Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024
Ανατ: 06:16
Δύση: 20:47
Σελ. 10 ημ.
198-168
16ος χρόνος, 5995η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
 
Συγγραφέας: Τό τέταρτο Εὐαγγέλιο γράφτηκε ἀπό τόν ἀπόστολο Ἰωάννη (Ἰωάννου κα΄ 24). Ἄν καί ἀμφισβητήθηκε ἀπό διαφόρους κριτικούς, ἐν τούτοις ἡ κριτική πάλι παραδέχεται ὅτι τό Εὐαγγέλιο παραμένει Ἰωαννικό κείμενο, ὅπως εἶχε ἀναγνωρισθεῖ ἀπό τούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους.

Χρονολογία: Ἡ χρονολογία τοῦ κατά Ἰωάννην Εὐαγγελίου, κειμένεται μεταξύ τοῦ 85 καί 90 μ.Χ. Πιθανώτερον δέ τό 90 μ.Χ.

Θέμα: Τό θέμα τοῦ Εὐαγγελίου αὐτοῦ φαίνεται καθαρά, τόσο ἀπό τόν πρόλογο (α΄ 1-14), ὅσο καί ἀπό τό τελευταῖο του ἐδάφιο (κ΄ 31) καί εἶναι : Ἡ ἐνσάρκωση τοῦ αἰωνίου Λόγου, τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιά νά ἀποκαλύψει τόν Θεό κάτω ἀπό τίς συνθῆκες τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ὥστε ὅσοι πιστεύουν σ’ Αὐτόν ὡς «τόν Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ» (κ΄ 31) νά ἔχουν αἰώνια ζωή. Χαρακτηριστικές λέξεις στό Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννη: «πιστεύων» καί «ζωή».

Τό βιβλίο φυσιολογικά χωρίζεται σέ ἑπτά μέρη:

Ι. Πρόλογος: Ὁ αἰώνιος Λόγος ἐνσαρκωθείς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, α΄ 1-14.
ΙΙ. Ἡ μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ α΄ 15-34.
ΙΙΙ. Τό δημόσιο ἔργο τοῦ Χριστοῦ, α΄ 35-ιβ΄ 50.
IV. Τό κατ’ ἰδίαν ἔργο τοῦ Χριστοῦ μεταξύ τῶν δικῶν Του, ιγ΄ 1-ιζ΄ 26.
V. Ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ, ιη΄ 1-ιθ΄ 42.
VI. Ἐπιβεβαίωση τῆς προσωπικότητας τοῦ Χριστοῦ μέ τήν ἀνάστασή Του, κ΄ 1-31.
VII. Ὁ ἐπίλογος : Ὁ Χριστός, Κύριος τῆς ζωῆς καί τῆς ὑπηρεσίας.

Τά γεγονότα πού ἀναφέρονται στό βιβλίο αὐτό καλύπτουν περίοδο 7 ἐτῶν.