Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024
Ανατ: 06:16
Δύση: 20:47
Σελ. 10 ημ.
198-168
16ος χρόνος, 5995η ημέρα
Έκδοση: 4η

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α' - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ


 
Συγγραφέας: Ὁ ἀπόστολος Παῦλος (α΄ 1).

Χρονολογία: Ἡ χρονολογία συγγραφῆς ἐξαρτᾶται ἀπό τό κατά πόσο φυλακίσθηκε ὁ Παῦλος δύο φορές στή Ρώμη ἤ μία. Ἐάν φυλακίσθηκε δύο φορές, τότε εἶναι φανερό ὅτι ἡ πρώτη πρός Τιμόθεον γράφτηκε στό μεσοδιάστημα τῶν δύο φυλακίσεων. Ἐάν ὁ Παῦλος φυλακίσθηκε μία φορά, τότε ἡ Ἐπιστολή γράφτηκε λίγο πρίν ἀπό τό τελευταῖο ταξίδι του στήν Ἱερουσαλήμ.

Θέμα: Καθώς οἱ Ἐκκλησίες τοῦ Χριστοῦ αὐξανόταν σέ ἀριθμό, τά θέματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως, τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας καί τῆς πειθαρχίας, ἔπαιρναν ἐξαιρετική σπουδαιότητα. Στήν ἀρχή οἱ Ἀπόστολοι τακτοποιοῦσαν ἀπ’ εὐθείας καί προσωπικῶς τά θέματα αὐτά, καθώς ὅμως ζύγωνε τό τέλος τῆς ἀποστολικῆς περιόδου, δημιουργοῦνταν ἡ ἀνάγκη τῆς ὑπάρξεως μιᾶς ἀποκαλύψεως γιά τήν καθοδήγηση τῶν Ἐκκλησιῶν. Μία τέτοια ἀποκάλυψη βρίσκεται στήν πρώτη πρός Τιμόθεον καί στήν πρός Τίτον. Ἡ φράση – κλειδί τῆς ἐπιστολῆς αὐτῆς εἶναι, «Διά νά ἐξεύρῃς πῶς πρέπει νά πολιτεύεσαι ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ».

Ἡ ἐπιστολή χωρίζεται σέ πέντε μέρη:

Ι. Νομοδιδασκαλία καί ἑτεροδιδασκαλία, ἐλέγχονταν, α΄ 1-20.
ΙΙ. Προσευχή καί ἡ θεία τάξη μεταξύ τῶν δύο φύλων πού ἔχουν συνενωθεῖ, β΄ 1-15.
ΙΙΙ. Τά προσόντα τῶν πρεσβυτέρων καί διακόνων, γ΄ 1-16.
IV. Ἡ συμπεριφορά τοῦ «καλοῦ διακόνου», δ΄ 1-16.
V. Τό ἔργο τοῦ «καλοῦ διακόνου», ε΄ 1-στ΄ 21.