Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2024
Ανατ: 06:53
Δύση: 18:22
Σελ. 24 ημ.
64-302
16ος χρόνος, 5861η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΑΜΩΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (Γ)


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΑΚΟΥΣΑΤΕ τὸν λόγον τοῦτον, ὃν ἐλάλησε Κύριος ἐφ᾿ ὑμᾶς, οἶκος ᾿Ισραήλ, καὶ κατὰ πάσης φυλῆς, ἧς ἀνήγαγον ἐκ γῆς Αἰγύπτου, λέγων· 1 Ακούσατε αυτόν τον λόγον, τον οποίον είπεν ο Κυριος εναντίον σας, ω Ισραηλίται, και εναντίον όλων των άλλων φυλών, τας οποίας ελευθέρας έβγαλεν από την χώραν της Αιγύπτου λέγων· 1 Ισραηλῖται· ἀκοῦστε τὸν προφητικὸν αὐτὸν λόγον, τὸν ὁποῖον εἶπεν ὁ Κύριος ἐναντίον σας καὶ ἐναντίον ὅλων τῶν φυλῶν, τὶς ὁποῖες ἐλευθέρωσε καὶ ἀνέβασε ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον εἰς τὴν γῆν Χαναάν. Εἶπεν ὁ Κύριος:
2 πλὴν ὑμᾶς ἔγνων ἐκ πασῶν τῶν φυλῶν τῆς γῆς· διὰ τοῦτο ἐκδικήσω ἐφ᾿ ὑμᾶς πάσας τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν. 2 “γνωρίζετε καλά, ότι εγώ σας εξέλεξα ως λαόν μου από όλας τας φυλάς της γης και απηλαύσατε πολλά εκ μέρους μου τα υλικά και πνευματικά αγαθά. Επειδή όμως σεις κατεφρονήσατε τον Νομον μου και ημαρτήσατε, δια τούτο θα σας τιμωρήσω δι' όλας τας αμαρτίας σας περισσότερον, παρ' όσον τα άλλα έθνη. 2 «Μόνον ἐσᾶς ἐπροτίμησα καὶ ἐδιάλεξα ὡς ἰδικόν μου λαὸν ἀπὸ ὅλες τὶς φυλὲς τῆς γῆς· ἐπειδὴ ὅμως ἐφανήκατε ἀγνώμονες πρὸς Ἐμέ, τὸν εὐεργέτην σας, καὶ ἀθετήσατε τὸν Νόμον μου, διὰ τοῦτο θὰ σᾶς τιμωρήσω αὐστηρότερα ἀπὸ τοὺς ἄλλους λαοὺς δι’ ὅλες τὶς ἁμαρτίες σας».
3 εἰ πορεύσονται δύο ἐπὶ τὸ αὐτὸ καθόλου, ἐὰν μὴ γνωρίσωσιν ἑαυτούς; 3 Είναι δυνατόν να βαδίζουν μαζή δύο άνθρωποι, εάν προηγουμένως δεν έχουν γνωρισθή; 3 «Εἶναι δυνατὸν δύο ὁδοιπόροι νὰ συμπορευθοῦν, ἐὰν προηγουμένως δὲν γνωρίσουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον καὶ δὲν συμφωνήσουν ποὺ θὰ πορευθοῦν;
4 εἰ ἐρεύξεται λέων ἐκ τοῦ δρυμοῦ αὐτοῦ θήραν οὐκ ἔχων; εἰ δώσει σκύμνος φωνὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς μάνδρας αὐτοῦ καθόλου, ἐὰν μὴ ἁρπάσῃ τι; 4 Είναι δυνατόν να αφήση βρυχηθμούς ο λέων μέσα στο δάσος, χωρίς να έχη συλλάβει το θήραμά του; Φωνάζει ποτέ το νεαρό ληοντάρι από την φωλεάν του, αν δεν έχη πιάσει κάποιο κυνήγι; 4 Εἶναι δυνατὸν νὰ βρυχηθῇ τὸ λιοντάρι μέσα εἰς τὸ δάσος χωρὶς νὰ κρατῇ εἰς τὰ νύχια τοῦ θήραμα: Εἶναι δυνατὸν νὰ φωνάξῃ τὸ μικρὸ λιονταράκι ἀπὸ τὴν φωλιά του χωρὶς νὰ ἔχῃ ἁρπάξει κάποιο θήραμα;
5 εἰ πεσεῖται ὄρνεον ἐπὶ γῆς γῆς ἄνευ ἰξευτοῦ; εἰ σχασθήσεται παγὶς ἐπὶ τῆς γῆς ἄνευ τοῦ συλλαβεῖν τί; 5 Είναι δυνατόν να πέση ακίνητον στο έδαφος ένα πτηνόν, χωρίς να υπάρξη άνθρωπος που θα έχη στήσει δι' αυτό, την ιξόβεργαν; Ημπορεί να στηθή ποτέ παγίς στο έδαφος, αν δεν πρόκειται να συλλάβη κάτι; 5 Εἶναι δυνατὸν ἕνα πτηνὸν νὰ πέσῃ εἰς τὴν γῆν καὶ νὰ συλληφθῇ χωρὶς νὰ ὑπάρχῃ κυνηγός, ποὺ συλλαμβάνει πουλιὰ μὲ ἰξόβεργα; Εἶναι δυνατὸν νὰ στηθῇ παγίδα εἰς τὸ ἔδαφος, νὰ ἀνοιχθῇ δὲ καὶ νὰ κλείσῃ ἡ παγίδα αὐτή, ἂν δὲν πρόκειται νὰ συλλάβῃ κάτι;
6 εἰ φωνήσει σάλπιγξ ἐν πόλει, καὶ λαὸς οὐ πτοηθήσεται; εἰ ἔσται κακία ἐν πόλει, ἣν Κύριος οὐκ ἐποίησε; 6 Είναι δυνατόν να σαλπίση πολεμική σάλπιγξ εις κάποιαν πόλιν και ο λαός να μη ταραχθή; Είναι δυνατόν να υπάρξη κάποια σύμφορα εις μίαν πόλιν, την οποίαν ο Κυριος να μη έχη παραχωρήσει; 6 Εἶναι δυνατὸν νὰ σαλπίσῃ συναγερμὸν ἢ πολεμικὴ σάλπιγγα εἰς μίαν πόλιν καὶ ὁ λαὸς νὰ μὴ φοβηθῇ; Εἶναι δυνατὸν νὰ συμβῇ κάποια συμφορὰ εἰς μίαν πόλιν χωρὶς νὰ τὴν ἔχῃ ἐπιτρέψει ὁ Κύριος;
7 διότι οὐ μὴ ποιήσῃ Κύριος ὁ Θεὸς πρᾶγμα, ἐὰν μὴ ἀποικαλύψῃ παιδείαν αὐτοῦ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ τοὺς προφήτας. 7 Πράγματι, δεν θα κάμη τίποτε ο Κυριος και Θεός, εάν προηγουμένως δεν αποκαλύψη την παιδαγωγίαν του αυτήν προς τους δούλους του τους προφήτας. 7 Ἀσφαλῶς ὄχι! Διότι ὁ Κύριος δὲν παραχωρεῖ καὶ δὲν ἐπιτρέπει νὰ συμβῇ κάτι χωρὶς να ἀποκαλύψῃ προηγουμένως τὴν παιδαγωγικὴν αὐτὴν τιμωρίαν του εἰς τοὺς δούλους του, τοὺς Προφήτας.
8 λέων ἐρεύξεται, καὶ τίς οὐ φοβηθήσεται; Κύριος ὁ Θεὸς ἐλάλησε, καὶ τίς οὐ προφητεύσει; - 8 Οταν ο λέων αφήνη τους βρυχηθμούς του, ποιός είναι δυνατόν να μη φοβηθή; Ο Κυριος έδωσεν εντολήν και ποιός προφήτης θα αρνηθή να ομιλήση εκ μέρους του Κυρίου; 8 «Ὅταν λοιπὸν ὁ Θεὸς φανερώνῃ εἰς ἠμᾶς τοὺς προφήτας τὰ μυστικά του καὶ μᾶς προστάσσῃ νὰ ἀνακοινώσωμεν τὴν βουλήν του εἰς τὸν λαόν, κανεὶς Προφήτης δὲν ἠμπορεῖ νὰ ἀρνηθῇ·» διότι ἕνα λιοντάρι θὰ βρυχηθῇ καὶ ποιὸς δὲν θὰ κυριευθῇ ἀπὸ φόβον; «Κάτι παρόμοιον συμβαίνει καὶ μὲ τοὺς Προφήτας·» Κύριος ὁ Θεὸς ὡμίλησε καὶ διέταξε, καὶ ποῖος ἀπὸ τοὺς Προφήτας δὲν θὰ κυριευθῇ ἀπὸ ἅγιον φόβον καὶ δὲν θὰ ἐξαγγείλῃ τὸ προφητικὸν μήνυμα;»
9 ᾿Απαγγείλατε χώραις ἐν ᾿Ασσυρίοις καὶ ἐπὶ τὰς χώρας τῆς Αἰγύπτου καὶ εἴπατε· συνάχθητε ἐπὶ τὸ ὄρος Σαμαρείας καὶ ἴδετε θαυμαστὰ πολλὰ ἐν μέσῳ αὐτῆς καὶ καταδυναστείαν τὴν ἐν αὐτῇ· 9 Αναγγείλατε αυτά τα λόγια του Θεού εις τας χώρας των Ασσυρίων και εις τας χώρας της Αιγύπτου και είπατε· Συναθροισθήτε στο όρος, όπου είναι η Σαμάρεια, και κυττάξατε τα φοβερά, που γίνονται μέσα εις την πόλιν αυτήν, τας πολλάς καταδυναστεύσεις εκ μέρους των ισχυρών εις βάρος των αδυνάτων. 9 «Διακηρύξετε μὲ δυνατὴν φωνὴν εἰς τὶς χῶρες τῆς Ἀσσυρίας καὶ εἰς τὶς χῶρες τῆς Αἰγύπτου καὶ εἴπατε: Συγκεντρωθῆτε εἰς τὴν ὀρεινὴν περιοχὴν τῆς Σαμαρείας καὶ παρατηρῆστε τὶς πολλὲς καὶ φοβερὲς παρανομίες, οἱ ὁποῖες ἐπιτελοῦνται μὲ πολὺ θράσος εἰς τὴν πόλιν αὐτήν, καὶ τὴν διὰ τῆς βίας ὑποδούλωσιν καὶ τυραννίαν, ποὺ συντελεῖται εἰς αὐτήν, εἰς βάρος τῶν πτωχῶν καὶ ἀδυνάτων.
10 καὶ οὐκ ἔγνω ἃ ἔσται ἐναντίον αὐτῆς, λέγει Κύριος, οἱ θησαυρίζοντες ἀδικίαν καὶ ταλαιπωρίαν ἐν ταῖς χώραις αὐτῶν. 10 Και η πόλις αυτή δεν έχει κατανοήσει όσα επιφυλάσσονται εναντίον της δια τας αδικίας της, λέγει ο Κυριος. Οι κάτοικοί της προσθέτουν συνεχώς και θησαυρίζουν αδικίας και αρπαγάς, αφορμάς ταλαιπωρίας εις τας χώρας των”. 10 Οἱ κάτοικοι ὅμως τῆς Σαμαρείας δὲν ἠθέλησαν νὰ ἐννοήσουν τί εἴδους καρποὺς παράγει ἡ παρανομία καὶ ποῖες φοβερὲς συνέπειες ἔχει ἡ μεγάλη ἀσέβειά των, λέγει ὁ Κύριος· μὲ τὴν ἄρνησίν των αὐτὴν ἐσυσσώρευσαν καὶ ἐθησαύρισαν βίαν, κακοπάθειαν καὶ αἰχμαλωσίαν εἰς τὶς χῶρες των».
11 διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεός· Τύρος, κυκλόθεν ἡ γῆ σου ἐρημωθήσεται, καὶ κατάξει ἐκ σοῦ ἰσχύν σου, καὶ διαρπαγήσονται αἱ χῶραί σου. 11 Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος και Θεός· “θα συμβούν εις σε όσα εις την Τυρον και τας γύρω χώρας. Η γη σου θα ερημωθή από τον εχθρόν, θα καταστραφή η δύναμίς σου και όλη η ύπαιθρος χώρα θα διαρπαγή από τον εχθρόν”. 11 Διὰ τοῦτο αὐτὰ λέγει ὁ Κύριος, ὁ Θεός: «Ὄχι μόνον ἡ Τύρος, ἀλλὰ καὶ οἱ γύρω σου ἐθνικοὶ λαοὶ θὰ παραδοθοῦν εἰς ἐρήμωσιν· ὁ Κύριος θὰ καταλύσῃ καὶ θὰ καταστρέψῃ τὴν δύναμίν σου· ἡ δὲ ὕπαιθρος χώρα σου θὰ παραδοθῇ εἰς διαρπαγὴν τῶν ἐχθρῶν σου».
12 τάδε λέγει Κύριος· ὃν τρόπον ὅταν ἐκσπάσῃ ὁ ποιμὴν ἐκ στόματος τοῦ λέοντος δύο σκέλη ἢ λοβὸν ὠτίου, οὕτως ἐκσπασθήσονται οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ οἱ κατοικοῦντες ἐν Σαμαρείᾳ κατέναντι τῆς φυλῆς καὶ ἐν Δαμασκῷ ἱερεῖς, 12 Αυτά λέγει ο Κυριος· “θα συμβή με σε ο,τι και με το πρόβατον, που το έχει αρπάξει ο λέων, ο δε ποιμήν προσπαθεί να το σώση και κατορθώνει να αποσπάση από το στόμα του λέοντος μόνον δύο πόδια η ένα αυτί. Ετσι συντετριμμένοι και διαμελισμένοι θα αποσπασθούν οι Ισραηλίται από τα χέρια των εχθρών των. Αυτά θα πάθουν οι κάτοικοι της Σαμαρείας απέναντι της φυλής Ιούδα και της Δαμασκού. 12 Αὐτὰ λέγει ὁ Κύριος: «Ἡ καταστροφή σας θὰ εἶναι τόσον μεγάλη, ὥστε θὰ σωθοῦν μόνον ἐλάχιστοι. Θὰ συμβῇ μὲ τὸν Ἰσραηλιτικὸν λαόν, ὅ,τι καὶ μὲ τὸ πρόβατον, τὸ ὁποῖον ἅρπαξε τὸ λιοντάρι. Ὅπως ὁ βοσκὸς κατορθώνει νὰ ἀποσπάσῃ ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ λιονταριοῦ μόνον δύο πόδια ἢ τὸν λοβὸν τοῦ αὐτιοῦ τοῦ προβάτου, τὸ ὁποῖον κατεκρεούργησε τὸ λιοντάρι, ἔτσι θὰ σωθοῦν διαμελισμένοι πολὺ ἐλάχιστοι καὶ ἀπὸ τοὺς Ἰσραηλίτες «τὶς δέκα φυλές», οἱ ὁποῖοι κατοικοῦν εἰς τὴν Σαμάρειαν καὶ τὴν γύρω περιοχὴν ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν ἀπέναντι φυλὴν τοῦ Ἰούδα, ἡ ὁποία δὲν θὰ ὑποστῇ ἀκόμη τὴν δεινὴν αὐτὴν δοκιμασίαν, τὴν ὁποίαν θὰ ὑποστῇ καὶ αὐτὴ ἡ Δαμασκός».
13 ἀκούσατε καὶ ἐπιμαρτύρασθε τῷ οἴκῳ ᾿Ιακώβ, λέγει Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ· 13 Ιερείς, ακούσατε αυτά και εντόνως κηρύξατέ τα στους απογόνους του Ιακώβ, λέγει Κυριος ο Θεός ο παντοκράτωρ. 13 «Ἱερεῖς, ἀκοῦστε καὶ ἐπιβεβαιῶστε μὲ τὴν μαρτυρίαν σας ὅλα αὐτὰ εἰς τοὺς Ἰσραηλῖτες, τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἰακώβ», λέγει ὁ Κύριος, ὁ Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ.
14 διότι ἐν τῇ ἡμέρᾳ ὅταν ἐκδικῶ ἀσεβείας τοῦ ᾿Ισραὴλ ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ ἐκδικήσω ἐπὶ τὰ θυσιαστήρια Βαιθήλ, καὶ κατασκαφήσεται τὰ κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου καὶ πεσοῦνται ἐπὶ τὴν γῆν· 14 Διότι κατά την τρομεράν εκείνην ημέραν, όταν θα αποστείλω τας δικαίας τιμωρίας εναντίον του ισραηλιτικού λαού δια τας ασεβείας του, θα τιμωρήσω και την Βαιθήλ δια τα ειδωλολατρικά της θυσιαστήρια· θα καταστραφούν και θα πέσουν ερείπια εις την γην τα θυσιαστήρια. 14 «Διότι τὴν φοβερὰν ἐκείνην ἡμέραν τοῦ ὀλέθρου, κατὰ τὴν ὁποίαν θὰ τιμωρήσω τὶς ἀδικίες καὶ τὰ ἐγκλήματα τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, θὰ τιμωρήσω καὶ τὰ εἰδωλολατρικὰ θυσιαστήρια τῆς Βαιθήλ, τὰ ὁποῖα συνετέλεσαν εἰς τὴν ἀσέβειαν· τὰ κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου θὰ κατακοποῦν, θὰ κατασκαφοῦν καὶ θὰ πέσουν ἐρείπια κατὰ γῆς.
15 συγχεῶ καὶ πατάξω τὸν οἶκον τὸν περίπτερον ἐπὶ τὸν οἶκον τὸν θερινόν, καὶ ἀπολοῦνται οἶκοι ἐλεφάντινοι, καὶ προστεθήσονται ἕτεροι οἶκοι πολλοί, λέγει Κύριος. 15 Θα συγκλονίσω και θα κρημνίσω τους χειμερινούς και θερινούς οίκους. Θα καταστραφούν επίσης οι πολυτελείς ελεφάντινοι οίκοι, μαζή δέ με αυτούς και πλήθος άλλο κατοικιών θα κρημνισθούν”, λέγει ο Κυριος. 15 Θὰ συνταράξω καὶ θὰ κατακρημνίσω τὶς χειμερινὲς καὶ τὶς θερινὲς κατοικίες· θὰ καταστραφοῦν ἐπίσης τὰ λαμπρὰ καὶ πολυτελῆ σπίτια, ποὺ εἶναι διακοσμημένα μὲ γλυπτὰ ἀπὸ ἐλεφαντοστοῦν «φίλντισι», μαζὶ δὲ μὲ αὐτὰ θὰ καταστραφοῦν καὶ πολλὰ ἄλλα σπίτια», λέγει ὁ Κύριος.