Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
Ανατ: 06:43
Δύση: 20:06
Σελ. 12 ημ.
111-255
16ος χρόνος, 5908η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Συγγραφέας: Ὁ ἀπόστολος Παῦλος (α΄ 1).

Χρονολογία: Ἡ χρονολογία συγγραφῆς τῆς πρός Φιλιππησίους, δέν μπορεῖ νά καθορισθεῖ ἐπακριβῶς. Εἶναι μιά ἀπό τίς ἐπιστολές τῆς αἰχμαλωσίας. Ἐάν ὁ Παῦλος φυλακίστηκε δύο φορές, καί ἄν ναι, ἐάν ἡ πρός Φιλιππησίους γράφτηκε κατά τήν πρώτη ἤ τή δεύτερη φυλάκιση, δέν ἐπηρεάζει κατ’ οὐδένα τρόπο τό ἄγγελμα τῆς ἐπιστολῆς. Τό 64 μ.Χ. ἔχει κοινῶς παραδεχθεῖ, ὡς χρονολογία συγγραφῆς. Ἡ ἄμεση ἀφορμή τῆς ἐπιστολῆς ἀποκαλύπτεται στό Φιλιππησίους δ΄ 10-18.

Θέμα : Τό θέμα τῆς πρός Φιλιππησίους εἶναι ἡ χριστιανική ζωή. Ἡ ὑγιής διδασκαλία προϋποτίθεται. Δέν ὑπάρχει τίποτε στήν ἐκκλησιαστική τάξη, πού νά χρήζει τακτοποιήσεως. Οἱ Φιλιπππήσιοι πιστοί ἀποτελοῦν μία φυσιολογική σύναξη τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἡ ἐπιστολή ἀπευθύνεται στούς «ἁγίους ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, μετά τῶν ἐπισκόπων (πρεσβυτέρων) καί διακόνων». Οἱ δύσκολες συνθῆκες ὑπό τίς ὁποῖες ὁ ἀπόστολος βρίσκεται, δέν ἐπηρεάζουν οὔτε ἀμαυρώνουν τή χριστιανική πεῖρα καί ζωή πού ἀπολαμβάνει. Ὡς πρός τό πρῶτο, εἶναι ἕνας φυλακισμένος τοῦ Νέρωνος. Ὡς πρός τό δεύτερο, ὑπάρχει ὁ ἀλαλαγμός τῆς νίκης, ὁ παιάν τῆς χαρᾶς. Ἡ χριστιανική πεῖρα, θά μᾶς διδάξει, στήν ἐπιστολή του αὐτή, δέν εἶναι κάτι πού ἐξαρτᾶται ἀπό τό περιβάλλον τοῦ πιστοῦ, ἀλλά κάτι πού βρίσκεται ἐντός του.

Τό ἐδάφιο – κλειδί εἶναι «Δι’ ἐμέ τό ζῆν εἶναι ὁ Χριστός, καί τό ἀποθανεῖν κέρδος» (α΄ 21). Ἡ σωστή χριστιανική πεῖρα, λοιπόν εἶναι ἡ ἐξωτερίκευση τῆς ζωῆς, τῆς φύσεως καί τοῦ νοῦ τοῦ Χριστοῦ, πού ζεῖ μέσα μας, κάτω ἀπό ὁποιεδήποτε περιστάσεις πού μπορεῖ νά βρεθεῖ ὁ χριαστιανός (α΄ 6, 11, β΄ 5,13).

Ἡ διαίρεση τῆς ἐπιστολῆς, γίνεται ἀπό τά κεφάλαια:

Ι. Χριστός, ἡ ζωή τοῦ πιστοῦ, χαίροντος στίς θλίψεις, α΄ 1-30.
ΙΙ. Χριστός, τό πρότυπον τοῦ πιστοῦ, χαίροντος στήν ταπεινή ὑπηρεσία, β΄ 1-30.
ΙΙΙ. Χριστός, τό ἀντικείμενο τοῦ πιστοῦ, χαίροντος παρ’ ὅλες τίς ἀτέλειες, γ΄ 1-21.
IV. Χριστός, ἡ δύναμη τοῦ πιστοῦ, χαίροντος μέσα στίς ἀνησυχίες, δ΄ 1-23.