Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2024
Ανατ: 06:53
Δύση: 18:22
Σελ. 24 ημ.
64-302
16ος χρόνος, 5861η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΜΙΧΑΙΑΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 (Ε)


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ σύ, Βηθλεέμ, οἶκος τοῦ ᾿Εφραθά, ὀλιγοστὸς εἶ τοῦ εἶναι ἐν χιλιάσιν ᾿Ιούδα· ἐκ σοῦ μοι ἐξελεύσεται τοῦ εἶναι εἰς ἄρχοντα ἐν τῷ ᾿Ισραήλ, καὶ αἱ ἔξοδοι αὐτοῦ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος. 1 Και συ Βηθλεέμ, η άλλως λεγομένη και οίκος εφραθά, μικρά είσαι μεταξύ των πόλεων του Ιούδα. Δεν έχεις ούτε χιλίους κατοίκους. Αλλά από σε θα προέλθη εις δόξαν ιδικήν μου ένας ανήρ ο οποίος θα γίνη άρχων του ισραηλιτικού λαού. Η αρχή και η ενέργεια αυτού ξεπερνά την αρχήν των ημερών της δημιουργίας. Είναι ο Μεσσίας. 1 Η μὲν Σαμάρεια θὰ πολιορκηθῇ καὶ θὰ ἀλωθῇ· σὺ δέ, Βηθλεέμ, θὰ ἀπολαύσῃς μεγάλην δόξαν». Καὶ σύ, Βηθλεέμ, ποὺ ὀνομάζεσαι καὶ οἶκος τοῦ Ἐφραθά, εἶσαι ὀλιγάριθμος εἰς πληθυσμὸν μεταξὺ τῶν πόλεων τῆς φυλῆς τοῦ Ἰούδα· δὲν ἔχεις οὔτε χιλίους κατοίκους «ἢ κατ’ ἄλλους: Οὔτε χίλιες οἰκογένειες». Μολονότι ὅμως εἶσαι μικρὸ καὶ ἄσημο χωριό, θὰ καταστῇς διάσημη, ἔνδοξη καὶ περιφήμη· διότι ἀπὸ σὲ θὰ βγῇ, διὰ τῆς δυνάμεώς μου καὶ τοῦ Πνεύματός μου, ἄρχων τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ. Ἡ ἀρχὴ δὲ τοῦ ἐνδόξου αὐτοῦ ἄρχοντος, ἡ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ Πατρὸς γέννησίς του, εἶναι ἀπ’ ἀρχῆς, πρὸ πάντων τῶν αἰώνων εἶναι προαιώνιος καὶ ὑπερβαίνει τὸν χρόνον· ὁ ἄρχων αὐτὸς ὑπάρχει ἀϊδίως, ἀπὸ τὴν ἄναρχον καὶ ἄχρονον αἰωνιότητα. Πρόκειται διὰ τὸν Μεσσίαν.
2 διὰ τοῦτο δώσει αὐτοὺς ἕως καιροῦ τικτούσης τέξεται, καὶ οἱ ἐπίλοιποι τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραήλ. 2 Εις σωφρονισμόν των δια τας ημέρας εκείνας ο Κυριος θα παραδώση τους Ισραηλίτας στους εχθρούς των, μέχρις ωρισμένου χρονικού διαστήματος. Θα πονέσουν, όπως η γυναίκα η οποία πρόκειται να γεννήση και της οποίας σταματούν αι ωδίνες μετά την γέννησιν. Τοτε οι απομείναντες Ισραηλίται εις τας χώρας της εξορίας των θα επιστρέψουν προς τους αδελφούς των Ισραηλίτας εις την γην της Επαγγελίας. 2 Διὰ τοῦτο ὁ Κύριος θὰ παραδώσῃ τοὺς Ἰσραηλῖτες εἰς τοὺς ἐχθρούς των πρὸς σωφρονισμὸν ὄχι ὅμως μονίμως, ἀλλὰ μέχρις ὡρισμένου χρόνου. Οἱ Ἰσραηλῖται θὰ ὑπομείνουν ὠδῖνες καὶ πόνους, ὁμοίους μὲ ἐκείνους ποὺ ὑπομένει γυναῖκα, ἡ ὁποία πρόκειται νὰ γεννήσῃ καὶ τῆς ὁποίας οἱ πόνοι σταματοῦν μετὰ τὴν γέννησιν. Τότε οἱ Ἰσραηλῖται, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀπομείνουν μετὰ τὴν δεινὴν δοκιμασίαν, θὰ ἐπιστρέφουν ἐλεύθεροι ἀπὸ τὴν ἐξορίαν εἰς τὴν γῆν τῆς Ἐπαγγελίας, κοντὰ εἰς τοὺς ἀδελφούς των, τοὺς ἄλλους Ἰσραηλῖτες.
3 καὶ στήσεται καὶ ὄψεται καὶ ποιμανεῖ τὸ ποίμνιον αὐτοῦ ἐν ἰσχύϊ Κύριος, καὶ ἐν τῇ δόξῃ ὀνόματος Κυρίου Θεοῦ αὐτῶν ὑπάρξουσι, διότι νῦν μεγαλυνθήσονται ἕως ἄκρων τῆς γῆς. 3 Τοτε ο Κυριος όρθιος θα επιβλέπη με στοργήν και θα ποιμαίνη με την δύναμίν του τα πρόβατα της νέας αυτής ποίμνης, τους πιστούς· οι δε πιστοί θα έχουν περιβληθή την δόξαν του ονόματος Κυρίου και Θεού, και θα είναι περιφανείς και ένδοξοι έως τα άκρα της οικουμένης. 3 Τότε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος θὰ ἐπιστατῇ, θὰ ἐποπτεύῃ μὲ ἰδιαιτέραν στοργὴν καὶ θὰ ποιμαίνῃ πατρικῶς τὸ λογικόν του ποίμνιον μὲ δύναμιν καὶ ἐξουσίαν. Καὶ τὰ λογικά του πρόβατα (ὁ νέος Ἰσραήλ, οἱ Χριστιανοί» θὰ εἶναι περιβεβλημένα μὲ τὴν δόξαν καὶ τὸ μεγαλεῖον τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ των, διότι θὰ καταστοῦν ὀνομαστοί, ἔνδοξοι, λαμπροὶ καὶ περιφανεῖς μέχρι τῶν περάτων τῆς γῆς, δηλαδὴ εἰς ὁλόκληρον τὸν κόσμον.
4 καὶ ἔσται αὕτη εἰρήνη· ὅταν ᾿Ασσύριος ἐπέλθῃ ἐπὶ τὴν γῆν ὑμῶν καὶ ὅταν ἐπιβῇ ἐπὶ τὴν χώραν ὑμῶν, καὶ ἐπεγερθήσονται ἐπ᾿ αὐτὸν ἑπτὰ ποιμένες καὶ ὀκτὼ δήγματα ἀνθρώπων· 4 Αυτή δε είναι η ειρήνη, την οποίαν θα αποκαταστήση ο ποιμήν Κυριος. Τοτε, όταν φανατικοί εχθροί, σαν τους Ασσυρίους, επιδράμουν και επιτεθούν εις την χώραν σας, θα εξεγερθούν εναντίον αυτών πολυάριθμοι αρχηγοί με ορμήν καταστρεπτικήν εναντίον των εχθρών. 4 Καὶ ὁ Κύριος θὰ εἶναι ἡ ἰσχύς, ἡ δύναμις, ὁ μεσίτης, ὁ συμφιλιωτής· Αὐτὸς θὰ εἶναι αὐτὴ ἡ ἰδία ἡ εἰρήνη. Θὰ εἶναι βαθεῖα εἰρήνη· ἀπόδειξις δὲ τούτου τὰ παρόντα: Ὅταν ὁ Ἀσσύριος «καὶ κάθε ἀτίθασος καὶ φανατικὸς ἐχθρός) ἐξορμήσῃ καὶ ἐπιδράμῃ ἐναντίον τῆς χώρας σας, θὰ ἐξεγερθοῦν ἐναντίον του ἑπτὰ «=πολλοὶ» βασιλεῖς καὶ μὲ ὀκτὼ πολεμικὲς προσβολές «=μὲ περισσοτέραν ὁρμὴν καὶ ἀντίστασιν), ὡσὰν ἄλλα δήγματα, θὰ καταδαγκώσουν τὸν ἐχθρικὸν στρατόν, θὰ τὸν καταδαπανήσουν, δηλαδὴ θὰ τὸν ἐξολοθρεύσουν.
5 καὶ ποιμανοῦσι τὸν ᾿Ασσοὺρ ἐν ρομφαίᾳ καὶ τὴν γῆν τοῦ Νεβρὼδ ἐν τῇ τάφρῳ αὐτῆς· καὶ ρύσεται ἐκ τοῦ ᾿Ασσούρ, ὅταν ἐπέλθῃ ἐπὶ τὴν γῆν ὑμῶν καὶ ὅταν ἐπιβῇ ἐπὶ τὰ ὅρια ὑμῶν. 5 Θα νικήσουν και θα υποτάξουν τους Ασσυρίους με την δύναμιν της ρομφαίας των, θα κατακτήσουν την χώραν των Νεβρώδ, η οποία περιβάλλεται ολόγυρα με τάφρους. Ετσι ο Κυριος θα απαλλάξη τους πιστούς από τας νέας αυτάς επιδρομάς των Ασσυρίων, όταν εκείνοι εισέλθουν εις την χώραν σας και θελήσουν και εισέλθουν εις τα όρια του ιδικού σας βασιλείου. 5 Θὰ κατανικήσουν, θὰ κυριαρχήσουν καὶ θὰ διώξουν τοὺς ἐχθρούς των, ποὺ ὁμοιάζουν μὲ τὸν Ἀσσύριον, μὲ τὸ πλατὺ καὶ μεγάλο ἀμφίστομον σπαθί· καταδιώκοντες δὲ τοὺς ἐχθρούς των θὰ φθάσουν μέχρι τὴν χώραν τοῦ Νεβρώδ, τῆς ὁποίας τὰ τείχη περιβάλλονται ἀπὸ τάφρον. Μὲ αὐτὸν τὸν θαυμαστὸν καὶ δυναμικὸν τρόπον θὰ ἀπαλλάξῃ ὁ Κύριος τὸν λαόν του ἀπὸ τοὺς Ἀσσυρίους «τοὺς ἐχθρούς των», ὅταν αὐτοὶ θὰ εἰσβάλουν καὶ θὰ ἐπιπέσουν ἐναντίον τῆς χώρας σας καὶ θὰ ἐπιχειρήσουν νὰ εἰσορμήσουν εἰς τὰ ὅριά της.
6 καὶ ἔσται τὸ ὑπόλειμμα τοῦ ᾿Ιακὼβ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐν μέσῳ λαῶν πολλῶν ὡς δρόσος παρὰ Κυρίου πίπτουσα καὶ ὡς ἄρνες ἐπὶ ἄγρωστιν, ὅπως μὴ συναχθῇ μηδεὶς μηδὲ ὑποστῇ ἐν υἱοῖς ἀνθρώπων. 6 Κατά την εποχήν εκείνην οι υπόλοιποι του οίκου Ιακώβ, πιστοί στον Μεσίαν, θα είναι μεταξύ των λαών ωσάν η δροσιά, η οποία στέλλεται από τον Κυριον εις την ξηρανθείσαν γην, ωσάν τα αρνιά τα οποία βόσκουν και πηδούν εις τα λειβάδια· τότε κανείς δεν θα συγκεντρώση στρατόν εναντίον σας και κανείς μεταξύ των ανθρώπων δεν θα ημπορέση να αντιστή εις την ιδικήν σας αγαθήν επίδρασιν. 6 Καὶ τότε θὰ συμβῇ τοῦτο: Κατὰ τὴν εὐτυχῆ ἐκείνην ἐποχήν, ποὺ θὰ ἐπικρατήσῃ ἡ εἰρήνη τοῦ Μεσσία, ὅσοι ἀπέμειναν ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους τοῦ οἴκου Ἰακὼβ πιστοὶ εἰς τὸν Μεσσίαν Χριστόν, θὰ εἶναι σκορπισμένοι μεταξὺ τῶν πολλῶν εἰδωλολατρικῶν λαῶν, ὅπως ἡ δροσιά, ἡ ὁποία στέλλεται ἀπὸ τὸν Κύριον εἰς τὴν στεγνὴν γῆν, καὶ ὅπως τὰ ἀρνάκια, τὰ ὁποῖα βόσκουν χαρούμενα καὶ πηδοῦν χαριτωμένα εἰς τὰ ἄφθονα χορτάρια. Τότε κανεὶς δὲν θὰ δυνηθῇ νὰ συγκεντρώσῃ στρατὸν ἐναντίον σας καὶ κανεὶς μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων δὲν θὰ ἠμπορέσῃ νὰ ἀντισταθῇ ἢ νὰ ἀποφύγῃ τὴν ἀγαθοποιὸν ἐπίδρασίν σας.
7 καὶ ἔσται τὸ ὑπόλειμμα ᾿Ιακὼβ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐν μέσῳ λαῶν πολλῶν ὡς λέων ἐν κτήνεσι ἐν τῷ δρυμῷ καὶ ὡς σκύμνος ἐν ποιμνίοις προβάτων, ὃν τρόπον ὅταν διέλθῃ καὶ διαστείλας ἁρπάσῃ καὶ μὴ ᾖ ὁ ἐξαιρούμενος. 7 Οι υπόλοιποι εκ του παλαιού Ισραηλιτικού λαού πιστοί στον Μεσσίαν, θα είναι μεταξύ των άλλων πολλών εθνών ισχυροί, όπως είναι ο λέων μεταξύ των χορτοφάγων ζώων του δάσους και όπως ο νεαρός λέων ανάμεσα εις τα ποίμνια των προβάτων, ο οποίος καθώς διέρχεται δια μέσου αυτών ξεχωρίζει και αρπάζει ένα και κανείς δεν ημπορεί να το αποσπλαση από το στόμα του. 7 Ὅσοι δὲ ἀπέμειναν ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους τοῦ παλαιοῦ Ἰσραήλ, δηλαδὴ αὐτοὶ ποὺ κατάγονται ἀπὸ τὸν Ἰακὼβ καὶ ἔχουν σωθῇ διὰ τῆς πίστεως εἰς τὸν Χριστόν, θὰ εἶναι μεταξὺ τῶν πολλῶν εἰδωλολατρικῶν λαῶν ὄχι μόνον ἁπαλοί, δροσεροὶ καὶ εὐχάριστοι, ὅπως ἡ δροσιά, καὶ τρυφεροί, ὅπως τὰ ἀρνάκια· θὰ εἶναι καὶ φοβεροὶ καὶ ἰσχυροί, ὅπως τὸ λιοντάρι μεταξὺ τῶν χορτοφάγων ζώων, τὰ ὁποῖα ζοῦν εἰς τὸ δάσος, καὶ ὅπως τὸ νεαρὸ λιονταράκι μεταξὺ τῶν κοπαδιῶν τῶν προβάτων· τὸ λιονταράκι, πού, καθὼς διέρχεται μέσα ἀπὸ τὸ κοπάδι, ξεχωρίζει ἕνα πρόβατον καὶ τὸ ἁρπάζει, χωρὶς νὰ ὑπάρχῃ κανεὶς ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος νὰ ἠμπορῇ νὰ τὸ ἀποσπάσῃ ἀπὸ τὸ στόμα του.
8 ὑψωθήσεται ἡ χείρ σου ἐπὶ τοὺς θλίβοντάς σε, καὶ πάντες οἱ ἐχθροί σου ἐξολοθρευθήσονται. - 8 Το χέρι σου, Ισραηλιτικέ λαέ, θα υψωθή ισχυρόν επάνω στους εχθρούς σου, οι οποίοι σε έθλιβαν και σε θλίβουν. Ολοι οι εχθροί σου θα εξολοθρευθούν με την δύναμιν του Κυρίου. 8 Νέε Ἰσραὴλ τῆς χάριτος, ἀπόγονε τοῦ παλαιοῦ Ἰσραήλ, θὰ ἀποκτήσῃς τέτοιαν καὶ τόσην δύναμιν, ὥστε τὸ χέρι σου θὰ ὑψωθῆ νικηφόρον ἐπάνω εἰς τοὺς ἐχθρούς σου, οἱ ὁποῖοι σὲ ἔθλιβαν καὶ συνεχίζουν νὰ σὲ θλίβουν ὅλοι οἱ ἐχθροί σου θὰ ἐξολοθρευθοῦν.
9 Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει Κύριος, ἐξολοθρεύσω τοὺς ἵππους ἐκ μέσου σου καὶ ἀπολῶ τὰ ἅρματά σου 9 Κατά την περίοδον εκείνην, λέγει ο Κυριος, θα εξολοθρεύσω το πολεμικόν ιππικόν από σας και θα καταστρέψω τα πολεμικά σας άρματα. 9 Θὰ συμβῇ δὲ τοῦτο: Κατὰ τὴν ἔνδοξον καὶ εὐλογημένην ἐκείνην ἡμέραν, τὴν περίοδον τοῦ Μεσσία, λέγει ὁ Κύριος, θὰ ἐξολοθρεύσω τὸ πολεμικὸν ἱππικὸν ἀπὸ σᾶς καὶ θὰ καταστρέψω τὰ πολεμικά σας ἅρματα·
10 καὶ ἐξολοθρεύσω τὰς πόλεις τῆς γῆς σου καὶ ἐξαρῶ πάντα τὰ ὀχυρώματά σου· 10 Θα εξολοθρεύσω τας πόλεις της χώρας σου, θα κρημνίσω και θα εξαφανίσω όλα τα ισχυρά φρούρια σας. 10 Θὰ καταστρέψω τὶς πόλεις τῆς χώρας σας καὶ θὰ κατακρημνίσω ὅλα τὰ ὠχυρωμένα φρούριά σας·
11 καὶ ἐξαρῶ τὰ φάρμακά σου ἐκ τῶν χειρῶν σου, καὶ ἀποφθεγγόμενοι οὐκ ἔσονται ἐν σοί· 11 Θα εξαφανίσω τα μαγικά φίλτρα από τα χέρια σας και δεν θα υπάρχουν πλέον μεταξύ σας μάντεις. 11 θὰ ἀφαιρέσω ἀπὸ τὰ χέρια σας ὅλες τὶς γοητεῖες καὶ τὶς μαντεῖες, διὰ τῶν ὁποίων ἐπικαλεῖσθε τὴν δύναμιν τῶν δαιμόνων, καὶ δὲν θὰ ὑπάρχουν πλέον μεταξύ σας μάγοι, χρησμωδοὶ καὶ ψευδοπροφῆται.
12 καὶ ἐξολοθρεύσω τὰ γλυπτά σου καὶ τὰς στήλας σου ἐκ μέσου σου, καὶ οὐκέτι μὴ προσκυνήσῃς τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου· 12 Θα εξολοθρεύσω τα αγάλματά σας και τας στήλας των αγαλμάτων σας από ανάμεσά σας και δεν θα προσκυνήσετε ποτέ πλέον είδωλα, έργα των χειρών σας. 12 Ἀκόμη θὰ ἐξολοθρεύσω ἀπὸ ἀνάμεσά σας ὅλα τὰ εἰδωλολατρικὰ ἀγάλματά σας, τὰ καμωμένα ἀπὸ μέταλλον ἢ ξύλον, καὶ ὅλες τὶς εἰδωλολατρικὲς στῆλες σας, καὶ ἔτσι οὐδέποτε πλέον θὰ προσκυνήσετε τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σας, δηλαδὴ τὰ εἴδωλα.
13 καὶ ἐκκόψω τὰ ἄλση ἐκ μέσου σου καὶ ἀφανιῶ τὰς πόλεις σου· 13 Θα κατακόψω και θα εξαφανίσω τα ειδωλολατρικά άλση από ανάμεσά σας και θα εξολοθρεύσω τας αμαρτωλάς ειδωλολατρικάς πόλεις σας. 13 Ἐπίσης θὰ ζερριζώσω καὶ θὰ κατακόψω ἀπὸ ἀνάμεσά σας τὰ ἱερὰ «εἰδωλολατρικά» πυκνὰ δάση σας μὲ τὸν παχὺν ἴσκιον καὶ θὰ ἀφανίσω τὶς εἰδωλολατρικὲς πόλεις σας.
14 καὶ ποιήσω ἐν ὀργῇ καὶ ἐν θυμῷ ἐκδίκησιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἀνθ᾿ ὧν οὐκ εἰσήκουσαν. 14 Θα αποστείλω, με δικαίαν οργήν και θυμόν, τιμωρίαν εναντίον των εθνών εκείνων, τα οποία δεν ηθέλησαν να υποταχθούν εις εμέ. 14 Θὰ τιμωρήσω ἐπίσης μὲ ὀργὴν καὶ θυμὸν τὰ εἰδωλολατρικὰ ἔθνη, τὰ ὁποῖα δὲν ἠθέλησαν νὰ ὑπακούσουν εἰς τὸ διὰ τῶν προφητῶν μου κήρυγμα καὶ νὰ ὑποταχθοῦν εἰς Ἐμέ, τὸν Κύριον.