Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024
Ανατ: 06:12
Δύση: 20:33
Σελ. 12 ημ.
141-225
16ος χρόνος, 5938η ημέρα
Έκδοση: 4η
Χριστὸς Ἀνέστη!

ΩΣΗΕ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 (Ι)


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΑΜΠΕΛΟΣ εὐκληματοῦσα ᾿Ισραήλ, ὁ καρπὸς εὐθηνῶν αὐτῆς· κατὰ τὸ πλῆθος τῶν καρπῶν αὐτῆς ἐπλήθυνε τὰ θυσιαστήρια, κατὰ τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς αὐτοῦ ᾠκοδόμησε στήλας. 1 Ο ισραηλιτικός λαός μου ομοιάζει με άμπελον, που έχει ωραία κλήματα, και πλήθος είναι οι καρποί αυτής. Αλλά όσον μεγαλύτερον ήτο το πλήθος των καρπών της, τόσον και αυτοί επολλαπλασίαζαν τα ειδωλολατρικά των θυσιαστήρια. Οσον πλουσιώτερα ήσαν τα αγαθά της χώρας των, τόσον και περισσότερος ειδωλολατρικάς στήλας υψωναν. 1 Ο Ἰσραηλιτικὸς λαὸς ὡμοίαζε μὲ ἄμπελον φούντωμένην, καταπράσινον, ἀκμάζουσαν, μὲ ἀφθονίαν καρπῶν. Δὲν ἐχρησιμοποίησεν ὅμως τὸ πολὺ πλῆθος τῶν καρπῶν πρὸς τιμὴν τοῦ Θεοῦ· ἀλλ’ ὅσον περισσότερον ἐπληθύνοντο οἱ καρποί, τόσον περισσότερον ἐπληθύνοντο καὶ τὰ εἰδωλολατρικὰ θυσιαστήρια, ποὺ ἔκτιζεν! Ὅσον περισσότερον πλούσια ἐγίνοντο τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς, τόσον περισσότερες εἰδωλολατρικὲς λίθινες στῆλες ὕψωνεν!
2 ἐμέρισαν καρδίας αὐτῶν, νῦν ἀφανισθήσονται· αὐτὸς κατασκάψει τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν, ταλαιπωρήσουσιν αἱ στῆλαι αὐτῶν. 2 Διπρόσωποι ανεδείχθησαν, εμοίρασαν τας καρδίας αυτών μεταξύ του αληθινού Θεού και των ματαίων ειδώλων. Δι' αυτό και τώρα θα εξολοθρευθούν. Αυτός ο ίδιος ο Θεός θα κατασκάψη και θα κρημνίση τα ειδωλολατρικά των θυσιαστήρια. Θα συντριβούν αι ειδωλολατρικαί των στήλαι. 2 Οἱ Ἰσραηλῖται ἐμοίρασαν τὶς καρδιές των μεταξὺ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ εἰδώλου Βάαλ· πολὺ σύντομα λοιπόν, ἐπειδὴ συνέβη τοῦτο καὶ ὁ καθένας ἀσεβεῖ ἀπὸ καρδίας, θὰ φθάσῃ ἡ ὥρα τῆς ἀπωλείας των, θὰ καταστραφοῦν. Αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ Θεός, μέσῳ τῶν Βαβυλωνίων, θὰ κατασκάψῃ τὰ θυσιαστήριά των καὶ οἱ εἰδωλολατρικὲς στῆλες θὰ κατακομματιασθοῦν καὶ θὰ καταστραφοῦν.
3 διότι νῦν ἐροῦσιν· οὐκ ἔστι βασιλεὺς ἡμῖν, ὅτι οὐκ ἐφοβήθημεν τὸν Κύριον, ὁ δὲ βασιλεὺς τί ποιήσει ἡμῖν; 3 Αυτοί δέ, εις εξορίαν ευρισκόμενοι, θα ομολογούν· “δεν υπάρχει πλέον εις ημάς βασιλεύς, διότι δεν εφοβήθημεν τον Κυριον. Αλλά και τι ημπορούσε να έχη κάμει προς ημάς ο βασιλεύς, εφ' όσον αυτός ο ίδιος θα ήτο διεφθαρμένος; 3 Αὐτοὶ δέ, ὅταν ἴδουν ὅτι τὸ βασίλειόν των κατελύθη, θὰ ὁμολογήσουν καὶ θὰ εἴπουν: «Δὲν ἔχομεν βασιλιᾶ, διότι δὲν ἐφοβήθημεν τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεόν, τὸν Κύριον ἀλλὰ καὶ ὁ βασιλιᾶς εἰς τί θὰ ἠμποροῦσε νὰ μᾶς βοηθήσῃ;
4 λαλῶν ρήματα προφάσεις ψευδεῖς διαθήσεται διαθήκην· ἀνατελεῖ ὡς ἄγρωστις κρίμα ἐπὶ χέρσον ἀγροῦ. 4 Θα επινοούσε και θα έλεγε λόγια αμαρτωλών προφάσεων, θα συνήπτεν αλλά και θα παρέβαινεν εγγράφους συμφωνίας. Η καταδίκη της χώρας μας εις ερήμωσιν θα επήρχετο εναντίον μας, όπως η αγριάδα κάνει άγονον και χέρσον ένα αγρόν”. 4 Ὁ βασιλιᾶς μας μᾶς ἐξαπατοῦσε ψευδόμενος καὶ προφασιζόμενος ἄλλοτε ἄλλα· μὲ διάφορα προσχήματα καὶ ψευδολογίες συνῆπτε συμφωνίες καὶ συμμαχίες μὲ τοὺς Ἀσσυρίους καὶ τοὺς Αἰγυπτίους, τὶς ὁποῖες παρέβαλε. Διὰ τοῦτο ἡ ἐναντίον μας δικαία καταδίκη καὶ καταστροφὴ θὰ ἔλθῃ καὶ θὰ ἀπλωθῇ ἀκωλύτως, ὅπως ἀπλώνεται καὶ πληθύνεται ἡ ἀγριάδα εἰς χέρσον χωράφι, χωρὶς νὰ τὴν ἐνοχλῇ ἀλέτρι ἢ σκαπάνη».
5 τῷ μόσχῳ τοῦ οἴκου ῏Ων παροικήσουσιν οἱ κατοικοῦντες Σαμάρειαν, ὅτι ἐπένθησε λαὸς αὐτοῦ ἐπ᾿ αὐτόν· καὶ καθὼς παρεπίκραναν αὐτόν, ἐπιχαροῦνται ἐπὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ, ὅτι μετῳκίσθη ἀπ᾿ αὐτοῦ. 5 Εξ αιτίας του ειδωλολατρικού μόσχου, που υπήρχεν στον οίκον Ων, οι κάτοικοι της Σαμαρείας θα μετοικήσουν εις τόπους της εξορίας και έτσι ο λαός του ειδωλολατρικού αυτού μόσχου, θα πενθήση εξ αιτίας του ειδώλου του. Και καθώς επικράνθησαν και επένθησαν εξ αιτίας του ειδώλου των, θα χαρούν δια την δόξαν του, διότι αυτό θα μετοικήση μαζή με τον λαόν εις την εξορίαν. 5 Ἕνεκα τοῦ εἰδώλου τοῦ χρυσοῦ μόσχου, τὸ ὁποῖον εὑρίσκετο εἰς τὸν εἰδωλολατρικὸν οἶκον τῆς Ὦν «εἰς τὴν Βαιθήλ», οἱ κάτοικοι τῆς Σαμαρείας θὰ ὁδηγηθοῦν εἰς ἐξορίαν, καὶ ἔτσι οἱ πιστοὶ τοῦ εἰδώλου ἐκείνου θὰ πενθήσουν ἐξ αἰτίας τοῦ ψευδοθεοῦ των «ἢ κατ’ ἄλλην ἑρμηνείαν: Οἱ κάτοικοι τῆς Σαμαρείας, ὅταν ἔλθουν ἐναντίον των τὰ κακά, θὰ καταφύγουν εἰς τὸ ἄγαλμα τοῦ χρυσοῦ μόσχου εἰς τὸν οἶκον Ὦν, θὰ τὸ περικυκλώσουν καὶ θὰ τὸ ἰκετεύουν νὰ τοὺς βοηθήσῃ! Ὅμως ὄχι μόνον δὲν θὰ τοὺς βοηθήσῃ, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ θὰ ὁδηγηθῇ εἰς τὴν ἐξορίαν, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ πιστοὶ τοῦ ψευδοθεοῦ νὰ πενθήσουν διὰ τὴν ἀτίμωσίν του). Καὶ ἐπειδὴ οἱ Ἰσραηλῖται ἐξώργισαν τὸν Κύριον, θὰ χαροῦν διὰ τὴν δόξαν τοῦ εἰδώλου τοῦ χρυσοῦ μόσχου, διότι θὰ μεταφερθῇ καὶ αὐτὸ μαζὶ μὲ τὸν λαὸν εἰς τὴν ἐξορίαν ἀπὸ τοὺς Βαβυλωνίους, οἱ ὁποῖοι θὰ τιμήσουν τὸ ἄγαλμα τῶν Ἰσραηλιτῶν ὡς θεόν!
6 καὶ αὐτὸν εἰς ᾿Ασσυρίους δήσαντες ἀπήνεγκαν ξένια τῷ βασιλεῖ ᾿Ιαρείμ· ἐν δόματι ᾿Εφραὶμ δέξεται, καὶ αἰσχυνθήσεται ᾿Ισραὴλ ἐν τῇ βουλῇ αὐτοῦ. 6 Αυτόν αφού τον δέσουν φορτίον με τα άλλα λάφυρα των Ασσυρίων, θα τον προσφέρουν ως δώρον των στον βασιλέα Ιαρείμ. Με το δώρον αυτό θα γίνη δεκτός στον τόπον της εξορίας ο ισραηλιτικός λαός αλλά και θα κατεξευτελισθή εξ αιτίας του ειδώλου του, εις την προστασίαν του οποίου τόσας είχε στηρίξει ελπίδας. 6 Οἱ Ἰσραηλῖται, ἀφοῦ δέσουν καὶ φορτώσουν τὸν χρυσοῦν μόσχον εἰς μεταφορικὸν μέσον, θὰ τὸν μεταφέρουν καὶ θὰ τὸν παραδώσουν ὡς δῶρον εἰς τὸν Ἀσσύριον βασιλιᾶ Ἰαρείμ. Καὶ ὁ μὲν Ἀσσύριος βασιλιᾶς θὰ δεχθῇ τὸ εἴδωλον ὡς δῶρον τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, ἀλλ' ὁ λαὸς δὲν θὰ ἔχῃ ἐξ ἀφορμῆς αὐτοῦ καμμίαν βοήθειαν. Ἀπ’ ἐναντίας τὸ δῶρον τοῦτο θὰ ἀποτελέσῃ ἐντροπὴν δι’ αὐτούς, ἕνεκα τῶν βουλῶν τῶν Χαλδαίων, οἱ ὁποῖοι θὰ κατακόψουν τὸ ἄγαλμα τοῦ χρυσοῦ μόσχου καὶ θὰ τὸ χωνεύσουν!
7 ἀπέρριψε Σαμάρεια βασιλέα αὐτῆς ὡς φρύγανον ἐπὶ προσώπου ὕδατος. 7 Οι κάτοικοι της Σαμαρείας απέρριπτον τους βασιλείς των, ωσάν φρύγανα επάνω στο τρέχον ύδωρ. 7 Οἱ κάτοικοι τῆς Σαμαρείας ἐξεθρόνιζαν τοὺς βασιλεῖς των, τὸν ἕνα κατόπιν τοῦ ἄλλου, καὶ τοὺς ἔρριχναν ὡσὰν ξερὰ χαμόκλαδα εἰς τὸ ὁρμητικὸν ρεῦμα τοῦ νεροῦ «ἢ κατ’ ἄλλην ἑρμηνείαν: Ἡ βασιλεία θὰ ἀφαιρεθῇ ἀπὸ τὴν Σαμάρειαν, ὅπως τὸ ἐλαφρὸ ξερὸ χαμόκλαδο, ποὺ παρασύρεται ἀπὸ τὸ νερό».
8 καὶ ἐξαρθήσονται βωμοὶ ῏Ων, ἁμαρτήματα τοῦ ᾿Ισραήλ· ἄκανθαι καὶ τρίβολοι ἀναβήσονται ἐπὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν· καὶ ἐροῦσι τοῖς ὄρεσι· καλύψατε ἡμᾶς, καὶ τοῖς βουνοῖς· πέσατε ἐφ᾿ ἡμᾶς. - 8 Θα καταστραφούν οι ειδωλολατρικοί βωμοί εις Ων, αι εστίαι αυταί των αμαρτημάτων του Ισραήλ. Αγκάθια και τριβόλια θα φυτρώσουν και θα κατακλύσουν τα θυσιαστήρια εκείνα. Τοση θα είναι η καταστροφή της περιοχής Ισραήλ, ώστε θα πουν οι κάτοικοι εις τα όρη· “σκεπάσατέ μας”· και εις τα βουνά “πέσατε επάνω μας”. 8 θὰ ἀφανισθοῦν ἐπίσης οἱ εἰδωλολατρικοὶ βωμοί, ποὺ ὑπάρχουν εἰς τὴν Ὦν, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τὰ ἁμαρτήματα τοῦ λαοῦ, διότι δι’ αὐτῶν παρώργιζαν τὸν Θεόν. Θὰ ἐρημωθοῦν τόσον πολύ, ὥστε εἰς τοὺς πολυσυχνάστους ἐκείνους τόπους τῆς λατρείας θὰ φυτρώσουν ἀγκάθια καὶ τριβόλια. Τόση δὲ θὰ εἶναι ἡ δυστυχία καὶ τὰ ἀνυπόφορα δεινὰ τῶν Ἰσραηλιτῶν, ὥστε θὰ εἴπουν εἰς τὰ ὄρη: «Σκεπάστε μας νὰ ἀποθάνωμεν διὰ μιᾶς καὶ νὰ γλυτώσωμεν ἀπὸ τὰ ἀνυπόφορα βάσανά μας»· καὶ εἰς τὰ βουνά:«Πέσατε ἐπάνω μας, διὰ νὰ γλυτώσωμεν ἀπὸ τὸ ξίφος τῶν Βαβυλωνίων».
9 ᾿Αφ᾿ οὗ οἱ βουνοί, ἥμαρτεν ᾿Ισραήλ, ἐκεῖ ἔστησαν· οὐ μὴ καταλάβῃ αὐτοὺς ἐν τῷ βουνῷ πόλεμος ἐπὶ τὰ τέκνα ἀδικίας; 9 Οι Ισραηλίται από τότε, που υπάρχουν τα βουνά, από της αρχής δηλαδή της υπάρξεώς των, διέπραξαν αμαρτίας. Εκεί εις τα βουνά έστησαν ειδωλολατρικά θυσιαστήρια. Είναι, λοιπόν, δυνατόν, εναντίον αυτών και των τέκνων της αδικίας να μη επέλθη καταστρεπτικός δι' αυτούς πόλεμος, όπως στο βουνόν Γαβαά; 9 Ἀπὸ τότε ποὺ ὑπῆρξαν τὰ βουνά, ἡ Γαβαά, ὅπου ἐλατρεύοντο τὰ εἴδωλα καὶ ὅπου ὑπῆρχαν τὰ θυσιαστήριά των, ἀπὸ τότε ἁμάρτησε ὁ Ἰσραηλιτικὸς λαὸς καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ ἀμετακίνητος εἰς τὴν εἰδωλολατρίαν. Πῶς λοιπὸν νὰ μὴ ἔλθῃ ἐναντίον των, ἐφ’ ὅσον εἶναι τέκνα ἀδικίας, πόλεμος καταστρεπτικὸς εἰς τὰ βουνά, ὅπως ἄλλοτε εἰς τὰ ἴδια βουνὰ τῆς Γαβαά, ὅπου ἐξωλοθρεύθη σχεδὸν ὁλόκληρος ἡ φυλὴ τοῦ Βενιαμίν;
10 ἦλθε παιδεῦσαι αὐτούς, καὶ συναχθήσονται ἐπ᾿ αὐτοὺς λαοὶ ἐν τῷ παιδεύεσθαι αὐτοὺς ἐν ταῖς δυσὶν ἀδικίαις αὐτῶν. 10 Ο πόλεμος επήλθεν εναντίον των, δια να τους τιμωρήση. Λαοί πολλοί έχουν συναχθή κατά των Ισραηλιτών προς τιμωρίαν των δια τας δύο μεγάλας αδικίας, που έχουν αυτοί διαπράξει. 10 Διότι ἦλθεν ἐναντίον τῶν τέκνων τῆς ἀδικίας πόλεμος διὰ νὰ τὰ τιμωρήσῃ· θὰ συναχθοῦν ἐναντίον τῶν Ἰσραηλιτῶν λαοὶ πολλοί, διὰ νὰ τοὺς τιμωρήσουν διὰ τὰ δύο μεγάλα ἐγκλήματά των.
11 ᾿Εφραὶμ δάμαλις δεδιδαγμένη ἀγαπᾶν νεῖκος, ἐγὼ δὲ ἀπελεύσομαι ἐπὶ τὸ κάλλιστον τοῦ τραχήλου αὐτῆς· ἐπιβιβῶ ᾿Εφραὶμ καὶ παρασιωπήσομαι ᾿Ιούδαν, ἐνισχύσει αὐτῷ ᾿Ιακώβ. 11 Ο Ισραηλιτικός λαός ομοιάζει με δάμαλιν, που έχει μάθει να αγριεύη και να μη υπακούη. Εγώ όμως θα βάλω τον ζυγόν μου επάνω στον υπερήφανον τράχηλόν της, θα επιθέσω επί του ισραηλιτικού λαού ζυγόν, δηλαδή τυραννίαν άλλων εθνών. Θα σιωπήσω όμως και θα περιφρουρήσω τον ιουδαϊκόν λαόν, διότι δι' αυτόν ισχύει και τον ενισχύει η προφητεία του Ιακώβ. 11 Ὁ Ἐφραίμ «ὁ Ἰσραηλιτικὸς λαὸς» ὁμοιάζει μὲ δαμαλίδα, ποὺ εἶναι καλὰ ἐκπαιδευμένη, ὥστε νὰ μένῃ ἀδάμαστος καὶ νὰ μὴ δέχεται ζυγὸν εἰς τὸν τράχηλόν της· Ἐγὼ ὅμως «λέγει ὁ Θεός» θὰ τὴν δαμάσω, θὰ τὴν ταπεινώσω καὶ θὰ θέσω εἰς τὸν ὑπερήφανον καὶ μεγαλοπρεπῆ τράχηλόν της ζυγὸν θὰ ἐπιθέσω εἰς τὸν Ἐφραίμ «τὸν Ἰσραηλιτικὸν λαόν» ζυγόν «τὴν τυραννίαν τῶν ἐθνικῶν», θὰ ἀντιπαρέλθω ὅμως σιωπηλὸς τὸν Ἰουδαϊκὸν λαόν, διότι δι’ αὐτὸν ἰσχύει καὶ τὸν ἐνδυναμώνει ἡ προφητεία καὶ ἡ ἀρετὴ τοῦ Ἰακώβ.
12 σπείρατε ἑαυτοῖς εἰς δικαιοσύνην, τρυγήσατε εἰς καρπὸν ζωῆς, φωτίσατε ἑαυτοῖς φῶς γνώσεως, ἐκζητήσατε τὸν Κύριον ἕως τοῦ ἐλθεῖν γενήματα δικαιοσύνης ὑμῖν. 12 Σπείρατε προς το συμφέρον σας δικαιοσύνην, τηρήσατε τας εντολάς μου, διότι έτσι θα τρυγήσετε καρπόν ζωής. Φωτίσατε τον εαυτόν σας με το φως της θείας γνώσεως, αναζητήσατε και παρακαλέσατε τον Κυριον, δια να αποστείλη προς σας τους καρπούς της δικαιοσύνης. 12 Σπείρατε, Ἰσραηλῖται, διὰ τὸ συμφέρον σας ἀληθινὴν θεοσέβειαν καὶ πᾶσαν ἀρετήν, μὲ τὸν τρόπον δὲ αὐτὸν θὰ τρυγήσετε καρπὸν ζωῆς καὶ θὰ ἀποφύγετε τὸ ξίφος τῶν ἐχθρῶν. Φωτίσατε τοὺς ἑαυτούς σας μὲ τὸ φῶς τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Θεοῦ, ἀπομακρυνόμενοι ἀπὸ τὰ εἴδωλα. Ἐπιζητήσατε τὸν Κύριον διὰ θερμῆς προσευχῆς, ἕως ὅτου καμφθῇ καὶ εὐδοκήσῃ νὰ ἀποδώσῃ εἰς σᾶς τοὺς καρποὺς τῆς θεοσεβείας καὶ ἀρετῆς σας.
13 ἱνατὶ παρεσιωπήσατε ἀσέβειαν καὶ τὰς ἀδικίας αὐτῆς ἐτρυγήσατε; ἐφάγετε καρπὸν ψευδῆ, ὅτι ἤλπισας ἐν τοῖς ἁμαρτήμασί σου, ἐν πλήθει δυνάμεώς σου. 13 Διατί παρασιωπάτε και αδιαφορείτε δια την ασέβειάν σας και έτσι τρυγάτε ως καρπούς της τας αμαρτωλάς και επιβλαβείς συνεπείας της; Επιβλαβή καρπόν εφάγατε, όταν εστηρίξατε τας ελπίδας της ευτυχίας σας εις τα αμαρτήματά σας και στο πλήθος της δυνάμεως σας. 13 Διατὶ ἐπροσπεράσατε σιωπηλοὶ καὶ μὲ ἀδιαφορίαν τὴν ἀσέβειαν καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον ἐτρυγήσατε τὰ ἐπίχειρα τῆς ἀσεβείας καὶ ἀποστασίας σας; Μάταιες, ἀπατηλὲς ἐλπίδες ἦταν ὁ καρπός, τὸν ὁποῖον ἐφάγατε, διότι ἐστηρίξατε τὶς ἐλπίδες σας εἰς τὴν ἀποστασίαν σας, εἰς τὸ πολυπληθὲς τοῦ λαοῦ, εἰς τὰ ὅπλα καὶ τὰ ὀχυρωματικά σας ἔργα.
14 καὶ ἐξαναστήσεται ἀπώλεια ἐν τῷ λαῷ σου, καὶ πάντα τὰ περιτετειχισμένα σου οἰχήσεται· ὡς ἄρχων Σαλαμὰν ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ ῾Ιεροβάαλ, ἐν ἡμέραις πολέμου μητέρα ἐπὶ τέκνοις ἠδάφισαν. 14 Θα ανορθωθή και θα επέλθη καταστροφή εναντίον του λαού σου. Ολα τα οχυρώματά σου, φρούρια και πόλεις, θα εξαφανισθούν κατεστραμμένα. Θα συμβή ο,τι και με τον άρχοντα Σαλαμάν, τον καταγόμενον από τον οίκον Ιεροβάαλ, ο οποίος εν καιρώ πολέμου συνέτριψεν στο έδαφος κεφαλάς μητέρων και τέκνων. 14 Ὅμως τὸ ἀποτέλεσμα ὅλων αὐτῶν θὰ εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετον. Διότι τὸν πολυάριθμον καὶ πολεμιστὴν λαόν σου μὲ τὰ πολεμικά του ἅρματα θὰ τὸν εὕρῃ ἔκδηλος καταστροφή, καὶ ὅλες οἱ ὠχυρωμένες πόλεις, τὰ τείχη καὶ τὰ φρούρια θὰ ἀφανισθοῦν. Καθὼς ὁ ἄρχων Σαλαμὰν ἀπὸ τὸν οἶκον τοῦ Ἱεροβάαλ ἐν καιρῷ πολέμου συνέτριψεν εἰς τὸ ἔδαφος τὶς κεφαλὲς τῶν μητέρων μαζὶ μὲ τὰ τέκνα των,
15 οὕτως ποιήσω ὑμῖν, οἶκος τοῦ ᾿Ισραήλ, ἀπὸ προσώπου ἀδικίας κακιῶν ὑμῶν. 15 Τα ίδια θα κάμω και εγώ εναντίον σας, ω Ισραηλίται, εξ αιτίας των αδικιών και κακιών σας. 15 ἔτσι θὰ κάμω καὶ εἰς σᾶς, λαὲ τοῦ Ἰσραήλ, ἕνεκα τῶν πολλῶν ἀδικιῶν καὶ τῶν μεγάλων κακιῶν σας.