Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2022
Ανατ: 06:09
Δύση: 20:52
Σελ. 8 ημ.
187-178
14ος χρόνος, 5254η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΣΟΦΟΝΙΑΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Α)


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
1 ΛΟΓΟΣ Κυρίου, ὃς ἐγενήθη πρὸς Σοφονίαν τὸν τοῦ Χουσί, υἱὸν Γοδολίου, τοῦ ᾿Αμορίου, τοῦ ᾿Εζεκίου, ἐν ἡμέραις ᾿Ιωσίου υἱοῦ ᾿Αμὼν βασιλέως ᾿Ιούδα. - 1 Λογος, τον οποίον ο Κυριος απηύθυνε προς τον Σοφονίαν, υιόν του Χουσί, έγγονον του Γοδολίου, δισέγγονον του Αμορίου και τρισέγγονον του Εζεκίου. Ο Σοφονίας έζησε κατά τας ημέρας του βασιλέως της Ιουδαίας Ιωσιου, υιού του Αμών. 1
2 ᾿Εκλείψει ἐκλιπέτω ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς, λέγει Κύριος, 2 Ας εξαφανισθούν αμέσως και πλήρως από το πρόσωπον της γης, λέγει ο Κυριος, 2
3 ἐκλιπέτω ἄνθρωπος καὶ κτήνη, ἐκλιπέτω τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ οἱ ἰχθύες τῆς θαλάσσης, καὶ ἀσθενήσουσιν οἱ ἀσεβεῖς καὶ ἐξαρῶ τοὺς ἀνόμους ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς, λέγει Κύριος. 3 ας εξαφανισθούν οι άνθρωποι και τα ζώα ας λείψουν τα πετεινά του ουρανού και οι ιχθύες της θαλάσσης, ας ατονίσουν και ας ασθενήσουν οι ασεβείς. Θα ξερριζώσω τους ανόμους από το πρόσωπον της γης, λέγει ο Κυριος. 3
4 καί ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ ᾿Ιούδαν καὶ ἐπί πάντας τοὺς κατοικοῦντας ῾Ιερουσαλὴμ καὶ ἐξαρῶ ἐκ τοῦ τόπου τούτου τὰ ὀνόματα τῆς Βάαλ καὶ τὰ ὀνόματα τῶν ἱερέων 4 Θα απλώσω την παντοδύναμον τιμωρόν χείρα μου εναντίον των Ιουδαίων και εναντίον όλων, όσοι κατοικούν την Ιερουσαλήμ Θα εξαφανίσω από τον τόπον τούτον και τα ονόματα ακόμη των ειδώλων του Βααλ και τα ονόματα των ιερέων των. 4
5 καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐπὶ τὰ δώματα τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοὺς ὀμνύοντας κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ τοὺς ὀμνύοντας κατὰ τοῦ βασιλέως αὐτῶν 5 Και εκείνους, οι οποίοι εις τα ηλιακωτά των οικιών των προσκυνούν την στρατιάν των αστέρων του ουρανού· και εκείνους, οι οποίοι με ασέβειαν ορκίζονται ενώπιον του Κυρίου, όπως και εκείνους οι οποίοι ορκίζονται ασεβώς στο όνομα του βασιλέως των. 5
6 καὶ τοὺς ἐκκλίνοντας ἀπὸ τοῦ Κυρίου καὶ τοὺς μή ζητοῦντας τὸν Κύριον καὶ τοὺς μὴ ἀντεχομένους τοῦ Κυρίου. - 6 Θα τιμωρήσω αυτούς οι οποίοι παρεκκλίνουν από τας εντολάς και τας οδούς του Κυρίου, αυτούς που δεν ζητούν δια της προσευχής των τον Κυριον και δεν κρατούν αυτόν ως στήριγμά των. 6
7 Εὐλαβεῖσθε ἀπὸ προσώπου Κυρίου τοῦ Θεοῦ, διότι ἐγγὺς ἡμέρα τοῦ Κυρίου, ὅτι ἡτοίμακε Κύριος τὴν θυσίαν αὐτοῦ, καὶ ἡγίακε τοὺς κλητοὺς αὐτοῦ. 7 Σεβασθήτε και φοβηθήτε Κυριον τον Θεόν, διότι έφθασεν η ημέρα του Κυρίου. Ο Κυριος έχει ετοιμάσει την ευπρόσδεκτον θυσίαν του· προς τούτο δε έχει καλέσει και αγιάσει τους εκλεκτούς, οι οποίοι θα την προσφέρουν. 7
8 καὶ ἔσται ἐν ἡμέρᾳ θυσίας Κυρίου καὶ ἐκδικήσω ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἐνδεδυμένους ἐνδύματα ἀλλότρια· 8 Κατά την ημέραν της μεγάλης αυτής θυσίας του Κυρίου, θα τιμωρήσω τους άρχοντας, λέγει ο Κυριος, την βασιλικήν αυλήν και όλους εκείνους, οι οποίοι φορούν αταίριαστα προς το φύλον των η ξένα ειδωλολατρικά ενδύματα. 8
9 καὶ ἐκδικήσω ἐπὶ πάντας ἐμφανῶς ἐπὶ τὰ πρόπυλα ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, τοὺς πληροῦντας τὸν οἶκον Κυρίου Θεοῦ αὐτῶν ἀσεβείας καὶ δόλου. 9 Θα αποστείλω φανεράν την τιμωρίαν εναντίον όλων αυτών, που θα ευρίσκωνται εις τα προπύλαια του ναού κατά την ημέραν εκείνην· αυτών, οι οποίοι γεμίζουν τον μεν ναόν Κυρίου του Θεού των με τας ασεβείας των, τους δε ανθρώπους με τας δολιότητάς των. 9
10 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει Κύριος, φωνὴ κραυγῆς ἀπὸ πύλης ἀποκεντούντων καὶ ὀλολυγμὸς ἀπὸ τῆς δευτέρας καὶ συντριμμὸς μέγας ἀπὸ τῶν βουνῶν. 10 Κατά την ημέραν εκείνην, λέγει ο Κυριος, θα ακουσθούν κοπετοί, φωναί και κραυγαί από την πύλην, όπου οι σφαγείς θα φονεύουν, και ολοφυρμοί από την δευτέραν νεωτέραν πόλιν και μέγας συντριμμός από τα βουνά. 10
11 θρηνήσατε, οἱ κατοικοῦντες τὴν κατακεκομμένην, ὅτι ὡμοιώθη πᾶς ὁ λαὸς Χαναάν, ἐξωλοθρεύθησαν πάντες οἱ ἐπῃρμένοι ἀργυρίῳ. 11 Θρηνήσατε οι κάτοικοι την κατακοπτομένην και σφαγιαζομένην πόλιν, διότι όλος ο λαός εξωμοιώθη με τους Χαναναίους. Εξωλοθρεύθηοαν και θα εξολοθρευθούν όλοι εκείνοι, οι οποίοι κομπάζουν δια τα πλούτη των. 11
12 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξερευνήσω τὴν ῾Ιερουσαλὴμ μετὰ λύχνου καὶ ἐκδικήσω ἐπὶ τοὺς ἄνδρας τοὺς καταφρονοῦντας ἐπὶ τὰ φυλάγματα αὐτῶν. οἱ δὲ λέγοντες ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν· οὐ μὴ ἀγαθοποιήσῃ Κύριος, οὐδ᾿ οὐ μὴ κακώσῃ, 12 Κατά την ημέραν εκείνην της δικαίας τιμωρίας θα εξερευνήσω δια λύχνου με προσοχήν και θα τιμωρήσω τους άνδρας, τους οποίους θα εύρω να καταφρονούν τα καθήκοντά των. Εκείνους οι οποίοι λέγουν από μέσα των· ας ζήσωμεν, όπως μας αρέσει, διότι ο Θεός ούτε το καλόν θα αμείψη ούτε και το κακόν θα τιμωρήση. 12
13 καὶ ἔσται ἡ δύναμις αὐτῶν εἰς διαρπαγὴν καὶ οἱ οἶκοι αὐτῶν εἰς ἀφανισμόν, καὶ οἰκοδομήσουσιν οἰκίας καὶ οὐ μὴ κατοικήσουσιν ἐν αὐταῖς καὶ καταφυτεύσουσιν ἀμπελῶνας καὶ οὐ μὴ πίωσι τὸν οἶνον αὐτῶν. - 13 Αλλά τα πλούτη των, που τα εθεωρούσαν δύναμίν των, θα διαρπαγούν, τα σπίτια των και αι οικογένειαί των θα εξαφανισθούν. Θα οικοδομήσουν οικίας και δεν θα κατοικήσουν εις αυτάς, θα φυτεύσουν και θα καλλιεργήσουν επιμελώς πολλάς αμπέλους και δεν θα πίουν το κρασί των. 13
14 ῞Οτι ἐγγὺς ἡμέρα Κυρίου ἡ μεγάλη, ἐγγὺς καὶ ταχεῖα σφόδρα· φωνὴ ἡμέρας Κυρίου πικρὰ καὶ σκληρὰ τέτακται. 14 Φοβηθήτε τον Κυριον, διότι η ημέρα της τιμωρίας η μεγάλη έχει πλησιάσει. Πλησιάζει, έρχεται με μεγάλην ταχύτητα. Οσα θα ακουσθούν κατά την ημέραν της δικαίας υπό του Κυρίου τιμωρίας, θα είναι κατ' απόφασιν του Κυρίου πικρά και σκληρά. 14
15 δυνατὴ ἡμέρα ὀργῆς ἡ ἡμέρα ἐκείνη, ἡμέρα θλίψεως καὶ ἀνάγκης, ἡμέρα ἀωρίας καὶ ἀφανισμοῦ, ἡμέρα γνόφου καὶ σκότους, ἡμέρα νεφέλης καὶ ὁμίχλης, 15 Η ημέρα εκείνη της οργής του Κυρίου είναι μεγάλη και ακατανίκητος, ημέρα θλίψεως και ανάγκης των ανθρώπων, ημέρα στυγνή και άχαρις, ημέρα αφανισμού, γνόφος και σκοτάδι θα την καλύπτη. Θα είναι ημέρα σκεπασμένη από πυκνάς νεφέλας και σκοτεινήν ομίχλην. 15
16 ἡμέρα σάλπιγγος καὶ κραυγῆς ἐπὶ τὰς πόλεις τὰς ὀχυρὰς καὶ ἐπὶ τὰς γωνίας τὰς ὑψηλάς. 16 Ημέρᾳ, κατά την οποίαν θα ακούωνται ήχοι πολεμικών σαλπίγγων, κραυγαί πολεμιστών επάνω εις τας ωχυρωμένας πόλεις και στους υψηλούς πύργους των γωνιών του τείχους. 16
17 καὶ ἐκθλίψω τοὺς ἀνθρώπους, καὶ πορεύσονται ὡς τυφλοί, ὅτι τῷ Κυρίῳ ἐξήμαρτον· καὶ ἐκχεεῖ τὸ αἷμα αὐτῶν ὡς χοῦν καὶ τὰς σάρκας αὐτῶν ὡς βόλβιτα. 17 Θα αποστείλω βαρείαν θλίψιν επάνω στους ανθρώπους. Θα βαδίζουν, όπως οι τυφλοί, χωρίς να γνωρίζουν που πηγαίνουν, διότι έχουν αμαρτήσει ενώπιον του Κυρίου. Ο Κυριος θα χύση και θα σκορπίση το αίμα των εις την γην, όπως ο άνεμος διασκορπίζει το χώμα. Θα αφήση άταφα και απερριμμένα τα πτώματά των, ωσάν την κόπρον των βοϊδιών. 17
18 καὶ τὸ ἀργύριον αὐτῶν καὶ τὸ χρυσίον αὐτῶν οὐ μὴ δύνηται ἐξελέσθαι αὐτοὺς ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς Κυρίου, καὶ ἐν πυρὶ ζήλου αὐτοῦ καταναλωθήσεται πᾶσα ἡ γῆ, διότι συντέλειαν καὶ σπουδὴν ποιήσει ἐπὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν. 18 Ούτε το αργύριόν των, ούτε το χρυσίον των δεν θα μπορέση να τους γλυτώση κατά την ημέραν εκείνην της οργής του Κυρίου, διότι όλη η αμαρτωλή χώρα θα εξαφανισθή με το τρομερόν πυρ της οργής του Κυρίου. Ο Κυριος θα επιφέρη πλήρη και ταχείαν καταατροφήν εις ολόυς τους κατοίκους της χώρας. 18