Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2023
Ανατ: 06:05
Δύση: 20:43
Σελ. 14 ημ.
153-212
15ος χρόνος, 5585η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΑΜΩΣ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Ὁ Προφήτης Ἀμώς ἦταν Ἰουδαῖος, προφήτευσε ὅμως (776-763 π.Χ.) στό βόρειο βασίλειο τοῦ Ἰσραήλ (α΄ 1, ζ΄14,15). Ἔδρασε κατά τή διάρκεια τῆς βασιλείας τοῦ Ἱεροβοάμ ΙΙ, ἑνός ἱκανοῦ ἀλλά εἰδωλολάτρη βασιλιᾶ, ὁ ὁποῖος ὁδήγησε τό βασίλειό του στό ζενίθ τῆς δυνάμεώς του. Τίποτα δέν μποροῦσε νά φανεῖ πιό ἀπίθανο ἀπό τήν ἐκπλήρωση τῶν προειδοποιήσεων τοῦ Ἀμώς. Κι’ ὅμως μέσα σέ πενῆντα χρόνια, τό βασίλειο αὐτό, καταστράφηκε τελείως. Ὁπωσδήποτε ὅμως, ἡ ὅρασις τοῦ Ἀμώς εἶναι εὐρύτερη ἀπό τό βόρειο βασίλειο μόνο. Περικλείει ὅλο «τόν οἶκον τοῦ Ἰακώβ» δηλαδή ὅλους τούς Ἰουδαίους.

Τό βιβλίο χωρίζεται σέ τέσσερα μέρη:

I. Κρίσεις ἐπάνω στίς πόλεις πού περιβάλλουν τήν Παλαιστίνη, α΄ 1-β΄ 3.
II. Κρίσεις ἐπάνω στόν Ἰούδα καί τόν Ἰσραήλ, β΄ 4-16.
III. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἐναντίον «παντός τοῦ γένους» Ἰακώβ, γ΄ 1-θ΄ 10.
IV. Ἡ μελλοντική δόξα τῆς Δαβιδικῆς βασιλείας θ΄ 11-15.