Σάββατο, 13 Απριλίου 2024
Ανατ: 06:53
Δύση: 19:59
Σελ. 5 ημ.
104-262
16ος χρόνος, 5901η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΜΑΛΑΧΙΑΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (Δ)


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 (Μασ. 3,19-20) ΔΙΟΤΙ ἰδοὺ ἡμέρα Κυρίου ἔρχεται καιομένη ὡς κλίβανος καὶ φλέξει αὐτούς, καὶ ἔσονται πάντες οἱ ἀλλογενεῖς καὶ πάντες οἱ ποιοῦντες ἄνομα καλάμη, καὶ ἀνάψει αὐτοὺς ἡ ἡμέρα ἡ ἐρχομένη, λέγει Κύριος παντοκράτωρ, καὶ οὐ μὴ ὑπολειφθῇ ἐξ αὐτῶν ρίζα οὐδὲ κλῆμα. 1 (Μασ. 3,19-20) Διότι ιδού, η τρομερά ημέρα του Κυρίου έρχεται ωσάν καιόμενος κλίβανος και θα τους κατακαύση. Ολοι οι αλλοεθνείς και όλοι όσοι εργάζονται την ανομίαν θα είναι ωσάν την καλαμιά, και η ημέρα του Κυρίου η τρομερά, που έρχεται, θα κατακαύση αυτούς, λέγει ο Κυριος ο Παντοκράτωρ. Τιποτε δεν θα απομείνη από αυτούς, ούτε ρίζα ούτε κλάδος. 1 Διότι ἰδοὺ ἔρχεται ἡμέρα, ἡ ὁποῖα θὰ καίεται καὶ θὰ βγάζῃ φλόγα σὰν φοῦρνος ἀναμμένος καὶ θὰ τοὺς κάψῃ, καὶ θὰ εἶναι ὅλοι οἱ ἀλλόφυλοι καὶ εἰδωλολάτραι, καθὼς καὶ ὅλοι, ὅσοι κάνουν παράνομα ἔργα, σὰν τὴν καλάμην, καὶ θὰ τοὺς ἀνάψῃ ἡ ἡμέρα, ποὺ ἔρχεται, λέγει ὁ παντοκράτωρ Κύριος, καὶ δὲν θὰ ἀπομείνῃ ἀπὸ αὐτοὺς οὔτε ρίζα διὰ νὰ ξαναβλαστήσῃ εἰς τὸ μέλλον οὔτε κλῆμα τρυφερὸν διὰ νὰ βγάλῃ καρπόν.
2 καὶ ἀνατελεῖ ὑμῖν τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά μου ἥλιος δικαιοσύνης καὶ ἴασις ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτοῦ, καὶ ἐξελεύσεσθε καὶ σκιρτήσετε ὡς μοσχάρια ἐκ δεσμῶν ἀνειμένα. 2 Δια σας όμως, οι οποίοι ευλαβείσθε το Ονομά μου, θα ανατείλη ο ήλιος της δικαιοσύνης και εις τας ακτίνας αυτού, που απλώνονται ωσάν πτέρυγες, θα υπαρχη θεραπεία και θα εξέλθετε χαρούμενοι και θα σκιρτήσετε ωσάν τα μοσχάρια, τα οποία αφέθησαν ελεύθερα από τους δεσμούς των. 2 Καὶ θὰ ἀνατείλῃ εἰς σᾶς, οἱ ὁποῖοι φοβεῖσθε τὸ ὄνομά μου, ἥλιος ἀποδίδων δικαιοσύνην εἰς σᾶς καὶ παρέχων διὰ τῶν πτερύγων του θεραπείαν τῶν δεινῶν σας, καὶ θὰ βγῆτε καὶ θὰ ἀναπηδήσετε περιχαρεῖς καὶ εὐτυχισμένοι σὰν μοσχάρια, τὰ ὁποῖα ἔλυσαν ἀπὸ τὰ δεσμά.
3 καὶ καταπατήσετε ἀνόμους, διότι ἔσονται σποδὸς ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ἐγὼ ποιῶ, λέγει Κύριος παντοκράτωρ. 3 Και θα καταπατήσετε τους ανόμους, οι οποίοι και θα γίνουν ωσάν στάκτη κάτω από το πόδια σας κατά την ημέραν, κατά την οποίαν εγώ θα πραγματοποιήσω αυτά, λέγει ο Κυριος ο Παντοκράτωρ. 3 Καὶ θὰ καταπατήσετε τοὺς παραβάτας τοῦ νόμου, διότι θὰ γίνουν στάκτη κάτω ἀπὸ τὰ πόδια σας κατὰ τὴν ἡμέραν, τὴν ὁποίαν ἐγὼ ἑτοιμάζω, λέγει ὁ παντοκράτωρ Κύριος.
4 καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστελῶ ὑμῖν ᾿Ηλίαν τὸν Θεσβίτην, πρὶν ἢ ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ, 4 Ιδού, εγώ θα στείλω προς σας 'Ηλιαν τον Θεσβίτην, πριν έλθη η ημέρα εκείνη του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής. 4 Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ θὰ ἀποστείλω εἰς σᾶς ὡς Πρόδρομόν μου προφήτην, ἔχοντα τὸ πνεῦμα καὶ τὸν ζῆλον Ἠλία τοῦ θεσβίτου, προτοῦ νὰ ἔλθῃ ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου ἡ μεγάλη καὶ ἔνδοξος καὶ φοβερά,
5 ὃς ἀποκαταστήσει καρδίαν πατρὸς πρὸς υἱὸν καὶ καρδίαν ἀνθρώπου πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ, μὴ ἐλθὼν πατάξω τὴν γῆν ἄρδην. 5 Αυτός θα αποκαταστήση δεσμούς αγάπης, την καρδίαν του πατρός προς τον υιόν και την καρδίαν του ανθρώπου προς τον πλησίον αυτού, ίνα μη έλθω εγώ και κτυπήσω εκ θεμελίων την γην. 5 ὁ ὁποῖος θὰ φέρῃ πάλιν εἰς τὴν φυσικήν της κατάστασιν καὶ στοργὴν τὴν καρδίαν κάθε πατέρα πρὸς τὸν υἱόν του καὶ τὴν καρδίαν καθενὸς ἀνθρώπου πρὸς τὸν πλησίον του, μήπως ἔλθω καί, εὑρίσκων σᾶς εἰς τὴν ἠθικὴν ἀθλιότητα, ποὺ εἶσθε, πατάξω τὴν γῆν ἐκ θεμελίων.
6 μνήσθητι νόμου Μωσῆ τοῦ δούλου μου, καθότι ἐνετειλάμην αὐτῷ ἐν Χωρὴβ πρὸς πάντα τὸν ᾿Ισραὴλ προστάγματα καὶ δικαιώματα. 6 Εχε πάντοτε στον νουν και την καρδίαν σου τον Νομον του δούλου μου Μωϋσέως, όλας εκείνας τας εντολάς που του έδωσα στο Χωρήβ δι' όλον τον Ισραηλιτικόν λαόν, προστάγματα και δικαιώματα. 6 Νὰ ἐνθυμῆσθε πάντοτε τὸν νόμον τοῦ δούλου μου Μωϋσῆ, ὅπως ἔδωκα ἐντολὴν εἰς αὐτὸν ἐν τῷ ὄρει Χωρὴβ διὰ πάντα ἀνεξαιρέτως τὸν Ἰσραηλιτικὸν λαὸν καὶ παρήγγειλα προσταγὰς καὶ ἐντολάς, τῶν ὁποίων τὴν τήρησιν δικαιοῦμαι νὰ ζητῶ.