Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021
Ανατ: 07:13
Δύση: 19:25
Πανσέληνος
264-101
13ος χρόνος, 4966η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΕΣΔΡΑΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 (Ε)


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΜΕΤΑ δὲ ταῦτα ἐξελέγησαν ἀναβῆναι ἀρχηγοὶ οἴκου πατριῶν κατὰ φυλὰς αὐτῶν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ αἱ θυγατέρες καὶ οἱ παῖδες αὐτῶν καὶ αἱ παιδίσκαι καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν. 1 Επειτα από τα γεγονότα αυτά όσοι απεφάσισαν να επανέλθουν εις την Ιουδαίαν, ετακτοποιήθησαν κατά φυλάς και κατά πατριάς με τους αρχηγούς αυτών. Μαζή δέ με αυτούς ηκολούθησαν αι γυναίκες των, οι υιοί των, αι θυγατέρες, οι δούλοι και αι δούλαι των, όπως επίσης και τα κτήνη των. 1 Μετὰ τὴν διαταγὴν αὐτὴν τοῦ βασιλέως τῶν Περσῶν Δαρείου ἀπεφάσισαν οἱ ἐπὶ κεφαλῆς τῶν πατριαρχικῶν οἰκογενειῶν τῶν Ἰουδαίων νὰ φύγουν καὶ νὰ ἔλθουν εἰς τὰ ὑψώματα τῆς Ἱερουσαλήμ. Ἐχωρίσθηκαν δηλαδὴ κατὰ φυλὰς καὶ ἐπῆραν μαζί των τὰς γυναῖκας των, τοὺς υἱούς των καὶ τὰς θυγατέρας των, καθὼς ἐπίσης καὶ τοὺς δούλους καὶ τὰς δούλας των καὶ τὰ ζῶα των.
2 καὶ Δαρεῖος συναπέστειλε μετ᾿ αὐτῶν ἱππεῖς χιλίους ἕως τοῦ ἀποκαταστῆσαι αὐτούς εἰς ῾Ιερουσαλὴμ μετ᾿ εἰρήνης καὶ μετὰ μουσικῶν τυμπάνων καὶ αὐλῶν· 2 Ο δε Δαρείος έστειλε μαζή με αυτούς ως συνοδούς χιλίους ιππείς, δια να επαναφέρουν και αποκαταστήσουν αυτούς ασφαλείς εις την Ιερουσαλήμ, με μουσικά, τύμπανα και αυλούς. 2 Ὁ δὲ Δαρεῖος ἔστειλε μαζί των, διὰ νὰ τοὺς συνοδεύουν εἰς τὸν δρόμον, χιλίους ἱππεῖς μὲ τὴν ἐντολὴν νὰ τοὺς ὁδηγήσουν καὶ νὰ τοὺς ἐγκαταστήσουν εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ μὲ ἀσφάλειαν καὶ μὲ συνοδείαν μουσικῶν τυμπάνων καὶ αὐλῶν.
3 καὶ πάντες οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν παίζοντες, καὶ ἐποίησεν αὐτοῖς συναναβῆναι μετ᾿ ἐκείνων. 3 Ολοι δε οι Ισραηλίται μετά χαράς μεγάλης επήραν τον δρόμον της επιστροφής εις Ιερουσαλήμ παίζοντες μουσικά όργανα. Ο δε Δαρείος απέστειλε μαζή με αυτούς ως συνοδούς τους ιππείς. 3 Ὅλοι δὲ οἱ συγγενεῖς τῶν Ἰουδαίων ἐπανηγύριζαν καὶ παρεκινήθησαν νὰ ἀνέβουν καὶ αὐτοὶ εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ μαζὶ μὲ ἐκείνους.
4 Καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν τῶν ἀναβαινόντων κατὰ πατριὰς αὐτῶν εἰς τὰς φυλὰς ἐπὶ τὴν μεριδαρχίαν αὐτῶν. 4 Αυτά δε είναι τα ονόματα των ανδρών, οι οποίοι επέστρεψαν έκαστος στο μερίδιον της κληρονομίας των κατά οικογενείας και κατά φυλάς. 4 Τὰ δὲ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν, ποὺ ἀνέβηκαν ἐλεύθεροι εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα κατὰ οἰκογενείας καὶ κατὰ τὰς φυλάς των καὶ ἐγκατεστάθησαν εἰς τὰ κληρονομικὰ ἐδάφη των, ἦσαν τὰ ἑξῆς:
5 οἱ ἱερεῖς υἱοὶ Φινεὲς υἱοῦ ᾿Ααρών· ᾿Ιησοῦς ὁ τοῦ ᾿Ιωσεδὲκ τοῦ Σαραίου καὶ ᾿Ιωακὶμ ὁ τοῦ Ζοροβάβελ τοῦ Σαλαθιὴλ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ Δαυίδ, ἐκ τῆς γενεᾶς Φαρές, φυλῆς δὲ ᾿Ιούδα, 5 Οι ιερείς, οι απόγονοι δηλαδή του Φινεές υιού του Ααρών, ήσαν· Ο Ιησούς ο υιός του Ιωσιδέκ, υιού του Σαραίου και ο Ιωακείμ ο υιός του Ζοροβάβελ υιού του Σαλαθιήλ, ο οποίος κατήγετο από τον οίκον Δαυίδ, από την γενεάν του Φαρές και την φυλήν του Ιούδα. 5 Πρωτίστως οἱ ἱερεῖς, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Φινεές, ποὺ κατήγετο ἀπὸ τὸν Ἀαρών, Ἰησοῦς, ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωσεδέκ, ποὺ ἦτο υἱὸς τοῦ Σαραίου, καὶ Ἰωακίμ, ὁ υἱὸς τοῦ Ζοροβάβελ, τοῦ υἱοῦ τοῦ Σαλαθιήλ, ποὺ κατήγετο ἀπὸ τὴν πατριαρχικὴν οἰκογένειαν τοῦ Δαβὶδ καὶ ἀνῆκεν εἰς τὴν γενεὰν τοῦ Φαρὲς τῆς φυλῆς Ἰούδα.
6 ὃς ἐλάλησεν ἐπὶ Δαρείου τοῦ βασιλέως Περσῶν λόγους σοφοὺς ἐν τῷ δευτέρῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ μηνὶ Νισὰν τοῦ πρώτου μηνός. 6 Ο Ζοροβάβελ είναι αυτός, που ωμίλησε και είπε τόσον σοφούς λόγους προς τον βασιλέα των Περσών, τον Δαρείον, κατά τον πρώτον μήνα, τυν Νισάν, του δευτέρου έτους της βασιλείας του Δαρείου. 6 Ὁ Ζοροβάβελ ἦτο ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἐπὶ τοῦ βασιλέως τῶν Περσῶν Δαρείου καὶ κατὰ τὸ δεύτερον ἔτος τῆς βασιλείας του καὶ συγκεκριμένως τὸν πρῶτον μῆνα Νισὰν εἶπε σοφὰ λόγια, ποὺ ἐπηρέασαν τὸν βασιλέα καὶ τὸν ἔκαμαν νὰ φανῇ εὐνοϊκὸς ὑπὲρ τῶν Ἰουδαίων.
7 εἰσὶ δὲ οὗτοι οἱ ἐκ τῆς ᾿Ιουδαίας ἀναβάντες ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς παροικίας, οὓς μετῴκισε Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος εἰς Βαβυλῶνα 7 Αυτοί δε είναι οι Ιουδαίοι, που επέστρεψαν από τον τόπον της αιχμαλωσίας των και τους οποίους ο Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, είχε προηγουμένως μεταφέρει και εγκαταστήσει εις την Βαβυλώνα. 7 Αὐτοὶ δὲ ποὺ κατήγοντο ἀπὸ τὴν Ἰουδαίαν καὶ ἐπανῆλθαν ἀπὸ τὸν τόπον τῆς αἰχμαλωσίας των, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν Βαβυλῶνα, ὅπου τοὺς εἶχε μεταφέρει ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος Ναβουχοδονόσορ, ἦσαν οἱ κατωτέρω.
8 καὶ ἐπέστρεψεν εἰς ῾Ιερουσαλὴμ καὶ τὴν λοιπὴν ᾿Ιουδαίαν ἕκαστος εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν, οἱ ἐλθόντες μετὰ Ζοροβάβελ καὶ ᾿Ιησοῦ, Νεεμίου, Ζαραίου, Ρησαίου, ᾿Ενηνέος, Μαρδοχαίου, Βεελσάρου, ᾿Ασφαράσου, Ρεελίου, Ροΐμου, Βαανά, τῶν προηγουμένων αὐτῶν. 8 Επέστρεψαν εις την Ιερουσαλήμ και εις την άλλην Ιουδαίαν ο καθένας εις την πόλιν του μαζή με τον Ζοροβάβελ, τον Ιησούν, τον Νεεμίαν, τον Ζαραίον, τυν Ρησαίον, τον Ενηνέον, τον Μαρδοχαίον, τον Βεελσάρον, τον Ασφαράσον, τυν Ρεελίαν, τον Ροΐμον, τον Βαανά, οι οποίοι και ήσαν αρχηγοί των. 8 Ἐπέστρεψαν δὲ εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ εἰς τὴν ὑπόλοιπον Ἰουδαίαν καθένας εἰς τὴν πόλιν των μὲ ἐπὶ κεφαλῆς των τὸν Ζοροβάβελ, τὸν Ἰησοῦν, τὸν Νεεμίαν, τὸν Ζαραῖον, τὸν Ρησαῖον, τὸν Ἐνηνέον, τὸν Μαρδοχαῖον, τὸν Βεελσάρον, τὸν Ἀσφαράσον, τὸν Ρεελίαν, τὸν Ροΐμον καὶ τὸν Βαανά.
9 ἀριθμὸς τῶν ἀπὸ τοῦ ἔθνους καὶ οἱ προηγούμενοι αὐτῶν· υἱοὶ Φόρος δύο χιλιάδες καὶ ἑκατὸν ἑβδομηκονταδύο. υἱοὶ Σαφὰτ τετρακόσιοι ἑβδομηκονταδύο. 9 Ο αριθμός αυτών των ανδρών του Ιουδαϊκού έθνους και των αρχηγών του ήτο ο εξής· Οι της γενεάς του Φορος ήσαν δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήκοντα δύο. Οι της γενεάς του Σαφάτ ήσαν τετρακόσιοι εβδομήκοντα δυο. 9 Ὁ ἀριθμὸς ὅλων αὐτῶν τῶν ἀπογόνων τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων μὲ τοὺς δώδεκα ἀρχηγούς των ἦτο ὁ ἑξῆς: Ἀπὸ τὴν πατριαρχικὴν οἰκογένειαν τοῦ Φόρος δύο χιλιάδες καὶ ἑκατὸν ἑβδομῆντα δύο (2.172). Ἀπὸ τὴν πατριαρχικὴν οἰκογένειαν τοῦ Σαφὰτ τετρακόσιοι ἑβδομῆντα δύο (472).
10 υἱοὶ ᾿Αρὲς ἑπτακόσιοι πεντηκονταέξ. 10 Οι της γενεάς του Αρές ήσαν επτακόσιοι, πενήντα εξ. 10 Ἑπτακόσιοι πενῆντα ἕξι (756) ἀπόγονοι τοῦ Ἀρές.
11 υἱοὶ Φαὰθ Μωὰβ εἰς τοὺς υἱοὺς ᾿Ιησοῦ καὶ ᾿Ιωὰβ δισχίλιοι ὀκτακόσιοι δεκαδύο. 11 Οι της γενεάς του Φαάθ Μωάβ, δηλαδή οι απόγονοι του Ιησού και του Ιωάβ, ήσαν δύο χιλιάδες οκτακόσιοι δώδεκα. 11 Δύο χιλιάδες ὀκτακόσιοι δώδεκα (2.812) ἀπόγονοι τοῦ Φαὰθ Μωὰβ τῶν πατριαρχικῶν οἰκογενειῶν τοῦ Ἰησοῦ καὶ τοῦ Ἰωάβ.
12 υἱοὶ ᾿Ηλὰμ χίλιοι διακόσιοι πεντηκοντατέσσαρες. υἱοὶ Ζαθουΐ ἐνακόσιοι ἑβδομηκονταπέντε. υἱοὶ Χορβὲ ἑπτακόσιοι πέντε. υἱοὶ Βανὶ ἑξακόσιοι τεσσαρακονταοκτώ. 12 Οι της γενεάς του Ηλάμ ήσαν χίλιοι διακόσιοι πενήντα τέσσαρες. Οι της γενεάς του Ζαθουΐ ήσαν ενεακόσιοι εβδομήντα πέντε. Οι της γενεάς του Χορβέ ήσαν επτακόσιοι πέντε. Οι της γενεάς του Βανί ήσαν εξακόσιοι τεσσαράκοντα οκτώ. 12 Χίλιοι διακόσιοι πενῆντα τέσσερις (1.254) ἀπόγονοι τοῦ Ἠλάμ. Ἐννεακοσιοι ἑβδομῆντα πέντε (975) ἀπόγονοι τὸν Ζαθουΐ. Ἑπτακόσιοι πέντε (705) ἀπόγονοι τοῦ Χορβέ. Ἑξακόσιοι σαράντα ὀκτὼ (648) ἀπόγονοι τοῦ Βανί.
13 υἱοὶ Βηβαὶ ἑξακόσιοι τριακοντατρεῖς. υἱοὶ ᾿Αργαὶ χίλιοι τριακόσιοι εἰκοσιδύο. 13 Οι της γενεάς του Βηβαί ήσαν εξακόσιοι τριάκοντα τρεις. Οι της γενεάς του Αργαί ήσαν χίλιοι τριακόσιοι είκοσι δύο. 13 Ἑξακόσιοι τριάντα τρεῖς (633) ἀπόγονοι τοῦ Βηβαί. Χίλιοι τριακόσιοι εἴκοσι δύο (1.322) ἀπόγονοι τοῦ Ἀργαί.
14 υἱοὶ ᾿Αδωνικὰν ἑξακόσιοι τριακονταεπτά. υἱοὶ Βαγοΐ δισχίλιοι ἑξακόσιοι ἕξ. υἱοὶ ᾿Αδινοὺ τετρακόσιοι πεντηκοντατέσσαρες. 14 Οι της γενεάς του Αδωνικάν ήσαν εξακόσιοι τριάκοντα επτά. Οι της γενεάς του Βαγοΐ ήσαν δύο χιλιάδες εξακόσιοι εξ. Οι της γενεάς του Αδινού τετρακόσιοι πενήντα τέσσαρες. 14 Ἑξακόσιοι τριάντα ἑπτὰ (637) ἀπόγονοι τοῦ Ἀδωνικάν. Δύο χιλιάδες ἑξακόσιοι ἕξι (2.606) ἀπόγονοι τοῦ Βαγοΐ. Τετρακόσιοι πενῆντα τέσσερις (454) ἀπόγονοι τοῦ Ἀδινοῦ.
15 υἱοὶ ᾿Ατὴρ ᾿Εζεκίου ἐνενηκονταδύο. υἱοὶ Κιλὰν καὶ ᾿Αζηνὰν ἑξηκονταεπτά. υἱοὶ ᾿Αζαροὺ τετρακόσιοι τριακονταδύο. 15 Οι της γενεάς του Ατήρ του Εζεκίου ήσαν ενενήντα δυο. Οι της γενεάς του Κιλάν και Αζηνάν ήσαν εξήκοντα επτά. Οι της γενεάς του Αζαρού ήσαν τετρακόσιοι τριάκοντα δύο. 15 Ἐνενήντα δύο (92) ἀπόγονοι τοῦ Ἀτήρ, τοῦ υἱοῦ τοῦ Ἐζεκίου. Ἑξῆντα ἑπτὰ (67) ἀπόγονοι τοῦ Κιλὰν καὶ τοῦ Ἀζηνάν. Τετρακόσιοι τριάντα δύο (432) ἀπόγονοι τοῦ Ἀζαρού.
16 υἱοὶ ᾿Αννὶς ἑκατὸν εἷς. υἱοὶ ᾿Αρὸμ τριακονταδύο. υἱοὶ Βασαὶ τριακόσιοι εἰκοσιτρεῖς. υἱοὶ ᾿Αρσιφουρὶθ ἑκατὸν δύο. 16 Οι της γενεάς του Αννίς ήσαν εκατόν ένας. Οι άνθρωποι της γενεάς του Αρόμ ήσαν τριάντα δύο. Οι της γενεάς του Βασαί ήσαν τριακόσιοι είκοσι τρεις. Οι της γενεάς του Αρσιφουρίθ ήσαν εκατόν δύο. 16 Ἑκατὸν ἕνας (101) ἀπόγονοι τοῦ Ἀννίς. Τριάντα δύο (32) ἀπόγονοι τοῦ Ἀρόμ. Τριακόσιοι εἴκοσι τρεῖς (323) ἀπόγονοι τοῦ Βασαί. Ἑκατὸν δύο (102) ἀπόγονοι τοῦ Ἀρσιφουρίθ.
17 υἱοὶ Βαιτηροὺς τρισχίλιοι πέντε. υἱοὶ ἐκ Βαιθλωμῶν ἑκατὸν εἰκοσιτρεῖς. 17 Οι άνδρες από την πόλιν Βαιτηρούς ήσαν τρεις χιλιάδες πέντε. Οι από την πόλιν Βαιθλωμών ήσαν εκατόν είκοσι τρεις. 17 Τρεῖς χιλιάδες πέντε (3.005) ἀπόγονοι τοῦ Βαιτηρούς. Ἑκατὸν εἴκοσι τρεῖς (123) κάτοικοι τῆς Βαιθλωμῶν.
18 οἱ ἐκ Νετωφὰς πεντηκονταπέντε. οἱ ἐξ ᾿Αναθὼθ ἑκατὸν πεντηκονταοκτώ. οἱ ἐκ Βαιθασμὼν τεσσαρακονταδύο. 18 Οι από την περιοχήν Νετωφάς ήσαν πενήντα πέντε· από την πόλιν Αναθώθ ήσαν εκατόν πενήντα οκτώ. Οι άνδρες από την Βαιθασμών ήσαν σαράντα δυο. 18 Πενῆντα πέντε (55) κάτοικοι τῆς Νετωφάς. Ἑκατὸν πενῆντα ὀκτὼ (158) κάτοικοι τῆς Ἀναθώθ. Σαράντα δύο (42) κάτοικοι τῆς Βαιθασμών.
19 οἱ ἐκ Καριαθιρὶ εἰκοσιπέντε. οἱ ἐκ Καφείρας καὶ Βηρὼγ ἑπτακόσιοι τεσσαρακοντατρεῖς. 19 Οι άνδρες από την Καριαθιρί ήσαν είκοσι πέντε. Οι από την Καφείραν και την Βηρώγ ήσαν επτακόσιοι σαράντα τρεις. 19 Εἴκοσι πέντε (25) κάτοικοι τῆς Καριαθιρί. Ἑπτακόσιοι σαράντα τρεῖς (743) κάτοικοι τῆς Καφείρας καὶ τῆς Βηρώγ.
20 οἱ Χαδιασαὶ καὶ ᾿Αμμίδιοι τετρακόσιοι εἰκοσιδύο. οἱ ἐκ Κιραμᾶς καὶ Γαββῆς ἑξακόσιοι εἴκοσιν εἷς. 20 Οι Χαδιασαί και Αμμίδιοι ήσαν τετρακόσιοι είκοσι δύο. Οι άνδρες εκ της Κιραμάς και της Γαββής ήσαν εξακόσιοι είκοσι ένας. 20 Τετρακόσιοι εἴκοσι δύο (422) Χαδιασαὶ καὶ Ἀμμίδιοι. Ἑξακόσιοι εἴκοσι ἕνας (621) ἀπὸ τὴν Κιραμὰς καὶ τὴν Γαββῆς.
21 οἱ ἐκ Μακαλὼν ἑκατὸν εἰκοσιδύο. οἱ ἐκ Βετολίω πεντηκονταδύο. υἱοὶ Νιφὶς ἑκατὸν πεντηκονταέξ. 21 Οι άνδρες από την Μακαλών ήσαν εκατόν είκοσι δύο. Οι άνδρες εκ Βετολίω ήσαν πενήντα δύο. Οι άνδρες οι εκ του Νιφίς ήσαν εκατόν πενήντα εξ. 21 Ἑκατὸν εἴκοσι δύο (122) ἀπὸ τὴν Μακαλών. Πενῆντα δύο (52) ἀπὸ τὴν Βετολίω. Ἑκατὸν πενῆντα ἕξι (156) ἀπόγονοι τοῦ Νιφίς.
22 υἱοὶ Καλαμωλάλου καὶ ᾿Ωνοὺς ἑπτακόσιοι εἰκοσιπέντε. υἱοὶ ῾Ιερεχοὺ διακόσιοι τεσαρακονταπέντε. 22 Οι άνδρες εκ Καλαμωλάλου και Ωνούς ήσαν επτακόσιοι είκοσι πέντε. Οι άνδρες Ιερεχού ήσαν διακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε 22 Ἑπτακόσιοι εἴκοσι πέντε (725) ἀπόγονοι τοῦ Καλαμωλάλου καὶ τοῦ Ὠνούς. Διακόσιοι σαράντα πέντε (245) ἀπόγονοι τοῦ Ἱερεχού.
23 υἱοὶ Σανάας τρισχίλιοι τριακόσιοι εἷς. 23 Οι άνδρες οι από την Σαναά ήσαν τρεις χιλιάδες τριακόσιοι ένας. 23 Τρεῖς χιλιάδες τριακόσιοι ἕνας (3.301) ἀπόγονοι τοῦ Σανάας.
24 οἱ ἱερεῖς οἱ υἱοὶ ᾿Ιεδδοὺ τοῦ ᾿Ιησοῦ εἰς τοὺς υἱοὺς Σανασὶβ ὀκτακόσιοι ἑβδομήκονταδύο. υἱοὶ ᾿Εμμηροὺθ διακόσιοι πεντηκονταδύο. 24 Οι ιερείς οι εκ της γενεάς του Ιεδδού υιού του Ιησού δηλ. της φυλής του Σανασίβ ήσαν οκτακόσιοι εβδομήκοντα δύο. Εκ της γενεάς του Εμμηρούθ διακόσιοι πενήντα δύο. 24 Ὀκτακόσιοι ἑβδομῆντα δύο (872) ἱερεῖς, ἀπόγονοι τοῦ Ἰεδδού, τοῦ υἱοῦ τοῦ Ἰησοῦ, ποὺ προήρχοντο ἀπὸ τὸν Σανασίβ. Διακόσιοι πενῆντα δύο (252) ἀπόγονοι τοῦ Ἐμμηρούθ.
25 υἱοὶ Φασσούρου χίλιοι τεσσαρακονταεπτά. υἱοὶ Χαρμὶ διακόσιοι δεκαεπτά. 25 Εκ της γενεάς του Φασσούρου χίλιοι σαράντα επτά. Εκ της γενεάς του Χαρμί διακόσιοι δέκα επτά. 25 Χίλιοι σαράντα ἑπτά( 1.047) ἀπόγονοι τοῦ Φασούρου. Διακόσιοι δεκαεπτά (217) ἀπόγονοι τοῦ Χαρμί.
26 οἱ Λευῖται οἱ υἱοὶ ᾿Ιησοῦ καὶ Καδμιήλου καὶ Βάννου καὶ Σουδίου ἑβδομηκοντατέσσαρες. 26 Οι Λευίται ήσαν η γενεά του Ιησού δηλαδή του Καδοήλου, Βαννου και Σουδίου εβδομήντα τέσσαρες. 26 Ἑβδομῆντα τέσσερις (74) Λευῖται, ἀπόγονοι τοῦ Ἰησοῦ, τοῦ Καδοήλου, τοῦ Βάννου καὶ τοῦ Σουδίου.
27 οἱ ἱεροψάλται υἱοὶ ᾿Ασὰφ ἑκατὸν εἰκοσιοκτώ. 27 Ιεροψάλται, οι απόγονοι του Ασάφ, ήσαν εκατόν είκοσι οκτώ. 27 Ἑκατὸν εἴκοσι ὀκτώ (128) ἱεροψάλται, ἀπόγονοι τοῦ Ἀσάφ.
28 οἱ θυρωροὶ υἱοὶ Σαλούμ, υἱοὶ ᾿Ατάρ, υἱοὶ Τολμάν, υἱοὶ Δακούβ, υἱοὶ ᾿Ατητά, υἱοὶ Τωβίς, πάντες ἑκατὸν τριακονταεννέα. 28 Οι θυρωροί ήσαν· η γενεά του Σαλούμ, η γενεά του Ατάρ, η γενεά του Τολμάν, η γενεά του Δακούβ, η γενεά του Ατητά, η γενεά του Τωβίς, όλοι ούτοι ήσαν εκατόν τριάντα εννέα. 28 Ἑκατὸν τριάντα ἐννέα (139) ἐν συνόλῳ θυρωροί, ἀπόγονοι τοῦ Σαλούμ, τοῦ Ἀτάρ, τοῦ Τολμάν, τοῦ Δακούβ, τοῦ Ἀτητὰ καὶ τοῦ Τωβίς.
29 οἱ ἱερόδουλοι, υἱοὶ ῾Ησαῦ, υἱοὶ ᾿Ασιφά, υἱοὶ Ταβαώθ, υἱοὶ Κηράς, υἱοὶ Σουδά, υἱοὶ Φαλαίου, υἱοὶ Λαβανά, υἱοὶ ᾿Αγραβά, 29 Οι υπηρέται του ναού ήσαν· η γενεά του Ησαύ, γενεά του Ασιφά, η γενεά του Ταβαώθ, η γενεά του Κηράς, η γενεά του Σουδά, η γενεά του Φαλαίου, η γενεά Λαβανά, η γενεά Αγραβά. 29 Καὶ οἱ ἑξῆς ὑπηρέται τοῦ Ναοῦ: Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἡσαῦ, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀσιφά, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ταβαώθ, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Κηράς, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Σουδά, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Φαλαίου, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Λαβανά, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀγραβά,
30 υἱοὶ ᾿Ακούδ, υἱοὶ Οὐτά, υἱοὶ Κητάβ, υἱοὶ ᾿Ακκαβά, υἱοὶ Συβαΐ, υἱοὶ ᾿Ανάν, υἱοὶ Καθουά, υἱοὶ Γεδδούρ, 30 Η γενεά του Ακούδ, η γενεά του Ουτά, η γενεά του Κητάβ, η γενεά του 'Ακκαβα, η γενεά του Συβαΐ, η γενεά του Ανάν, η γενεά του Καθουά, η γενεά του Γεδδούρ, 30 οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀκούδ, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Οὐτά, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Κητάβ, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀκκαβά, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Συβαΐ, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀνάν, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Καθονά, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Γεδδούρ,
31 υἱοὶ ᾿Ιαΐρου, υἱοὶ Δαισάν, υἱοὶ Νοεβά, υἱοὶ Χασεβά, υἱοὶ Καζηρά, υἱοὶ ᾿Οζίου, υἱοὶ Φινοέ, υἱοὶ ᾿Ασαρά, υἱοὶ Βασθαΐ, υἱοὶ ᾿Ασσανά, υἱοὶ Μανί, υἱοὶ Ναφισί, υἱοὶ ᾿Ακούφ, υἱοὶ ᾿Αχιβά, υἱοὶ ᾿Ασούβ, υἱοὶ Φαρακέμ, υἱοὶ Βασαλέμ, 31 η γενεά του Ιαΐρου, η γενεά του Δαισάν, η γενεά του Νοεβά, η γενεά του Χασεβά, η γενεά του Καζηρά, η γενεά του Οζίου, η γενεά του Φινοέ, η γενεά του Ασαρά, η γενεά του Βασθαΐ, η γενεά του Ασσανά, η γενεά του Μανί, η γενεά του Ναφισί, η γενεά του Ακούφ, η γενεά του Αχιβά, η γενεά του 'Ασουβ, η γενεά του Φαρακέμ, η γενεά του Βασαλέμ, 31 οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἰαΐρου, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Δαισάν, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Νοεβά, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Χασεβά, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Καζηρά, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ὀζίου, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Φινοέ, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀσαρά, οἱ ἀπόγονοι τὸν Βασθαΐ, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀσσανά, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Μανί, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ναφισί, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀκούφ, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀχιβά, οἱ ἀπόγονοι τὸν Ἀσούβ, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Φαρακέμ, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Βασαλέμ,
32 υἱοὶ Μεεδδά, υἱοὶ Κουθά, υἱοὶ Χαρέα, υἱοὶ Βαρχουέ, υἱοὶ Σεράρ, υἱοὶ Θομοΐ, υἱοὶ Νασί, υἱοὶ ᾿Ατεφά. 32 η γενεά του Μεεδδά, η γενεά του Κουθά, η γενεά του Χαρέα, η γενεά του Βαρχουέ, η γενεά του Σεράρ, η γενεά του Θομοΐ, η γενεά του Νασί και η γενεά του Ατεφά. 32 οἱ ἀπόγονοι τοῦ Μεεδδά, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Κονθά, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Χαρέα, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Βαρχονέ, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Σεράρ, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Θομοΐ, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Νασί, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀτεφά.
33 υἱοὶ παίδων Σαλωμών, υἱοὶ ᾿Ασσαπφιώθ, υἱοὶ Φαριρά, υἱοὶ ᾿Ιειηλί, υἱοὶ Λοζών, υἱοὶ ᾿Ισραήλ, υἱοὶ Σαφυΐ, 33 Οι απόγονοι των δούλων του Σολομώντος ήσαν η γενεά του Ασσαπφιώθ, η γενεά του Φαριρά, η γενεά του Ιειηλί, η γενεά του Λοζών, η γενεά του Ισραήλ, η γενεά του Σαφυί, 33 Μαζί των ἐπίσης ἦσαν καὶ οἱ ἀπόγονοι τῶν δούλων τοῦ βασιλέως Σολομῶντος, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀσσαπφιώθ, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Φαριρά, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἰειηλί, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Λοζών, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἰσραήλ, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Σαφυΐ,
34 υἱοὶ ᾿Αγιά, υἱοὶ Φαχαρέθ, υἱοὶ Σαβιή, υἱοὶ Σαρωθί, υἱοὶ Μισαίας, υἱοὶ Τάς, υἱοὶ ᾿Αδδούς, υἱοὶ Σουβά, υἱοὶ ᾿Αφερρά, υἱοὶ Βαρωδίς, υἱοὶ Σαφάγ, υἱοὶ ᾿Αλλών. 34 η γενεά του Αγιά, η γενεά του Φαχαρέθ, η γενεά του Σαβιή, η γενεά του Σαρωθί, η γενεά του Μισσαίας, η γενεά του Τας, η γενεά του Αδδούς, η γενεά του Σουβά, η γενεά του Αφερρά, η γενεά του Βαρωδίς, η γενεά του Σαφάγ, η γενεά του Αλλών. 34 οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀγιά, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Φαχαρέθ, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Σαβιή, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Σαρωθί, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Μισαίας, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Τάς, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀδδούς, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Σουβά, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀφερρά, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Βαρωδίς, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Σαφὰγ καὶ οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀλλών.
35 πάντες οἱ ἱερόδουλοι καὶ οἱ υἱοὶ τῶν παίδων Σαλωμὼν τριακόσιοι ἑβδομηκονταδύο. 35 Ολοι οι υπηρέται του ναού και οι απόγονοι των δούλων του Σολομώντος ήσαν τριακόσιοι εβδομήκοντα δύο. 35 Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ὑπηρέται τοῦ Ναοῦ μαζὶ μὲ τοὺς ἀπογόνους τῶν δούλων τοῦ βασιλέως Σολομῶντος ἦσαν τριακόσιοι ἑβδομῆντα δύο (372).
36 οὗτοι ἀναβάντες ἀπὸ Θερμελὲθ καὶ Θελερσάς, ἡγούμενος αὐτῶν Χαρααθαλὰν καὶ ᾿Ααλάρ. 36 Αυτοί ήσαν οι Ιουδαίοι, οι οποίοι επέστρεψαν εις την πατρίδα των από Θερμελέθ και Θελερσάς και των οποίων αρχηγοί ήσαν ο Χαρααθαλάν και ο Ααλάρ. 36 Ἀνέβηκαν ἐπίσης μαζὶ μὲ τοὺς Ἰουδαίους καὶ ἐκεῖνοι ποὺ κατήγοντο ἀπὸ τὴν Θερμελὲθ καὶ τὴν Θελερσάς, μὲ ἀρχηγούς των τὸν Χαρααθαλὰν καὶ τὸν Ἀαλάρ.
37 καὶ οὐκ ἠδύναντο ἀπαγγεῖλαι τὰς πατριὰς αὐτῶν καὶ γενεάς, ὡς ἐκ τοῦ ᾿Ισραήλ εἰσιν· υἱοὶ Δαλὰν τοῦ υἱοῦ τοῦ Βαενάν, υἱοὶ Νεκωδὰν ἑξακόσιοι πεντηκονταδύο. 37 Εκείνοι οι οποίοι δεν ημπόρεσαν να πιστοποιήσουν πειστικώς, ότι αι οικογένειαί των και η γενεά των ανήκουν εις την φυλήν του Ισραήλ ήσαν· η γενεά του Δαλάν, υιού του Βαενάν και η γενεά του Νεκωδάν εξακόσιοι πενήντα δύο. 37 Τοὺς ἀκολούθησαν ἐπίσης καὶ ὡρισμένοι, ποὺ δὲν ἠμποροῦσαν νὰ βεβαιώσουν ὅτι αἱ πατριαρχικαὶ οἰκογένειαί των καὶ αἱ γενεαί των ἀνῆκαν εἰς τὰς φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. Αὐτοὶ ἦσαν ἐν συνόλῳ ἑξακόσιοι πενῆντα δύο (652) καὶ ἀνῆκαν εἰς τὴν γενεὰν τοῦ Δαλάν, τοῦ υἱοῦ τοῦ Βαενάν, καὶ εἰς τὴν γενεὰν τοῦ Νεκωδάν.
38 καὶ ἐκ τῶν ἱερέων οἱ ἐμποιούμενοι ἱερωσύνης καὶ οὐχ εὑρέθησαν· υἱοὶ ᾿Οβδία, υἱοὶ ᾿Ακβώς, υἱοὶ ᾿Ιαδδοὺ τοῦ λαβόντος Αὐγίαν γυναῖκα τῶν θυγατέρων Φαηζελδαίου, καὶ ἐκλήθη ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. 38 Επίσης από τους ιερείς, οι οποίοι παρουσιάσθησαν με την αξίωσιν να ιερατεύσουν αλλά δεν ημπόρεσαν να ευρεθούν στους ιερατικούς καταλόγους, ήσαν· η γενεά του Οβδία, η γενεά του Ακβώς, η γενεά του Ιαδδού, ο οποίος έλαβεν ως σύζυγόν του την Αυγίαν, μίαν από τας θυγατέρας του Φαηζελδαίου, και επήρε το όνομα αυτού. 38 Ἀνέβηκαν ἐπίσης καὶ μερικοί, ποὺ ἔλεγαν ὅτι ἦσαν ἱερεῖς, ἀλλὰ δὲν ἠμποροῦσαν νὰ ἀποδείξουν μὲ γραπτὰ πιστοποιητικὰ τὴν ἱερατικήν των ἰδιότητα. Αὐτοὶ ἦσαν οἰ ἀπόγονοι τοῦ Ὀβδία, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀκβὼς καὶ οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἰαδδού, ὁ ὁποῖος εἶχε πάρει ὡς σύζυγόν του τὴν Αὐγίαν, μίαν ἀπὸ τὰς θυγατέρας τοῦ Φαηζελδαίου, καὶ ἐπῆρε μάλιστα τὸ ὄνομά του.
39 καὶ τούτων ζητηθείσης τῆς γενικῆς γραφῆς ἐν τῷ καταλοχισμῷ καὶ μὴ εὑρεθείσης, ἐχωρίσθησαν τοῦ ἱερατεύειν. 39 Οταν ανεζητήθη εις τους φυλετικούς καταλόγους η γενεαλογική των καταγωγή και δεν ευρέθη, αυτοί απεκλείσθησαν από την ιερωσύνην. 39 Αὐτοί, ἀφοῦ ἔγινε ἔρευνα διὰ τὸ ἐὰν κατήγοντο ἢ ὄχι ἀπὸ τὴν ἱερατικὴν φυλὴν καὶ ἐπειδὴ δὲν εὑρέθη τὸ ὄνομά των εἰς τοὺς ἱερατικοὺς καταλόγους, ἀπεκλείσθησαν ἀπὸ τὴν ἱερατικὴν διακονίαν.
40 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Νεεμίας καὶ ᾿Ατθαρίας μὴ μετέχειν τῶν ἁγίων ἕως ἀναστῇ ἀρχιερεὺς ἐνδεδυμένος τὴν δήλωσιν καὶ τὴν ἀλήθειαν. 40 Ο Νεεμίας δε και ο Ατθαρίας απηγόρευσαν εις αυτούς να μετέχουν εις τα άγια πράγματα, μέχρις ότου παρουσιασθή αρχιερεύς ενδεδυμένος τα ιερά διάσημα, την Δηλωσιν και την Αλήθειαν, ο οποίος και φωτιζόμενος από τον Θεόν θα απεφαίνετο δι' αυτούς. 40 Τοὺς εἶπε δὲ ὁ Νεεμίας μαζὶ μὲ τὸν Ἀτθαρίαν νὰ μὴ μετέχουν εἰς τὰ ἱερὰ διακονήματα τοῦ Ναοῦ, ἕως ὅτου ἐκλεγῇ ἀρχιερεύς, ὁ ὁποῖος θὰ ἔφερεν ἐπάνω του τὰ δύο εἰδικὰ ἐμβλήματα τοῦ ἀρχιερατικοῦ ἀξιώματος, δηλαδὴ τὴν Δήλωσιν καὶ τὴν Ἀλήθειαν, μὲ τὰ ὁποῖα θὰ ἠμποροῦσε νὰ διακρίνῃ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου καὶ νὰ ἀποφανθῇ ἐπισήμως διὰ τὸ ἐὰν ἀνῆκαν καὶ αὐτοὶ εἰς τοὺς ἱερεῖς ἢ ὄχι.
41 οἱ δὲ πάντες ᾿Ισραὴλ ἦσαν ἀπὸ δωδεκαετοῦς καὶ ἐπάνω, χωρὶς παίδων καὶ παιδισκῶν, μυριάδες τέσσαρες δισχίλιοι τριακόσιοι ἑξήκοντα· παῖδες τούτων καὶ παιδίσκαι ἑπτακισχίλιοι τριακόσιοι τριακονταεπτά· ψάλται καὶ ψαλτῳδοὶ διακόσιοι τεσσαρακονταπέντε· 41 Ολος δε ο αριθμός των Ισραηλιτών από δώδεκα ετών και άνω, χωρίς τους δούλους και τας δούλας, ήσαν σαρανταδύο χιλιάδες τριακόσιοι εξήντα. Οι δε δούλοι και αι δούλαι αυτών ήσαν επτά χιλιάδες τριακόσιοι τριάντα επτά. Οι ψάλται, που έπαιζαν μουσικά όργανα, και οι ψαλτωδοί ήσαν διακόσιοι σαράντα πέντε. 41 Ἐν συνόλῳ οἱ Ἰσραηλῖται, ποὺ ἔφυγαν ἐλεύθεροι ἀπὸ τὴν Βαβυλῶνα, ἡλικίας δώδεκα ἔτων καὶ ἄνω, χωρὶς τοὺς δούλους καὶ τὰς δούλας, ἦσαν σαράντα δύο χιλιάδες τριακόσιοι ἑξῆντα (42.360). Οἱ δοῦλοι των, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ἦσαν ἑπτὰ χιλιάδες τριακόσιοι τριάντα ἑπτὰ (7.337). Οἱ ἱεροψάλται, ὀργανοπαῖκται καὶ μουσικοὶ ἦσαν διακόσιοι σαράντα πέντε (245).
42 κάμηλοι τετρακόσιοι τριακονταπέντε καὶ ἵπποι ἑπτακισχίλιοι τριακονταέξ, ἡμίονοι διακόσιοι τεσσαρακονταπέντε, ὑποζύγια πεντακισχίλια πεντακόσια εἰκοσιπέντε. 42 Αι κάμηλοι όλων αυτών ήσαν τετρακόσιαι τριάντα πέντε, οι ίπποι των επτά χιλιάδες τριανταέξ, οι ημίονοι διακόσιοι σαράντα πέντε και οι όνοι των πέντε χιλιάδες πεντακόσιοι είκοσι πέντε. 42 Εἶχαν μαζί των τετρακόσιες τριάντα πέντε (435) καμῆλες, ἑπτὰ χιλιάδες τριάντα ἕξι (7.036) ἵππους, διακοσίους σαράντα πέντε (245) ἡμιόνους καὶ πέντε χιλιάδες πεντακοσίους εἴκοσι πέντε (5.525) ὄνους.
43 καὶ ἐκ τῶν ἡγουμένων κατὰ τάς πατριὰς ἐν τῷ παραγίνεσθαι αὐτοὺς εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Θεοῦ, τὸ ἐν ῾Ιερουσαλήμ, ηὔξαντο ἐγεῖραι τὸν οἶκον ἐπὶ τοῦ τόπου αὐτοῦ κατὰ τὴν αὐτῶν δύναμιν 43 Μερικοί από τους αρχηγούς των οικογενειών, όταν έφθασαν στον ναόν του Θεού εις την Ιερουσαλήμ, έταξαν δια την ανοικοδόμησιν του ναού εις την προηγουμένην του θέσιν, ο καθένας ανάλογα με την δύναμίν των, 43 Ὅταν δὲ ἔφθασαν εἰς τὸν ἱερὸν χῶρον τῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ, εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς προεστοὺς τῶν πατριαρχικῶν οἰκογενειῶν ἔκαμαν τάματα, ἀναλόγως πρὸς τὴν οἰκονομικήν των δυνατότητα, διὰ νὰ ἀνοικοδομηθῇ ὁ Ναὸς εἰς τὸν τόπον, ὅπου εἶχε κτισθῇ ἀπὸ τὸν Σολομῶντα.
44 καὶ δοῦναι εἰς τὸ ἱερὸν γαζοφυλάκιον τῶν ἔργων χρυσίου μνᾶς χιλίας καὶ ἀργυρίου μνᾶς πεντακισχιλίας καὶ στολὰς ἱερατικὰς ἑκατόν. 44 να δώσουν στο ιερόν γαζοφυλάκιον του ναού δια τα έργα, που εμελλαν να γίνουν, χιλίας χρυσάς μνας και πέντε χιλιάδας αργυράς μνας και εκατόν ιερατικάς στολάς. 44 Ὑποσχέθηκαν δηλαδὴ νὰ δώσουν εἰς τὸ ἱερὸν ταμεῖον διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Ναοῦ χίλια (1.000) χρυσᾶ νομίσματα, ποὺ ἐλέγοντο μναῖ, πέντε χιλιάδες (5.000) ἀσημένια ὅμοια νομίσματα καὶ ἑκατὸν (100) ἱερατικὰς στολάς.
45 καὶ κατῳκίσθησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἐν ῾Ιερουσαλὴμ καὶ τῇ χώρᾳ, οἵ τε ἱεροψάλται καὶ οἱ θυρωροὶ καὶ πᾶς ᾿Ισραὴλ ἐν ταῖς κώμαις αὐτῶν. 45 Οι ιερείς και οι Λευίται και οι άλλοι Ισραηλίται από τον λαόν εγκατεστάθησαν εις την Ιερουσαλήμ και την περιοχήν της. Οι δε ιεροψάλται και οι θυρωροί και ο άλλος Ισραηλιτικός λαός εις τας κώμας των. 45 Καὶ ἐγκατεστάθησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ ο λαὸς τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ εἰς τὰ περίχωρά της. Οἱ δὲ ἱεροψάλται καὶ οἱ θυρωροὶ καὶ ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι Ἰσραηλῖται ἐγκατεστάθησαν καθένας εἰς τὰς πόλεις καὶ τὰ χωριά των.
46 ᾿Ενστάντος δὲ τοῦ ἑβδόμου μηνὸς καὶ ὄντων τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἑκάστου ἐν τοῖς ἰδίοις, συνήχθησαν ὁμοθυμαδὸν εἰς τὸ εὐρύχωρον τοῦ πρώτου πυλῶνος τοῦ πρὸς τῇ ἀνατολῇ. 46 Κατά δε τον έβδομον μήνα, όταν ο καθένας από τους Ισραηλίτας είχεν εγκατασταθή πλέον εις την ιδιοκτησίαν του, συνεκεντρώθησαν όλοι με μίαν ψυχήν εις μίαν ευρύχωρον περιοχήν της πλατείας, ενώπιον της πύλης του ναού, που ευρίσκεται προς τας ανατολάς. 46 Ὅταν δὲ ἔφθασεν ὁ ἕβδομος μῆνας τοῦ ἔτους, ὁ λεγόμενος Τισρί, καὶ ἀφοῦ εἶχαν ἐγκατασταθῆ ἐλεύθεροι πλέον οἱ Ἰσραηλῖται καθένας εἰς τὸν τόπον του, ἐμαζεύθηκαν ὅλοι ὁμόψυχοι εἰς τὴν μεγάλην πλατεῖαν, ἐμπρὸς εἰς τὴν πρώτην πύλην τοῦ Ναοῦ, ποὺ ἔβλεπε πρὸς τὴν ἀνατολήν.
47 καὶ καταστὰς ᾿Ιησοῦς ὁ τοῦ ᾿Ιωσεδὲκ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ οἱ ἱερεῖς καὶ Ζοροβάβελ ὁ τοῦ Σαλαθιὴλ καὶ οἱ τούτου ἀδελφοὶ ἡτοίμασαν τὸ θυσιαστήριον τοῦ Θεοῦ τοῦ ᾿Ισραὴλ 47 Τοτε ο αρχιερεύς και εθνάρχης ο Ιησούς, ο υιός του Ιωσεδέκ, και οι ιερείς της φυλής αυτού, όπως επίσης και ο Ζοροβάβελ, ο υιός του Σαλαθιήλ, και οι άνδρες της φυλής του ανέλαβαν και ετοίμασαν το θυσιαστήριον του Θεού του Ισραήλ, 47 Καὶ ἀφοῦ ἀνέλαβε τὴν πρωτοβουλίαν ὁ ἱερεὺς Ἰησοῦς, ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωσεδέκ, καὶ τὸν ἀκολούθησαν οἰ συγγενεῖς του ἱερεῖς καὶ ὁ Ζοροβάβελ, ὁ υἱὸς τοῦ Σαλαθιήλ, μαζὶ μὲ τοὺς συγγενεῖς του, κατεσκεύασαν τὸ θυσιαστήριον διὰ τὰς θυσίας πρὸς τιμὴν τοῦ Θεοῦ τῶν Ἰσραηλιτῶν.
48 προσενέγκαι ἐπ᾿ αὐτοῦ ὁλοκαυτώσεις ἀκολούθως τοῖς ἐν τῇ Μωυσέως βίβλῳ τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ διηγορευμένοις. 48 δια να προσφέρουν εις αυτό ολοκαυτώματα, σύμφωνα με όσα ρητώς ορίζονται στο βιβλίον του Μωϋσέως, του ανθρώπου του Θεού. 48 Καὶ ἔστησαν τὸ θυσιαστήριον διὰ νὰ προσφέρουν εἰς αὐτὸ θυσίας ὁλοκαυτώσεως, συμφώνως πρὸς ὅσα ἔχουν γραφῆ εἰς τὸ βιβλίον τοῦ Μωϋσέως, τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ εἰς τὴν Πεντάτευχον.
49 καὶ ἐπισυνήχθησαν αὐτοῖς ἐκ τῶν ἄλλων ἐθνῶν τῆς γῆς, καὶ κατώρθωσαν τὸ θυσιαστήριον ἐπὶ τοῦ τόπου αὐτῶν, ὅτι ἐν ἔχθρᾳ ἦσαν αὐτοῖς. καὶ κατίσχυσαν αὐτοὺς πάντα τὰ ἔθνη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἀνέφερον θυσίας κατὰ τὸν καιρὸν καί ὁλοκαυτώματα Κυρίῳ τὸ πρωϊνὸν καὶ τὸ δειλινὸν 49 Τοτε όμως συνεκεντρώθησαν με εχθρικάς διαθέσεις εναντίον των Ισραηλιτών μερικοί από τους λαούς της γύρω περιοχής. Αλλά οι Ισραηλίται, παρά τας εχθρικάς διαθέσεις και πράξεις εκείνων, κατώρθωσαν να ανεγείρουν το θυσιαστήριον στον τόπον, επί του οποίου υπήρχε προηγουμένως. Και μολονότι όλα τα επί της χώρας εκείνης έθνη κατεπίεζαν εχθρικώς αυτούς, αυτοί προσέφεραν τας θυσίας στον ωρισμένον καιρόν και τα ολοκαυτώματά των στον Κυριον το πρωϊ και το απόγευμα. 49 Κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον ὅμως συνασπίσθηκαν ἐναντίον τῶν Ἰσραηλιτῶν ὡρισμένοι ἄλλοι λαοὶ τῆς γῆς, διὰ νὰ τοὺς ἐμποδίσουν νὰ ἀνεγείρουν τὴν πόλιν καὶ τὸν Ναόν των. Παρὰ ταῦτα ὅμως, καὶ ἐνῷ οἱ ἐχθροὶ αὐτοὶ ἦσαν ἰσχυροὶ καὶ ὅλα τὰ ἔθνη τῆς γῆς εἶχαν ἐχθρικὰς διαθέσεις ἐναντίον των καὶ τοὺς ἐπίεζαν, αὐτοὶ κατώρθωσαν νὰ ἐγκαταστήσουν τὸ θυσιαστήριον εἰς τὸν τόπον τῆς λατρείας των. Καὶ προσέφεραν διαφόρων εἰδῶν θυσίας, κάθε μίαν εἰς τὸν καιρόν της, καθὼς καὶ τὰς καθημερινὰς θυσίας ὁλοκαυτώσεως πρὸς τὸν Κύριον, κάθε πρωῒ δηλαδὴ καὶ κάθε δειλινόν.
50 καὶ ἠγάγοσαν τὴν τῆς σκηνοπηγίας ἑορτήν, ὡς ἐπιτέτακται ἐν τῷ νόμῳ, καὶ θυσίας καθ᾿ ἡμέραν, ὡς προσῆκον ἦν, 50 Εώρτασαν δε και την εορτήν της Σκηνοπηγίας, όπως έχει ορισθή στον νόμον του Μωϋσέως και καθημερινώς προσέφεραν τας θυσίας, όπως έπρεπε. 50 Ἑώρτασαν ἐπίσης τὴν ἑορτὴν τῆς Σκηνοπηγίας, ὅπως τὴν διέταξεν ὁ Κύριος μὲ τὸν Μωσαϊκὸν Νόμον, καὶ προσέφεραν κάθε ἡμέραν τὰς θυσίας τῆς ἑορτῆς αὐτῆς συμφώνως πρὸς τὸ Τυπικόν της.
51 καὶ μετὰ ταῦτα προσφορὰς ἐνδελεχισμοῦ καὶ θυσίας σαββάτων καὶ νουμηνιῶν καὶ ἑορτῶν πασῶν ἡγιασμένων. 51 Βραδύτερρν δε προσέφεραν τας καθημερινάς θυσίας, όπως επίσης και τας θυσίας των Σαββάτων και της πρώτης εκάστου μηνός και θυσίας καθ' όλας τας άλλας ιεράς τελετάς. 51 Προσέφεραν μετὰ ταῦτα τὰς τακτικὰς θυσίας τῆς κάθε ἡμέρας καὶ τὰς εἰδικὰς θυσίας τῶν Σαββάτων, τῶν ἑορτῶν τῆς πρώτης ἡμέρας κάθε μηνός, δηλαδὴ τῆς πρωτομηνιᾶς, καὶ ὅλων τῶν ἄλλων ἱερῶν καὶ ἁγίων ἑορτῶν πρὸς τιμὴν τοῦ Κυρίου.
52 καὶ ὅσοι ηὔξαντο εὐχὴν τῷ Θεῷ, ἀπὸ τῆς νουμηνίας τοῦ ἑβδόμου μηνὸς ἤρξαντο προσφέρειν θυσίας τῷ Θεῷ, καὶ ὁ ναὸς τοῦ Θεοῦ οὔπω ᾠκοδόμητο. 52 Οσοι δε είχαν κάμει διάφορα τάματα προς τον Θεόν, από την πρώτην ημέραν του εβδόμου μηνός ήρχισαν να προσφέρουν αυτάς τας θυσίας προς τον Θεόν επάνω στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων. Ο ναός όμως του Θεού δεν είχεν ακόμη ανοικοδομηθή. 52 Ὅσοι δὲ εἶχαν κάμει τάματα εἰς τὸν Κύριον, ἄρχισαν νὰ προσφέρουν τὰς θυσίας των πρὸς ἐκπλήρωσιν τῶν ταμάτων εἰς τὸ Θεὸν ἀπὸ τὴν πρωτομηνιὰν τοῦ ἑβδόμου μηνὸς Τισρί. Κατὰ τὸ διάστημα αὐτὸ δὲν εἶχεν ἀνοικοδομηθῇ ἀκόμη ὁ Ναὸς τοῦ Θεοῦ.
53 καὶ ἔδωκαν ἀργύριον τοῖς λατόμοις καὶ τέκτοσι καὶ ποτὰ καὶ βρωτὰ καὶ χάρα τοῖς Σιδωνίοις καὶ Τυρίοις εἰς τὸ παράγειν αὐτοὺς ἐκ τοῦ Λιβάνου ξύλα κέδρινα, διαφέρειν σχεδίας εἰς τὸν ᾿Ιόπης λιμένα, κατὰ τὸ πρόσταγμα τὸ γραφὲν αὐτοῖς παρὰ Κύρου τοῦ Περσῶν βασιλέως. 53 Εδωσαν τότε χρήματα στους ξυλοκόπους, στους κτίστας, όπως επίσης τροφάς, ποτά και έλαιον στους κατοίκους της Σιδώνος και της Τυρου, δια να παρασκευάσουν αυτοί κέδρους από τον Λιβανον και να μεταφέρουν αυτάς με σχεδίας στον λιμένα της Ιόπης, σύμφωνα με την γραπτήν εντολήν, την οποίαν είχε δώσει ο Κύρος, ο βασιλεύς των Περσών, 53 Ἔδωσαν λοιπὸν χρήματα εἰς τοὺς λατόμους καὶ τοὺς ξυλουργοὺς καὶ ποτὰ καὶ τροφὰς καὶ φρέσκο λάδι εἰς τοὺς κατοίκους τῆς Σιδῶνος καὶ τῆς Τύρου, διὰ νὰ ἐτοιμάσουν δι’ αὐτοὺς ξυλείαν ἀπὸ κέδρους τοῦ Λιβάνου καὶ νὰ τὴν μεταφέρουν με σχεδίας εἰς τὸ λιμάνι τῆς Ἰόππης, συμφώνως πρὸς τὴν γραπτὴν διαταγήν, ποὺ ἐξέδωσε δι’ αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς τῶν Περσῶν Κῦρος.
54 καὶ τῷ δευτέρῳ ἔτει παραγενόμενος εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Θεοῦ εἰς ῾Ιερουσαλὴμ μηνὸς δευτέρου ἤρξατο Ζοροβάβελ ὁ τοῦ Σαλαθιὴλ καὶ ᾿Ιησοῦς ὁ τοῦ ᾿Ιωσεδὲκ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν καὶ οἱ ἱερεῖς οἱ Λευῖται καὶ πάντες οἱ παραγενόμενοι ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας εἰς ῾Ιερουσαλὴμ 54 Κατά το δεύτερον έτος της αφίξεώς των στον ιερόν χώρον του ναού του Θεού εις την Ιερουσαλήμ, τον δεύτερον μήνα, ο Ζοροβάβελ ο υιός του Σαλαθιήλ, και ο Ιησούς ο υιός του Ιωσεδέκ, και οι ομογενείς αυτών, όπως επίσης οι ιερείς, οι Λευίται και όλοι οι επανελθόντες από την αιχμαλωσίαν εις την Ιερουσαλήμ, ήρχισαν το έργον αυτών. 54 Καὶ κατὰ τὸ δεύτερον ἔτος τῆς ἀφίξεώς των εἰς τὸν ἱερὸν τόπον τῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ, καὶ συγκεκριμένως τὸν δεύτερον μῆνα, ἄρχισε ὁ Ζοροβάβελ, ὁ υἱὸς τοῦ Σαλαθιὴλ τὸ ἔργον τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ναοῦ. Συνεργάτας του εἶχε τὸν Ἰησοῦν, τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωσεδέκ, καὶ τοὺς συγγενεῖς των, καθὼς ἐπίσης καὶ τοὺς ἱερεῖς καὶ Λευΐτας καὶ ὅλους ἐκείνους, ποὺ εἶχαν ἔλθει εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ ἐλεύθεροι πλέον ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς αἰχμαλωσίας.
55 καὶ ἐθεμελίωσαν τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ τῇ νουμηνίᾳ τοῦ δευτέρου μηνός, τοῦ δευτέρου ἔτους, ἐν τῷ ἐλθεῖν εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν καὶ ῾Ιερουσαλήμ. 55 Κατά την πρώτην ημέραν του δευτέρου μηνός του δευτέρου έτους μετά την έλευσίν των εις την Ιουδαίαν και την Ιερουσαλήμ, έθεσαν τον θεμέλιον λίθον δια τον ναόν του Κυρίου. 55 Ἔβαλαν δὲ τὰ θεμέλια τοῦ Ναοῦ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν πρωτομηνιὰν τοῦ δευτέρου μηνὸς τοῦ δευτέρου ἔτους ἀπὸ τὴν ἡμέραν τῆς ἐπιστροφῆς των εἰς τὴν Ἰουδαίαν καὶ τὴν Ἱερουσαλήμ.
56 καὶ ἔστησαν τοὺς Λευίτας ἀπὸ εἰκοσαετοῦς ἐπὶ τῶν ἔργων τοῦ Κυρίου, καὶ ἔστη ᾿Ιησοῦς καὶ οἱ υἱοὶ καὶ οἱ ἀδελφοὶ καὶ Καδμιὴλ ὁ ἀδελφὸς καὶ οἱ υἱοὶ ᾿Ημαδαβοῦν καὶ οἱ υἱοὶ ᾿Ιωδὰ τοῦ ῾Ηλιαδοὺδ σὺν τοῖς υἱοῖς καὶ ἀδελφοῖς, πάντες οἱ Λευῖται, ὁμοθυμαδὸν ἐργοδιῶκται ποιοῦντες εἰς τὰ ἔργα ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου. καὶ ᾠκοδόμησαν οἱ οἰκοδόμοι τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου, 56 Οι Λευίται από της ηλικίας των είκοσι ετών και άνω ωρίσθησαν δια το έργον της ανοικοδομήσεως του ναού του Κυρίου. Ετσι ετοποθέτηθησαν ο Ιησούς με τους υιούς του και τους αδελφούς του και ο Καδμιήλ ο αδελφός πλησίον της γενεάς του Ημαδαβούν και η γενεά του Ιωδά του Ηλιαδούδ με τους υιούς και τους αδελφούς. Ολοι οι Λευίται με μίαν ψυχήν ανέλαβαν ως επιστάται των έργων του ναού του Κυρίου. Κατ' αυτόν τον τρύπον οι κτίσται ανοικοδόμησαν τον ναόν του Κυρίου. 56 Ἐγκατέστησαν δὲ τοὺς Λευΐτας, ποὺ ἦσαν ἡλικίας εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἄνω, εἰς τὰ ἱερὰ ἔργα των πρὸς τιμὴν τοῦ Κυρίου. Καὶ ἐγκατεστάθη ὁ Ἰησοῦς, ὡς ὁ προϊστάμενος τῶν Λευιτῶν, καὶ οἱ υἱοί του καὶ οἱ ἀδελφοί του, καθὼς ἐπίσης καὶ ὁ συγγενής του Καδμιὴλ καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἠμαδαβοῦν καὶ οἰ υἱοὶ τοῦ Ἰωδά, τοῦ υἱοῦ τοῦ Ἠλιαδούδ, μὲ τοὺς υἱοὺς καὶ ἀδελφούς των, ὅλοι γενικῶς οἱ Λευῖται. Μὲ μίαν δὲ ψυχὴν καὶ μίαν γνώμην ὅλοι αὐτοὶ ἀνέλαβαν τὸ ἔργον των καὶ κατηύθυναν τὰς ἐργασίας εἰς τὸν οἶκον τῆς λατρείας τοῦ Κυρίου. Καὶ ἔκτισαν οἱ οἰκοδόμοι τὸν Ναὸν τοῦ Κυρίου.
57 καὶ ἔστησαν οἱ ἱερεῖς ἐστολισμένοι μετὰ μουσικῶν καὶ σαλπίγγων καὶ οἱ Λευῖται υἱοὶ ᾿Ασὰφ ἔχοντες τὰ κύμβαλα ὑμνοῦντες τῷ Κυρίῳ καὶ εὐλογοῦντες κατὰ Δαυὶδ βασιλέα τοῦ ᾿Ισραὴλ 57 Οι ιερείς ήσαν όρθιοι, στολισμένοι με τας ιερατικάς των στολάς, παίζοντες τα μουσικά όργανα και τας σάλπιγγας, οι δε Λευίται, οι απόγονοι του Ασάφ, ήσαν επίσης εκεί παρόντες με τα κύμβαλά των υμνολογούντες τον Κυριον και δοξάζοντες αυτόν, όπως είχε διατάξει ο Δαυίδ ο βασιλεύς του Ισραήλ. 57 Καὶ ἐστάθηκαν ὄρθιοι οἱ ἱερεῖς, στολισμένοι μὲ τὰ ἄμφιά των, καὶ ἔπαιζαν μουσικὰ ὄργανα καὶ σάλπιγγας, οἱ δὲ Λευῖται, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀσάφ, ὑμνοῦσαν μὲ τὰ κύμβαλά των καὶ ἐδοξολογοῦσαν τὸν Κύριον, ὅπως εἶχε διδάξει καὶ διατάξει ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραὴλ Δαβίδ, ποὺ ἦτο καὶ μουσικός.
58 καὶ ἐφώνησαν δι᾿ ὕμνων εὐλογοῦντες τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἡ χρηστότης αὐτοῦ καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας ἐν παντὶ ᾿Ισραήλ. 58 Μεγαλοφώνως δε εδοξολογούσαν τον Θεόν με ύμνους επαναλαμβάνοντες την επωδόν ότι η αγαθωσύνη και η δόξα αυτού είναι και θα είναι εις όλον τον ισραηλιτικόν λαόν εις όλους τους αιώνας. 58 Καὶ ὕψωσαν τὰς φωνάς των καὶ ἔψαλλαν ὕμνους δοξολογίας πρὸς τὸν Κύριον καὶ ἐπανελάμβαναν ὅτι ἡ ἀγαθωσύνη τοῦ Κυρίου καὶ ἡ δόξα Του ἐκδηλώνεται αἰωνίως εἰς τὸν Ἰσραήλ.
59 καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἐσάλπισαν καὶ ἐβόησαν φωνῇ μεγάλῃ ὑμνοῦντες τῷ Κυρίῳ ἐπὶ τῇ ἐγέρσει τοῦ οἴκου Κυρίου. 59 Καθ' ον δε χρόνον αι σάλπιγγες αντηχούσαν, όλοι οι Ισραηλίται με φωνήν μεγάλην υμνολογούσαν τον Θεόν δια την ανοικοδόμησιν του ναού του Κυρίου. 59 Μαζί των καὶ ὅλοι οἱ Ἰσραηλῖται μὲ τὴν συνοδείαν σαλπίγγων ἐφώναζαν μὲ μεγάλην φωνὴν καὶ ἐδοξολογοῦσαν τὸν Κύριον διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Ναοῦ Του.
60 καὶ ἤλθοσαν ἐκ τῶν ἱερέων τῶν Λευιτῶν καὶ τῶν προκαθημένων κατὰ τὰς πατριὰς αὐτῶν οἱ πρεσβύτεροι οἱ ἑωρακότες τὸν πρὸ τούτου οἶκον πρὸς τὴν τούτου οἰκοδομὴν μετὰ κλαυθμοῦ καὶ κραυγῆς μεγάλης 60 Μεταξύ εκείνων, οι οποίοι είχαν έλθει, υπήρχον και από τους ιερείς και από τους Λευίτας και από τους αρχηγούς των πατριαρχικών φυλών και γεροντότεροι, οι οποίοι είχαν ίδει τον προηγούμενον ναόν του Κυρίου. Αυτοί ενθυμούμενοι την μεγαλοπρέπειαν εκείνου και συγκρίνοντες αυτόν προς την πτωχήν εμφάνισιν του σημερινού, ανελύθησαν εις κλαυθμούς και εξέβαλαν μεγάλας θρηνώδεις κραυγάς 60 Ἦλθαν τότε οἱ γεροντότεροι ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς Λευΐτας καὶ ἀπὸ τοὺς ἐπὶ κεφαλῆς τῶν πατριαρχικῶν οἰκογενειῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἰδεῖ πρὶν ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσίαν τὸν προηγούμενον μεγαλοπρεπέστατον Ναόν, ποὺ εἶχεν ἀνεγεῖρει ὁ βασιλεὺς Σολομών, καί, ὅταν τὸν συνέκριναν μὲ τὸν μικρὸν καὶ πτωχὸν νέον Ναόν, ἔκλαυσαν καὶ ἐθρήνησαν καὶ ἐκραύγαζαν μὲ λύπην ψυχῆς.
61 καὶ πολλοὶ διὰ σαλπίγγων καὶ χαρᾶς μεγάλῃ τῇ φωνῇ, 61 την ώραν, κατά την οποίαν πολλαί σάλπιγγες εσάλπιζαν και η χαρά αντηχούσεν από όλους. 61 Ἐνῷ δὲ αὐτοὶ ἔκλαιαν, πολλοὶ ἄλλοι ἔψαλλαν μὲ σάλπιγγας καὶ ἐφώναζαν μὲ μεγάλην χαράν.
62 ὥστε τὸν λαὸν μὴ ἀκούειν τῶν σαλπίγγων διὰ τὸν κλαυθμὸν τοῦ λαοῦ· ὁ γὰρ ὄχλος ἦν ὁ σαλπίζων μεγάλως, ὥστε μακρόθεν ἀκούεσθαι. 62 Τοσον όμως ισχυρός και έντονος ήτο ο ολολυγμός και ο κλαυθμός των πρσεβυτέρων, ώστε ο λαός δεν ημπορούσε να ακούη καθαρά τα χαρμόσυνα σαλπίσματα, μολονότι εσάλπιζαν τόσον δυνατά, ώστε αυτά τα σαλπίσματα ηκούοντο από πολύ μακράν. 62 Ὁ θρῆνος ὅμως καὶ ὁ κλαυθμὸς τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ ἦτο πολὺ μεγάλος καὶ δι’ αὐτὸ δὲν ἠμποροῦσε νὰ ἀκούσῃ ὁ λαὸς τὸν χαρμόσυνον ἦχον τῶν σαλπίγγων. Ἐσάλπιζαν δὲ οἱ Ἰσραηλῖται καὶ ἐφώναζαν μὲ μεγάλην φωνήν, ποὺ ἠκούετο ἀπὸ μακριά.
63 Καὶ ἀκούσαντες οἱ ἐχθροὶ τῆς φυλῆς ᾿Ιούδα καὶ Βενιαμὶν ἤλθοσαν ἐπιγνῶναι τίς ἡ φωνὴ τῶν σαλπίγγων. 63 Οταν, λοιπόν, οι εχθροί της φυλής Ιούδα και της φυλής Βενιαμίν ήκουσαν αυτά, ήλθαν, δια να μάθουν τι σημαίνουν οι ήχοι αυτοί των σαλπίγγων. 63 Ὅταν δὲ ἄκουσαν τὸν θόρυβον αὐτὸν οἱ ἐχθροὶ τῶν φυλῶν Ἰούδα καὶ Βενιαμίν, ἦλθαν διὰ να ἰδοῦν τὶ ἐσήμαιναν οἱ ἦχοι τῶν σαλπίγγων, ποὺ ἠκούοντο τόσον πολύ.
64 καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι οἱ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας οἰκοδομοῦσι τὸν ναὸν τῷ Κυρίῳ Θεῷ ᾿Ισραήλ, 64 Και έμαθαν ότι οι Ιουδαίοι, που είχαν επανέλθει από την αιχμαλωσίαν, ανοικοδομούν τον ναόν Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. 64 Καὶ διεπίστωσαν ἐπὶ τόπου ὅτι αὐτοί, ποὺ ἐπέστρεψαν ἐλεύθεροι ἀπὸ τὴν βαβυλώνιον αἰχμαλωσίαν, ἔκτιζαν τὸν Ναὸν πρὸς τιμὴν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ.
65 καὶ προσελθόντες ἐν τῷ Ζοροβάβελ καὶ ᾿Ιησοῦ καὶ τοῖς ἡγουμένοις τῶν πατριῶν λέγουσιν αὐτοῖς· συνοικοδομήσωμεν ὑμῖν· 65 Αυτοί λοιπόν επλησίασαν τον Ζοροβάβελ, τον Ιησούν και τους αρχηγούς των πατριαρχικών οίκων και είπαν προς αυτούς· “θα συνεργασθώμεν και ημείς μαζή σας δια την ανοικοδόμησιν του ναού, 65 Καὶ ἀφοῦ ἐπλησίασαν τὸν Ζοροβάβελ καὶ τὸν Ἰησοῦν καὶ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν πατριαρχικῶν οἰκογενειῶν, τοὺς εἶπαν: Θὰ σᾶς βοηθήσωμεν καὶ ἐμεῖς εἰς τὴν ἀνοικοδόμησιν τοῦ Ναοῦ·
66 ὁμοίως γὰρ ὑμῖν ἀκούομεν τοῦ Κυρίου ὑμῶν καὶ αὐτῷ ἐπιθύομεν ἀφ᾿ ἡμερῶν ᾿Ασβασαρὲθ βασιλέως ᾿Ασσυρίων, ὃς μετήγαγεν ἡμᾶς ἐνταῦθα. 66 διότι και ημείς όπως και σεις, υπακούομεν στον ίδιον Κυριον και προς αυτόν προσφέρομεν τας θυσίας μας, από της εποχής του Ασβασαρέθ του βασιλέως των Ασσυρίων, ο οποίος και μετέφερεν ημάς εδώ”. 66 διότι καὶ ἐμεῖς, ὅπως καὶ σεῖς, ὑπακούομεν εἰς τὸν Κύριόν σας καὶ προσφέρομεν εἰς αὐτὸν τὰς θυσίας μας ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τοῦ βασιλέως τῶν Ἀσσυρίων Ἀσβασαρέθ, ὁ ὁποῖος μᾶς ἔφερε καὶ μᾶς ἐγκατέστησεν ἐδῶ.
67 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ζοροβάβελ καὶ ᾿Ιησοῦς καὶ οἱ ἡγούμενοι τῶν πατριῶν τοῦ ᾿Ισραήλ· οὐχ ἡμῖν καὶ ὑμῖν τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον Κυρίῳ Θεῷ ἡμῶν· 67 Ο Ζοροβάβελ, ο Ιησούς και οι αρχηγοί των πατριών του Ισραήλ απήντησαν προς αυτούς· “δεν είναι ορθόν και σύμφωνον με το θέλημα του Θεού να ανοικοδομήσωμεν τον ναόν του Κυρίου του Θεού ημών, ημείς μαζή με σας. 67 Ὁ Ζοροβάβελ ὅμως μαζὶ μὲ τὸν Ἰησοῦν καὶ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν πατριαρχικῶν οἰκογενειῶν τῶν Ἰσραηλιτῶν τοὺς εἶπαν: Οὔτε θέλομεν, ἀλλ’ οὔτε καὶ τὸ θεωροῦμεν σωστὸν νὰ κτίσωμεν μαζὶ μὲ σᾶς τὸν Ναὸν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας.
68 ἡμεῖς γὰρ μόνοι οἰκοδομήσομεν τῷ Κυρίῳ τοῦ ᾿Ισραὴλ ἀκολούθως, οἷς προσέταξεν ἡμῖν Κῦρος ὁ βασιλεὺς Περσῶν. 68 Μονοι μας θα ανοικοδομήσωμεν τον ναόν προς τιμήν Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, σύμφωνα άλλωστε με όσα μας διέταξεν ο Κύρος ο βασιλεύς των Περσών”. 68 Ἐμεῖς εἴμαστε διατεθειμένοι καὶ ἔχομεν ἀποφασίσει νὰ κτίσωμεν τὸν Ναὸν τοῦ Κυρίου τοῦ Ἰσραὴλ μόνοι μας, συμφώνως καὶ πρὸς ὅσα μᾶς καθώρισε καὶ διέταξεν ὁ βασιλεὺς τῶν Περσῶν Κῦρος.
69 τὰ δὲ ἔθνη τῆς γῆς ἐπικοιμώμενα τοῖς ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ καὶ πολιορκοῦντες εἶργον τοῦ οἰκοδομεῖν. 69 Τοτε τα έθνη της περιοχής εκείνης κατεπίεζαν τους εις την Ιουδαίαν και Ιερουσαλήμ Ιουδαίους τους επολιορκούσαν και τους ημπόδιζαν από την ανοικοδόμησιν του ναού. 69 Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἐχθρούς, ποὺ ἦσαν πιθανῶς Σαμαρεῖται, ἦλθαν ἐπὶ τόπου καὶ ἄλλοι εἰδωλολατρικοὶ λαοὶ καί, ἀφοῦ περικύκλωσαν τοὺς Ἰουδαίους, τοὺς ἐμπόδιζαν νὰ οἰκοδομοῦν τὸν Ναόν.
70 καὶ βουλὰς δημαγωγοῦντες καὶ συστάσεις ποιούμενοι ἀπεκώλυσαν τοῦ ἀποτελεσθῆναι τὴν οἰκοδομὴν πάντα τὸν χρόνον τῆς ζωῆς τοῦ βασιλέως Κύρου. καὶ εἴρχθησαν τῆς οἰκοδομῆς ἔτη δύο ἕως τῆς Δαρείου βασιλείας. 70 Ωργάνωσαν επί πλέον συγκεντρώσεις μεταξύ των λαών των και με δημαγωγίας τους παρεκίνησαν και έκαναν επιθέσεις εναντίον των Ιουδαίων, εις τρόπον ώστε παρημπόδισαν την ολοκλήρωσιν της οικοδομής του ναού καθ' όλον τον χρόνον της ζωής του βασιλέως Κυρου. Δυο κατά συνέχειαν έτη εμποδίσθησαν οι Ισραηλίται από την ανοικοδόμησιν του ναού, μέχρις ότου ανεκηρύχθη βασιλεύς ο Δαρείος. 70 Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἐχθροὶ τῶν Ἰουδαίων ἔκαμναν μεγάλας συγκεντρώσεις καὶ ὑποκινοῦσαν ὀχλοκρατίας καὶ ἐμπόδισαν να ὁλοκληρωθῇ ἡ ἀνέγερσις τοῦ Ναοῦ. Ἡ κωλυσιεργία αὐτὴ διήρκεσε καθ’ ὅλον τὸν χρόνον τῆς ζωῆς καὶ βασιλείας τοῦ βασιλέως Κύρου. Ἔτσι ἐμποδίσθηκαν οἱ Ἰσραηλῖται καὶ τελικῶς διέκοψαν τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Ναοῦ των ἐπὶ δύο ἔτη, μέχρις ὅτου ἀνέλαβε τὴν βασιλείαν ὁ Δαρεῖος, ὁ υἱὸς τοῦ Ὑστάσπους.