Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
Ανατ: 06:09
Δύση: 20:37
Σελ. 16 ημ.
145-221
16ος χρόνος, 5942η ημέρα
Έκδοση: 4η
Χριστὸς Ἀνέστη!

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β' - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Συγγραφέας: Ὁ ἀπόστολος Παῦλος (α΄ 1).

Χρονολογία: Ἡ δευτέρα πρός Θεσσαλονικεῖς γράφτηκε προφανῶς πολύ σύντομα μετά τήν πρώτη ἐπιστολή τοῦ Παύλου πρός αὐτή τήν Ἐκκλησία. Ἀφορμή της ὑπῆρξε ἀσφαλῶς ἡ ἐπιστροφή τοῦ κομιστοῦ τῆς πρώτης ἐπιστολῆς καί τά νέα πού ἔφερε.

Θέμα: Οἱ πιστοί τῆς Θεσσαλονίκης εἶχαν «σαλευθῇ ἀπό τοῦ φρονήματός των» καί εἶχαν «θορυβηθῆ» ὑποθέτοντας, ἀπό κάποια πλαστή ἴσως ἐπιστολή τοῦ Παύλου, ὅτι οἱ διωγμοί τούς ὁποίους ὑφίσταντο, ἦσαν ἐκεῖνοι τῆς «μεγάλης καί τρομερᾶς ἡμέρας τοῦ Κυρίου», ἀπό τήν ὁποίαν, εἶχαν διδαχθεῖ, νά περιμένουν ἀπελευθέρωση διά «τῆς ἡμέρας τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ καί τῆς εἰς αὐτόν ἐπισυνάξεως ἡμῶν» (β΄ 1).

Ἡ παροῦσα ἐπιστολή, συνεπῶς, γράφτηκε γιά νά κατατοπίσει τούς Θεσσαλονικεῖς ἀναφορικά μέ τήν ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ «καί τῆς εἰς αὐτόν ἐπισυνάξεως ἡμῶν» (Α΄ Θεσσαλονικεῖς δ΄ 14-17) καί γιά τήν σχέση τῆς «ἡμέρας τοῦ Χριστοῦ» μέ τήν «ἡμέρα τοῦ Κυρίου». Ἡ πρώτη πρός Θεσσαλονικεῖς ἔχει περισσότερο ὑπ’ ὄψη της τήν «ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ». Ἡ παροῦσα ἐπιστολή τήν «ἡμέρα τοῦ Κυρίου».

Ἡ ἐπιστολή χωρίζεται σέ πέντε μέρη:

Ι. Ἀσπασμός, α΄ 1-4.
ΙΙ. Παρηγορία, α΄ 5-12.
ΙΙΙ. Κατατόπιση σχετικά μέ τήν ἡμέρα τοῦ Κυρίου καί τοῦ ἀνθρώπου τῆς ἁμαρτίας, β΄ 1-12.
IV. Προτροπές καί ἀποστολικές παραγγελίες, β΄ 13-γ΄15.
V. Εὐλογία καί αὐθεντικότητα τῆς ἐπιστολῆς, γ΄ 16-18.