Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021
Ανατ: 07:13
Δύση: 19:25
Πανσέληνος
264-101
13ος χρόνος, 4966η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΙΩΗΛ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (Γ)


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΚΑΙ ἔσται μετὰ ταῦτα καὶ ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνύπνια ἐνυπνιασθήσονται, καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται· 1 Μετά ταύτα θα έλθη εποχή, λέγει ο Κυριος, κατά την οποίαν θα χύσω πλουσίως τας δωρεάς και τα χαρίσματα του Πνεύματός μου εις κάθε άνθρωπον και θα προφητεύσουν οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας. Οι γεροντότεροι από σας θα ίδουν και θα λάβουν αποκαλύψεις δια μέσου ενυπνίων, οι δε νεώτεροι κατά την ηλικίαν θα ίδουν εν πλήρει εγρηγόρσει αποκαλυπτικά οράματα. 1 Καὶ θὰ συμβοῦν μετὰ ταῦτα τὰ ἑξῆς: Θὰ ἐκχύσω πλουσίως ἀπὸ τὸ Πνεῦμα μου χαρίσματα εἰς πάντα ἄνθρωπον, καὶ θὰ προφητεύουν οἱ υἱοί σας καὶ αἱ θυγατέρες σας, καὶ οἱ γεροντότεροί σας θὰ ἐνυπνιάζωνται ἐνύπνια ἀποκαλυπτικά, καὶ οἱ νεώτεροί σας θὰ βλέπουν ὁράματα θεία.
2 καὶ ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας μου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου. 2 Επίσης θα χύσω πλουσίας τας δωρεάς του Πνεύματός μου κατά την ημέραν εκείνην στους δούλους και εις τας δούλας μου. 2 Καὶ εἰς τοὺς ἀφανεῖς καὶ κατὰ κόσμον περιφρονημένους δούλους μου καὶ εἰς τὰς δούλας μου κατὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας θὰ χύσω ἄφθονα τὰ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός μου χαρίσματα.
3 καὶ δώσω τέρατα ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ· 3 Θα παραχωρήσω δε κατόπιν να γίνουν τρομερά σημεία στον ουρανόν και την γην. Εις την γην θα γίνουν αιματηροί πόλεμοι, πυρκαϊαί και καπνοί από τας καιομένας πόλεις. 3 Καὶ θὰ δώσω καταπληκτικὰ θαύματα εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, αἱματοχυσίας καὶ πυρκαϊὰς καὶ σύννεφον καπνοῦ, ποὺ θὰ ἀνεβαίνῃ ἀπὸ τὰς καιομένας πόλεις καὶ τὰ διαλυόμενα τοῦ σύμπαντος στοιχεῖα.
4 ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα πρὶν ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ. 4 Ο ήλιος θα χάση το φως του και θα μεταστραφή εις σκότος και η σελήνη θα γίνη κόκκινη, όπως το αίμα, πριν έλθη η μεγάλη και επιφανής ημέρα του Κυρίου. 4 Ὁ ἥλιος θὰ μεταστραφῇ εἰς σκότος καὶ ἡ σελήνη θὰ πάρῃ τὸ χρῶμα τοῦ αἵματος, προτοῦ νὰ ἔλθῃ ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου ἡ μεγάλη καὶ περίβλεπτος, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Κύριος θὰ ἔλθῃ ἐνδόξως διὰ νὰ κρίνῃ τὸν κόσμον.
5 καὶ ἔσται, πᾶς, ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου, σωθήσεται· ὅτι ἐν τῷ ὄρει Σιὼν καὶ ἐν ῾Ιερουσαλὴμ ἔσται ἀνασῳζόμενος, καθότι εἶπε Κύριος, καὶ εὐαγγελιζόμενοι, οὓς Κύριος προσκέκληται. 5 Τοτε καθένας, ο οποίος θα επικαλεσθή το όναμα του Κυρίου, θα σωθή. Εις το όρος Σιών, εις την Ιερουσαλήμ, θα υπάρχουν οι σωσμένοι, όπως ακριβώς είπεν ο Κυριος. Θα υπάρχουν επίσης ευαγγελισταί και κήρυκες, τους οποίους θα έχη καλέσει ο Κυριος, δια να κηρύξουν την σώζουσαν αλήθειαν στους λαούς. 5 Καὶ θὰ συμβῇ ὥστε καθένας, ποὺ θὰ ἐπικαλεσθῇ μὲ ζωντανὴν πίστιν τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου, θὰ σωθῇ· διότι εἰς τὸ ὄρος Σιὼν καὶ εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ θὰ εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος σώζει, καθὼς εἶπεν ὁ Κύριος, καὶ ὁ ὁποῖος εὐαγγελίζεται τὴν σωτηρίαν εἰς ἐκείνους, ποὺ ὁ Κύριος ἔχει προσκαλέσει.