ μὲ ὅλην τὴν στρατιωτικὴν δύναμίν του καὶ ἔγινε κύριος τῶν πόλεων, ποὺ ὑπῆρχαν ἐκεῖ καὶ εἶχαν ὑψηλὰ τείχη. Ἐγκατέστησε μάλιστα εἰς κάθε μίαν ἀπὸ αὐτὰς στρατιώτας του, διὰ να τὰς φρουροῦν καὶ ἐπῆρε μαζί του συμμάχους του τοὺς πλέον ἐκλεκτοὺς ἄνδρας των.
7 καὶ ἐδέξαντο αὐτὸν αὐτοὶ καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος αὐτῶν μετὰ στεφάνων καὶ χορῶν καὶ τυμπάνων. 7 Ολαι δε αι χώραι και τα περίχωρα αυτών υπεδέχθησαν τον Ολοφέρνην με στεφάνου χορούς και τύμπανα. 7 Οἱ δὲ κάτοικοι τῶν παραλιακῶν πόλεων μαζὶ μὲ ὅλους, ὅσοι διέμεναν εἰς τὰ περίχωρά των, τὸν ὑπεδέχθησαν μὲ στεφάνια καὶ χοροὺς καὶ τύμπανα.
8 καὶ κατέσκαψε πάντα τὰ ὅρια αὐτῶν καὶ τὰ ἄλση αὐτῶν ἐξέκοψε, καὶ ἦν δεδομένον αὐτῷ ἐξολοθρεῦσαι πάντας τοὺς θεοὺς τῆς γῆς, ὅπως αὐτῷ μόνῳ τῷ Ναβουχοδονόσορ λατρεύσωσι πάντα τὰ ἔθνη, καὶ πᾶσαι αἱ γλῶσσαι καὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ αὐτῶν ἐπικαλέσωνται αὐτὸν εἰς θεόν. 8 Εκείνος όμως, χωρίς να δώση καμμίαν σημασίαν εις την λαμπράν υποδοχήν, κατέσκαψεν όλην την περιοχήν και την ερήμωσε, κατέκοψε τα ιερά ειδωλολατρικά δάση των, διότι τέτοια εντολή του είχε δοθή από τον βασιλέα να καταστρέψη όλα τα αγάλματα των θεών της χώρας εκείνης, δια να αναγκάση όλα τα έθνη, όλας τας γλώσσας και όλας τας φυλάς να λατρεύουν ως θεόν τον Ναδουχοδονόσορα. 8 Παρὰ ταῦτα ὅμως ὁ Ὀλοφέρνης ἐπροχώρησεν εἰς τὸ καταστρεπτικὸν ἔργον του. Κατέσκαψε δηλαδὴ ὅλην τὴν περιοχὴν τῶν πόλεων ἐκείνων καὶ ἔκοψε σύρριζα τὰ δάση των, ὅπου ἐλάτρευαν τοὺς θεούς των. Τὸ ἔκαμε αὐτό, διότι εἶχε πάρει διαταγὴν ἀπὸ τὸν βασιλέα του νὰ ἐξολοθρεύσῃ ὅλα τὰ εἴδωλα, ποὺ ἐλάτρευαν ὡς θεοὺς οἱ ἄνθρωποι τῶν περιοχῶν αὐτῶν. Σκοπὸς τοῦ Ναβουχοδονόσορος ἦτο νὰ λατρεύουν εἰς τὸ ἑξῆς μόνον ἐκεῖνον ὡς θέον ὅλα τὰ ἔθνη καὶ νὰ τὸν ἐπικαλοῦνται ὡς θέον ὅλαι αἱ γλῶσσαι καὶ ὅλαι αἱ φυλαί των.
9 καὶ ἦλθε κατὰ πρόσωπον ᾿Εσδρηλὼν πλησίον τῆς Δωταίας, ἥ ἐστιν ἀπέναντι τοῦ πρίονος τοῦ μεγάλου τῆς ᾿Ιουδαίας, 9 Κατ' αυτόν τον τρόπον προχωρών εισήλθεν εις την πεδιάδα Εσδρηλών, πλησίον της Δωταίας, η οποία ευρίσκεται απέναντι από την μεγάλην οροσειράν της Ιουδαίας, που ομοιάζει με πριόνι. 9 Ἐπροχώρησε δὲ ὁ Ὀλοφέρνης μὲ τὴν στρατιάν του καὶ ἔφθασεν ἐμπρὸς εἰς τὴν πεδιάδα Ἐσδρηλών ( Ἰεσράελ), κοντὰ εἰς τὴν πόλιν Δωταίαν, ἡ ὁποία εὑρίσκετο ἀπέναντι ἀπὸ τὴν μεγάλην ὀροσειρὰν τῆς Ἰουδαίας, ποὺ ὁμοιάζει μὲ πριόνι.
10 καὶ κατεστρατοπέδευσεν ἀνὰ μέσον Γαβαὶ καὶ Σκυθῶν πόλεως, καὶ ἦν ἐκεῖ μῆνα ἡμερῶν εἰς τὸ συλλέξαι πᾶσαν τὴν ἀπαρτίαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 10 Εκεί εστρατοπέδευσε μεταξύ της Γαιβαί και της Σκυθοπόλεως, όπου και παρέμεινεν επί ένα ολόκληρον μήνα, δια να συγκεντρώση εκεί ολόκληρον την στρατιωτικήν του δύναμιν. 10 Καὶ ἐστρατοπέδευσαν ἀνάμεσα εἰς τὴν Γαιβαὶ καὶ τὴν Σκυθόπολιν, ὅπου καὶ παρέμεινεν ὁ Ὀλοφέρνης ἐπὶ ἕνα μῆνα. Ἐφρόντιζε δὲ κατὰ τὸ διάστημα αὐτὸ νὰ συγκεντρώσῃ καὶ νὰ ἀνακατατάξῃ ὅλην τὴν στρατιωτικὴν δύναμίν του ἔτσι, ὥστε νὰ μὴ τοὺς λείπῃ τίποτε ἀπὸ ὅσα ἐχρειάζοντο διὰ τὴν ἐκστρατείαν.