Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2024
Ανατ: 06:53
Δύση: 18:22
Σελ. 24 ημ.
64-302
16ος χρόνος, 5861η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΒΑΡΟΥΧ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 (Ε)


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΕΚΔΥΣΑΙ, ῾Ιερουσαλήμ, τὴν στολὴν τοῦ πένθους καὶ τῆς κακώσεώς σου καὶ ἔνδυσαι τὴν εὐπρέπειαν τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ δόξης εἰς τὸν αἰῶνα. 1 Βγάλε, ω Ιερουσαλήμ, την πένθιμον ενδυμασιάν σου, την ενδυμασίαν της δυστυχίας σου, φόρεσε στον αιώνα τον άπαντα την μεγαλοπρέπειαν της δόξης του Θεού. 1 Απόβαλε, ξεντύσυυ, Ἱερουσαλήμ, τὴν πένθιμον στολήν σου, τὴν ἐνδυμασίαν τῆς θλίψεως, τῆς χηρείας καὶ τῆς συμφορᾶς σου καὶ φόρεσε τὰ ἐορταστικά, τὰ ἐπίσημα καὶ λαμπρὰ ἐνδύματά σου· τὸν πλοῦτον καὶ τὴν ἀξιοπρέπειαν τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ φόρεσέ τα αἰωνίως.
2 περιβαλοῦ τὴν διπλοΐδα τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνης, ἐπίθου τὴν μίτραν ἐπὶ τὴν κεφαλήν σου τῆς δόξης τοῦ αἰωνίου. 2 Ενδύσου τον ευρύχωρον και πλούσιον χιτώνα, που προέρχεται από την δικαιοσύνην του Θεού· βάλε εις την κεφαλήν σου την μίτραν της δόξης του αιωνίου Θεού. 2 Φόρεσε τὸν πλατὺν μανδύαν, ὁ ὁποῖος διὰ διπλῶν περιτυλίξεων περιβάλλει τὸ σῶμα, τὸν πλούσιον αὐτὸν μανδύαν, ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν πλοῦτον τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ· τοποθέτησε εἰς τὴν κεφαλήν σου τὴν μίτραν, τὸ διάδημα τῆς δόξης τοῦ αἰωνίου Θεοῦ.
3 ὁ γὰρ Θεὸς δείξει τῇ ὑπ᾿ οὐρανὸν πάσῃ τὴν σὴν λαμπρότητα. 3 Διότι ο Θεός θα φανερώση εις όλην την οικουμένην την υπό τον ουρανόν πάσαν την λαμπρότητά σου. 3 Διότι ὁ Θεὸς θὰ φανερώσῃ εἰς ὅλα τὰ ἔθνη τῆς οἰκουμένης τὴν λαμπρότητά σου.
4 κληθήσεται γάρ σου τὸ ὄνομα παρὰ τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν αἰῶνα· Εἰρήνη δικαιοσύνης καὶ δόξα θεοσεβείας. - 4 Ονομα αιώνιον και ένδοξον θα δώση εις σε ο Θεός. Ονομα, που θα σημαίνη Ειρήνη δικαιοσύνης και δόξα θεοσεβείας. 4 Διότι τὸ ὄνομα, τὸ ὁποῖον ὁ Θεὸς θὰ σοῦ δώσῃ δι’ ὅλους τοὺς αἰῶνες, θὰ εἶναι: <Εἰρήνη δικαιοσύνης καὶ δόξα θεοσεβείας>.
5 ᾿Ανάστηθι, ῾Ιερουσαλήμ, καὶ στῆθι ἐπὶ τοῦ ὑψηλοῦ καὶ περίβλεψαι πρὸς ἀνατολὰς καὶ ἴδε συνηγμένα τὰ τέκνα σου ἀπὸ ἡλίου δυσμῶν ἕως ἀνατολῶν τῷ ρήματι τοῦ ἁγίου χαίροντας τῇ τοῦ Θεοῦ μνείᾳ. 5 Σηκω, Ιερουσαλήμ, στάσου εις μέρος υψηλόν, στρέψε τους οφθαλμούς σου προς ανοτολάς και ίδε συγκεντρωμένα τα τέκνα σου από δυσμών ηλίου έως ανατολών, σύμφωνα με τον λόγον του αγίου Θεού. Ιδε αυτά χαίροντα, διότι ο Θεός τα ενεθυμήθη. 5 Σήκω ἐπάνω, Ἱερουσαλήμ, καὶ στάσου εἰς μέρος ὑψηλὸν καὶ περίφερε τὸ βλέμμα σου ὁλοτρόγυρα καὶ κύτταξε μὲ θαυμασμὸν πρὸς ἀνατολὰς καὶ ἴδε συγκεντρωμένα τὰ τέκνα σου ἀπὸ δυσμῶν ἡλίου ἕως ἀνατολῶν συγκεντρωμένα ὄχι μὲ τὴν ἰδικήν των δύναμιν, ἀλλὰ μὲ τὴν δύναμιν καὶ τὸ πρόσταγμα τοῦ ἁγίου Θεοῦ· κύτταξέ τα νὰ χαίρουν καὶ νὰ ἀγάλλωνται, διότι ὁ Θεὸς δὲν τὰ ἐλησμόνησεν, ἀλλὰ τὰ ἐνεθυμήθη.
6 ἐξῆλθον γὰρ παρὰ σοῦ πεζοὶ ἀγόμενοι ὑπὸ ἐχθρῶν, εἰσάγει δὲ αὐτοὺς ὁ Θεὸς πρὸς σὲ αἰρομένους μετὰ δόξης ὡς θρόνον βασιλείας. 6 Εβγήκαν από την πόλιν, την Ιερουσαλήμ πεζοί, συρόμενοι εις αιχμαλωσίαν από τους εχθρούς. Τωρα όμως τους επαναφέρει ο Θεός προς σε με δόξαν και τιμήν, ως επάνω εις θρόνον βασιλικόν. 6 Διότι, ἂν καὶ ἐβγῆκαν ἀπὸ σέ, τὴν Ἱερουσαλήμ, πεζοί, συρόμενοι εἰς τὴν ἐξορίαν ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς, τώρα ὁ Θεὸς τοὺς ὁδηγεῖ καὶ πάλιν κοντά σου μὲ δόξαν καὶ τιμήν, ὡσὰν νὰ φέρωνται καθισμένοι εἰς θρόνον βασιλικόν.
7 συνέταξε γὰρ ὁ Θεὸς ταπεινοῦσθαι πᾶν ὄρος ὑψηλὸν καὶ θῖνας ἀεννάους καὶ φάραγγας πληροῦσθαι εἰς ὁμαλισμὸν τῆς γῆς, ἵνα βαδίσῃ ᾿Ισραὴλ ἀσφαλῶς τῇ τοῦ Θεοῦ δόξῃ· 7 Κυριος ο Θεός διέταξε να χαμηλώσουν τα υψηλά όρη και οι αιώνιοι λόφοι, και να γεμίσουν αι φάραγγες, να ισοπεδωθή το έδαφος της γης, να γίνη ομαλόν, δια να βαδίση με ασφάλειαν ο Ισραηλιτικός λαός εις την δόξαν του Θεού. 7 Διότι ὁ Θεὸς ἐπρόσταξε, ὥστε κάθε δυσκολία νὰ ὑποχωρήσῃ καὶ νὰ παραμερισθῇ. Ἐπρόσταξε, ὥστε κάθε ὑψηλὸν βουνὸν καὶ οἱ αἰώνιοι λόφοι νὰ ταπεινωθοῦν ἰσοπεδούμενοι καὶ οἱ φάραγγες νὰ γεμίσουν, ὥστε νὰ ἰσοπεδωθῇ καὶ γίνῃ ὁμαλὸν τὸ ἔδαφος, διὰ νὰ βαδίσουν μὲ ἀσφάλειαν οἱ Ἰσραηλῖται, ποὺ ἐπιστρέφουν ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσίαν, εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ.
8 ἐσκίασαν δὲ καὶ οἱ δρυμοὶ καὶ πᾶν ξύλον εὐωδίας τῷ ᾿Ισραὴλ προστάγματι τοῦ Θεοῦ· 8 Βαθύσκια θα είναι τα δάση, από όπου θα διέρχονται, και κάθε αρωματώδες δένδρον κατόπιν εντολής του Θεού θα εξαπολύη την ευωδίαν του δια τον ισραηλιτικόν λαόν. 8 Ἀλλὰ καὶ τὰ δάση καὶ κάθε ἀρωματικὸν δένδρον θὰ προσφέρουν τὴν σκιάν των καὶ τὴν εὐωδίαν των, κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ, χάριν τῶν Ἰσραηλιτῶν ποὺ ἐπιστρέφουν μὲ χαρὰν ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσίαν.
9 ἡγήσεται γὰρ ὁ Θεὸς ᾿Ισραὴλ μετ᾿ εὐφροσύνης τῷ φωτὶ τῆς δόξης αὐτοῦ σὺν ἐλεημοσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ τῇ παρ᾿ αὐτοῦ. 9 Διότι ο ίδιος ο Θεός θα οδήγηση τον Ισραηλιτικόν λαόν με χαράν στο φως της δόξης του, μαζή με το θείον του έλεος και την θείαν του δικαιοσύνην. 9 Διότι ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς θὰ ἡγῆται καὶ θὰ ὁδηγῇ τὸν Ἰσραηλιτικὸν λαὸν μὲ χαρὰν διὰ τοῦ φωτὸς τῆς δόξης του, μὲ τὸ ἔλεος καὶ τὴν σώζουσαν δικαιοσύνην, ποὺ πηγάζουν ἀπὸ Αὐτόν.