Δευτέρα, 08 Μαρτίου 2021
13ος χρόνος, 4769η ημέρα

Ακολουθία Πάντων των Νεοφανών Μαρτύρων τῶν μετά τήν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως μαρτυρησάντωνΕπιστροφή