Κυριακή, 03 Μαρτίου 2024
Ανατ: 06:55
Δύση: 18:21
Τελ. τέταρτο
63-303
16ος χρόνος, 5860η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Α)


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Αρχαίο κείμενο Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν Θεῷ πατρὶ ἡμῶν καὶ Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ· 1 Ο Παύλος και ο Σιλουανός και ο Τιμόθεος εις την Εκκλησίαν των Θεσσαλονικέων, η οποία έχει ιδρυθή και υπάρχει εν τω ονόματι του Θεού και Πατρός ημών και του Κυρίου Ιησού Χριστού, 1 Ο Παῦλος καὶ ὁ Σιλουανὸς καὶ ὁ Τιμόθεος γράφομεν τὴν ἐπιστολὴν αὐτὴν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Θεσσαλονικέων, ἡ ὁποία διατελεῖ ἐν κοινωνίᾳ μὲ τὸν Θεόν πατέρα μας καὶ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν.
2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 2 είθε να είναι εις σας η χάρις και η ειρήνη από τον Θεόν Πατέρα μας και τον Κυριον Ιησούν Χριστόν. 2 Εἴθε νὰ εἶναι εἰς σᾶς χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ τὸν Θεόν πατέρα μας καὶ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν.
3 Εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί, καθὼς ἄξιόν ἐστιν, ὅτι ὑπεραυξάνει ἡ πίστις ὑμῶν καὶ πλεονάζει ἡ ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου πάντων ὑμῶν εἰς ἀλλήλους, 3 Οφείλομεν να ευχαριστούμεν τον Θεόν πάντοτε δια σας, αδελφοί, όπως είναι πρέπον και δίκαιον, διότι αυξάνει πλουσίως με το παραπάνω η πίστις σας και πλεονάζει η αγάπη του καθενός από σας προς όλους τους άλλους. 3 Ὀφείλομεν νὰ εὐχαριστῶμεν τὸν Θεὸν πάντοτε διὰ σᾶς, ἀδελφοί, καθὼς εἶναι ἄξιον καὶ δίκαιον νὰ πράττωμεν τοῦτο. Καὶ εἶναι ἄξιον νὰ τὸν εὐχαριστῶμεν, διότι αὐξάνει μὲ τὸ παραπάνω ἡ πίστις σας καὶ πλεονάζει ἡ ἀγάπη, τὴν ὁποίαν κάθε ἕνας ἀπὸ ὅλους σας δεικνύει πρὸς τοὺς ἄλλους.
4 ὥστε ἡμᾶς αὐτοὺς ἐν ὑμῖν καυχᾶσθαι ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ τῆς ὑπομονῆς ὑμῶν καὶ πίστεως ἐν πᾶσι τοῖς διωγμοῖς ὑμῶν καὶ ταῖς θλίψεσιν αἷς ἀνέχεσθε, 4 Τοσον δε αξιόλογος είναι η πίστις και η αγάπη σας, ώστε ημείς οι ίδιοι να καυχώμεθα δια λογαριασμόν ιδικόν σας εις τας Εκκλησίας του Θεού, δια την υπομονήν σας και την πίστιν σας εις όλους τους διωγμούς και τας θλίψεις, τας οποίας με εγκαρτέρησιν υπομένετε. 4 Καὶ εἶναι τόσον μεγάλη ἡ πίστις σας καὶ ἡ ἀγάπη σας, ὥστε ἡμεῖς οἰ ἴδιοι νὰ καυχώμεθα διὰ σᾶς εἰς τὰς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν ὑπομονὴν καὶ τὴν πίστιν, ποὺ δεικνύετε εἰς ὅλους τοὺς διωγμούς σας καὶ τὰς θλίψεις, τὰς ὁποίας μὲ καρτερίαν ὑποφέρετε.
5 ἔνδειγμα τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ Θεοῦ, εἰς τὸ καταξιωθῆναι ὑμᾶς τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὑπὲρ ἧς καὶ πάσχετε, 5 Είναι δε αυταί λαμπρά απόδειξις της δικαίας κρίσεως του Θεού, δια να αξιωθήτε σεις με την υπομονήν, που δείχνετε, της βασιλείας του Θεού, προς χάριν της οποίας υφίστασθε παθήματα. 5 Αἱ θλίψεις δὲ αὖται εἶναι φανερὰ ἀπόδειξις τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἐπιτρέπει αὐτὰς διὰ νὰ ἀναδειχθῆτε ἄξιοι τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, διὰ τὴν ὁποίαν ὑποφέρετε παθήματα.
6 εἴπερ δίκαιον παρὰ Θεῷ ἀνταποδοῦναι τοῖς θλίβουσιν ὑμᾶς θλῖψιν 6 Διότι θα είναι έργον δικαιοσύνης εκ μέρους του Θεού, εις εκείνους μεν που σας θλίβουν, να ανταποδώση θλίψιν, 6 Πράγματι δὲ θὰ ἀξιωθῆτε μὲ τὰ παθήματα αὐτὰ νὰ κληρονομήσετε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ἐὰν βεβαίως εἶναι δίκαιον ἐνώπιον του Θεοῦ νὰ ἀνταποδώσῃ θλῖψιν εἰς ἐκείνους, ποὺ σᾶς θλίβουν,
7 καὶ ὑμῖν τοῖς θλιβομένοις ἄνεσιν μεθ’ ἡμῶν, ἐν τῇ ἀποκαλύψει τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἀπ’ οὐρανοῦ μετ’ ἀγγέλων δυνάμεως αὐτοῦ 7 και εις σας, οι οποίοι θλίβεσθε, να ανταποδώση άνεσιν, ανάπαυσιν και χαράν, μαζή με ημάς, όταν θα φανερωθή ο Κυριος Ιησούς από τον ουρανόν μαζή με τους αγγέλους, τους ισχυρούς και δυνατούς, χάρις εις την δύναμιν, την οποίαν ο ίδιος τους έχει δώσει. 7 καὶ εἰς σᾶς, ποὺ θλίβεσθε, ἀνάπαυσιν ἀπὸ τὰς παρούσας θλίψεις. Τὴν ἀνάπαυσιν δὲ αὐτὴν θὰ ἀπολαύσετε μαζί μας, ὅταν θὰ ἀποκαλυφθῇ ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἀπὸ τὸν οὐρανὸν μαζὶ μὲ τοὺς ἀγγέλους, ποὺ εἶναι ὄργανα τῆς δυνάμεώς του.
8 ἐν πυρὶ φλογός, διδόντος ἐκδίκησιν τοῖς μὴ εἰδόσι Θεὸν καὶ τοῖς μὴ ὑπακούουσι τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 8 Θα φανερωθή δε με φλόγα πυρός και θα αποδώση την δικαίαν τιμωρίαν εις εκείνους, που δεν θέλουν να γνωρίζουν τον Θεόν και να υπακούουν στο Ευαγγέλιον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. 8 Θὰ φανερωθῇ δὲ τότε ὁ Κύριος μὲ φωτιάν, ποὺ θὰ κατακαίῃ μὲν τὴν ἁμαρτίαν, θὰ λαμπρύνῃ δὲ τὴν ἀρετήν, καὶ θὰ ἐκδικηθῇ ἐκείνους, ποὺ δὲν γνωρίζουν τὸν Θεόν καὶ δὲν ὑπακούουν εἰς τὸ Εὐαγγέλιον του Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
9 οἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον ἀπὸ προσώπου τοῦ Κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, 9 Αυτοί θα δώσουν λόγον των πράξεών των και θα καταδικασθούν εις αιώνιον όλεθρον εκ μέρους του Κυρίου Ιησού και από την ένδοξον και ακατανίκητον δύναμίν του, 9 Αὐτοὶ θὰ τιμωρηθοῦν μὲ αἰώνιον ἐξολοθρευμόν, ποὺ θὰ τοὺς ἐπιβληθῇ ἀπὸ τὸ πρόσωπον τοῦ Κυρίου, καὶ ἀπὸ τὴν ἔνδοξον δύναμίν του,
10 ὅταν ἔλθῃ ἐνδοξασθῆναι ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ καὶ θαυμασθῆναι ἐν πᾶσι τοῖς πιστεύσασιν, ὅτι ἐπιστεύθη τὸ μαρτύριον ἡμῶν ἐφ’ ὑμᾶς, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. 10 όταν θα έλθη να δοξασθή μαζή με όλους τους αγίους του και να θαυμασθή ανάμεσα εις όλους όσοι επίστευσαν εις αυτόν. Και τούτο, διότι έγινε πιστευτόν και παραδεκτόν από αυτούς το κήρυγμά μας και η μαρτυρία μας περί του Ιησού Χριστού, αυτή ακριβώς που εδώκαμεν και εις σας. Και αυτή η δόξα και μακαριότης των αγίων θα πραγματοποιηθή κατά την μεγάλην και επίσημον εκείνην ημέραν. 10 ὅταν θὰ ἔλθῃ διὰ νὰ δοξασθῇ μεταξὺ τῶν ἁγίων του καὶ νὰ θαυμασθῇ ἐν μέσῳ ὅλων ὅσοι ἐπίστευσαν. Θὰ θαυμασθῇ δὲ καὶ θὰ δοξασθῇ μεταξὺ τῶν ἁγίων καὶ τῶν πιστῶν, διότι ἐπιστεύθη ἡ περὶ τοῦ Χριστοῦ μαρτυρία, ποὺ ἐδώκαμεν εἰς σᾶς, καὶ χάρις εἰς τὴν πίστιν των αὐτὴν θὰ ἀπολαύσουν Οὗτοι τὰ θαυμαστὰ ἀγαθά, διὰ τὸ ὁποία θὰ δοξασθῇ ὁ Κύριος κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἀπὸ ὅλους ὅσοι θὰ τὰ κληρονομήσουν.
11 εἰς ὃ καὶ προσευχόμεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει, 11 Δι' αυτό δε και προσευχόμεθα πάντοτε για σας, να σας αναδείξη ο Θεός μας αξίους της υψηλής κλήσεως και να εκπληρώση με την δύναμίν του κάθε καλήν διάθεσιν της καρδίας σας προς το αγαθόν και καλόν έργον, που εμπνέει και καρποφορεί η πίστις, 11 Δι’ αὐτὸ δὲ καὶ προσευχόμεθα πάντοτε διὰ σᾶς. Προσευχόμεθα δηλαδὴ ὁ Θεός μας νὰ σᾶς ἀναδείξῃ ἀξίους τῆς προσκλήσεως, ποὺ σᾶς ἔκαμε, καὶ νὰ ἐκπληρώσῃ κάθε καλὴν διάθεσιν καὶ θέλησιν, ποὺ ἔχει ἡ ἀγαθὴ καρδία σας, καθὼς καὶ κάθε ἔργον ποὺ ἐμπνέει καὶ γεννᾷ ἡ πίστις. Νὰ τὰ ἐκπληρώσῃ δὲ μὲ τὴν δύναμίν του,
12 ὅπως ἐνδοξασθῇ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ἐν αὐτῷ, κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 12 δια να δοξασθή μεταξύ σας με τα καλά αυτά έργα σας το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να δοξασθήτε δε και σεις δι' αυτού, σύμφωνα με την χάριν του Θεού μας και του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. 12 διὰ νὰ δοξασθῇ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ μὲ τὰ λαμπρὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς σας, νὰ δοξασθῆτε δὲ καὶ σεῖς διὰ τῆς ἑνώσεώς σας μὲ αὐτόν, σύμφωνα μὲ τὴν χάριν τοΰ Θεοῦ μας καὶ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.