Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024
Ανατ: 06:21
Δύση: 20:43
Σελ. 17 ημ.
205-161
16ος χρόνος, 6002η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Συγγραφέας: Ὁ ἀπόστολος Παῦλος (α΄ 1).

Χρονολογία: Προφανῶς ἡ ἴδια μέ τήν πρώτη πρός Τιμόθεον.

Θέμα: Ἡ πρός Τίτον ἔχει πολλά κοινά μέ τήν πρώτη πρός Τιμόθεον. Καί οἱ δύο ἐπιστολές καταπιάνονται μέ τήν ἁρμόζουσα τάξη πού πρέπει νά ὑπάρχει στίς Ἐκκλησίες. Ἡ χαρακτηριστική διαφορά εἶναι ὅτι στήν πρώτη πρός Τιμόθεον προβάλλει περισσότερο ἡ ὑγιαίνουσα διδασκαλία (Α΄ Τιμόθεον α΄ 3-10), ἐνῶ στήν πρός Τίτον, ἡ θεία τάξη στούς κόλπους τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας (Τίτον α΄ 5). Ἡ ἀδιαφόρως χρόνου ἀξία τῆς ἐπιστολῆς, ἔγκειται στό ὅτι ἀπευθύνεται καί ἔχει ἐφαρμογή σέ δύο κατηγορίες, ἐν πρώτοις σέ Ἐκκλησίες ἀδιάφορες γιά τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ καί δεύτερον σέ ἐκκλησίες ἀδιάφορες γιά τήν τάξη στόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ. Ἡ σπουδαιότητα τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη σοβαρότητα μέ τήν ἔμφαση πού δίδεται στά χαρακτηριστικά προσόντα πού πρέπει νά διακρίνουν τούς πραγματικούς Πρεσβυτέρους καί Διακόνους, τά ὁποῖα καί ἐπαναλαμβάνονται (Α΄ Τιμόθεον γ΄ 1-7, Τίτον α΄ 6-9).

Ἡ ἐπιστολή δύναται νά χωρισθεῖ σέ δύο μέρη:

Ι. Τά προσόντα καί οἱ ὑπηρεσίες τῶν πρεσβυτέρων, α΄ 1-16.
ΙΙ. Τό ποιμαντορικό ἔργο τοῦ πραγματικοῦ πρεσβυτέρου, β΄ 1-γ΄ 15.