Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2022
Ανατ: 06:09
Δύση: 20:52
Σελ. 8 ημ.
187-178
14ος χρόνος, 5254η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΣΟΦΟΝΙΑΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Β)


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΣΥΝΑΧΘΗΤΕ καὶ συνδέθητε, τὸ ἔθνος τὸ ἀπαίδευτον, 1 Συγκεντρωθήτε, συνδεθήτε με τον Θεόν, έθνος απαιδαγώγητον και αμόρφωτον, 1 Συμμαζευθῆτε εἰς τὸν ἑαυτόν σας, συνετίσθητε· καὶ συνδεθῆτε, γίνετε καὶ πάλιν οἰκεῖοι μὲ τὸν Θεόν, ὦ ἔθνος «Ἰουδαϊκόν» ἀσύνετον, ἀπαιδαγώγητον, ἀμόρφωτον,
2 πρὸ τοῦ γενέσθαι ὑμᾶς ὡς ἄνθος παραπορευόμενον, πρὸ τοῦ ἐπελθεῖν ἐφ᾿ ὑμᾶς ὀργὴν Κυρίου, πρὸ τοῦ ἐπελθεῖν ἐφ᾿ ὑμᾶς ἡμέραν θυμοῦ Κυρίου. 2 πριν καταντήσετε ωσάν το κομμένον άνθος, που το παρασύρει ο άνεμος. Πριν εκσπάση εναντίον σας η οργή του Κυρίου· πριν η επέλθη επάνω σας η ημέρα του θυμού του Κυρίου. 2 προτοῦ να γίνετε ὅπως τὸ ἄνθος, ποὺ κόβεται, πίπτει κατὰ γῆς καὶ διασκορπίζεται καὶ παρασύρεται ἀπὸ τὸν ἄνεμον ἐδῶ καὶ ἐκεῖ· πρὶν ἐκσπάσῃ ἐναντίον σας ἡ ἡμέρα τῆς ὀργῆς τοῦ Κυρίου· πρὶν ἐκσπάσῃ ἐναντίον σας ἡ ἡμέρα τοῦ θυμοῦ τοῦ Κυρίου.
3 ζητήσατε τὸν Κύριον, πάντες ταπεινοὶ γῆς· κρίμα ἐργάζεσθε καὶ δικαιοσύνην ζητήσατε καὶ ἀποκρίνασθε αὐτά, ὅπως σκεπασθῆτε ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς Κυρίου. 3 Ολοι σεις, οι ταπεινοί της χώρας Ιούδα, αναζητήσατε τον Κυριον, εργασθήτε, αποκτήσατε και εφαρμόσατε κρίσιν δικαίαν. Αναζητήσατε την δικαιοσύνην, ανταποκριθήτε εμπράκτως εις αυτά, που ζητεί ο Κυριος, δια να προφυλαχθήτε και σωθήτε κατά την ημέραν της οργής του Κυρίου. 3 Ζητήσατε μὲ πόθον πολὺν τὸν Κύριον ὅλοι οἱ ταπεινοὶ κάτοικοι τῆς Ἰουδαίας· ἐργασθῆτε μὲ σπουδήν, ἐπιμέλειαν καὶ δικαιοσύνην τὶς δίκαιες κρίσεις τοῦ Θεοῦ. Ζητήσατε δὲ μὲ πόθον πολὺν τὴν ἐν γένει ἀρετὴν καὶ ἀνταποκριθῆτε μὲ τὴν θέλησίν σας ἐμπράκτως διὰ παντός· κάμετε τὴν φροντίδα καὶ σπονδὴν μέχρι τέλους, διὰ νὰ προφυλαχθῆτε καὶ γλυτώσετε ἀπὸ τὸν ἐχθρὸν κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς δικαίας ὀργῆς τοῦ Κυρίου.
4 διότι Γάζα διηρπασμένη ἔσται, καὶ ᾿Ασκάλων εἰς ἀφανισμόν, καὶ ῎Αζωτος μεσημβρίας ἐκριφήσεται, καὶ ᾿Ακκαρὼν ἐκριζωθήσεται. 4 Διότι η Γαζα θα διαρπαγή από τους εχθρούς, η Ασκάλων θα παραδοθή εις πλήρη καταστροφήν, η Αζωτος εν πλήρει μεσημβρία θα ριφθή κάτω στο χώμα και η Ακκαρών θα ξερριζωθή. 4 Διότι ἡ Γάζα θὰ διαρπαγῇ, θὰ λεηλατηθῇ καὶ θὰ ἐρημωθῇ· ἡ Ἀσκάλων θὰ ἀφανισθῇ· ἡ Ἄζωτος θὰ ἀπορριφθῇ καὶ θὰ καταπέσῃ εἰς ἐρείπια αἰφνιδίως, ἐν πλήρει μεσημβρία ἡ δὲ Ἀκκαρὼν θὰ ξερριζωθῇ.
5 οὐαὶ οἱ κατοικοῦντες τὸ σχοίνισμα τῆς θαλάσσης, πάροικοι Κρητῶν· λόγος Κυρίου ἐφ᾿ ὑμᾶς, Χαναὰν γῆ ἀλλοφύλων, καὶ ἀπολῶ ὑμᾶς ἐκ κατοικίας. 5 Αλλοίμονον στους κατοικούντας το παράλιον τμήμα της θαλάσσης, οι απόγονοι αυτοί των αποίκων της Κρήτης, οι Φιλισταίοι. Ο λόγος Κυρίου στρέφεται και εναντίον σας, Χαναναίοι, χώρα των Φιλισταίων. Θα καταστρέψω και σας και τας κατοικίας σας. 5 Ἀλλοίμονον εἰς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι κατοικοῦν εἰς τὴν παραλιακὴν λωρίδα τῆς Παλαιστίνης «δυτικῶς τῆς Ἰουδαίας», εἰς τοὺς Φιλισταίους, τοὺς ἀπογόνους τῶν ἀποίκων Κρητῶν ὁ λόγος τοῦ Κυρίου στρέφεται ἐναντίον σας, Φιλισταῖοι, ποὺ κατοικεῖτε τὴν Χαναάν, ἡ ὁποία ἔγινε χώρα τῶν Φιλισταίων· θὰ καταστρέψω καὶ σᾶς ἀπὸ τὴν γῆν, εἰς τὴν ὁποίαν τώρα παροικεῖτε, ὥστε νὰ μὴ ὑπάρξῃ πλέον ἐκεῖ κανεὶς κάτοικος ἀπὸ σᾶς.
6 καὶ ἔσται Κρήτη νομὴ ποιμνίων καὶ μάνδρα προβάτων. 6 Η χώρα σας, η οποία κατέχεται από τους Κρήτας, ως εάν είναι Κρήτη, θα γίνη βοσκότοπος και μάνδρα προβάτων. 6 Τοιουτοτρόπως ἡ χώρα τῶν Φιλισταίων μὲ τοὺς ἀποίκους ἀπὸ τὴν Κρήτην θὰ μεταβληθῇ εἰς βοσκότοπον καὶ μάνδραν προβάτων.
7 καὶ ἔσται τὸ σχοίνισμα τῆς θαλάσσης τοῖς καταλοίποις οἴκου ᾿Ιούδα· ἐπ᾿ αὐτοὺς νεμήσονται ἐν τοῖς οἴκοις ᾿Ασκάλωνος, δείλης καταλύσουσιν ἀπὸ προσώπου υἱῶν ᾿Ιούδα, ὅτι ἐπέσκεπται αὐτοὺς Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν, καὶ ἀποστρέψει τὴν αἰχμαλωσίαν αὐτῶν. - 7 Η παρά την θάλασσαν περιοχή θα περιέλθη στους απομείναντας Ιουδαίους. Οι Ιουδαίοι θα βοσκήσουν τα πρόβατά των εκεί, όπου άλλοτε υπήρχον αι οικίαι της Ασκάλωνος. Κατά το δειλινόν, κατά το διάστημα δηλαδή της ημέρας, θα διαλυθούν οι Φιλισταίοι ενώπιον των Ιουδαίων, διότι ο Κυριος και Θεός των είχεν επισκεφθή τους Ιουδαίους και θα επαναφέρη αυτούς από την γην της αιχμαλωσίας των. 7 Ἡ δὲ παραλιακὴ λωρίδα τῆς Παλαιστίνης θὰ περιέλθῃ εἰς τὴν κατοχὴν τῶν Ἰουδαίων, ποὺ ἀπέμειναν μετὰ τὴν ἐπιστροφὴν ἀπὸ τὴν Βαβυλώνιον αἰχμαλωσίαν. Εἰς τοὺς ἐρήμους αὐτοὺς τόπους, ὅπου ἦσαν προηγουμένως τὰ σπίτια τῆς πλουσίας πόλεως Ἀσκάλωνος, θὰ βοσκήσουν τὰ πρόβατά των οἱ Ἰουδαῖοι. Οἱ Φιλισταίοι θὰ διαλυθοῦν κατὰ τὸ δειλινόν, δηλαδὴ ὄχι νύκτα, ἀλλὰ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας, ἐνώπιον τῶν Ἰουδαίων διότι Κύριος ὁ Θεὸς τῶν Ἰουδαίων τοὺς εἶχεν ἐπισκεφθῇ, θὰ τοὺς ἐπαναφέρῃ δὲ εἰς τὴν χώραν των ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσίαν τῶν Βαβυλωνίων.
8 ῎Ηκουσα ὀνειδισμοὺς Μωὰβ καὶ κονδυλισμοὺς υἱῶν ᾿Αμμών, ἐν οἷς ὠνείδιζον τὸν λαόν μου καὶ ἐμεγαλύνοντο ἐπὶ τὰ ὅριά μου. 8 Ηκουσα τους ονειδισμούς των Μωαβιτών, τα γρονθοκοπήματα των Αμμωνιτών, με τα οποία ύβριζαν αυτοί και ενέπαιζαν τον λαόν μου και υπερηφανεύοντο εις βάρος της χώρας μου. 8 Ἄκουσα τὶς κατηγορίες καὶ τὶς λοιδορίες τῶν Μωαβιτῶν, ὅπως ἐπίσης τὶς ὕβρεις καὶ τὶς προσβολὲς τῶν Ἀμμωνιτῶν, μὲ τὶς ὁποῖες αὐτοὶ ὕβριζαν καὶ κατηγοροῦσαν τὸν Ἰσραηλιτικὸν λαόν μου καὶ ἐφέροντο μὲ ὑπεροψίαν εἰς βάρος τῆς χώρας μου, ἐπιθυμοῦντες τὴν κατάκτησίν της.
9 διὰ τοῦτο ζῶ ἐγώ, λέγει Κύριος τῶν δυνάμεων ὁ Θεὸς ᾿Ισραήλ, διότι Μωὰβ ὡς Σόδομα ἔσται καὶ υἱοὶ ᾿Αμμὼν ὡς Γόμορρα, καὶ Δαμασκὸς ἐκλελειμμένη ὡς θιμωνία ἅλωνος καὶ ἠφανισμένη εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ οἱ κατάλοιποι λαοῦ μου διαρπῶνται αὐτοὺς καὶ οἱ κατάλοιποι ἔθνους μου κληρονομήσουσιν αὐτούς. 9 Δια τούτο ορκίζομαι στον εαυτόν μου, λέγει Κυριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, ότι η χώρα Μωάβ θα γίνη, όπως τα Σοδομα, και οι Αμμωνίται θα έχουν την τύχην των Γομόρρων. Η Δαμασκός θα μείνη εγκαταλελειμμένη σαν θημωνιά αλωνιού χωρίς σιτάρι, θα αφανισθή δι' όλους τους αιώνας. Οι απομείναντες Ιουδαίοι, αυτοί που θα επανέλθουν από την αιχμαλωσίαν, θα λεηλατούν αυτούς. Οι απολειφθέντες εκ του Ιουδαϊκού έθνους θα τους κληρονομήσουν. 9 Διὰ τοῦτο ὁρκίζομαι εἰς τὸν ἑαυτόν μου, λέγει ὁ Κύριος τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων, ὁ παντοδύναμος Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ἡ χώρα Μωὰβ θὰ καταστραφῇ ἀποτόμως, ὅπως παλαιότερα τὰ Σόδομα, καὶ οἱ Ἀμμωνῖται, ὅπως παλαιότερα τὰ Γόμορρα. Ἡ δὲ λαμπρὰ καὶ περίβλεπτος Δαμασκὸς θὰ ἐγκαταλειφθῇ ὡς θημωνιὰ ἁλωνίου, ὡς σωρὸς καλάμης χωρὶς στάχυν, τῆς ὁποῖος προορισμὸς εἶναι ἡ φωτιά· ἑπομένως τὴν περιμένει ὁ αἰώνιος ἀφανισμός. Ὅσοι δὲ ἀπὸ τὸν λαόν μου σωθοῦν ἀπὸ τὴν Βαβυλώνιον αἰχμαλωσίαν καὶ ἐπιστρέψουν, θὰ τοὺς λεηλατήσουν! Καὶ ὅσοι ἀπέμειναν ἀπὸ τὸ Ἰουδαικὸν ἔθνος, θὰ τοὺς κληρονομήσουν!
10 αὕτη αὐτοῖς ἀντὶ τῆς ὕβρεως αὐτῶν, διότι ὠνείδισαν καὶ ἐμεγαλύνθησαν ἐπὶ τὸν Κύριον τὸν παντοκράτορα. 10 Η τιμωρία των αυτή θα επέλθη εναντίον εκείνων εξ αιτίας της υπερηφανείας των, διότι αυτοί ύβρισαν και ενέπαιξαν και υπερηφανεύθησαν εναντίον Κυρίου του παντοκράτορας. 10 Αὐτὴ ἡ ὁλοσχερὴς καταστροφὴ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς μεγάλης ὑπερηφανείας των, διότι καθύβρισαν καὶ ἐφέρθησαν μὲ περιφρόνησιν καὶ ὑπεροψίαν κατὰ τοῦ παντοκράτορος Κυρίου.
11 ἐπιφανήσεται Κύριος ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἐξολοθρεύσει πάντας τοὺς θεοὺς τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς, καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ ἕκαστος ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, πᾶσαι αἱ νῆσοι τῶν ἐθνῶν. - 11 Τιμωρός θα εμφανισθή ενώπιόν των ο Κυριος. Θα εξολοθρεύση όλους τους θεούς των ειδωλολατρικών εθνών της γης. Και θα έλθη έπειτα καιρός, κατά τον οποίον θα προσκυνήσουν αυτόν ο καθένας από τον τόπον του εις όλας τας έως τότε ειδωλολατρικάς χώρας της οικουμένης. 11 Ὁ Κύριος θὰ ἐμφανισθῇ ἔξαφνα καὶ διὰ μιᾶς τιμωρὸς ἐνώπιον τῶν Φιλισταίων, Χαναναίων, Μωαβιτῶν, Ἀμμωνιτῶν, Δαμασκηνῶν καὶ τῶν ἄλλων ἐθνῶν, καὶ θὰ ἐξολοθρεύσῃ ὅλους τοὺς θεοὺς τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς. Θὰ προσκυνήσουν δὲ τὸν παντοκράτορα Κύριον ὅλα τὰ ἔθνη, κάθε ἄνθρωπος, ὁ καθένας ἀπὸ τὸν τόπον του, καὶ αὐτοὶ ἀκόμη οἱ εἰδωλολάτραι ἐθνικοί, ποὺ κατοικοῦν εἰς τὰ πιὸ ἀπομακρυσμένα νησιά.
12 Καὶ ὑμεῖς, Αἰθίοπες, τραυματίαι ρομφαίας μού ἐστε. 12 Και σεις, οι Αιθίοπες, θα σφαγήτε δια της ρομφαίας μου. 12 Ἀλλὰ καὶ σεῖς ἐπίσης, Αἰθίοπες «καὶ Αἰγύπτιοι», θὰ σφαγῆτε ἀπὸ τὸ πλατὺ καὶ μεγάλο ἀμφίστομον σπαθὶ τοῦ Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ μου.
13 καὶ ἐκτενεῖ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ βορρᾶν καὶ ἀπολεῖ τὸν ᾿Ασσύριον καὶ θήσει τὴν Νινευὴ εἰς ἀφανισμὸν ἄνυδρον ὡς ἔρημον. 13 Ο Κυριος θα απλώση την τιμωρόν χείρα του προς βορράν. Θα καταστρέψη τους Ασσυρίους, την δε πρωτεύουσαν των Νινευή θα την εξαφανίση· θα μεταβάλη αυτήν εις άνυδρον έρημον τόπον. 13 Ὁ παντοκράτωρ Κύριος θὰ ἀπλώσῃ τιμωρητικὸν τὸ χέρι του πρὸς βορρᾶν καὶ θὰ καταστρέψῃ τοὺς Ἀσσυρίους, θὰ ἐξαφανίσῃ δὲ τὴν περίφημον πρωτεύουσάν των, τὴν Νινευῆ, τὴν ὁποίαν θὰ μεταβάλῃ εἰς τόπον ἄνυδρον, ξηρὸν καὶ ἔρημον.
14 καὶ νεμήσονται ἐν μέσῳ αὐτῆς ποίμνια καὶ πάντα τὰ θηρία τῆς γῆς, καὶ χαμαιλέοντες καί ἐχῖνοι ἐν τοῖς φατνώμασιν αὐτῆς κοιτασθήσονται, καὶ θηρία φωνήσει ἐν τοῖς διορύγμασιν αὐτῆς καὶ κόρακες ἐν τοῖς πυλῶσιν αὐτῆς, διότι κέδρος τὸ ἀνάστημα αὐτῆς. 14 Εν μέσω των ερειπίων της θα βόσκουν τα πρόβατα και θα κατοικούν όλα τα θηρία της γης. Οι χαμαιλέοντες και οι ακανθόχοιροι θα έχουν την κοίτην των εις τα στολίδια των οροφών από τας κρημνισμένας οικίας. Τα δε θηρία θα ωρύωνται ανάμεσα από τα ορύγματα των ερειπίων της. Οι κόρακες θα κρώζουν επάνω στους πυλώνας της, διότι η πόλις αυτή ύψωσεν υπερήφανα το ανάστημά της, ωσάν πολυετής κέδρος. 14 Εἰς τὴν ἔρημον καὶ ἀκατοίκητον περιοχήν της θὰ βόσκουν κοπάδια προβάτων καὶ θὰ κατοικοῦν ὅλα τὰ θηρία τῆς γῆς. Οἱ χαμαιλέοντες καὶ οἱ ἀκανθόχοιροι θὰ φωλιάζουν εἰς τὰ κοιλώματα τῶν στολιδιῶν τῶν ὀροφῶν τῶν πολυτελῶν οἰκιῶν της, καὶ τὰ θηρία θὰ ὠρύωνται μέσα ἀπὸ τὰ χαντάκια τῶν ἐρειπίων της· τὰ δὲ κοράκια θὰ κρώζουν ἐπάνω εἰς τὶς ἄλλοτε μεγάλες πύλες της. Ὅλα αὐτὰ θὰ τὰ πάθουν οἱ Ἀσσύριοι καὶ ἡ Νινευῆ, διότι ἡ Νινευὴ ἦταν πόλις ἀλαζονική, ὕψωνε μὲ ἔπαρσιν τὸ ἀνάστημά της, ὅπως ἡ κέδρος, καὶ ἐφαντάζετο ὅτι θὰ παραμείνῃ αἰωνία.
15 αὕτη ἡ πόλις ἡ φαυλίστρια ἡ κατοικοῦσα ἐπ᾿ ἐλπίδι, ἡ λέγουσα ἐν καρδίᾳ αὐτῆς· ἐγώ εἰμι, καὶ οὐκ ἔστι μετ᾿ ἐμὲ ἔτι. πῶς ἐγενήθη εἰς ἀφανισμὸν νομὴ θηρίων· πᾶς ὁ διαπορευόμενος δι᾿ αὐτῆς συριεῖ καὶ κινήσει τὰς χεῖρας αὐτοῦ. 15 Αυτή η πόλις, η φαύλη και η εκφαυλίζουσα, η οποία κατοικούσε αμέριμνος με την ελπίδα ότι θα είναι άπτωτός, έλεγεν υπερήφανα εις την καρδίαν της· Εγώ είμαι, και άλλη ωσάν εμέ δεν θα εμφανισθή πλέον στον κόσμον. Πως όμως εξηφανίσθη, πως κατήντησε φωλεά και νομή των θηρίων! Καθε διαβάτης που θα περάση ανάμεσα από τα ερείπιά της, θα σφυρίζη εις έκφρασιν της εκπλήξεώς του, θα κινή κατάπληκτος τα χέρια του. 15 Ἡ πόλις αὐτὴ εἶχε τόσην ἔπαρσιν, ὥστε ἐθεωροῦσε κάθε ἄλλην πόλιν καὶ ἄλλην βασιλείαν εὐτελῆ, μικράν, ἀναξίαν λόγου· ἐνόμιζεν ὅτι δὲν θὰ τὴν κτυπήσῃ κανένα κακόν, καμμία δυστυχία, καὶ ὅτι θὰ εἶναι ἄπτωτος· ἡ πόλις αὐτὴ ἐσκέπτετο καὶ ἔλεγε διὰ τὸν ἑαυτόν της γεμάτη κομπασμόν: «Ἐγὼ εἶμαι ἡ μία καὶ μοναδιή· καὶ ἔπειτα ἀπὸ ἐμὲ δὲν πρόκειται νὰ παρουσιασθῇ ἄλλη εἰς τὸν κόσμον!» Πῶς ὅμως ἐξηφανίσθη καὶ ἐρημώθη ἐντελῶς καὶ ἔγινε τόπος, ὅπου βόσκουν καὶ κατοικοῦν θηρία! Κάθε ἄνθρωπος, ποὺ θὰ διέρχεται ἀπὸ αὐτήν, γεμᾶτος ἔκπληξιν θὰ σφυρίζῃ ἐλαφρὰ καὶ θὰ κινῇ τὰ χέρια τοῦ γεμᾶτος θαυμασμόν, ἀλλὰ καὶ εἰρωνείαν καὶ περιφρόνησιν.