Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
Ανατ: 06:15
Δύση: 20:48
Σελ. 8 ημ.
196-170
16ος χρόνος, 5993η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΔΑΝΙΗΛ - ΣΩΣΑΝΝΑ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Ὁ Προφήτης Δανιήλ, ὅπως καί ὁ Ἰεζεκιήλ, ἦταν Ἰουδαῖος αἰχμάλωτος στή Βαβυλῶνα. Προερχόταν ἀπό βασιλική ἤ πριγκιπική καταγωγή (α΄ 3). Λόγῳ αὐτῆς τῆς κοινωνικῆς του θέσεως καί τῆς χάριτος πού τόν διέκρινε, ἐκπαιδευόταν γιά νά ὑπηρετήσει στό παλάτι. Ὁ Δανιήλ, στή μολυσμένη ἀτμόσφαιρα μιᾶς ἀνατολίτικης αὐλῆς, ἔζησε μιά ζωή μοναδικῆς εὐσεβείας καί χρησιμότητος. Ἡ μακροχρόνιος ζωή του ἐκτείνεται ἀπό τόν Ναβουχοδονόσορα μέχρι τόν Κῦρο. Ἦταν σύγχρονος τοῦ Ἱερεμία, Ἰεζεκιήλ (ιδ΄ 20), Ἰησοῦ, τοῦ ἀρχιερέως τῆς ἀποκαταστάσεως, Ἔσδρα καί Ζοροβάβελ. Ὁ Δανιήλ, εἶναι ἡ ἀπαραίτητος εἰσαγωγή στήν προφητεία τῆς Καινῆς Διαθήκης, στήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη τά θέματα τῆς ὁποίας εἶναι, ἡ ἀποστασία τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως καταγράφεται στίς ἐπιστολές τῶν 7 Ἐκκλησιῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἡ φανέρωση τοῦ ἀνθρώπου τῆς ἁμαρτίας, ἡ μεγάλη θλίψη, ἡ ἐπιστροφή τοῦ Κυρίου, οἱ ἀναστάσεις καί οἱ κρίσεις. Ὅλα τά ἀνωτέρω, ἐκτός τοῦ πρώτου, εἶναι θέματα καί τοῦ Δανιήλ.

Ὁ Δανιήλ, ὅμως εἶναι κυρίως ὁ Προφήτης γιά «τούς καιρούς τῶν ἐθνῶν» (Λουκᾶ κα΄ 23). Ἡ ὅρασή του περιλαμβάνει τήν ὅλη πορεία τῆς ἐθνικῆς κοσμικῆς- ἐξουσίας, μέχρι τοῦ τέλους αὐτῆς, πού εἶναι ἡ καταστροφή καί ἡ ἐγκαθίδρυσις τῆς Μεσσιανικῆς βασιλείας.

Ὁ Δανιήλ χωρίζεται σέ τέσσερα μεγάλα μέρη:

I. Εἰσαγωγή. Ἡ ἱστορία τῆς ζωῆς τοῦ Δανιήλ, ἀπό τῆς κατακτήσεως τῆς Ἱερουσαλήμ, μέχρι τοῦ δευτέρου ἔτους τοῦ Ναβουχοδονόσορος α΄ 1-21.
II. Οἱ ὁράσεις καί τά ἀποτελέσματά τους, β΄ 1-δ΄ 37.
III. Ἡ προσωπική ἱστορία τοῦ Δανιήλ ὑπό τούς Βαλτάσαρ καί Δαρεῖον, ε΄ 1-στ΄ 28.
IV. Οἱ ὁράσεις τοῦ Δανιήλ, ζ΄ 1-ιβ΄ 13.

Τά γεγονότα πού ἀναφέρονται στόν Δανιήλ, καλύπτουν περίοδο 73 ἐτῶν.