Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024
Ανατ: 06:46
Δύση: 20:04
Σελ. 10 ημ.
109-257
16ος χρόνος, 5906η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β' - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Συγγραφέας: Ὁ ἀπόστολος Παῦλος (α΄1).

Χρονολογία: Τό 60 μ.Χ., πιθανῶς ἀπό τούς Φιλίππους, μετά ἀπό τά γεγονότα πού ἀναφέρονται στό Πράξεις ιθ΄ 23-κ΄ 1-3.

Θέμα: Ἡ ἐπιστολή φανερώνει τήν συγκινητική κατάσταση πού βρισκόταν ὁ μεγάλος ἀπόστολος τήν ἐποχή αὐτή. Βρισκόταν σέ σωματική ἀδυναμία, κάματο καί πόνο. Τά πνευματικά ὅμως φορτία ἦσαν ἀκόμη βαρύτερα. Αὐτά δέ ἦσαν δύο εἰδῶν - ἀνησυχία γιά τή διατήρηση τῶν ἐκκλησιῶν στή Χάρη ἐν ὄψει τοῦ κινδύνου τῶν νόμο-διδασκάλων καί ὀδύνη τῆς καρδιᾶς γιά τήν δυσπιστία πού ἔτρεφαν πρός αὐτόν οἱ Ἰουδαῖοι καί οἱ Ἰουδαΐζοντες Χριστιανοί. Ἡ ψυχρή διδασκαλία τῶν Ἰουδαϊζόντων ἀκολουθεῖτο ἀπό δυσφήμιση καί ἄρνηση τῆς ἀποστολικῆς του ἰδιότητος.

Εἶναι προφανές ὅτι ἡ πιό ἐπικίνδυνη μερίδα στήν Κόρινθο ἦταν ἐκείνη ἡ ὁποία ἔλεγε, «καί ἐγώ τοῦ Χριστοῦ» (Πρός Κορινθίους Α΄, α΄ 12). Ἀπέρριπταν τή νέα διά τοῦ Παύλου ἀποκάλυψη τῶν διδασκαλιῶν τῆς χάριτος, βασιζόμενοι πιθανῶς, στίς διδασκαλίες τοῦ Κυρίου μας περί τῆς βασιλείας «ὡς διακόνου τῆς περιτομῆς» (Πρός Ρωμαίους ιε΄ 8) καί ὡς φαίνεται λησμονοῦντες ὅτι μιά νέα Οἰκονομία εἶχε συσταθεῖ διά τοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό δημιουργοῦσε τήν ἀνάγκη ὑποστηρίξεως τῆς προελεύσεως καί τῶν ὁρίων τῆς ἀποστολικῆς ἰδιότητος τοῦ Παύλου.

Ἡ ἐπιστολή χωρίζεται σέ τρία μέρη:

Ι. Οἱ ἀρχές οἱ ὁποῖες διεῖπαν τόν Παῦλο στίς ἐνέργειές του, α΄ 1-ζ΄ 16.
ΙΙ. Ἡ συνεισφορά γιά τούς πτωχούς ἁγίους τῆς Ἱερουσαλήμ, η΄ 1-θ΄ 15.
ΙΙΙ. Ἡ ὑπό τοῦ Παύλου ὑπεράσπιση τῆς ἀποστολικῆς του ἰδιότητος, ι΄ 1-ιγ΄ 14.