Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024
Ανατ: 06:14
Δύση: 20:49
Πρ. τέταρτο
195-171
16ος χρόνος, 5992η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ' - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
 
Τό βιβλίο ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄ (ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β΄, κατά τό Ἑβραϊκό) συνεχίζει τήν ἱστορία τῶν βασιλείων, μέχρι τῶν αἰχμαλωσιῶν Περιλαμβάνει δέ καί τήν ἁρπαγή τοῦ Ἠλία στόν οὐρανό καί τή διακονία τοῦ Προφήτου Ἐλισαίου. Κατά τήν περίοδο αὐτή, στόν Ἰσραήλ (βόρειο βασίλειο) προφητεύουν ὁ Ἀμώς καί ὁ Ὠσηέ καί στόν Ἰούδα (νότιο βασίλειο) ὁ Ἀβδιοῦ, ὁ Ἰωήλ, ὁ Ἠσαιΐας, ὁ Μιχαίας, ὁ Ναούμ, ὁ Ἀββακούμ, ὁ Σοφονίας καί ὁ Ἱερεμίας.

Τό Βασιλειῶν Δ΄ χωρίζεται σέ ἑπτά μέρη : I. Τό τέλος τῆς διακονίας τοῦ Ἠλία καί ἡ ἁπραγή του στόν οὐρανό, α΄ 1-β΄ 11. II.Ἡ διακονία τοῦ Ἐλισσαιέ ἀπό τήν ἁρπαγή τοῦ Ἡλία μέχρι τῆς κρίσεως τοῦ Ἰησοῦ β΄ 12-θ΄ 10. IIII. Ἡ βασιλεία τοῦ Ἰηοῦ ἐπί τόν Ἰσραήλ, θ΄ 11-ι΄ 36. IV. Οἱ βασιλεῖς τῆς Γοθολίας καί τοῦ Ἰωάς ἐπί τόν Ἰούδα, ια΄ 1-ιβ΄ 21. V. Οἱ βασιλεῖς τοῦ Ἰωάχαζ καί τοῦ Ἰωάς ἐπί τόν Ἰσραήλ καί τό τέλος τῆς διακονίας τοῦ Ἐλισαιέ, ιγ΄ 1-25. VI.Ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ Ἐλισαιέ μέχρι τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ Ἰσραήλ, ιδ΄ 1-ιζ΄ 41. VII. Ἀπό τῆς διαδοχῆς τοῦ Ἐζεκία μέχρι τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ Ἰούδα, ιη΄ 1-κε΄30.

Τά γεγονότα πού ἀναφέρονται στό Βασιλέων Δ΄, καλύπτουν περίοδο 308 ἐτῶν.