Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024
Ανατ: 06:14
Δύση: 20:49
Πρ. τέταρτο
195-171
16ος χρόνος, 5992η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΔΑΝΙΗΛ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 (ΙΑ)


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ ἐγὼ ἐν ἔτει πρώτῳ Κύρου ἔστην εἰς κράτος καὶ ἰσχύν. 1 Κατά το πρώτον έτος της βασιλείας του Βασιλέως Κυρου απέκτησα εγώ ισχύν και δύναμιν. 1 Εγὼ δὲ ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ <ἐπειδὴ ὡς φίλος τῶν Ἰουδαίων ἐπιθυμοῦσα νὰ τοὺς βοηθήσω>, εὐθὺς ὡς ἐβασίλευσεν ὁ Κῦρος, κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς βασιλείας του, εὐδόκησεν ὁ Θεὸς νὰ λάβω καὶ νὰ σταθῶ μὲ ἐξουσίαν, δύναμιν καὶ ἰσχὺν καὶ τοιουτοτρόπως ἠμπόρεσα νὰ κάμω τὸ πᾶν, ὥστε νὰ ἀπαλλάξω τὸν Ἰουδαϊκὸν λαὸν ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσίαν>.
2 καὶ νῦν ἀλήθειαν ἀναγγελῶ σοι· ἰδοὺ ἔτι τρεῖς βασιλεῖς ἀναστήσονται ἐν τῇ Περσίδι, καὶ ὁ τέταρτος πλουτήσει πλοῦτον μέγαν παρὰ πάντας· καὶ μετὰ τὸ κρατῆσαι αὐτὸν τοῦ πλούτου αὐτοῦ ἐπαναστήσεται πάσαις βασιλείαις ῾Ελλήνων. 2 Τωρα θα σου είπω την αλήθειαν δια τα μελλοντικά γεγονότα. Ιδού, τρεις ακόμη βασιλείς θα εγερθούν εις την Περσίαν. Ο τέταρτος θα αποκτήση μεγάλον πλούτον, περισσότερον από όλους τους άλλους. Οταν δε γίνη κύριος του απέραντου αυτού πλούτου, θα στραφή και θα εκστρατεύση εναντίον όλων των ελληνικών βασιλείων. 2 <Τώρα λοιπὸν θὰ σοῦ ἀναγγείλω τὴν ἀλήθειαν περὶ τῶν γεγονότων τὰ ὁποῖα ἔχουν ὁρισθῇ παρὰ τοῦ Θεοῦ καὶ μέλλουν νὰ συμβοῦν.Ἰδού· τρεῖς ἀκόμη βασιλεῖς πρόκειται νὰ ἐμφανισθοῦν εἰς τὴν Περσίαν· καὶ ὁ τέταρτος θὰ ἀποκτήσῃ πλοῦτον μεγάλον, περισσότερον ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους.Ὅταν δὲ γίνῃ δυνατὸς χάρις εἰς τὸν ἀμύθητον πλοῦτον του, θὰ ἐκστρατεύσῃ καὶ θὰ ἐπιτεθῇ ἐναντίον ὅλων τῶν ἑλληνικῶν βασιλείων.
3 καὶ ἀναστήσεται βασιλεὺς δυνατὸς καὶ κυριεύσει κυριείας πολλῆς καὶ ποιήσει κατὰ τό θέλημα αὐτοῦ. 3 Επειτα θα εγερθή άλλος βασιλεύς ισχυρός, θα επεκτείνη την κυριαρχίαν του εις πολλήν έκτασιν και θα κάμνη αυτό, που θέλει. 3 Κατόπιν θὰ ἐγερθῇ βασιλιᾶς δυνατός, ὁ ὁποῖος θὰ γίνῃ κύριος αὐτοκρατορίας μεγάλης καὶ θὰ κάμνῃ ὅ,τι θέλει.
4 καὶ ὡς ἂν στῇ, ἡ βασιλεία αὐτοῦ συντριβήσεται, καὶ διαιρεθήσεται εἰς τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τοῦ οὐρανοῦ καὶ οὐκ εἰς τὰ ἔσχατα αὐτοῦ, οὐδὲ κατὰ τὴν κυριείαν αὐτοῦ, ἣν ἐκυρίευσεν· ὅτι ἐκτιλήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ καὶ ἑτέροις ἐκτὸς τούτων. 4 Οταν δε θα εδραιωθή πλέον η δύναμις του βασιλείου του, θα καταστραφή και αυτός. Θα διαιρεθή το βασίλειόν του εις τα τέσσαρα σημεία του ορίζοντος, χωρίς όμως και να περιέλθη στους απογόνους του. Δεν θα κυβερνηθούν όμως τα τέσσαρα αυτά βασίλεια, όπως εκείνος τα είχε κυβερνήσει. Διότι το βασίλειόν του εν τω συνόλω πλέον θα εκριζωθή και θα περιέλθη εις άλλους εκτός αυτών. 4 Ὅταν ὅμως ἐδραιωθῆ ἡ βασιλεία του καὶ ἡ δύναμίς του φθάσῃ εἰς τὸ ἀπόγειον τῆς δόξης του, ἡ βασιλεία του θὰ συντριβῇ, θὰ καταστραφῇ καὶ θὰ διαιρεθῇ εἰς τὰ τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντος· δὲν θὰ περιέλθῃ ὅμως εἰς τὴν κατοχὴν τῶν ἀπογόνων του, οὔτε τὰ τέσσερα βασίλεια <ποὺ θὰ προέλθουν ἀπὸ τὸ ἕνα βασίλειον> θὰ κυβερνηθοῦν ὅπως ἐκυβέρνησεν ἐκεῖνος τὴν μεγάλην αὐτοκρατορίαν του.Διότι τὸ βασίλειόν του θὰ ἐκριζωθῇ, θὰ μαδηθῇ καὶ θὰ περιέλθῃ εἰς τὰ χέρια ἄλλων, ἐκτὸς τῶν ἀπογόνων του>.
5 καὶ ἐνισχύσει ὁ βασιλεὺς τοῦ νότου· καὶ εἷς τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ ἐνισχύσει ἐπ' αὐτὸν καὶ κυριεύσει κυριείαν πολλὴν ἐπ' ἐξουσίας αὐτοῦ. 5 Ο βασιλεύς των νοτίων περιοχών θα αποκτήση δύναμιν μεγάλην. Ενας όμως από τους στρατηγούς του θα αναδειχθή ισχυρότερος από αυτόν και θα κυριάρχηση με πολλήν δύναμιν επί του βασιλείου αυτού. 5 <Καὶ κατόπιν ὁ βασιλιᾶς τῶν νοτίων <πρὸς τὴν Παλαιστίνην> περιοχῶν <δηλαδὴ τῆς Αἰγύπτου> θὰ ἀποκτήσῃ δύναμιν μεγάλην.Ἀλλ' ἕνας ἀπὸ τοὺς στρατηγούς του θὰ ἀποκτήσῃ δύναμιν μεγαλυτέραν ἀπὸ αὐτὸν καὶ θὰ κυριαρχήσῃ εἰς τὸ βασίλειόν του μὲ δύναμιν πολλήν.
6 καὶ μετὰ τὰ ἔτη αὐτοῦ συμμειγήσονται, καὶ θυγάτηρ βασιλέως τοῦ νότου εἰσελεύσεται πρὸς βασιλέα τοῦ βορρᾶ τοῦ ποιῆσαι συνθήκας μετ' αὐτοῦ· καὶ οὐ κρατήσει ἰσχύος βραχίονος, καὶ οὐ στήσεται τὸ σπέρμα αὐτοῦ, καὶ παραδοθήσεται αὐτὴ καὶ οἱ φέροντες αὐτὴν καὶ ἡ νεᾶνις καὶ ὁ κατισχύων αὐτὴν ἐν τοῖς καιροῖς. 6 Επειτα από ολίγα έτη θα έλθουν εις κοινωνίαν γάμου τα δύο αυτά βασίλεια, διότι η θυγάτηρ του προς νότον βασιλέως θα υπανθρευθή τον βασιλέα του βορρά. Ετσι δε θα συναφθή μεταξύ των δύο βασιλείων συνθήκη. Η θυγάτηρ όμως αυτή δεν θα κρατήση την δύναμιν του βασιλείου και ούτε οι απόγονοι του βασιλέως θα σταθούν εις την εξουσίαν. Η ιδία αυτή, οι ακόλουθοί της, η κόρη της και αυτός, ο οποίος θα την υποστηρίζη, θα παραδοθούν κατά τον καιρόν εκείνον εις καταστροφήν. 6 Ὅμως ἔπειτα ἀπὸ ὀλίγα ἔτη θὰ συνενωθοῦν, θὰ σνναφθῇ συνθήκη μεταξύ των <μεταξὺ βορείου καὶ νοτίου βασιλείου, δηλαδὴ μεταξὺ Συρίας καὶ Αἰγύπτου>.Διότι ἡ θυγατέρα τοῦ βασιλιᾶ τοῦ νοτίου βασιλείου θὰ ὑπανδρευθῇ τὸν βασιλιᾶ του βορείου βασιλείου καὶ μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν θὰ συναφθῇ μεταξύ των συνθήκη <συμφωνία>.Παρ’ ὅλον τοῦτο ὅμως ἡ θυγατέρα αὐτὴ δὲν θὰ συγκρατήσῃ, δὲν θὰ διατηρήσῃ τὴν δύναμιν τοῦ βασιλικοῦ βραχίονος <δὲν θὰ γίνῃ τὸ κυριώτερον ὑποστήριγμα τῆς εἰρήνης, δὲν θὰ ἐπηρεάσῃ θετικῶς τὴν εἰρήνην>, ἀλλ’ οὔτε καὶ οἱ ἀπόγονοι τοῦ βασιλιᾶ θὰ ἐπιζήσουν, ὥστε νὰ διατηρηθοῦν εἰς τὴν ἐξουσίαν.Αὐτὴ ἡ ἰδία, ὅπως καὶ οἱ ἀκόλουθοί της <ποὺ τὴν ἀκολούθησαν ἀπὸ τὸ βασίλειον τοῦ νότου>, καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ θυγατέρα της καὶ ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος θὰ τὴν ὑποστηρίζῃ κατὰ τοὺς χρόνους ἐκείνους, θὰ παραδοθοῦν εἰς καταστροφήν.
7 καὶ στήσεται ἐκ τοῦ ἄνθους τῆς ρίζης αὐτῆς τῆς ἑτοιμασίας αὐτοῦ καὶ ἥξει πρὸς τὴν δύναμιν καὶ εἰσελεύσεται εἰς τὰ ὑποστηρίγματα τοῦ βασιλέως τοῦ βορρᾶ καὶ ποιήσει ἐν αὐτοῖς καὶ κατισχύσει. 7 Ενας από τους βλαστούς της βασιλικής εκείνης ρίζης θα σταθή με μεγάλην προετοιμασίαν και θα επέλθη με δύναμιν πολλήν, θα εισελθη εις τα φρούρια του βασιλέως του βορρά, θα πολεμήση εναντίον αυτού και θα νικήση. 7 Ἕνας δὲ ἀπὸ τοὺς βλαστοὺς τῆς βασιλικῆς ρίζας τοῦ βασιλιᾶ τοῦ νότου <τῆς Αἰγύπτου> θὰ ἐγερθῇ καὶ ἔπειτα ἀπὸ μεγάλην στρατιωτικὴν προετοιμασίαν θὰ βαδίσῃ καὶ θὰ εἰσέλθῃ εἰς τὰ ὀχυρὰ φρούρια τοῦ βασιλιᾶ τοῦ βορρᾶ <τῆς Συρίας>, θὰ πολεμήσῃ ἐναντίον του καὶ θὰ νικήσῃ.
8 καί γε τοὺς θεοὺς αὐτῶν μετὰ τῶν χωνευτῶν αὐτῶν, πᾶν σκεῦος ἐπιθυμητὸν αὐτῶν ἀργυρίου καὶ χρυσίου, μετὰ αἰχμαλωσίας οἴσει εἰς Αἴγυπτον· καὶ αὐτὸς στήσεται ὑπὲρ βασιλέα τοῦ βορρᾶ. 8 Θα διαρπάση και θα φέρη εις την Αίγυπτον τους θεούς εκείνων, τα χωνευτά αυτών αγάλματα, κάθε πολύτιμον αντικείμενον από άργυρον και χρυσόν. Αυτός λοιπόν θα υπερισχύση εναντίον του βασιλέως του βορρά. 8 Καὶ αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς θεούς των, τὰ χωνευτά των ἀγάλματα, ὅπως καὶ κάθε πολύτιμον ἀντικείμενον ἀπὸ ἀσῆμι καὶ χρυσάφι, θὰ τὰ αἰχμαλωτίσῃ, θὰ τὰ λαφυραγωγήσῃ καὶ θὰ τὰ φέρῃ εἰς τὴν Αἴγυπτον.Αὐτὸς δὲ ὁ βασιλιᾶς τοῦ νότου <τῆς Αἰγύπτου> θὰ ὑπερισχύσῃ τοῦ βασιλιᾶ του βορρᾶ <τῆς Συρίας>.
9 καὶ εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ βασιλέως τοῦ νότου, καὶ ἀναστρέψει εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ. 9 Επειτα ο βασιλεύς του βορρά θα επέλθη εναντίον του νοτίου βασιλείου, εναντίον της Αιγύπτου. Δεν θα ημπορέση όμως να παραμείνη εκεί και θα επανέλθη εις την χώραν του. 9 <Ἐπὶ ὡρισμένον χρονικὸν διάστημα θὰ ἐπικρατήσῃ ἠρεμία, ἀφοῦ αὐτὸς θὰ εἶναι κυρίαρχος εἰς τὰ δύο βασίλεια>.Ἔπειτα ὁ βασιλιᾶς τοῦ βορρᾶ θὰ εἰσβάλῃ εἰς τὸ βασίλειον τοῦ νότου <τὴν Αἰγύπτου>, θὰ ἐπιστρέψῃ ὅμως ἡττημένος εἰς τὴν χώραν του>.
10 καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ συνάξουσιν ὄχλον δυνάμεων πολλῶν, καὶ ἐλεύσεται ἐρχόμενος καὶ κατακλύζων· καὶ παρελεύσεται καὶ καθίεται καὶ συμπροσπλακήσεται ἕως τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. 10 Οι υιοί όμως του βασιλέως του βορρά θα συγκεντρώσουν μεγάλην στρατιωτικήν δύναμιν, η οποία και θα επέλθη εναντίον του νοτίου βασιλείου και θα κατακλύση αυτό. Θα περιέρχεται νικηφόρως την περιοχήν, θα επέρχεται με ορμήν και θα κτυπήση όλην την δύναμιν εκείνου. 10 <Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ βασιλιᾶ τοῦ βορρᾷ <τῆς Συρίας> θὰ συγκεντρώσουν μεγάλην στρατιωτικὴν δύναμιν καὶ ὁ ἕνας ἀπὸ αὐτούς <διότι ὁ ἄλλος θὰ ἀποθάνη κατὰ τὶς προετοιμασίες τοῦ πολέμου> θὰ ἀναπτυχθῇ, θὰ προχωρήσῃ καὶ θὰ ὁρμήσῃ ὡς χείμαρρος ποὺ κατακλύζει τὰ πάντα, κατὰ τοῦ βασιλείου τῆς Αἰγύπτου.Θὰ εἰσβάλῃ εἰς τὴν Αἴγυπτον, θὰ ὁρμᾷ καὶ θὰ περιέρχεται νικηφόρος τὴν χώραν, θὰ συγκρουσθῇ καὶ θὰ προσβάλῃ ὅλην τὴν στρατιωτικὴν δύναμιν τοῦ βασιλιᾶ τοῦ νότου.
11 καὶ ἀγριανθήσεται βασιλεὺς τοῦ νότου καὶ ἐξελεύσεται καὶ πολεμήσει μετὰ τοῦ βασιλέως τοῦ βορρᾶ· καὶ στήσει ὄχλον πολύν, καὶ παραδοθήσεται ὁ ὄχλος ἐν χειρὶ αὐτοῦ· 11 Τοτε ο βασιλεύς των νοτίων περιοχών, ο βασιλεύς της Αιγύπτου, θα εξαγριωθή και θα εξέλθη εις πόλεμον και θα πολεμήση εναντίον του βασιλέως του βορρά. Θα παρατάξη στρατόν πολύν και ο πολύς στρατός του βασιλέως του βορρά θα παραδοθή εις τας χείρας του βασιλέως της Αιγύπτου. 11 Τότε ὁ βασιλιᾶς τοῦ νότου <τῆς Αἰγύπτου> θὰ ἐξαγριωθῇ, θὰ ἐξέλθῃ εἰς πόλεμον καὶ θὰ πολεμήσῃ ἐναντίον τοῦ βασιλιᾶ του βορρᾶ <τῆς Συρίας>· θὰ παρατάξῃ δὲ ἐναντίον του στρατὸν πολύν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἡττηθῇ καὶ νὰ παραδοθῇ ὁ πολὺς στρατὸς τοῦ βασιλιᾶ τῆς Συρίας εἰς τὰ χέρια του.
12 καὶ λήψεται τὸν ὄχλον, καὶ ὑψωθήσεται ἡ καρδία αὐτοῦ, καὶ καταβαλεῖ μυριάδας καὶ οὐ κατισχύσει. 12 Θα συλλάβη αιχμάλωτον τον στρατόν εκείνον· θα υπερηφανευθή η καρδία του, θα συντρίψη μυριάδας, αλλά τελικώς δεν θα υπερίσχυση. 12 Καὶ θὰ συλλάβῃ μὲν αἰχμάλωτον τὸν στρατὸν τοῦ βασιλιᾶ του βορρᾶ <τῆς Συρίας>, θὰ ὑπερηφανευθῇ ὅμως ἡ καρδιά του· ἐνῷ δὲ θὰ συντρίψῃ καὶ θὰ φονεύσῃ δεκάδες χιλιάδων στρατοῦ τὸν ἐχθροῦ, τελικῶς δὲν θὰ ὑπερισχύσῃ.
13 καί ἐπιστρέψει ὁ βασιλεὺς τοῦ βορρᾶ καὶ ἄξει ὄχλον πολὺν ὑπὲρ τὸν πρότερον καὶ εἰς τὸ τέλος τῶν καιρῶν ἐνιαυτῶν ἐπελεύσεται εἰσόδια ἐν δυνάμει μεγάλῃ καὶ ἐν ὑπάρξει πολλῇ. 13 Ο βασιλεύς των βορείων περιοχών θα επιστρέψη εις την χώραν του, θα συγκεντρώση στρατόν πολύν, πολυαριθμότερον από τον πρώτον, και έπειτα από ωριαμένα έτη θα επέλθη κατά της Αιγύπτου, θα εισελθη εις αυτήν με μεγάλην στρατιωτικήν δύναμιν και με πάρα πολλά εφόδια. 13 Ὁ βασιλιᾶς τοῦ βορρᾶ <τῆς Συρίας> θὰ ἐπιστρέψῃ εἰς τὴν πατρίδα του καὶ θὰ συγκεντρώσῃ στρατὸν πολὺ περισσότερον ἀπὸ τὴν προηγουμένην φορὰν καὶ τελικῶς, ἔπειτα ἀπὸ ὡρισμένα χρόνια, θὰ εἰσβάλῃ εἰς τὴν Αἴγυπτον <διὰ δευτέραν φοράν> μὲ πολυάριθμον στρατὸν καὶ μὲ ἄφθονα ἐφόδια καὶ πολεμικὸν ὑλικόν.
14 καὶ ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις πολλοὶ ἐπαναστήσονται ἐπὶ βασιλέα τοῦ νότου· καὶ οἱ υἱοὶ τῶν λοιμῶν τοῦ λαοῦ σου ἐπαρθήσονται τοῦ στῆσαι ὅρασιν καὶ ἀσθενήσουσι. 14 Κατά τον καιρόν εκείνον και πολλοί άλλοι θα επαναστατήσουν εναντίον του βασιλέως της Αιγύπτου. Φαύλοι δε άνθρωποι του λαού σου θα αλαζονευθούν και θα επαναστατήσουν και αυτοί, αλλά θα καταστραφούν και έτσι θα εκπληρωθή η προφητεία. 14 Καὶ κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην πολλοὶ θὰ ἐπαναστατήσουν ἐνάντιον τοῦ βασιλιᾶ τοῦ νότου <τῆς Αἰγύπτου>· οἱ δὲ φαῦλοι καὶ διεφθαρμένοι ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ σου <τοῦ Ἰουδαϊκοῦ> θὰ ὑπερηφανευθοῦν καὶ θὰ ἐπαναστατήσουν καὶ αὐτοί· τοιουτοτρόπως θὰ ἐπαληθευθῇ ἡ προφητεία <σύμφωνα μὲ τὴν ὁποῖαν οἱ ταραχοποιοὶ αὐτοὶ Ἰουδαῖοι θὰ διωχθοῦν> καὶ θὰ καταστραφοῦν.
15 καὶ εἰσελεύσεται βασιλεὺς τοῦ βορρᾶ καὶ ἐκχεεῖ πρόσχωμα καὶ συλλήψεται πόλεις ὀχυράς, καὶ οἱ βραχίονες τοῦ βασιλέως τοῦ νότου οὐ στήσονται, καὶ ἀναστήσονται οἱ ἐκλεκτοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔσται ἰσχὺς τοῦ στῆναι. 15 Ο βασιλεύς του βορρά θα εισέλθη, θα υψώση προχώματα και προμαχώνας γύρω από τας πόλεις. Θα καταλάβη πόλεις ισχυράς, ενώ αι δυνάμστου βασιλέως του νότου δεν θα ημπορέσουν να αντισταθούν. Θα εγειρθούν βέβαια οι εκλεκτοί του άνδρες κατά τον πόλεμον αυτόν, αλλά και αυτοί δεν θα έχουν την ισχύν της αποτελεσματικής αντιστάσεως. 15 Τότε ὁ βασιλιᾶς τοῦ βορρᾶ <τῆς Συρίας> θὰ εἰσβάλῃ καὶ θὰ ὑψώσῃ προχώματα καὶ προμαχῶνες, διὰ νὰ πολιορκήσῃ τὰ φρούρια, καὶ θὰ κυριεύσῃ πόλεις ὠχυρωμένες καὶ ἰσχυρές.Οἱ στρατιωτικὲς δυνάμεις τοῦ βασιλιᾶ του νότου <τῆς Αἰγύπτου> δὲν θὰ ἠμπορέσουν νὰ ἀντισταθοῦν οἱ ἐκλεκτοὶ πολεμισταί του θὰ κινηθοῦν μέν, δὲν θὰ δυνηθοῦν ὅμως νὰ ἀντιτάξουν ἀποτελεσματικὴν ἀντίστασιν.
16 καὶ ποιήσει ὁ εἰσπορευόμενος πρὸς αὐτὸν κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ἑστὼς κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ· καὶ στήσεται ἐν τῇ γῇ τοῦ Σαβεί, καὶ συντελεσθήσεται ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 16 Ο βασιλεύς του βορρά θα εισέλθη εις την Αίγυπτον, θα πράττη σύμφωνα με το θέλημά του και δεν θα υπάρχει άνθρωπος, ο οποίος θα ημπορέση να αντισταθή εναντίον του. Θα σταματήση εις την περιοχήν Σαβεί και δια της δυνάμεώς του θα καταστρέψη, αυτήν. 16 Ὁ βασιλιᾶς τῆς Συρίας, ὁ ὁποῖος θὰ εἰσβάλῃ εἰς τὴν Αἴγυπτον, θὰ κινῆται καὶ θὰ ἐνεργῇ ὅπως θέλει, καὶ δὲν θὰ ὑπάρξῃ κανεὶς ἱκανὸς νὰ ἀντιπαραταχθῇ καὶ ἀντισταθῇ εἰς αὐτόν.Θὰ σταματήσῃ εἰς τὴν χώραν Σαβεί <τὴν Ἰουδαίαν>, διὰ δὲ τῆς δυνάμεως του θὰ καταστρέψῃ καὶ αὐτήν.
17 καὶ τάξει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰσελθεῖν ἐν ἰσχύϊ πάσης τῆς βασιλείας αὐτοῦ καὶ εὐθεῖα πάντα μετ' αὐτοῦ ποιήσει· καὶ θυγατέρα τῶν γυναικῶν δώσει αὐτῷ τοῦ διαφθεῖραι αὐτήν, καὶ οὐ μὴ παραμείνῃ καὶ οὐκ αὐτῷ ἔσται. 17 Θα αποφασίση να εισέλθη με όλην αυτού την βασιλικήν δύναμιν στο βασίλειον της Αιγύπτου, θα συμβιβασθή όμως και θα κάμη ειρήνην με την Αίγυπτον. Θα δώση την θυγατέρα του ως σύζυγον στον βασιλέα της Αιγύπτου, ώστε δια μέσου αυτής να διαβρώση την Αίγυπτον. Εκείνη όμως δεν θα παραμείνη πιστή στον πατέρα της και δεν θα ανήκη εις αυτόν και εις τα σχέδιά του. 17 Θὰ λάβῃ σταθερὰν ἀπόφασιν νὰ εἰσβάλῃ μὲ ὅλην τὴν βασιλικὴν δύναμίν του εἰς τὸ βασίλειον τῆς Αἰγύπτου· θὰ συμβιβασθῇ ὅμως καὶ θὰ κάμῃ εἰρήνην μὲ τὸν βασιλιᾶ τῆς Αἰγύπτου.Θὰ δώσῃ τὴν θυγατέρα του ὡς σύζυγον εἰς τὸν βασιλιᾶ τῆς Αἰγύπτου, ὥστε μέσῳ αὐτῆς νὰ ὑποσκάψῃ τὰ θεμέλια τοῦ βασιλείου τῆς Αἰγύπτου.Ἐκείνη ὅμως θὰ παραμείνῃ πιστὴ εἰς τὸν σύζυγόν της καὶ ὄχι εἰς τὸν πατέρα της καὶ ἔτσι δὲν θὰ ἐξυπηρετήσῃ τὰ σχέδια τοῦ πατέρα της.
18 καὶ ἐπιστρέψει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὰς νήσους καὶ συλλήψεται πολλὰς καὶ καταπαύσει ἄρχοντας ὀνειδισμοῦ αὐτῶν, πλὴν ὀνειδισμὸς αὐτοῦ ἐπιστρέψει αὐτῷ. 18 Θα στρέψη τότε την προσοχήν και το βλέμμα του εις τας νήσους, θα κυριεύση πολλάς από αυτάς, τους άρχοντας αυτών ηττημένους και εξευτελισμένους, θα καθαιρέση. Εν τέλει όμως θα ηττηθή και αυτός και ο ονειδισμός, στον οποίον έρριψε τους άλλους θα πέση επάνω του. 18 Τότε ὁ βασιλιᾶς τῆς Συρίας θὰ στρέψῃ τὴν προσοχὴν καὶ τὸ βλέμμα του εἰς τὶς νήσους τοῦ Αἰγαίου, θὰ καταλάβῃ πολλὲς ἀπὸ αὐτές, καὶ τοὺς ἡττημένους καὶ ἐξευτελισμένους ἄρχοντές των θὰ τοὺς καθαιρέσῃ.Τελικῶς ὅμως θὰ ἡττηθῇ καὶ αὐτός, ἡ δὲ ὕβρις καὶ ὁ ἐξευτελισμὸς εἰς τὰ ὁποῖα ἔρριψε τοὺς ἄλλους θὰ ἐπιστρέφουν καὶ θὰ πέσουν ἐπάνω του.
19 καὶ ἐπιστρέψει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν ἰσχὺν τῆς γῆς αὐτοῦ καί ἀσθενήσει καὶ πεσεῖται καὶ οὐχ εὑρεθήσεται. 19 Επειτα θα στρέψη την προσοχήν του εις τας δυνάμεις της χώρας του δια την ασφάλειαν το βασιλείου του. Θα εξασθενήση όμως, θα πέση, θα καταστραφή και δεν θα ευρεθή ο τόπος του. 19 Κατόπιν τούτου θὰ στρέψῃ τὴν προσοχήν του εἰς τὰ ὡχυρωμένα φρούρια διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῆς χώρας του ἀλλὰ θὰ ἐξασθενήσῃ καὶ θὰ πέσῃ καὶ θὰ ἑξαφανισθῇ.
20 καὶ ἀναστήσεται ἐκ τῆς ρίζης αὐτοῦ φυτὸν τῆς βασιλείας ἐπὶ τὴν ἑτοιμασίαν αὐτοῦ παραβιβάζων, πράσσων δόξαν βασιλείας καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις συντριβήσεται καὶ οὐκ ἐν ποσώποις οὐδὲ ἐν πολέμῳ. 20 Θα εγερθή από την βασιλικήν αυτού ρίζαν ένας, δια να γίνη άρχων και κύριος εις όσα εκείνος ητοίμασεν. Αυτός όμως θα εκτραπή εκμεταλλευόμενος την δόξαν της βασιλείας του. Αλλά κατά τας ημέρας εκείνας θα συντριβή οχι εις πόλεμον αλλά κατ' άλλον τρόπον (δια δολοφονίας με δηλητήριον). 20 Εἰς ἀντικατάστασίν του θὰ βλαστήσῃ ἀπὸ τὴν βασιλικὴν ρίζαν του βλαστός, ὁ ὁποῖος θὰ τὸν διαδεχθῇ εἰς ὅσα ἐκεῖνος εἶχεν ἤδη ἑτοιμάσει.Ὁ διάδοχος ὅμως αὐτὸς θὰ ἐκτραπῇ εἰς τὴν προσπάθειάν του νὰ ἐκμεταλλευθῇ τὴν δόξαν τῆς βασιλείας του <νὰ εἰσπράξῃ τοὺς θησαυροὺς τοῦ ἐνδόξου βασιλείου τοῦ Ἰούδα, ποὺ ἦσαν κατατεθειμένοι εἰς τὸ θησαυροφυλάκιον τοῦ Ναοῦ· δηλαδὴ νὰ ἱεροσυλήσῃ>.Ἀλλὰ κατὰ τὶς ἡμέρες ἐκεῖνες θὰ συντριβῇ, ὄχι ὅμως ἀπὸ ἐπίθεσιν ποὺ θὰ δεχθῇ κατὰ πρόσωπον, οὔτε εἰς πόλεμον <ἀλλὰ διὰ δολοφονίας μὲ δηλητήριον>.
21 στήσεται ἐπὶ τὴν ἑτοιμασίαν αὐτοῦ· ἐξουδενώθη, καὶ οὐκ ἔδωκαν ἐπ' αὐτὸν δόξαν βασιλείας· καὶ ἥξει ἐν εὐθηνίᾳ καὶ κατισχύσει βασιλείας ἐν ὀλισθήμασι. 21 Θα έλθη άλλος εις την θέσιν του. Αυτός όμως θα είναι εξουδενωμένος και δεν θα αποδώσουν εις αυτόν βασιλικήν δόξαν Εν τούτοις θα έλθη με πλούτον πολύν και δια δολίων τρόπων θα κυριαρχήση επί του βασιλείου του. 21 <Εἰς τὴν θέσιν του, πρὸς ἀντικατάστασίν του, θὰ ἔλθῃ ἄλλος· αὐτὸς ὅμως θὰ εἶναι ἐξευτελισμένος, μηδαμινός, τιποτένιος, καὶ δὲν θὰ τοῦ ἀποδώσουν βασιλικὲς τιμές.Θὰ ἔλθῃ ὅμως μὲ πλοῦτον πολὺν καὶ θὰ γίνῃ κυρίαρχος τὸν βασιλείου <τῆς Συρίας> μὲ δόλον καὶ ἀπατηλὰ μέσα.
22 καὶ βραχίονες τοῦ κατακλύζοντος κατακλυσθήσονται ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ συντριβήσονται, καὶ ἡγούμενος διαθήκης 22 Δυνάμεις στρατιωτικαί, που ως χείμαρρος γεμίζουν τον τόπον, του βασιλέως της Αιγύπτου θα κατακλυσθούν από στρατεύματα του βασιλέως του βορρά και θα συντριβούν. Θα συντριβή δε τότε ο Ιουδαίος αρχιερεύς της περιόδου εκείνης. 22 Στρατιωτικὲς δυνάμεις τοῦ βασιλιᾶ τῆς Αἰγύπτου, οἱ ὁποῖες ὡσὰν χείμαρρος ὥρμησαν καὶ κατέκλυσαν τὴν Συρίαν, θὰ συντριβοῦν κατὰ κράτος ἀπὸ τὸν βασιλιᾶ τῆς Συρίας· θὰ συντριβῇ καὶ ὁ Ἰουδαῖος ἀρχιερεύς <τῶν χρόνων ἐκείνων>.
23 καὶ ἀπὸ τῶν συναναμείξεων πρὸς αὐτὸν ποιήσει δόλον καὶ ἀναβήσεται καὶ ὑπερισχύσει αὐτοῦ ἐν ὀλίγῳ ἔθνει. 23 Ο δε από βορρά βασιλεύς έπειτα από τας συνθήκας και τας ειρηνικάς επικοινωνίας με τον εχθρόν του, θα φερθή δολίως. Θα τον επισκεφθή με μικράν δύναμιν και θα κατορθώση να υπερισχύση εναντίον αυτού. 23 Ὁ βασιλιᾶς τῆς Συρίας ἔπειτα ἀπὸ συνθῆκες εἰρήνης καὶ φιλίας πρὸς τὸν ἐχθρόν του <βασιλιᾶ τῆς Αἰγύπτου> θὰ φερθῇ πρὸς αὐτὸν μὲ δόλον καὶ ἀπάτην.Θὰ μεταβῇ εἰς τὸν βασιλιᾶ τῆς Αἰγύπτου μὲ ὀλίγον στρατόν <διὰ νὰ μὴ τοῦ δημιουργήσῃ ὑποψίες> καὶ θὰ ἐπιτύχῃ νὰ τὸν καταβάλῃ, νὰ ὑπερισχύσῃ καὶ νὰ γίνῃ ὁ ἴδιος κυρίαρχος τῆς Κάτω Αἰγύπτου.
24 καὶ ἐν εὐθηνίᾳ καὶ ἐν πίοσι χώραις ἥξει καὶ ποιήσει ἃ οὐκ ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτοῦ καὶ πατέρες τῶν πατέρων αὐτοῦ· προνομὴν καὶ σκῦλα καὶ ὕπαρξιν αὐτοῖς διασκορπιεῖ καὶ ἐπ' Αἴγυπτον λογιεῖται λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ ἕως καιροῦ. 24 Θα εισελθη εις ευφόρους και πλουσίας χώρας και θα κάμη πράγματα, τα οποία οι πατέρες του δεν έκαμαν, ούτε οι πατέρες των πατέρων των. Υποκριτικώς φέρομενος θα διασκορπίση εις τας χώρας αυτά λάφυρα και πολύν επισιτισμόν. Σχεδιάζει όμως πονηρά εναντίον της Αιγύπτου. Αυτά δε όλα μέχρις ωρισμένου καιρού. 24 Θὰ εἰσβάλῃ καὶ θὰ προχωρήσῃ χωρὶς δυσκολίαν εἰς πλούσιες καὶ εὔφορες ἐπαρχίες τῆς Αἰγύπτου καὶ θὰ ἐνεργήσῃ μὲ τρόπους καὶ μέσα, μὲ τὰ ὁποῖα δὲν ἐνήργησαν οἱ πατέρες του οὔτε οἱ πατέρες τῶν πατέρων των.Φερόμενος ὑποκριτικὰ καὶ ὕπουλα θὰ διανέμῃ καὶ θὰ σκορπίζῃ εὶς τὶς ἐπαρχίες αὐτὲς ἐπισιτισμόν, λάφυρα καὶ πλούτη· ταυτοχρόνως ὅμως θὰ καταστρώνῃ σχέδια πονηρὰ καὶ ὀλέθρια κατὰ τῆς Αἴγυπτον αὐτὰ δὲ ὅλα δὲν θὰ διαρκέσουν ἐπὶ πολύ.
25 καὶ ἐξεγερθήσεται ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ ἐπὶ βασιλέα τοῦ νότου ἐν δυνάμει μεγάλῃ, καὶ ὁ βασιλεὺς τοῦ νότου συνάψει πόλεμον ἐν δυνάμει μεγάλῃ καὶ ἰσχυρᾷ σφόδρα· καὶ οὐ στήσονται, ὅτι λογιοῦνται ἐπ' αὐτὸν λογισμούς· 25 Θα εξεγείρη την καρδίαν του και τον στρατόν του προς νότον εναντίον του βασιλέως της Αιγύπτου και θα επέλθη έναντίον αυτού με μεγάλην στρατιωτικήν δύναμιν. Ο βασιλεύς του νότου, δηλαδή της Αιγύπτου, θα συνάψη πόλεμον εναντίον αυτού με μεγάλην δύναμιν, ισχυράν πολύ. Δεν θα ημπορέσουν όμως αυτός και τα στρατεύματά του να αντισταθούν παρ' όλα τα σχέδιά των που εσκέφθησαν εναντίον αυτού. 25 Θὰ ἐξεγείρῃ τὸν στρατόν του καὶ τὴν καρδιά του καὶ θὰ ἐπαναστατήσῃ κατὰ τὸν βασιλιᾶ τοῦ νότου <τῆς Αἰγύπτου> μὲ ἰσχυρὰν στρατιωτικὴν δύναμιν· καὶ ὁ βασιλιᾶς τοῦ νότου <τῆς Αἰγύπτου> θὰ τὸν ἀντιμετωπίσῃ μὲ πολὺν καὶ πολὺ ἰσχυρὸν στρατὸν δὲν θὰ ἐπιτύχῃ ὅμως νὰ ἀντισταθῇ νικηφόρως, διότι οἱ ἐχθροί του <ὁ βασιλιᾶς τῆς Συρίας> θὰ ἔχουν ὀργανώσει προδοσίαν ἐναντίον του.
26 καὶ φάγονται τὰ δέοντα αὐτοῦ καὶ συντρίψουσιν αὐτόν, καὶ δυνάμεις κατακλύσει, καὶ πεσοῦνται τραυματίαι πολλοί. 26 Θα καταφάγουν τας προμηθείας αυτού, θα τον συντρίψουν, θα δι ασκορπίσουν τας στρατιωτιικάς του δυνάμεις και τότε θα πέσουν πολλοί νεκροί. 26 Θὰ καταφάγουν ὅλες τὶς ἀπαραίτητες προμήθειές του <τοῦ βασιλιᾶ τῆς Αἰγύπτου> καὶ θὰ τὸν συντρίψουν <ὁ βασιλιᾶς τῆς Συρίας> θὰ κατακλύσῃ μὲ τὸν στρατόν του ὡσὰν χείμαρρος τὴν Αἴγυπτον, καὶ θὰ πέσουν πολλοὶ νεκροὶ εἰς τὸ πεδίον τῆς μάχης.
27 καὶ ἀμφότεροι οἱ βασιλεῖς, αἱ καρδίαι αὐτῶν εἰς πονηρίαν, καὶ ἐπὶ τραπέζῃ μιᾷ ψευδῆ λαλήσουσι, καὶ οὐ κατευθυνεῖ, ὅτι ἔτι πέρασις καιρῶν. 27 Οι δύο αυτοί βασιλείς, με δολίας και πονηράς τας καρδίας αυτών, θα παρακαθήσουν εις μίαν υποκριτικήν τράπεζαν, με την πονηράν διάθεσιν να εξαπατήση ο ενας τον άλλον. Κανείς όμως από αυτούς δεν θα ευοδωθή εις τα σχέδιά του και τα έργα του, διότι και στους δύο εδόθη προθεσμία χρόνου. 27 Οἱ δύο αὐτοὶ βασιλεῖς <τῆς Συρίας καὶ τῆς Αἰγύπτου>, μὲ σκέψεις δόλιες καὶ σχέδια πονηρὰ εἰς τὶς καρδιές των ὁ ἕνας κατὰ τοῦ ἄλλου, θὰ καθήσουν εἰς ἕνα τραπέζι· κανενὸς ὅμως ἀπὸ αὐτοὺς δὲν θὰ εὐοδωθοῦν τὰ σχέδια, διότι καὶ εἰς τοὺς δύο ἀντιπάλους ἐδόθη <κατὰ παραχώρησιν Θεοῦ> προθεσμία χρόνου.
28 καὶ ἐπιστρέψει εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ ἐν ὑπάρξει πολλῇ, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ ἐπὶ διαθήκην ἁγίαν, καὶ ποιήσει καὶ ἐπιστρέψει εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ. 28 Θα επανέλθη τότε ο βασιλεύς του βορρά εις την χώραν του με πολύν πλούτον. Η καρδία του όμως θα μελετά πονηρά σχέδια εναντίον του λαού και της αγίας Διαθήκης. Θα πραγματοποιήση τα πονηρά του σχέδια και έπειτα θα συνεχίση την πορείαν του δια την χώραν του. 28 Κατόπιν <ὁ βασιλιᾶς τῆς Συρίας> θὰ ἐπιστρέψῃ εἰς τὴν χώραν του μὲ πλοῦτον πολύν.Κατὰ τὴν ἐπιστροφήν του ἡ καρδιά του θὰ σχεδιάζῃ σχέδια πονηρὰ κατὰ τοῦ λαοῦ τῆς ἁγίας διαθήκης <τοῦ Ἰουδαϊκοῦ>· θὰ προξενήσῃ κακά <θὰ σφάξῃ λαόν, θὰ ἱεροσυλήσῃ> καὶ εἰς τὴν συνέχειαν θὰ ἐπιστρέψῃ εἰς τὴν χώραν του.
29 εἰς τὸν καιρὸν ἐπιστρέψει καὶ ἥξει ἐν τῷ νότῳ, καὶ οὐκ ἔσται ὡς ἡ πρώτη καὶ ὡς ἡ ἐσχάτη. 29 Μετά πάροδον καιρού θα στραφή πάλιν προς νότον εναντίον της Αιγύπτου. Δεν θα είναι όμως η εκστρατεία του αυτή επιτυχής, όπως η πρώτη και η δευτέρα. 29 Ἀργότερα, εἰς χρόνον κατάλληλον, θὰ ἐπιστρέψῃ καὶ θὰ κατευθυνθῇ πάλιν πρὸς νότον <πρὸς τὴν Αἴγυπτον>, ἀλλ' ἡ ἐκστρατεία του αὐτὴ δὲν θὰ ἔχῃ τὶς ἐπιτυχίες ποὺ εἶχαν ἡ πρώτη καὶ ἡ τελευταία <ἢ δευτέρα>.
30 καὶ εἰσελεύσονται ἐν αὐτῷ οἱ ἐκπορευόμενοι Κίτιοι, καὶ ταπεινωθήσεται· καὶ ἐπιστρέψει καὶ θυμωθήσεται ἐπὶ διαθήκην ἁγίαν· καὶ ποιήσει καὶ ἐπιστρέψει καὶ συνήσει ἐπὶ τοὺς καταλιπόντας διαθήκην ἁγίαν. 30 Θα επέλθουν εναντίον αυτού Κυπριοι και Ρωμαίοι στρατιώται, από τους οποίους και θα ταπεινωθή. Θα καταληφθή από θυμόν και θα στραφή πάλιν εναντίον της αγίας Διαθήκης. Θα διαπράξη ανοσιουργήματα, θα αναχωρήση επιστρέφων προς την πατρίδα του και θα σκέπτεται συνεχώς, πως να προσεταιρισθή τους Ιουδαίους εκείνους, οι οποίοι παρέβησαν την αγίαν Διαθήκην. 30 Θὰ ἀντισταθοῦν εἰς αὐτὸν οἱ ἐξορμῶντες Κίτιοι <πιθανῶς Ρωμαῖοι>, καὶ θὰ ταπεινωθῆ ἀπὸ αὐτούς.Ἕνεκα τοῦτον θὰ ἐπιστρέψῃ <εἰς τὴν Συρίαν· διερχόμενος ὅμως ἀπὸ τὴν Ἰουδαίαν>, θὰ στραφῇ μὲ ὀργὴν καὶ θυμὸν κατὰ τοῦ λαοῦ τῆς ἁγίας διαθήκης <τοῦ Ἰουδαϊκοῦ>.Καὶ ἀφοῦ προξενήσῃ πολλὰ κακά, θὰ προχωρήσῃ ἐπιστρέφων εἰς τὴν Συρίαν καὶ θὰ συγκεντρώσῃ τὴν προσοχήν του εἰς τοὺς ἀποστάτας τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου Ἰουδαίους, εἰς αὐτοὺς δηλαδὴ ποὺ παρέβησαν τὴν ἁγίαν διαθήκην.
31 καὶ σπέρματα ἐξ αὐτοῦ ἀναστήσονται καὶ βεβηλώσουσι τὸ ἁγίασμα τῆς δυναστείας καὶ μεταστήσουσι τὸν ἐνδελεχισμὸν καὶ δώσουσι βδέλυγμα ἠφανισμένων. 31 Θα αφήση δε εκεί υπόλοιπα των στρατευμάτων του, τα οποία θα βεβηλώσουν τον ιερόν ναόν, την ιεράν αυτήν και ηθικήν ακρόπολιν των Ιουδαίων, θα θέσουν τέρμα εις τας καθημερινάς θυσίας και εις την έρημον από Ιουδαίους πόλιν θα στήσουν βδελυρά είδωλα. 31 Ἰδικές του στρατιωτικὲς δυνάμεις θὰ ἔλθουν καὶ θὰ βεβηλώσουν τὸν ἱερὸν Ναόν, τὸ ἱερὸν προπύργιον τῆς Ἰουδαϊκῆς θεοκρατίας· θὰ καταργήσουν τὶς καθημερινὲς θυσίες καὶ θὰ στήσουν εἰς τὸν Ναὸν τοῦ Θεοῦ τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως <θυσιαστήριον καὶ ἄγαλμα εἰς τὸν Ὀλύμπιον Δία>.
32 καὶ οἱ ἀνομοῦντες διαθήκην ἐπάξουσιν ἐν ὀλισθήμασι, καὶ λαὸς γινώσκοντες Θεὸν αὐτοῦ κατισχύσουσι καὶ ποιήσουσι. 32 Οι δε αποστάται Ιουδαίοι θα προτείνουν δολίαν συμφωνίαν. Ο λαός όμως, ο οποίος γνωρίζει και πιστεύει στον Θεόν του, θα υπερισχύση και θα πράξη ο,τι πρέπει. 32 Καὶ οἱ ἀποστάται τοῦ Ἰουδαϊκοῦ νόμου Ἰουδαῖοι <διὰ νὰ βοηθήσουν τὸν βασιλιᾶ τῆς Συρίας> θὰ προτείνουν δόλιες συμφωνίες καὶ ὑποκριτικοὺς συμβιβασμούς.Ἀλλ’ ὁ εὐσεβὴς λαός, ὁ ὁποῖος γνωρίζει τὸν ἀληθινὸν Θεόν του καὶ μένει πιστὸς εἰς Αὐτόν, θὰ παραμείνῃ σταθερός, θὰ ὑπερισχύσῃ καὶ θὰ ἐνεργήσῃ ὅπως πρέπει.
33 καὶ οἱ συνετοὶ τοῦ λαοῦ συνήσουσιν εἰς πολλά· καὶ ἀσθενήσουσιν ἐν ρομφαίᾳ καὶ ἐν φλογὶ καὶ ἐν αἰχμαλωσίᾳ καὶ ἐν διαρπαγῇ ἡμερῶν. 33 Οι κατά Θεόν συνετοί εκ του λαού, οι ευλαβούμενοι τον Κυριον, θα δοκιμάσουν πολλάς περιπετείας. Θα πέσουν δια πυρός και σιδήρου, θα οδηγηθούν αιχμάλωτοι, θα διαρπαγούν τα υπάρχοντά των. Τούτο δε επί διάστημα ωρισμένου καιρού. 33 Οἱ δὲ εὐσεβεῖς μεταξὺ τοῦ λαοῦ καὶ κατὰ Θεὸν σοφοὶ θὰ ὑποφέρουν πολλὲς δοκιμασίες καὶ βασανιστήρια· θὰ σφαγοῦν ἀπὸ τὸ πλατὺ καὶ μεγάλο δίκοπον σπαθί· θὰ καοῦν μέσα εἰς τὶς φλόγες, θὰ αἰχμαλωτισθοῦν, καὶ οἱ περιουσίες των θὰ διαρπαγοῦν.
34 καὶ ἐν τῷ ἀσθενῆσαι αὐτοὺς βοηθηθήσονται βοήθειαν μικράν, καὶ προστεθήσονται πρὸς αὐτοὺς πολλοὶ ἐν ὀλισθήμασι. 34 Οταν περιέλθουν εις αδυναμίαν, θα πάρουν κάποιαν μιικράν βοήθειαν, αλλά και πολλοί θα προστεθούν με το μέρος των δολίως και υποκριτικώς. 34 Καὶ ὅταν ὑποκύψουν εἰς τοὺς σκληροὺς διωγμοὺς ἕνεκα ἀδυναμίας, θὰ λάβουν <ἀπὸ τὸν Θεόν> μικρὰν βοήθειαν τότε δὲ θὰ προστεθοῦν εἰς τοὺς εὐσεβεῖς αὐτοὺς πολλοί, ἀλλ' ὑποκριτικῶς καὶ καιροσκοπικῶς.
35 καὶ ἀπὸ τῶν συνιέντων ἀσθενήσουσι τοῦ πυρῶσαι αὐτοὺς καὶ τοῦ ἐκλέξασθαι καὶ τοῦ ἀποκαλυφθῆναι ἕως καιροῦ πέρας, ὅτι ἔτι εἰς καιρόν. 35 Μερικοί και από αυτούς ακόμη τους συνετούς άρχοντας θα κλονισθούν, δια να καθαρισθούν τρόπον τινά δια του πυρός, ώστε ο Κυριος να εκλέξη τους πράγματι αξίους του. Θα αποκαλυφθούν δε εξ άλλου οι ανάξιοι. Και ταύτα μέχρις ότου έλθη ο καιρός του τέλους. Διότι ο καιρός αυτός έχει ήδη καθορισθή. 35 Θὰ δειλιάσουν <θὰ κλονισθοῦν> ὅμως καὶ <ὁρισμένοι ἀπὸ τοὺς εὐσεβεῖς καὶ τοὺς κατὰ Θεὸν σοφούς· τοῦτο θὰ γίνει διὰ νὰ καθαρισθοῦν μέσα εἰς τὸ καμίνι τῆς δοκιμασίας <ὅπως καθαρίζεται τὸ χρυσάφι μέσα εἰς τὸ χωνευτήρι> καὶ διὰ νὰ ἐκλέξῃ ὁ Κύριος τοὺς γνησίους καὶ πραγματικῶς ἀξίους καὶ νὰ ἀποκαλυφθοῦν οἱ ὑποκριταὶ καὶ ἀνάξιοι.Ἡ δοκιμασία αὐτὴ δὲν θὰ συνεχισθῇ ἐπὶ πολύ, ἀλλὰ μόνον ἐπὶ ὡρισμένον χρονικὸν διάστημα <μέχρι τοῦ θανάτου τοῦ διώκτου βασιλιᾶ τῆς Συρίας>, διότι θὰ ἔλθῃ ὁ καθωρισμένος <ἀπὸ τὸν Θεὸν> καιρὸς τῆς νίκης τῶν εὐσεβῶν.
36 καὶ ποιήσει κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ καὶ ὁ βασιλεὺς ὑψωθήσεται καὶ μεγαλυνθήσεται ἐπὶ πάντα θεὸν καὶ λαλήσει ὑπέρογκα καὶ κατευθυνεῖ, μέχρις οὗ συντελεσθῇ ἡ ὀργή, εἰς γὰρ συντέλειαν γίνεται. 36 Ο ασεβής αυτός βασιλεύς θα πράττη πάντοτε σύμφωνα με το αμαρτωλόν και εγωϊστικόν αυτού θέλημα. Θα υψωθή, θα αλαζονευθή εναντίον παντός θεού, θα ομιλή αλαζονικώς. Θα ευοδώνωνται όμως αι επιχειρήσστου, μέχρις ότου εκσπάση εναντίον του και ολοκληρωθή κατ' αυτού η θεία οργή. Διότι όλα αυτά κατευθύνονται στο προκαθωρισμένον τέρμα. 36 Ὁ ἀσεβὴς καὶ διώκτης βασιλιᾶς <τῆς Συρίας> θὰ ἐνεργῆ ὅπως θέλει, σύμφωνα πρὸς τὸ ἐγωϊστικὸν καὶ ἁμαρτωλὸν θέλημά του.Θὰ ὑψωθῆ, θὰ ἀλαζονευθῇ ἐναντίον παντὸς θεοῦ, θὰ λαλῇ βλασφημίες καὶ θὰ ὁμιλῇ μὲ ἔπαρσιν καὶ ἑωσφορικὴν καύχησιν θὰ εὐδοκιμῇ ὅμως καὶ θὰ ἔχῃ ἐπιτυχίες εἰς ὅλα τὰ ἔργα του, μέχρις ὅτου συμπληρωθῇ ὁ χρόνος τῆς θείας ὀργῆς <κατὰ τῶν ἀποστατῶν Ἰουδαίων>, διότι ὅλα προχωροῦν σταθερῶς πρὸς τὸ τέρμα ποὺ καθώρισεν Κύριος.
37 καὶ ἐπὶ πάντας θεοὺς τῶν πατέρων αὐτοῦ οὐ συνήσει καὶ ἐπὶ ἐπιθυμίαν γυναικῶν καὶ ἐπὶ πᾶν θεὸν οὐ συνήσει, ὅτι ἐπὶ πάντας μεγαλυνθήσεται· 37 Προς κανένα από τους θεούς των προγόνων του δεν θα δείξη σεβασμόν. Αδιάφορος θα μένη και προς τας γυναίκας. Κανένα θεόν δεν θα σέβεται, διότι αυτός θα θελήση να υψώση τον εαυτόν του πάρα πάνω από όλους τους θεούς και ανθρώπους. 37 Εἰς κανένα ἀπὸ τοὺς θεοὺς τῶν πατέρων του δὲν θὰ δείξῃ ἐνδιαφέρον καὶ σεβασμόν, θὰ μείνῃ δὲ ἀδιάφορος καὶ πρὸς τὶς γυναῖκες <ἤ, κατ' ἄλλους: Εἰς ὅ,τι ἐπιθυμοῦν οἱ γυναῖκες· κοσμήματα, παιδιὰ κλπ.· ἢ, τὸν θεὸν ποὺ ἀγαποῦν οἱ γυναῖκες· ἤ, κατ' ἄλλους: Θὰ μείνῃ ἀδιάφορος πρὸς τὶς γυναῖκες θεές>.Κανένα θεὸν δὲν θὰ σεβασθῇ, διότι ὁ ἴδιος θὰ προσπαθήσῃ νὰ ὑψωθῇ ἐπάνω ἀπὸ ὅλους τοὺς θεούς!
38 καὶ θεὸν μαωζεὶν ἐπὶ τόπου αὐτοῦ δοξάσει καὶ θεόν, ὃν οὐκ ἔγνωσαν οἱ πατέρες αὐτοῦ, δοξάσει ἐν χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ ἐν ἐπιθυμήμασι. 38 Θα σεβσασθή μόνον τον θεόν Μαωζείν, θεόν του πολέμου, στον ναόν του. Θεόν, τον ποίον δεν εγνώρισαν οι πρόγονοί του. Αυτόν θα τον τιμήση με χρυσόν και άργυρον και πολυτίμους λίθους με ζηλευτά πολύτιμα δώρα. 38 Ἀντὶ τῶν θεῶν αὐτῶν ὁ ὑπερόπτης αὐτὸς βασιλιᾶς θὰ τιμήσῃ καὶ θὰ δοξάσῃ τὸν θεὸν Μαωζεῖν <Θεὸν τοῦ πολέμου> εἰς τὸν ναὸν ποὺ θὰ κτίσῃ πρὸς τιμήν του· τὸν θεὸν Μαωζεῖν, τὸν ὁποῖον δὲν ἐλάτρευσαν οἱ πατέρες του.Τὸν πολεμικὸν αὐτὸν θεὸν θὰ τιμήσῃ μὲ χρυσάφι καὶ ἀσῆμι καὶ πολυτίμους λίθους καὶ δῶρα πολύτιμα μεγάλης ἀξίας.
39 καὶ ποιήσει τοῖς ὀχυρώμασι τῶν καταφυγῶν μετὰ θεοῦ ἀλλοτρίου καὶ πληθυνεῖ δόξαν καὶ ὑποτάξει αὐτοῖς πολλοὺς καὶ γῆν διελεῖ ἐν δώροις. 39 Με την βοήθειαν, όπως νομίζει, του ξένου αυτού θεού του πολέμου θα οικοδομήση οχυρώματα απόρθητα δια τας στρατιωτικάς φρουράς του. Με τας κατακτήσστου θα αποκτήση πολλήν δόξαν, θα έχη πολλούς συνεργάτας, στους οποίους θα παραχωρήση χώρας και θα διανείμη δώρα. 39 Θὰ ὑψώσῃ δὲ ὀχυρωματικὰ ἔργα διὰ τὶς στρατιωτικὲς φρουρές του μὲ τὴν βοήθειαν καὶ τὴν δύναμιν τοῦ ξένου αὐτοῦ θεοῦ <Μαωζεῖν>.Μὲ τὶς στρατιωτικὲς νίκες του θὰ προσφέρῃ πολλὴν δόξαν καὶ τιμὴν εὶς τοὺς συνεργάτας του, μὲ τὸ νὰ παραχωρῇ εἰς αὐτοὺς ἐξουσίαν καὶ δικαιώματα μεταξὺ τῶν πολλῶν ποὺ ὑπέταξε, καὶ νὰ διανέμῃ τὴν χώραν πρὸς ἐκμίσθωσιν>.
40 καὶ ἐν καιροῦ πέρατι συγκερατισθήσεται μετὰ τοῦ βασιλέως τοῦ νότου, καὶ συναχθήσεται ἐπ' αὐτὸν βασιλεὺς τοῦ βορρᾶ ἐν ἅρμασι καὶ ἐν ἱππεῦσι καὶ ἐν ναυσὶ πολλαῖς καὶ εἰσελεύσονται εἰς τὴν γῆν καὶ συντρίψει καὶ παρελεύσεται. 40 Οταν όμως έλθη το πέρας των καθωρισμένων καιρών, θα συγκρουσθή με τον βασιλέα του νότου, της Αιγύπτου. Ο βασιλεύς το βορρά θα επέλθη εναντίον του βασιλέως του νότου, του Φαραώ της Αιγύπτου, με άρματα και ιππείς, με πολύ ναυτικόν. Θα εισέλθη εις την χώραν του Φαραώ, εις την Αίγυπτον, θα συντρίψη αυτήν και θα περάση δια μέσου αυτής. 40 <Καὶ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλος τὸν καθωρισμένου χρόνου, θὰ συγκρουσθῇ μὲ τὸν βασιλιᾶ τοῦ νότου <τῆς Αἰγύπτου>.Ὁ βασιλιᾶς τοῦ βορρᾶ θὰ ἐπιτεθῇ κατὰ τοῦ βασιλιᾶ του νότου <τῆς Αἰγύπτου> μὲ ἅρματα καὶ μὲ ἱππεῖς καὶ μὲ πολλὰ πλοῖα.Ὅλοι αὐτοὶ θὰ εἰσβάλουν εἰς τὴν χώραν τῆς Αἰγύπτου, θὰ τὴν καταστρέψουν καὶ θὰ περάσουν μέσα ἀπὸ αὐτήν.
41 καὶ εἰσελεύσεται εἰς τὴν γῆν τοῦ σαβεί, καὶ πολλοὶ ἀσθενήσουσι· καὶ οὗτοι διασωθήσονται ἐκ χειρὸς αὐτοῦ, ᾿Εδὼμ καὶ Μωάβ, καὶ ἀρχὴ υἱῶν ᾿Αμμών. 41 Θα εισέλθη εις την χώραν Σαβεί, (την Παλαισινην), θα πέσουν εν στόματι μαχαίρας πολλοί. Εκείναι αι χώραι αι οποίαι θα διασωθούν από τα χέρια του, θα είναι η Ιδουμαία, η χώρα Μωάβ και η σπουδεοτέρα περιοχή της χώρας των Αμμωνιτών. 41 Θὰ εἰσβάλῃ εἰς τὴν χώραν Σαβεί <Ἰουδαίαν> καὶ πολλοὶ θὰ ὑποφέρουν· θὰ διασωθοῦν ὅμως ἀπὸ τὰ χέρια του ἡ Ἐδώμ <Ἰδουμαία>, ἡ Μωὰβ καὶ τὸ κυριώτερον τμῆμα τῆς χώρας τῶν Ἀμμωνιτῶν.
42 καὶ ἐκτενεῖ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ γῆ Αἰγύπτου οὐκ ἔσται εἰς σωτηρίαν. 42 Θα απλώση την κυριαρχίαν του και εις άλλας περιοχάς. Η χώρα της Αγύπτου δεν θα γλυτώση από αυτόν. 42 Θὰ προχωρήσῃ, θὰ ἐπιτεθῇ καὶ θὰ ἐπεκτείνῃ τὴν κυριαρχίαν του καὶ εἰς ἄλλες χῶρες· καὶ αὐτὴ ἀκόμη ἡ χώρα τῆς Αἰγύπτου δὲν θὰ γλυτώσῃ ἀπὸ τὰ χέρια του.
43 καὶ κυριεύσει ἐν τοῖς ἀποκρύφοις τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦ ἀργύρου καὶ ἐν πᾶσιν ἐπιθυμητοῖς Αἰγύπτου καὶ Λιβύων καὶ Αἰθιόπων ἐν τοῖς ὀχυρώμασιν αὐτῶν. 43 Θα γίνη κύριος κρυμμένων θησαυρών χρυσού και αργύρου και παντός άλλου πολυτίμου αντικειμένου της Αιγύπτου, των Λιβύων και Αιθιόπων, θησαυρών που είχαν αποκρυβή εις φρούρια. 43 Θὰ γίνῃ ἐπίσης κύριος τῶν κρυμμένων θησαυρῶν τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦ ἀργυροῦ καὶ ὅλων τῶν πολυτίμων ἀντικειμένων τῆς Αἰγύπτου, τῶν Λιβύων καὶ τῶν Αἰθιόπων, <τῶν θησαυρῶν> ποὺ θὰ εἶναι κρυμμένοι εἰς τὰ ὀχυρά των φρούρια.
44 καὶ ἀκοαὶ καὶ σπουδαὶ ταράξουσιν αὐτὸν ἐξ ἀνατολῶν καὶ ἀπὸ βορρᾶ, καὶ ἥξει ἐν θυμῷ πολλῷ τοῦ ἀφανίσαι καὶ τοῦ ἀναθεματίσαι πολλοὺς 44 Δυσμενείς όμως επείγουσαι πληροφορίαι από τας ανατολικάς και βορείους περιοχάς θα τον ταράξουν. Θα επέλθη εναντίον αυτών με θυμόν πολύν, δια να εξαφανίση τους εχθρούς αυτούς, να τους παραδώση στο ανάθεμα και τον όλεθρον. 44 Ὅμως ἀνησυχητικὲς εἰδήσεις καὶ ἐπείγουσες πληροφορίες, ποὺ θὰ φθάσουν ἀπὸ τὶς ἀνατολικὲς καὶ τὶς βόρειες περιοχές, θὰ τοῦ προξενήσουν ταραχὴν ὁπότε θὰ ὁρμήσῃ μὲ θυμὸν πολύν, διὰ νὰ ἑξαφανίσῃ καὶ καταστρέψῃ ὁλοσχερῶς πολλούς <λαούς>.
45 καὶ πήξει τὴν σκηνὴν αὐτοῦ ἐφαδανῶ ἀναμέσον τῶν θαλασσῶν, εἰς ὄρος σαβεὶ ἅγιον· καὶ ἥξει ἕως μέρους αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ρυόμενος αὐτόν. 45 Θα στήση το ανάκτορόν του αναμέσον των δύο θαλασσών, της Μεσογείου και της Νεκράς Θαλάσσης, στο ένδοξον άγιον όρος. Τοτε όμως θα φθάση το τέλος του και δεν θα ευρεθή κανείς να τον γλυτώση. 45 Θὰ στήσῃ δὲ τὶς σκηνὲς τοῦ βασιλικοῦ <στρατιωτικοῦ> ἐπιτελείου του, ποὺ ὁμοιάζουν μὲ ἀνάκτορον, μεταξὺ τῶν δύο θαλασσῶν, τῆς Νεκρᾶς καὶ τῆς Μεσογείου θαλάσσης, εἰς τὸ ἔνδοξον ἅγιον ὄρος <τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ τὸ ὄρος Σιών>· τότε ὅμως θὰ φθάσῃ εἰς τὸ τέλος τοῦ βίου του· θὰ ἀποθάνῃ, καὶ δὲν θὰ εὐρεθῇ κανεὶς νὰ τὸν βοηθήσῃ καὶ νὰ τὸν σώσῃ!>