Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021
Ανατ: 07:13
Δύση: 19:25
Πανσέληνος
264-101
13ος χρόνος, 4966η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΕΣΔΡΑΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 (Ζ)


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΤΟΤΕ Σισίννης ἔπαρχος Κοίλης Συρίας καὶ Φοινίκης, καὶ Σαθραβουζάνης καὶ οἱ συνεταῖροι κατακολουθήσαντες τοῖς ὑπὸ τοῦ βασιλέως Δαρείου προσταγεῖσιν 1 Γοτε ο Σισίννης, ο διοικητής της Κοίλης Συρίας και της Φοινίκης, ο Σαθραβουζάνης και οι σύντροφοί των ακολουθήσαντες πιστώς τα υπό του βασιλέως διαταχθέντα, 1 Μετὰ τὴν ἀπάντησιν αὐτὴν τοῦ βασιλέως Δαρείου ὁ Σισίννης, ὁ ἔπαρχος τῆς Κοίλης Συρίας καὶ τῆς Φοινίκης, καὶ ὁ Σαθραβουζάνης καὶ οἱ σύμμαχοί των ἡγεμόνες συνεμορφώθησαν ἀμέσως πρὸς τὰς διαταγὰς τοῦ βασιλέως.
2 ἐπεστάτουν τῶν ἱερῶν ἔργων ἐπιμελέστερον συνεργοῦντες τοῖς πρεσβυτέροις τῶν ᾿Ιουδαίων καὶ ἱεροστάταις. 2 επιστατούσαν οι ίδιοι περισσότερον επιμελώς εις τα έργα του ναού και εβοηθούσαν τους πρεσβυτέρους των Ιουδαίων και τους προϊσταμένους του ναού. 2 Καὶ ἐπιστατοῦσαν μὲ μεγαλύτερον ἐνδιαφέρον εἰς τὰ ἱερὰ ἔργα τῆς ἀνοικοδομήσεως τοῦ Ναοῦ καὶ ἐβοηθοῦσαν τοὺς προεστοὺς τῶν Ἰουδαίων καὶ τοὺς προϊσταμένους τῶν ἱεροπραξιῶν τοῦ Ναοῦ.
3 καὶ εὔοδα ἐγίνετο τὰ ἱερὰ ἔργα προφητευόντων ᾿Αγγαίου καὶ Ζαχαρίου τῶν προφητῶν. 3 Ετσι δε κατευωδώνοντο τα ιερά έργα, καθ' ον χρόνον οι προφήται Αγγαίος και Ζαχαρίας εδίδασκον το θέλημα του Θεού και προέλεγαν τα μέλλοντα. 3 Ἔτσι ἐπροχωροῦσαν κανονικῶς τὰ ἱερὰ ἔργα μὲ τὴν βοήθειαν καὶ τῶν προφητῶν Ἀγγαίου καὶ Ζαχαρίου, οἱ ὁποῖοι ἐπροφήτευαν τότε καὶ καθωδηγοῦσαν τοὺς Ἰουδαίους ὡς ἐκπρόσωποι τοῦ Θεοῦ.
4 καὶ συνετέλεσαν ταῦτα διὰ προστάγματος Κυρίου Θεοῦ ᾿Ισραήλ, καὶ μετὰ τῆς γνώμης τοῦ Κύρου καὶ Δαρείου καὶ ᾿Αρταξέρξου βασιλέων Περσῶν 4 Ετσι δε ετελείωσαν και ωλοκληρώθησαν τα έργα της ανοικοδομήσεως του ναού σύμφωνα με την εντολήν Κυρίου του Θεού των Ισραηλιτών και κατόπιν αδείας του Κυρου, του Δαρείου και του Αρταξέρξου, βασιλέων των Περσών. 4 Κατευωδώθηκαν δὲ καὶ ὠλοκληρώθηκαν τὰ ἔργα τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ναοῦ συμφώνως πρὸς τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ τοῦ Ἰσραὴλ καὶ μὲ τὴν ἔγκρισιν τῶν βασιλέων τῶν Περσῶν Κύρου, Δαρείου καὶ Ἀρταξέρξου.
5 συνετελέσθη ὁ οἶκος ὁ ἅγιος ἕως τρίτης καὶ εἰκάδος μηνὸς ῎Αδαρ τοῦ ἕκτου ἔτους βασιλέως Δαρείου. 5 Ετελείωσε και ωλοκληρώθη το έργον της οικοδομής του ιερού τούτου ναού την εικοστήν τρίτην του εβραϊκού μηνός Αδαρ κατά το έκτον έτος της βασιλείας του βασιλέως Δαρείου. 5 Ἡ ἀποπεράτωσις τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ ἁγίου Ναοῦ τοῦ Κυρίου ἔγινεν εἰς τὰς εἴκοσι τρεῖς τοῦ μηνὸς Ἄδαρ καὶ κατὰ τὸ ἕκτον ἔτος τῆς βασιλείας τοῦ Δαρείου.
6 καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ λοιποὶ οἱ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας οἱ προστεθέντες ἀκολούθως τοῖς ἐν τῇ Μωυσέως βίβλῳ· 6 Τοτε δε οι Ισραηλίται, οι ιερείς και οι Λευίται, και όσοι από τους Ισραηλίτας είχαν επανέλθει από την αιχμαλωσίαν εις την Ιερουσαλήμ, έπραξαν όπως αναγράφει το βιβλίον του Μωϋσέως. 6 Ἐτήρησαν δὲ οἱ Ἰσραηλῖται καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ ὑπόλοιποι, ποὺ ἐπανῆλθαν ἐλεύθεροι ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσίαν, ὅλα, ὅσα ἦσαν γραμμένα εἰς τὸ θεόπνευστον βιβλίον τοῦ Μωϋσέως, δηλαδὴ τὴν Πεντάτευχον, σχετικῶς πρὸς τὸν οἶκον τῆς λατρείας τοῦ Κυρίου.
7 καὶ προσήνεγκαν εἰς τὸν ἐγκαινισμὸν τοῦ ἱεροῦ τοῦ Κυρίου ταύρους ἑκατόν, κριοὺς διακοσίους, ἄρνας τετρακοσίους, 7 Προσέφεραν, δηλαδή, κατά τα εγκαίνια του ναού του Κυρίου εκατόν ταύρους, διακοσίους κριους και τετρακόσια αρνιά. 7 Διὰ να ἐγκαινιάσουν δὲ τὸν Ναὸν τοῦ Κυρίου προσέφεραν καὶ ἐθυσίασαν ἑκατὸν ταύρους, διακόσια κριάρια καὶ τετρακόσια ἀρνιά.
8 χιμάρους ὑπὲρ ἁμαρτίας παντὸς τοῦ ᾿Ισραὴλ δώδεκα πρὸς ἀριθμόν, ἐκ τῶν φυλάρχων τοῦ ᾿Ισραὴλ δώδεκα. 8 Δια δε την εξιλέωσιν και εξάλειψιν των αμαρτιών όλου του ισραηλιτικού λαού εθυσίασαν δώδεκα τράγους, προσφερθέντας υπό των δώδεκα αρχηγών των φύλων του Ισραήλ. 8 Προσέφεραν ἐπίσης, ὡς θυσίαν ἐξιλεώσεως διὰ τὰς ἁμαρτίας ὅλων τῶν Ἰσραηλιτῶν, δώδεκα τράγους, ὅσος ἦτο δηλαδὴ καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀρχηγῶν τῶν δώδεκα φυλῶν των.
9 καὶ ἔστησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται κατὰ φυλὰς ἐστολισμένοι ἐπὶ τῶν ἔργων Κυρίου Θεοῦ ᾿Ισραὴλ ἀκολούθως τῇ Μωυσέως βίβλῳ καὶ οἱ θυρωροὶ ἐφ᾿ ἑκάστου πυλῶνος. 9 Οι ιερείς δε και οι Λευίται ετακτοποιήθησαν και εστάθησαν στολισμένοι με τα ιερατικά των άμφια, σύμφωνα με τας διαιρέσεις αυτών και αναλόγως των υπηρεσιών, τας οποίας προσέφεραν εις Κυριον τον Θεόν του Ισραήλ ακολουθούντες και εφαρμόζοντες όσα ήσαν γραμμένα στο βιβλίον του Μωϋσέως. Επίσης παρευρέθησαν και οι θυρωροί έκαστος εις την ιδικήν του πύλην. 9 Ἐστάθηκαν δὲ κατὰ πατριὰς οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται μὲ τὰς ἱερατικὰς στολάς των διὰ νὰ λειτουργοῦν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ, συμφώνως πρὸς τὰς γραπτὰς ὁδηγίας τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐγράφησαν εἰς τὸ θεόπνευστον βιβλίον τοῦ Μωϋσέως. Ἐστάθηκαν ἐπίσης καὶ οἱ θυρωροὶ εἰς τὰς θέσεις των εἰς κάθε πύλην.
10 καὶ ἠγάγοσαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ τῶν ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τὸ πάσχα ἐν τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτη τοῦ πρώτου μηνός· ὅτι ἡγνίσθησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται ἅμα 10 Ετσι οι Ισραηλίται, οι οποίοι είχον επανέλθει από την αιχμαλωσίαν, εώρτασαν το Πασχα την δεκάτην τετάρτην του πρώτου μηνός, οι δε ιερείς και οι Λευίται μαζή είχαν προθύμως εξαγνισθή. 10 Καὶ ἀφοῦ εἶχαν ἑξαγνισθῆ πλέον ὅλοι μαζὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται, ἑώρτασαν οἱ Ἰσραηλῖται, ποὺ ἐπανῆλθαν ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσίαν, τὴν ἑορτὴν τοῦ Πάσχα κατὰ τὴν δεκάτην τετάρτην ἡμέραν τοῦ πρώτου μηνός, δηλαδὴ τοῦ Νισάν.
11 καὶ πάντες οἱ υἱοὶ τῆς αἰχμαλωσίας, ὅτι ἡγνίσθησαν, ὅτι οἱ Λευῖται ἅμα πάντες ἡγνίσθησαν. 11 Αλλά και όλοι οι άνδρες οι οποίοι είχαν επανέλθει από την αιχμαλωσίαν, δια να εορτάσουν το Πασχα, ηγνίσθησαν, διότι και οι Λευίται όλοι μαζή είχαν αγνισθή. 11 Ἑώρτασαν δὲ καὶ ὅλοι οἰ Ἰσραηλῖται, διότι εἶχαν ἐξαγνισθῆ καὶ αὐτοὶ μετὰ τὸν ἑξαγνισμὸν ὅλων μαζὶ τῶν Λευιτῶν.
12 καὶ ἔθυσαν τὸ πάσχα πᾶσι τοῖς υἱοῖς τῆς αἰχμαλωσίας καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν τοῖς ἱερεῦσι καὶ ἑαυτοῖς. 12 Οι δε Λευίται προσέφεραν θυσίαν τον πασχαλινόν αμνόν δι' όλους τους Ιουδαίους, οι οποίοι είχαν επανέλθει από την αιχμαλωσίαν, δια τους αδελφούς των τους ιερείς και δια τον εαυτόν των. 12 Οἱ δὲ Λευῖται προσέφεραν καὶ ἐθυσίασαν τὸν πασχάλιον ἀμνὸν δι’ ὅλους τοὺς Ἰσμαηλίτας, ποὺ ἐγύρισαν εἰς τὴν πατρίδα των ἐλεύθεροι ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσίαν, καθὼς ἐπίσης καὶ διὰ τοὺς ἀδελφούς των τοὺς ἱερεῖς καὶ διὰ τοὺς ἑαυτους των.
13 καὶ ἐφάγοσαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ οἱ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας, πάντες οἱ χωρισθέντες ἀπὸ τῶν βδελυγμάτων τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς, ζητοῦντες τὸν Κύριον. 13 Από τον πασχάλιον δε αμνόν έφαγαν όχι μόνον οι Ισραηλίται, οι οποίοι είχαν επανέλθει από την αιχμαλωσίαν, αλλά και όλοι εκείνοι οι οποίοι απεχωρίσθησαν από τα ακάθαρτα και ασεβή έθιμα των εθνικών της χώρας, δια να λατρεύσουν τον Κυριον. 13 Καὶ ἔφαγαν ἔτσι τὸν πασχάλιον ἀμνὸν οἱ Ἰσραηλῖται, ποὺ ἐπέστρεψαν ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσίαν, ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ ἀπεμακρύνθησαν ἀπὸ τὰ βδελυκτὰ εἴδωλα καὶ ἔθιμα τῶν εἰδωλολατρικῦν λαῶν τῆς γῆς καὶ εἶχαν θερμὸν πόθον νὰ λατρεύουν τὸν Κύριον.
14 καὶ ἠγάγοσαν τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἑπτὰ ἡμέρας εὐφραινόμενοι ἔναντι Κυρίου, 14 Εώρτασαν την εορτήν των αζύμων, δηλαδή την εορτήν του Πασχα, επί επτά ημέρας ευφραινόμενοι ενώπιον του Κυρίου, 14 Ἑώρτασαν ἐπίσης ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας καὶ τὴν ἑορτὴν τῶν Ἀζύμων καὶ εὐφραίνοντο ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.
15 ὅτι μετέστρεψε τὴν βουλὴν τοῦ βασιλέως ᾿Ασσυρίων ἐπ᾿ αὐτοὺς κατισχῦσαι τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τὰ ἔργα Κυρίου Θεοῦ ᾿Ισραήλ. 15 διότι ο Κυριος μετέστρεψε την γνώμην και απόφασιν του βασιλέως των Ασσυρίων υπέρ των Ιουδαίων, ώστε να ενισχυθούν τα χέρια των εις τα έργα της ανοικοδομήσεως του ναού του Κυρίου, του Θεού των Ισραηλιτών. 15 Ἡ χαρὰ καὶ ἡ εὐφροσύνη των ὠφείλετο εἰς τὸ ὅτι ἄλλαξε ὁ Κύριος τὴν διάθεσιν τοῦ βασιλέως τῶν Ἀσσυρίων ὑπὲρ αὐτῶν καὶ ἐδυνάμωσε τὰ χέρια των, ὥστε νὰ φέρουν εἰς πέρας τὰ ἱερὰ ἔργα τοῦ Ναοῦ τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ.