Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2023
Ανατ: 07:27
Δύση: 17:06
Σελ. 24 ημ.
340-25
15ος χρόνος, 5772η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Α' - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Συγγραφέας: Ὁ ἀπόστολος Πέτρος (α΄ 1).

Χρονολογία: Πιθανῶς τό 60 μ.Χ.

Τό ἐάν ἡ «Βαβυλών» ἀναφέρεται στήν παλαιότερη πόλη ἐπί τοῦ Εὐφράτου ἤ στή Ρώμη, δέν μπορεῖ μέ βεβαιότητα νά βγεῖ ἀπό τό ε΄ 13.

Θέμα: Παρ’ ὅλο πού ὁ Πέτρος ἀναμφίβολα εἶχε ὑπ’ ὄψη τούς διεσπαρμένους Ἰουαίους πιστούς, ἐν τούτοις ἡ ἐπιστολή του συμπεριλαμβάνει καί τούς ἐξ ἐθνῶν πιστούς ἐπίσης (Α΄ Πέτρου. β΄ 10). Ἡ παροῦσα ἐπιστολή γραφεῖσα ἀπό κάποια Ἐκκλησία ἐπί εἰδωλολατρικοῦ ἐδάφους (ε΄ 13), ἀναφέρει ὅλες τίς θεμελιώδεις ἀλήθειες τῆς χριστιανικῆς πίστεως, δίνοντας περισσότερη ἔμφαση στόν ἐξιλασμό. Τό χαρακτηριστικό ἄγγελμα τῆς Α΄ Πέτρου εἶναι ἡ προετσιμασία γιά τή νίκη κατά τίς θλίψεις.

Ἡ ἐπιστολή χωρίζεται σέ τρία μέρη:

Ι. Τά παθήματα καί ἡ χριστιανική ζωή, ὑπό τό φῶς τῆς πλήρους σωτηρίας, α΄ 1 – β΄ 8.
ΙΙ. Ἡ ζωή τοῦ πιστοῦ ἐν ὄψει τῆς ἑπταπλῆς θέσεώς του καί τῶν παθημάτων τό Χριστοῦ ὡς ἀντικαταστάτου μας, β΄ 9 – δ΄ 19.
ΙΙΙ. Ἡ χριστιανική ὑπηρεοία ὑπό τό φῶς τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἀρχιποιμένος, ε΄ 1 - 14.