Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024
Ανατ: 06:12
Δύση: 20:33
Σελ. 12 ημ.
141-225
16ος χρόνος, 5938η ημέρα
Έκδοση: 4η
Χριστὸς Ἀνέστη!

ΩΣΗΕ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (Δ)


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΑΚΟΥΣΑΤΕ λόγον Κυρίου, υἱοὶ ᾿Ισραήλ, ὅτι κρίσις τῷ Κυρίῳ πρὸς τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν, διότι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια οὐδὲ ἔλεος οὐδὲ ἐπίγνωσις Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς. 1 Σεις οι Ισραηλίται ακούσατε τον λόγον Κυρίου, διότι ο Κυριος θα κρίνη, θα δικάση, θα τιμωρήση τους κατοίκους της χώρας αυτής, επειδή δεν υπάρχει μεταξύ των αλήθεια, ούτε ευσπλαγχνία, ούτε γνώσις και σεβασμός του Θεού. 1 Ακούστε τὸν λόγον Κυρίου, Ἰσραηλῖται· διότι ὁ Κύριος ἐγκαλεῖ τοὺς πολίτας τῆς χώρας σας, καθ’ ὅτι δὲν ὑπάρχει μεταξύ των εἰλικρίνεια καὶ ἀξιοπιστία, οὔτε εὐσπλαγχνία οὔτε πλήρης, τελεία καὶ βαθειὰ γνῶσις τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν χώραν.
2 ἀρὰ καὶ ψεῦδος καὶ φόνος καὶ κλοπὴ καὶ μοιχεία κέχυται ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ αἵματα ἀφ᾿ αἵμασι μίσγουσι. 2 Εξ αντιθέτου έχουν χυθή και πλημμυρίσει την χώραν σας κατάραι, ψεύδη, φόνοι, κλοπαί, μοιχείαι· τα δε αίματα χύνονται συνεχώς και ανακατεύονται το ένα με το άλλο. 2 Μόνον ὅρκοι, ἀναμεμειγμένοι μὲ λοιδορίες καὶ διαβολές, καὶ ψεύδη καὶ φόνοι καὶ κλοπὲς καὶ μοιχεῖες ἔχουν πλημμυρίσει τὴν χώραν, καὶ αἱματοχυσίες ἐπὶ αἱματοχυσιῶν, καὶ ἔτσι τὰ αἵματα ἀνακατεύονται μεταξύ των.
3 διὰ τοῦτο πενθήσει ἡ γῆ καὶ σμικρυνθήσεται σὺν πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν αὐτήν, σὺν τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ καὶ σὺν τοῖς ἑρπετοῖς τῆς γῆς καὶ σὺν τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ, καὶ οἱ ἰχθύες τῆς θαλάσσης ἐκλείψουσιν, 3 Δια τούτο η χώρα σας θα περιέλθη εις πένθος, οι κάτοικοί της θα ολιγοστεύσουν μαζή δέ με αυτήν θα ολιγοστεύσουν και όσα ζωντανά κατοικούν εις αυτήν, τα θηρία του αγρού, τα ερπετά της γης και τα πετεινά του ουρανού, και αυτά ακόμη τα ψάρια της θαλάσσης θα εκλείψουν. 3 Διὰ τοῦτο ἡ χώρα σας θὰ βυθισθῇ εἰς πένθος, καὶ οἱ κάτοικοί της θὰ φθίνουν καὶ θὰ ὀλιγοστεύσουν μαζὶ μὲ αὐτοὺς θὰ ὀλιγοστεύουν καὶ τὰ θηρία τῆς ὑπαίθρου καὶ τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς καὶ τὰ πτηνὰ τοῦ οὐρανοῦ· ἀκόμη καὶ αὐτὰ τὰ ψάρια τῆς θαλάσσης θὰ ἀποθάνουν καὶ θὰ χαθοῦν.
4 ὅπως μηδεὶς μήτε δικάζηται μήτε ἐλέγχῃ μηδείς· ὁ δὲ λαός μου ὡς ἀντιλεγόμενος ἱερεύς. 4 Εξ αιτίας της γενικής πωρώσεως ούτε κανείς θα δικάζεται δια τας παρανομίας του ούτε και κανείς θα διαμαρτύρεται δια την αμαρτωλότητα αυτήν. Ο δε τέως περιούσιος λαός μου θα είναι σαν τον ιερέα, που έχει χάσει την υπόληψίν του και συνεχώς επικρίνεται. 4 Εἶναι τόσον μεγάλη καὶ τόσον βαθειὰ ἡ διαφθορά, ὥστε κανεὶς δὲν θὰ δικάζεται, ἀλλ’ οὔτε καὶ κανεὶς θὰ διαμαρτύρεται δι’ ὅσα συμβαίνουν διότι ὁ ἐκλεκτὸς λαός μου θὰ ἔχῃ τόσον πολὺ διαφθαρῇ, ὥστε θὰ ὁμοιάζῃ πρὸς ἱερέα, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει καμμίαν ὑπόληψιν καὶ ἐκτίμησιν διὰ τοῦτο καὶ ὅλοι τὸν κατηγοροῦν, ἀντὶ νὰ ὑπακούουν εἰς αὐτόν.
5 καὶ ἀσθενήσεις ἡμέρας, καὶ ἀσθενήσει ὁ προφήτης μετὰ σοῦ· νυκτὶ ὡμοίωσα τὴν μητέρα σου. 5 Συ δέ, ω λαέ μου, θα χάσης την πνευματικήν σου υγείαν και ισχύν, μαζή με σε και ο προφήτης θα χάση την πνευματικήν του δύναμιν και ισχύν. Προς νύκτα δε παρομοιάζω την σκοτεινήν ζωήν του έθνους αυτού. 5 Καὶ σύ, λαὲ τοῦ Ἰσραήλ, θὰ παραπαίῃς καὶ θὰ σκοντάπτῃς μέσα εἰς τὸ ἄπλετον φῶς τῆς ἡμέρας· κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον θὰ τρικλίζουν καὶ θὰ σκοντάπτουν μαζί σου καὶ οἱ ψευδοπροφῆται· τὴν δὲ μητέρα σου «ὁλόκληρον τὸ βασίλειον τοῦ Ἰσραὴλ» παρομοιάζω πρὸς ἄμορφον, ἀκαλλῆ, μαύρην νύκτα· δι’ αὐτὸ θὰ καταστροφῆς, διότι δὲν ἔχεις κανένα φῶς, ποὺ θὰ σὲ βοηθήσῃ νὰ ἐπιστρέψῃς.
6 ὡμοιώθη ὁ λαός μου ὡς οὐκ ἔχων γνῶσιν· ὅτι σὺ ἐπίγνωσιν ἀπώσω, κἀγὼ ἀπώσομαί σε τοῦ μὴ ἱερατεύειν μοι· καὶ ἐπελάθου νόμον Θεοῦ σου, κἀγὼ ἐπιλήσομαι τέκνων σου. 6 Ο λαός μου αυτός ωμοίασε προς εκείνον, ο οποίος δεν έχει καθόλου γνώσιν του Θεού και του θείου θελήματος. Επειδή όμως συ, λαέ μου, απώθησες την γνώσιν του Θεού, δια τούτο και εγώ θα σε απωθήσω, ώστε να μη υπάρχουν δια σε ιερείς και ιερατικαί προσφοραί. Συ ελησμόνησες τον νόμον του Θεού σου, και εγώ θα λησμονήσω τα ιδικά σου τέκνα. 6 Ὁ περιούσιος λαὸς ἔγινε ὅμοιος μὲ ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει οὐδὲ στοιχειώδη γνῶσιν ἐπειδὴ σύ, λαὲ τοῦ Ἰσραήλ, ἀπώθησες τὴν πλήρη, τελείαν καὶ βαθεῖαν γνῶσιν ἐμοῦ τοῦ Θεοῦ, διὰ τοῦτο θὰ σὲ ἀπωθήσω καὶ ἐγὼ ἀπὸ τοῦ vα εἶσαι ἱερεὺς ἰδικός μου καὶ νὰ μοῦ προσφέρῃς θυσίες· ἐφ’ ὅσον σὺ ἐλησμόνησες τὸν ἅγιον νόμον τοῦ Θεοῦ σου, διὰ τοῦτο καὶ ἐγὼ θὰ λησμονήσω τὰ τέκνα σου.
7 κατὰ τὸ πλῆθος αὐτῶν οὕτως ἥμαρτόν μοι· τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς ἀτιμίαν θήσομαι. 7 Οσον πολυάριθμοι υπήρξατε εις την χώραν σας, τόσον αναρίθμητοι υπήρξαν και αι αμαρτίαι σας εναντίον μου. Δια τούτο την έως τώρα δόξαν σας, εγώ θα μεταβάλω εις εξευτελισμόν. 7 Ὅσον περισσότερον ηὐξάνοντο καὶ ἐπληθύνοντο, τόσον καὶ περισσότερον ἁμάρταναν εἰς ἐμέ. Διὰ τοῦτο, ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον αὐτοὶ θεωροῦν δόξαν καὶ τιμήν, θὰ τὸ μεταστρέψω εἰς ἐντροπὴν καὶ ἐξευτελισμόν.
8 ἁμαρτίας λαοῦ μου φάγονται καὶ ἐν ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν λήψονται τὰς ψυχὰς αὐτῶν. 8 Οι ιερείς ειδικώτερον συμμετέχουν και χορταίνουν και αυτοί από τας αμαρτίας του λαού μου. Δια τούτο θα πληρώσουν με την ζωήν των τας πολλάς αδικίας των. 8 «Οἱ ἱερεῖς» τρέφονται καὶ χορταίνουν μὲ τὶς ἁμαρτίες καὶ παρανομίες τοῦ ἐκλεκτοῦ λαοῦ μου· διὰ τοῦτο, ἕνεκα τῆς ἀπληστίας των αὐτῆς, καὶ ἐπειδὴ γίνονται ἠθικοὶ αὐτουργοὶ διὰ τὶς ἁμαρτίες τοῦ λαοῦ, θὰ ἀναλάβουν οἱ ἴδιοι τὴν εὐθύνην τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν εἰς τὶς ψυχές των καὶ θὰ πληρώσουν μὲ τὴν ζωήν των.
9 καὶ ἔσται καθὼς ὁ λαὸς οὕτως καὶ ὁ ἱερεύς· καὶ ἐκδικήσω ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ καὶ τὰ διαβούλια αὐτοῦ ἀνταποδώσω αὐτῷ. 9 Δεν θα γίνη διάκρισις μεταξύ λαϊκών και ιερέων· όπως οι λαϊκοί ετσι θα τιμωρηθούν και οι ιερείς. Θα τιμωρήσω τον λαόν τούτον δια τους αμαρτωλούς δρόμους της ζωής του, θα ανταποδώσω εις αυτόν σύμφωνα με τας αμαρτωλάς επιθυμίας της καρδίας του και τα πονηρά του σχέδια. 9 Καὶ θὰ συμβῇ τοῦτο· εἰς τὸ ζήτημα τῆς τιμωρίας δὲν θὰ ὑπάρξῃ διάκρισις· θὰ τιμωρηθοῦν οἱ ἱερεῖς ὅπως καὶ οἱ λαϊκοί. Θὰ τιμωρήσω τὰ ἔργα καὶ τὴν ὅλην συμπεριφορὰν τοῦ λαοῦ καὶ θὰ ἀνταποδώσω εἰς αὐτὸν σύμφωνα μὲ τὶς περίτεχνες παγίδες, ποὺ ἐτοιμάζει μὲ πανουργίαν, καὶ τὶς ἁμαρτωλὲς ἐπιθυμίες τῆς καρδίας του.
10 καὶ φάγονται καὶ οὐ μὴ ἐμπλησθῶσιν, ἐπόρνευσαν καὶ οὐ μὴ κατευθύνωσι, διότι τὸν Κύριον ἐγκατέλιπον τοῦ φυλάξαι. - 10 Θα τρώγουν και δεν θα χορταίνουν, θα εκτρέπωνται εις την πορνείαν και δεν θα επιτύχουν αυτό, που θέλουν, την χαράν και την ειρήνην, επειδή εγκατέλιπαν τον Κυριον και δεν εφύλαξαν το θέλημά του. 10 Θὰ φάγουν, ἀλλ’ οὐδέποτε θὰ ἰκανοποιηθοῦν καὶ θὰ χορτάσουν ἐστράφησαν εἰς τὴν εἰδωλολατρίαν καὶ ἔτσι διέπραξαν πνευματικὴν πορνείαν ὅμως δὲν εὐωδώθησαν τὰ σχέδιά των καὶ δὲν ηὐξήθησαν περισσότερον, ὅπως ἤλπιζαν. Τοῦτο συνέβη, διότι ἐγκατέλειψαν τὸν Κύριον καὶ ἔπαυσαν νὰ φυλάσσουν τὶς ἐντολές του.
11 Πορνείαν καὶ οἶνον καὶ μέθυσμα ἐδέξατο καρδία λαοῦ μου. 11 Η καρδία του λαού μου εστράφη και εδέχθη πορνείαν και οίνον και μέθην. 11 Ἡ καρδία τοῦ ἐκλεκτοῦ λαοῦ μου ἀγάπησε μὲ πάθος, ἐκυλίσθη κυριολεκτικὰ εἰς τὴν πνευματικὴν πορνείαν «τὴν εἰδωλολατρίαν», τὸ κρασὶ καὶ τὴν μέθην, δηλαδὴ εἰς κάθε εἴδους τρυφήν· ὁ λαός μου ἔχασε τὴν καθαρότητα, τὴν ψυχραιμίαν καὶ τὴν αὐτοκυριαρχίαν του.
12 ἐν συμβόλοις ἐπηρώτων, καὶ ἐν ράβδοις αὐτοῦ ἀπήγγελλον αὐτῷ· πνεύματι πορνείας ἐπλανήθησαν καὶ ἐξεπόρνευσαν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ αὐτῶν. 12 Με διάφορα ειδωλολατρικά σύμβολα, με αγάλματα και με ράβδους, εσυμβουλεύοντο τους ειδωλικούς θεούς των· και εκείνοι δια της ραβδομαντείας έδιδαν εις αυτούς απαντήσεις. Απεπλανήθησαν εις μεγάλην πνευματικήν πορνείαν, διότι εγκατέλειψαν τον Θεόν των και προσεκολλήθησαν εις τα είδωλα. 12 Ὁ λαὸς τοῦ Ἰσραὴλ ἐζητοῦσε συμβουλὴν ἀπὸ τὰ εἴδωλα μὲ διάφορα σημεῖα, καὶ οἱ ψευδοθεοὶ ἀνήγγελλαν εἰς αὐτὸν τὸ δῆθεν θέλημά των μὲ τὴν ραβδομαντείαν ὁ λαὸς ἀπεπλανήθη μὲ ἀκατάσχετον ὁρμὴν πρὸς τὴν πνευματικὴν πορνείαν «τὴν εἰδωλολατρίαν», παρεδόθη ἐξ ὁλοκλήρου εἰς αὐτὴν καὶ ἀπεμακρύνθη ἀπὸ τὸν Θεόν του.
13 ἐπὶ τὰς κορυφὰς τῶν ὀρέων ἐθυσίαζον καὶ ἐπὶ τοὺς βουνοὺς ἔθυον, ὑποκάτω δρυὸς καὶ λεύκης καὶ δένδρου συσκιάζοντος, ὅτι καλὸν σκέπη. διὰ τοῦτο ἐκπορνεύσουσιν αἱ θυγατέρες ὑμῶν, καὶ αἱ νύμφαι ὑμῶν μοιχεύσουσι· 13 Εις τας κορυφάς των υψηλών ορέων, επάνω εις θυσιαστήρια ειδώλων, προσέφεραν θυσίας και εις τας κορυφάς των βουνών εθυσίαζαν, κάτω από δρυν και λεύκην και δένδρον ευσκιόφυλλον, διότι ήτο ευάρεστος εις αυτούς η σκια των κλάδων των. Εξ αιτίας της εκτροπής σας εις την αμαρτωλότητα της ειδωλολατρείας, αι θυγατέρες σας θα εκδίδωνται αναισχύντως εις την πορνείαν και αι νύμφαι σας προ των οφθαλμών σας θα παραδίδωνται εις την μοιχείαν. 13 Οἱ Ἰσραηλῖται ἐπρόσφεραν θυσίες ἐπάνω εἰς τὶς ὑψηλὲς κορυφὲς τῶν βουνῶν καὶ θυσίες θυμιάματος ἐπάνω εἰς τοὺς λόφους, κάτω ἀπὸ βαλανιδιὲς καὶ λεῦκες καὶ βαθύσκια δένδρα· διότι ἡ παχειὰ σκιὰ τῶν κλάδων τῶν δένδρων αὐτῶν ἐθεωρεῖτο βοηθητικὴ διὰ συγκέντρωσιν καὶ προσευχήν. Ἔτσι, ὦ Ἰσραηλῖται, ἂν καὶ οἱ θυγατέρες σας θὰ παραδοθοῦν τελείως εἰς τὴν πορνείαν καὶ οἱ νύμφες σας θὰ μοιχεύωνται ἀναίσχυντα, θὰ παραχωρήσω νὰ συμβαίνουν αὐτὰ
14 καὶ οὐ μὴ ἐπισκέψωμαι ἐπὶ τὰς θυγατέρας ὑμῶν, ὅταν πορνεύσωσι, καὶ ἐπὶ τὰς νύμφας ὑμῶν, ὅταν μοιχεύσωσιν· ὅτι αὐτοὶ μετὰ τῶν πορνῶν συνεφύροντο καὶ μετὰ τῶν τετελεσμένων ἔθυον, καὶ ὁ λαὸς ὁ συνίων συνεπλέκετο μετὰ πόρνης. - 14 Δεν θα επισκεφθώ με αγάπην και καλοσύνην τας θυγατέρας σας, όταν θα εκπορνεύωνται, ούτε τας νύμφας σας όταν θα εκτρέπωνται εις την μοιχείαν. Διότι και αυτοί οι ιδιοί, οι γονείς και οι σύζυγοι συνεφύροντο με τας πόρνας και μαζή με τας ιεροδούλους προσέφεραν θυσίας. Ακόμη δε και οι μορφωμένοι μεταξύ του λαού συνεπλέκοντο με τας πόρνας. 14 καὶ δὲν θὰ τιμωρήσω σωφρονιστικῶς τὶς θυγατέρες σας, ὅταν θὰ πορνεύουν, οὔτε τὶς νύμφες σας, ὅταν θὰ μοιχεύωνται· διότι καὶ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι οἱ πατέρες καὶ οἱ γαμβροὶ ἀνακατεύονται καὶ λερώνονται μὲ πόρνες καὶ θυσιάζουν εἰς τὰ εἴδωλα μαζὶ μὲ ἱερόδουλες, θυσιάζουν μὲ τοὺς ἱερομύστας τοῦ εἰδώλου Βεελφεγώρ, ὡς ἤδη τελειοτέρους. Καὶ αὐτοὶ ἀκόμη οἱ συνετοὶ καὶ ὀρθοφρονοῦντες ἀπὸ τὸν λαὸν συνευρίσκονται μὲ πόρνες!
15 Σὺ δέ, ᾿Ισραήλ, μὴ ἀγνόει, καὶ ᾿Ιούδα, μὴ εἰσπορεύεσθε εἰς Γάλγαλα καὶ μὴ ἀναβαίνετε εἰς τὸν Οἶκον ῏Ων καὶ μὴ ὀμνύετε ζῶντα Κύριον. 15 Συ, Ισραηλιτικέ λαέ, δεν έπρεπε να αγνοής τον Θεόν και το θέλημά του. Και συ, λαέ του Ιούδα, δεν έπρεπε να εισέρχεσαι εις τα Γαλγαλα, εις την χώραν της ειδωλολατρείας, και δεν έπρεπε να ανέρχεσθε στον ειδωλολατρικόν ναόν της Ων και δεν έπρεπε να ορκίζεσθε στον ζώντα αληθινόν Θεόν. 15 Σὺ δέ, Ἰσραηλιτικὲ λαέ, δὲν ἔπρεπε νὰ ἀγνοῇς τὸν ἕνα καὶ μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ τὸ ἅγιον θέλημά του. Ἀλλ’ ἐπίσης καὶ σύ, Ἰουδαϊκὲ λαέ, δὲν ἔπρεπε νὰ εἰσέρχεσαι εἰς τὰ Γάλγαλα, ποὺ εἶναι κέντρον εἰδωλολατρίας, καὶ νὰ ἀνεβαίνῃς εἰς τὸν εἰδωλολατρικὸν ναὸν τῆς Ὦν «=εἰς τὴν Βαιθήλ» καὶ δὲν ἔπρεπε νὰ ὁρκίζεσθε ἐκεῖ εἰς τὸ ὄνομα τοῦ ζῶντος Θεοῦ.
16 διότι ὡς δάμαλις παροιστρῶσα παροίστρησεν ᾿Ισραήλ· νῦν νεμήσει αὐτοὺς Κύριος ὡς ἀμνὸν ἐν εὐρυχώρῳ. 16 Αλλά ο ισραηλιτικός λαός αφηνίασε, όπως η δάμαλις την οποίαν κεντά ο οίστρος. Θα έλθη όμως εποχή, οπότε θα ποιμάνη αυτός ο Θεός ως αμνούς εις μεγάλην εύφορον περιοχήν. 16 Διότι ὁ Ἰσραηλιτικὸς λαὸς ἔχει κυριευθῆ ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ οἶστρον, ὅπως ἡ νεαρὴ ἀτίθαση δαμαλίδα, ὅταν κεντηθῇ ἀπὸ βοϊδόμυγαν· ἔτσι καὶ ὁ Ἰσραὴλ ἐκυριεύθη ἀπὸ οἶστρον καὶ ἀπέβαλε κάθε χαλινὸν ἠθικῆς. Ὅμως θὰ ἔλθῃ ἐποχή, κατὰ τὴν ὁποίαν θὰ τοὺς ποιμάνῃ ὁ Κύριος ὡς ἀμνοὺς εἰς ἀνοικτὴν καὶ πλατεῖαν πεδιάδα.
17 μέτοχος εἰδώλων ᾿Εφραὶμ ἔθηκεν ἑαυτῷ σκάνδαλα, 17 Τωρα όμως η φυλή Εφραίμ και αι άλλαι εννέα φυλαί του Ισραήλ λαμβάνουν μέρος εις την λατρείαν των ειδώλων, θέτουν μόνοι των προσκόμματα στους δρόμους των. 17 Ὁ Ἐφραίμ - οἱ δέκα φυλές, ποὺ ἀπεσχίσθησαν καὶ ἀπετέλεσαν τὸ βόρειον βασίλειον τοῦ Ἰσραήλ - ἀπηρνήθη τὸν Θεὸν καὶ ἔγινε συγκοινωνὸς καὶ συμμέτοχος εἰς τὴν λατρείαν τῶν εἰδώλων ἔτσι ἔθεσεν εἰς τὸν ἑαυτόν του ἐμπόδια καὶ προσκόμματα
18 ἡρέτισε Χαναναίους· πορνεύοντες ἐξεπόρνευσαν, ἠγάπησαν ἀτιμίαν ἐκ φρυάγματος αὐτῶν. 18 Αφήκαν τον αληθινόν Θεόν και επροτίμησαν τους Χαναναίους. Εξετράπησαν εις απερίγραπτον πνευματικήν και σωματικήν πορνείαν, ηγάπησαν τον εξευτελισμόν και την καταισχύνην μέσα εις τα φρυάγματα των βακχικών οργίων των. 18 μὲ τὸ νὰ προτιμήσῃ τὴν εἰδωλολατρικὴν καὶ ὀργιαστικὴν θρησκείαν τῶν Χαναναίων. Οἱ δέκα φυλὲς ἐρρίφθησαν κυριολεκτικῶς μὲ ἀκάθεκτον ὁρμὴν καὶ βουλιμίαν εἰς τὴν σαρκικὴν καὶ τὴν πνευματικὴν πορνείαν «τὴν εἰδωλολατρίαν»· ἐπροτίμησαν τὴν ἐντροπὴν καὶ καταισχύνην μέσα εἰς τὴν αὐθάδειαν καὶ ὑπεροψίαν τῶν εἰδωλολατρικῶν ὀργίων των «κατ’ ἄλλους: Ἐπροτίμησαν τὴν ἐντροπὴν καὶ καταισχύνην, ἀπὸ τὸ καύχημα καὶ τὴν δόξαν των, τὸν Κύριον».
19 συστροφὴ πνεύματος σὺ εἶ ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτῆς, καὶ καταισχυνθήσονται ἐκ τῶν θυσιαστηρίων αὐτῶν. 19 Δια τούτο πνεύμα καταιγίδος θα τους αφαρπάση στον στροβιλισμόν του, ωσάν εις τεραστίας πτέρυγας, θα τους εκτινάξη εις εξορίαν και θα καταισχυνθούν, διότι τα ειδωλολατρικά των θυσιαστήρια θα αποδειχθούν ψευδή και ανίκανα να τους βοηθήσουν. 19 Διὰ τοῦτο σύ, Ἰσραηλιτικὲ λαέ, ἔχεις ἐμπλακῇ κατὰ τὸν ἀνεμοστρόβιλον τῆς θείας ὀργῆς εἰς τὰ τεράστια πτερὰ τῆς θείας αὐτῆς ὀργῆς, ἡ ὁποία συναρπάζει τὰ πάντα, καὶ θὰ ἐκτιναχθῇς εἰς ἐξορίαν καὶ θὰ γεμίσῃς ἐντροπὴν καὶ καταισχύνην, διότι τὰ θυσιαστήρια τῶν εἰδώλων, ὅπου ἐθυσίαζες, θὰ ἀποδειχθοῦν ἀδύναμα καὶ ἀνίκανα νὰ σὲ βοηθήσουν.