Κυριακή, 26 Μαΐου 2024
Ανατ: 06:08
Δύση: 20:38
Σελ. 18 ημ.
147-219
16ος χρόνος, 5944η ημέρα
Έκδοση: 4η
Χριστὸς Ἀνέστη!

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Συγγραφέας: Ὁ ἀπόστολος Παῦλος (α΄ 1).

Χρονολογία: Ἡ Ἐφεσίους γράφτηκε ἀπό τή Ρώμη τό 64 μ.Χ. Εἶναι ἡ πρώτη κατά σειρά ἀπό τίς ἐπιστολές πού γράφτηκαν ἀπό τή φυλακή (Πράξεων κ΄-κζ΄) καί ἐστάλη μέ τόν Τυχικό, μαζί μέ τήν πρός Κολοσσαεῖς καί τήν πρός Φιλήμονα.

Εἶναι πιθανόν ὅτι οἱ δύο μεγαλύτερες ἐπιστολές εἶχαν ἀφορμή τήν ἐπιστροφή τοῦ Ὀνήσιμου στόν Φιλήμονα. Ἡ Ἐφεσίους εἶναι ἡ πιό ἀπρόσωπη ἀπό τίς ἐπιστολές τοῦ Παύλου. Πράγματι οἱ λέξεις «τούς ὄντας ἐν Ἐφέσῳ», λείπουν ἀπό τά αὐθεντικώτερα χειρόγραφα.

Στήν πρός Κολοσσαεῖς (δ΄ 16) ἀναφέρεται μιά ἐπιστολή πρός τούς ἐν Λαοδικείᾳ. Πολλοί παραδέχονται ὅτι ἡ ἐπιστολή πού μᾶς εἶναι γνωστή ὡς ἡ πρός Ἐφεσίους, στήν πραγματικότητα εἶναι ἡ πρός Λαοδικεῖς ἐπιστολή. Πιθανότατα εἶχε σταλεῖ καί στήν Ἔφεσο καί στή Λαοδικεία χωρίς νά ἀπευθύνεται σέ καμιά ἐκκλησία. Ἡ ἐπιστολή συνεπῶς θά ἦταν «πρός τούς ἁγίους καί πιστούς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» πανταχόθεν.

Θέμα: Ἡ διδασκαλία τῆς ἐπιστολῆς ἔχει τήν ἀκόλουθη ὄψη. Περιέχει τήν ὑψηλότερη ἀλήθεια περί τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά δέν ἀναφέρει τίποτε γιά τήν ἐκκλησιαστική τάξη. Ἡ Ἐκκλησία ἐδῶ εἶναι ἡ ἀληθινή Ἐκκλησία, «τό σῶμα αὐτοῦ» καί δέν πρόκειται γιά τήν τοπική ἐκκλησία, ὅπως στήν Φιλιππησίους, Κορινθίους, κ.λπ.

Τρεῖς βασικές ἀλήθειες συνιστοῦν τήν ἐπιστολή αὐτή: Ἡ δοξασμένη θέση τοῦ πιστοῦ διά τῆς χάριτος · ἡ ἀλήθεια ἀναφορικά μέ τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ · καί ἡ πορεία τοῦ πιστοῦ σύμφωνα μέ τή θέση του αὐτή.

Ὑπάρχει μιά στενή πνευματική συγγένεια μεταξύ τῆς πρός Ἐφεσίους καί τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, τά «ἐπουράνια» ἀντιστοιχοῦνται στή θέση τοῦ Χριστιανοῦ μέ τή Χαναάν στήν πεῖρα τοῦ λαοῦ Ἰσραήλ. Καί στίς δύο περιπτώσεις ὑπάρχει ὁ ἀγώνας, κάποτε ἡ ἀποτυχία, ἀλλά ἐπίσης καί ἡ νίκη, ἡ ἀνάπαυση καί ἡ κατάκτηση (Ἰησοῦς τοῦ Ναυή κα΄ 43-45, Ἐφεσίους α΄ 3, γ΄ 14-19, στ΄ 16, 23). Καθώς δέ ἁρμόζει σέ μιά πλήρη ἀποκάλυψη, ὁ ἀριθμός ἑπτά εἶναι καταφανής στήν ἀρχιτεκτονική τῆς Ἐφεσίους.

Ἡ ἐπιστολή χωρίζεται χονδρικῶς σέ τέσσερα μέρη:

Ι. Ὁ ἀποστολικός χαιρετισμός, α΄ 1,2.
ΙΙ. Ἡ θέσει κατάσταση τοῦ πιστοῦ «ἐν Χριστῷ» καί «ἐν τοῖς ἐπουρανίοις», διά τῆς χάριτος καί μόνο, α΄ 3-γ΄ 21.
ΙΙΙ. Πορεία καί ὑπηρεσία, δ΄ 1-ε΄ 17.
IV. Ἡ πορεία καί ὁ ἀγώνας τοῦ πλήρους πνεύματος πιστοῦ, ε΄18-στ΄24.