Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
Ανατ: 06:04
Δύση: 20:52
Σελ. 17 ημ.
175-191
16ος χρόνος, 5972η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Α' - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Συγγραφέας: Ὁ ἀπόστολος Ἰωάννης, ὅπως ἡ συνεχής παράδοση βεβαιώνει καί καθώς τά ἐσωτερικά στοιχεῖα καί ἡ σύγκριση μέ τό Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννου, ἀποδεικνύουν.

Χρονολογία: Πιθανῶς τό 90 μ.Χ.

Θέμα: Ἡ πρώτη ἐπιστολή τοῦ Ἰωάννου εἶναι ἕνα οἰκογενειακό γράμμα, θά ἔλεγε κανείς, ἀπό τόν Πατέρα πρός τά «παιδιά» Του, τά ὁποῖα εἶναι στόν κόσμο. Μέ τήν ἐξαίρεση ἴσως τοῦ «Ἄσματος τῶν Ἀσμάτων», ἡ πρώτη Ἰωάννου εἶναι τό πιό οἰκεῖο γραπτό τῶν θείων Γραφῶν. Ὁ κόσμος θεωρεῖται σάν κάτι πού εἶναι ἔξω. Ἡ ἁμαρτία τοῦ πιστοῦ περιγράφεται σάν ἕνα παράπτωμα παιδιοῦ ἀπέναντι τοῦ πατέρα του καί ἀντιμετωπίζεται σάν ἕνα οἰκογενειακό ζήτημα (α΄ 9, β 1). Ἡ ἠθική διακυβέρνηση τοῦ σύμπαντος δέν συζητεῖται. Ἡ ἁμαρτία τοῦ παιδιοῦ σάν ἕνα παράπτωμα ἐναντιόν τοῦ νόμου ἔχει τακτοποιηθῆ στό σταυρό καί «ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὁ δίκαιος» εἶναι τώρα «ὁ παράκλητός του πρός τόν Πατέρα».

Τό Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννου ὁδηγεῖ στό κατῶφλι τοῦ σπιτιοῦ τοῦ ΙΙατέρα, ἡ πρώτη του ἐπιστολή ὅμως μᾶς κάνει νά νοιώθουμε μέσα στό σπίτι. Μιά δέ πολύ τρυφερή λέξις χρησιμοποιεῖται γιά τά παιδιά, ἡ λέξις «τεκνία», πού σημαίνει ἐκείνους πού ἔχουν γεννηθεῖ ἀπό τόν Πατέρα ὄχι ἁπλῶς υἱοθετηθεῖ. Ὁ Παῦλος καταπιάνεται μέ τή θέση μας δημοσίᾳ ὡς υἱούς, ὁ Ἰωάννης μέ τή στενή σχέση μας ὡς γεννηθέντες ἀπό τόν Πατέρα.

Ἡ πρώτη πιστολή τοῦ Ἰωάννου χωρίζεται σέ δύο κύρια μέρη:

Ι. Ἡ οἰκογένεια μαζί μέ τόν Πατέρα, α΄ 1 – γ΄ 24.
ΙΙ. Ἡ οἰκογένεια καί ὁ κόσμος, δ΄1- ε΄ 21.

Ὑπάρχει καί μιά δεύτερη ἀνάλυση πού στό κάθε μέρος της ἀναφέρεται ἡ ἔκφραση, «τεκνία μου», εἶναι δέ ἡ ἀκόλουθη:

(Ι). Εἰσαγωγικά, ἡ ἐνσάρκωση, α΄ 1, 2.
(ΙΙ). Τά παιδιά καί ἡ ἐπικοινωνία, α΄ 3 – β΄ 14.
(ΙΙΙ). Τά παιδιά καί ὁ κοινωνικός καί «θρησκευτικός» κόσμος, β΄ 15 - 28.
(IV). Πῶς τά παιδιά, μποροῦν νά γνωρίζουν τό ἕνα - τό ἄλλο, β΄ 29 – γ΄ 10.
(V). Πῶς τά παιδιά, πρέπει νά ζοῦν μαζί, γ΄ 11 - 24.
(VI). Παρενθετικῶς: Πῶς τά παιδιά, μποοῦν νά γνωρίζουν τούς ψευδοδιδασκάλους, δ΄ 1-6.
(VII). Tά παιδιά βεβαιώνονται καί προειδοποιοῦνται, δ΄ 7 – ε΄ 21.