Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024
Ανατ: 06:15
Δύση: 20:48
Σελ. 9 ημ.
197-169
16ος χρόνος, 5994η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΑΜΩΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Α)


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 Λόγοι Ἀμώς, οἳ ἐγένοντο ἐν ᾿Ακκαρεὶμ ἐκ Θεκουέ, οὓς εἶδεν ὑπὲρ ῾Ιερουσαλὴμ ἐν ἡμέραις ᾿Οζίου βασιλέως ᾿Ιούδα καὶ ἐν ἡμέραις ῾Ιεροβοὰμ τοῦ ᾿Ιωὰς βασιλέως ᾿Ισραήλ, πρὸ δύο ἐτῶν τοῦ σεισμοῦ. 1 Λογοι και οράματα εκ μέρους του Θεού που απεκαλύφθησαν εις την περιοχήν Ακκαρείμ προς τον Αμώς, ο οποίος κατήγετο από την πόλιν Θεκουέ. Αυτά ανεφέροντο εις την Ιερουσαλήμ, επραγματοποιήθησαν δε κατά την εποχήν του Οζιου, βασιλέως του Ιούδα, και του Ιεροβοάμ υιού του Ιωάς, βασιλέως του Ισραήλ, δύο έτη πριν η γίνη ο σεισμός. 1 Λόγοι καὶ προφητικὲς ὁράσεις, ποὺ ἀπηυθύνθησαν καὶ ἀπεκαλύφθησαν ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν περιοχὴν Ἀκκαρεὶμ πρὸς τὸν Ἀμώς, ὁ ὁποῖος κατήγετο ἀπὸ τὴν κωμόπολιν Θεκουὲ τῆς Ἰουδαίας. Ὅλα, ὅσα ἄκουσε καὶ εἶδεν ὁ Ἀμώς, ἀφωροῦσαν τὴν Ἱερουσαλήμ (κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν: Τὸν Ἰσραήλ) καὶ ἔλαβαν χώραν κατὰ τὴν περίοδον τῆς βασιλείας τοῦ Ὀζία, βασιλιᾶ τοῦ Ἰούδα, καὶ κατὰ τὴν περίοδον τῆς βασιλείας τοῦ Ἱεροβοὰμ Β', υἱοῦ τοῦ Ἰωάς, βασιλιᾶ τοῦ Ἰσραήλ, δύο χρόνια πρὶν ἀπὸ τὸν σεισμόν.
2 Καὶ εἶπε· Κύριος ἐκ Σιὼν ἐφθέγξατο καὶ ἐξ ῾Ιερουσαλὴμ ἔδωκε φωνὴν αὐτοῦ, καὶ ἐπένθησαν αἱ νομαὶ τῶν ποιμένων, καὶ ἐξηράνθη ἡ κορυφὴ τοῦ Καρμήλου. 2 Ο προφήτης Αμώς είπεν· “ο Κυριος· ωμίλησεν από την Σιών, εξήλθεν η φωνή αυτού από την Ιερουσαλήμ, ένεκα δε τούτου εμαράνθησαν οι βοσκότοποι των ποιμένων, εξηράνθη δε και η κορυφή του όρους. Καρμήλου”. 2 Ὁ προφήτης Ἀμὼς εἶπεν: «Ὁ Κύριος ὡμίλησε μὲ βροντερὴ φωνὴ ἀπὸ τὴν Σιὼν καὶ ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλὴμ ἀφῆκε νὰ ἀκουσθῇ ἡ φωνή του. Ἕνεκα τούτου ἐμαράνθησαν τὰ βοσκοτόπια καὶ ἐθρήνησαν οἱ ποιμένες· ἐπίσης ἐξηράνθη ἡ κορυφὴ τοῦ ὄρους Κάρμηλον».
3 Καὶ εἶπε Κύριος· ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις Δαμασκοῦ καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτόν, ἀνθ᾿ ὧν ἔπριζον πρίοσι σιδηροῖς τὰς ἐν γαστρὶ ἐχούσας τῶν ἐν Γαλαάδ· 3 Είπεν ο Κυριος· “δια τας τρεις ασεβείας της Δαμασκού, και μάλιστα δια την τετάρτην, δεν θα ανακαλέσω την εναντίον αυτής καταδικαστικήν απόφασίν μου, διότι οι κάτοικοι επριόνιζον με σιδηρά πριόνια τας εγκύους γυναίκας της περιοχής Γαλαάδ. 3 Καὶ ὁ Κύριος εἶπε: «Διὰ τὶς τρεῖς ἀσέβειες τῆς Δαμασκοῦ, ἀκόμη δὲ διὰ τὶς τέσσερις, δηλαδὴ τὶς πάρα πολλὲς καὶ ἐπανειλημμένες ἁμαρτίες της «ἤ: Καὶ μάλιστα διὰ τὴν τετάρτην», δὲν θὰ μακροθυμήσω πλέον, δὲν θὰ ἀποσύρω τὴν προσοχὴν καὶ τὴν καταδικαστικήν μου ἀπόφασιν· ἐπειδὴ μὲ ὠμότητα καὶ θηριωδίαν ἐπριόνιζαν μὲ σιδερένια πριόνια τὶς ἔγκυες γυναῖκες τῆς χώρας Γαλαάδ.
4 καὶ ἀποστελῶ πῦρ εἰς τὸν οἶκον ᾿Αζαήλ, καὶ καταφάγεται τὰ θεμέλια υἱοῦ ῎Αδερ· 4 Φωτιάν θα εξαποστείλω εναντίον του οίκου Αζαήλ, η οποία θα καταφάγη εκ θεμελίων τον οίκον του υιού Αδερ. 4 Θὰ ἀποστείλω λοιπὸν φωτιὰ εἰς τὸν οἶκον τοῦ βασιλιᾶ τῆς Δαμασκοῦ Ἀζαήλ, ἡ ὁποία καὶ θὰ καταφάγῃ ἀπὸ τὰ θεμέλια τὸν οἶκον τοῦ υἱοῦ Ἄδερ.
5 καὶ συντρίψω μοχλοὺς Δαμασκοῦ καὶ ἐξολοθρεύσω κατοικοῦντας ἐκ πεδίου ῏Ων, καὶ κατακόψω φυλὴν ἐξ ἀνδρῶν Χαρράν, καὶ αἰχμαλωτευθήσεται λαὸς Συρίας ἐπίκλητος, λέγει Κύριος. - 5 Θα συντρίψω τους μοχλούς της Δαμασκού και θα εξολοθρεύσω αυτούς, οι οποίοι κατοικούν εις την πεδιάδα Ων, θα κατακόψω και θα εξαφανίσω την φυλήν, που συγκροτείται από τους άνδρας της Χαρράν, και ο ονομαστός δια τα κατορθώματά του λαός της Συρίας θα οδηγηθή αιχμάλωτος”. Αυτά λέγει ο Κυριος. 5 Θὰ συντρίψω ἐπίσης τοὺς μοχλούς, ποὺ ἀσφαλίζουν τὶς πύλες τῶν τειχῶν τῆς Δαμασκοῦ, καὶ θὰ ἐξολοθρεύσω τοὺς κατοίκους τῆς πεδιάδος Ὦν ἀκόμη θὰ κατακόψω καὶ θὰ ἐξαφανίσω ὅλους τοὺς περιοίκους, ὅσους ἄνδρας ἔχουν ἀποικισθῇ ἐκεῖ ἀπὸ τὴν Χαρρὰν καὶ ὁ ὀνομαστὸς καὶ περίφημος λαὸς τῆς Συρίας θὰ ὁδηγηθῇ εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν», λέγει ὁ Κύριος.
6 Τάδε λέγει Κύριος· ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις Γάζης καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτούς, ἕνεκεν τοῦ αἰχμαλωτεῦσαι αὐτοὺς αἰχμαλωσίαν τοῦ Σαλωμὼν τοῦ συγκλεῖσαι εἰς τὴν ᾿Ιδουμαίαν. 6 Αυτά ακόμη λέγει ο Κυριος· “δια τας τρεις ασεβείας της Γαζης, και μάλιστα δια την τετάρτην, δεν θα ανακαλέσω την εναντίον των κατοίκων της καταδικαστικήν απόφασίν μου. Διότι αυτοί έσυραν εις αιχιμαλωσίαν άνδρας του Σολομώντος, βασιλέως της Ιουδαίας, και τους παρέδωκαν δούλους εις την Ιδουμαίαν. 6 Αὐτὰ λέγει ὁ Κύριος: «Διὰ τὶς τρεῖς ἀσέβειες τῆς Γάζας, ἀκόμη καὶ διὰ τὶς τέσσερις, δηλαδὴ διὰ τὶς πάρα πολλὲς καὶ ἐπανειλημμένες ἁμαρτίες της «ἤ: Καὶ μάλιστα διὰ τὴν τετάρτην), δὲν θὰ μακροθυμήσω πλέον, «δὲν θὰ ἀποσύρω τὴν προσοχὴν καὶ τὴν καταδικαστικήν μου ἀπόφασιν ἐναντίον τῶν κατοίκων της· ἐπειδὴ οἱ ἀλλόφυλοι αὐτοὶ εἰσώρμησαν εἰς τὴν Ἰουδαίαν καὶ συνέλαβαν καὶ ἔσυραν αἰχμαλώτους ἄνδρες τοῦ Σολομῶντος, τοὺς ὁποίους καὶ παρέδωκαν εἰς τοὺς Ἰουδαίους.
7 καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ ἐπὶ τὰ τείχη Γάζης, καὶ καταφάγεται τὰ θεμέλια αὐτῆς· 7 Θα αποστείλω, λοιπόν, φωτιάν εις τα τείχη της Γαζης, η οποία φωτιά θα καταφάγη την πόλιν μέχρι θεμελίων. 7 Θὰ ἀποστείλω λοιπὸν εἰς τὰ τείχη τῆς Γάζας φωτιά, ἡ ὁποία θὰ καταφάγῃ τὰ θεμέλιά της, καὶ ἔτσι θὰ τὴν καταστρέψω ἐκ θεμελίων.
8 καὶ ἐξολοθρεύσω κατοικοῦντας ἐξ ᾿Αζώτου, καὶ ἐξαρθήσεται φυλὴ ἐξ ᾿Ασκάλωνος, καὶ ἐπάξω τὴν χεῖρά μου ἐπὶ ᾿Ακκάρων, καὶ ἀπολοῦνται οἱ κατάλοιποι τῶν ἀλλοφύλων, λέγει Κύριος. - 8 Θα εξολοθρεύσω τους κατοίκους της Αζώτου, θα ξεπαστρευθή η φυλή της Ασκάλωνος, θα επιφέρω τιμωρόν την χείρα μου εναντίον της Ακκαρών και θα εξολοθρευθούν οι υπόλοιποι εκ των Φιλισταίων”, λέγει ο Κυριος. 8 Ἐπίσης θὰ ἐξολοθρεύσω τοὺς κατοίκους τῆς πόλεως Ἀζώτου καὶ θὰ ξερριζωθῇ ἡ φυλὴ τῆς πόλεως Ἀσκάλωνος· θὰ ἐπιφέρω δὲ τὸ τιμωρητικὸν χέρι μου κατὰ τῆς πόλεως Ἀκκάρων καὶ οἱ ὑπόλοιποι ἀπὸ τοὺς Φιλισταίους θὰ καταστραφοῦν», λέγει ὁ Κύριος.
9 Τάδε λέγει Κύριος· ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις Τύρου καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτήν, ἀνθ᾿ ὧν συνέκλεισαν αἰχμαλωσίαν τοῦ Σαλωμὼν εἰς τὴν ᾿Ιδουμαίαν καὶ οὐκ ἐμνήσθησαν διαθήκης ἀδελφῶν· 9 Αυτά λέγει ο Κυριος· “δια τας τρεις ασεβείας της Τυρου, και ιδιαιτέρως δια την τετάρτην, δεν θα αποσύρω την εναντίον αυτής καταδικαστικήν απόφασίν μου, διότι αυτοί συνέλαβον αιχμαλώτους από το βασίλειον του Σολομώντος εις την Ιδουμαίαν και δεν ενεθυμήθησαν την συνθήκην φιλίας, την οποίαν είχαν κάμει μεταξύ των Ιουδαίων ως αδελφών των. 9 Αὐτὰ λέγει ὁ Κύριος: «Διὰ τὶς τρεῖς ἀσέβειες τῆς Τύρου, ἀκόμη καὶ διὰ τὶς τέσσερις, δηλαδὴ διὰ τὶς πάρα πολλὲς καὶ ἐπανειλημμένες ἁμαρτίες της «ἤ: Καὶ μάλιστα διὰ τὴν τετάρτην», δὲν θὰ μακροθυμήσω πλέον, «δὲν θὰ ἀποσύρω τὴν προσοχὴν καὶ τὴν καταδικαστικήν μου ἀπόφασιν ἐναντίον της· ἐπειδὴ συνέλαβαν πλῆθος αἰχμαλώτων ἀπὸ ἄνδρας τοῦ Σολομῶντος, βασιλιᾶ τῆς Ἰουδαίας, καὶ τοὺς παρέδωσαν «ἐπώλησαν» εἰς τὴν Ἰδουμαίαν καὶ δὲν ἐνεθυμήθησαν τὴν ἀδελφικὴν συνθήκην φιλίας, ποὺ εἶχε συνάψει ἄλλοτε ὁ βασιλιᾶς Σολομὼν μὲ τὸν ἰδικόν των βασιλιᾶ, τὸν Χιράμ.
10 καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ ἐπὶ τὰ τείχη Τύρου, καὶ καταφάγεται τὰ θεμέλια αὐτῆς. - 10 Θα εξαποστείλω φωτιάν εις τα τείχη της Τυρου, η οποία και θα καταφάγη εκ θεμελίων αυτήν”. 10 Θὰ ἀποστείλω λοιπὸν εἰς τὰ τείχη τῆς Τύρου φωτιά, ἡ ὁποία θὰ καταφάγῃ τὰ θεμέλιά της, καὶ ἔτσι θὰ τὴν καταστρέψω ἐκ θεμελίων».
11 Τάδε λέγει Κύριος· ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις τῆς ᾿Ιδουμαίας καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτούς, ἕνεκα τοῦ διῶξαι αὐτοὺς ἐν ρομφαίᾳ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἐλυμήνατο μητέρα ἐπὶ γῆς καὶ ἥρπασεν εἰς μαρτύριον φρίκην αὐτοῦ καὶ τὸ ὅρμημα αὐτοῦ ἐφύλαξεν εἰς νῖκος. 11 Αυτά λέγει ο Κυριος· “δια τας τρεις ασεβείας της Ιδουμαίας, και μάλιστα την τετάρτην, δεν θα ανακαλέσω την εναντίον των Ιδουμαίων καταδικαστικήν απόφασίν μου, διότι αυτοί κατεδίωξαν με φονικήν ρομφαίαν τους αδελφούς των Ιουδαίους. Ελήστευσαν και ήχμαλώτισαν μητέρας της χώρας αυτής και επεδόθησαν εις τόσον φοβεράς αρπαγάς, ώστε αυταί να καταμαρτυρούν τα φρικτά των εγκλήματα. Εκράτησαν δε την εναντίον των αδελφών των φονικήν ορμήν μέχρι της τελικής των, όπως ήλπιζαν, νίκης εναντίον των. 11 Αὐτὰ λέγει ὁ Κύριος: «Διὰ τὶς τρεῖς ἀσέβειες τῆς Ἰδουμαίας, ἀκόμη καὶ διὰ τὶς τέσσερις, δηλαδὴ διὰ τὶς πάρα πολλὲς καὶ ἐπανειλημμένες ἁμαρτίες της «ἤ: Καὶ μάλιστα διὰ τὴν τετάρτην», δὲν θὰ μακροθυμήσω πλέον, δὲν θὰ ἀποσύρω τὴν προσοχὴν καὶ τὴν καταδικαστικήν μου ἀπόφασιν ἐναντίον των ἐπειδὴ αὐτοὶ κατεδίωξαν τοὺς ἀδελφούς των Ἰσραηλῖτες μὲ φονικὸν πλατὺ καὶ μεγάλο ἀμφίστομον σπαθὶ ἐπειδὴ ἀτίμασαν καὶ κατέστρεψαν μητέρες τῆς χώρας· καὶ ἐπειδὴ ἐπεδόθησαν εἰς τόσες ἁρπαγὲς καὶ τέτοια ἐγκλήματα, ὥστε ὅλα αὐτὰ νὰ εἶναι μάρτυρες τῆς στυγνῆς ἀφιλοστοργίας καὶ τῶν φρικαλεοτήτων των· διετήρησαν μάλιστα τὴν ἐχθρικὴν καὶ ἀκάθεκτον μανίαν καὶ ἔχθραν κατὰ τῶν ἀδελφῶν των σταθερά, μέχρι τέλους.
12 καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ εἰς Θαμάν, καὶ καταφάγεται θεμέλια τειχέων αὐτῆς. - 12 Δια τούτο θα εξαποστείλω φωτιάν εναντίον της πόλεώς των Θαμάν, η οποία και θα καταφάγη εκ θεμελίων τα τείχη της”. 12 Διὰ τοῦτο θὰ ἀποστείλω φωτιὰ κατὰ τῆς Θαμάν, ἡ ὁποία θὰ καταφάγῃ τὰ θεμέλια τῶν τειχῶν της, καὶ ἔτσι θὰ τὴν καταστρέψω ἐκ θεμελίων».
13 Τάδε λέγει Κύριος· ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις υἱῶν ᾿Αμμὼν καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτόν, ἀνθ᾿ ὧν ἀνέσχιζον τὰς ἐν γαστρὶ ἐχούσας τῶν Γαλααδιτῶν, ὅπως ἐμπλατύνωσι τὰ ὅρια αὐτῶν· 13 Αυτά λέγει ο Κυριος· “δια τας τρεις ασεβείας των Αμμωνιτών, ιδιαιτέρως όμως δια την τετάρτην, δεν θα ανακαλέσω την καταδικαστικήν εναντίον των απόφασίν μου, διότι έσχιζαν τας κοιλίας των εγγύων γυναικών της περιοχής Γαλαάδ, δια να αυξήσουν ετσι τα όρια της χώρας των. 13 Αὐτὰ λέγει ὁ Κύριος: «Διὰ τὶς τρεῖς ἀσέβειες τῶν Ἀμμωνιτῶν, ἀκόμη καὶ διὰ τὶς τέσσερις, δηλαδὴ διὰ τὶς πάρα πολλὲς καὶ ἐπανειλημμένες ἁμαρτίες των «ἤ: Καὶ μάλιστα διὰ τὴν τετάρτην», δὲν θὰ μακροθυμήσω πλέον, δὲν θὰ ἀποσύρω τὴν προσοχὴν καὶ τὴν καταδικαστικήν μου ἀπόφασιν ἐναντίον των ἐπειδὴ ἐξέσχιζαν τὶς κοιλιὲς τῶν ἐγκύων γυναικῶν τῶν Γαλααδιτῶν «ὥστε νὰ φονεύουν τὰ κυοφορούμενα ἔμβρυα τῶν Ἰσραηλιτῶν, οἱ ὁποῖοι τοιουτοτρόπως ἐμειώνοντο εἰς πληθυσμόν», διὰ νὰ ἐπεκτείνουν καὶ αὐξήσουν τὰ σύνορα τῆς χώρας των.
14 καὶ ἀνάψω πῦρ ἐπὶ τείχη Ραββάθ, καὶ καταφάγεται θεμέλια αὐτῆς μετὰ κραυγῆς ἐν ἡμέρᾳ πολέμου, καὶ σεισθήσεται ἐν ἡμέραις συντελείας αὐτῆς· 14 Θα ανάψω φωτιάν εις τα τείχη της Ραββάθ, η οποία και θα καταφάγη εκ θεμελίων αυτήν, καθ' ον χρόνον θα ακούωνται αι πολεμικαί κραυγαί των εχθρών των. Φοβερός σεισμός θα συγκλονίση την χώραν και κατά την ημέραν εκείνην θα την συντρίψη μέχρι πλήρους καταστροφής της. 14 Θὰ ἀνάψω λοιπὸν φωτιὰ εἰς τὰ τείχη τῆς πρωτευούσης τῶν Ραββάθ, ἡ ὁποία θὰ καταφάγῃ τὰ θεμέλιά της, καὶ ἔτσι θὰ καταστραφῇ ἐκ θεμελίων μέσα εἰς τὶς πολεμικὲς κραυγὲς καὶ τοὺς ἀλαλαγμοὺς τῶν ἐχθρῶν των· ἡ χώρα τῶν Ἀμμωνιτῶν θὰ συγκλονισθῇ ἀπὸ σεισμὸν κατά τὶς ἡμέρες τοῦ ὀλέθρου καὶ τῆς καταστροφῆς της.
15 καὶ πορεύσονται οἱ βασιλεῖς αὐτῆς ἐν αἰχμαλωσίᾳ, οἱ ἱερεῖς αὐτῶν καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶ ἐπὶ τὸ αὐτό, λέγει Κύριος. 15 Οι δε βασιλείς της θα μεταβούν αιχμάλωτοι, μαζή δέ με αυτούς οι ιερείς των και οι άρχοντές των”, λέγει ο Κυριος. 15 Οἱ βασιλεῖς της θὰ ὁδηγηθοῦν εἰς αἰχμαλωσίαν, μαζὶ δὲ μὲ αὐτοὺς καὶ οἱ ἱερεῖς των καὶ οἱ ἄρχοντές των», λέγει ὁ Κύριος.