Ορθόδοξος Συναξαριστής Ορθόδοξος ΣυναξαριστήςΚυρίως επιλογές

Ενδιαφέροντα κείμενα

IC XC ΝΙΚΑ

IC XC ΝΙΚΑ
Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί· Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.
Τυπικὸν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Έκκλησίας
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο για το τρέχον δεν έχει ολοκληρώσει την καταχώρηση του τυπικού γι’ αυτό ενδέχεται κάποιες μελλοντικές ημερομηνίες να μην φέρνουν αποτελέσματα.


20η Aγούστου 2017

Κυριακή: ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Τοῦ Ἁγίου Προφήτου Σαμουήλ καί τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Λουκίου τοῦ Βουλευτοῦ. Τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, πρώτου Βασιλέως τῆς Οὑγγαρίας καί τοῦ Ἁγίου Ἱεροθέου, Ἐπισκόπου αὐτῆς. Τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων Μανουήλ καί Ἰωάννου.
 

 

 Ἦχος β΄ , Ἑωθινόν ΙΑ΄ . 

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Ἐν τῇ Γεννήσει...».

Κοντάκιον: «Τήν ἐν πρεσβείαις...».

Ἀπόλυσις: Μικρά.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.

Εἰς τό· «Κύριε, ἐκέκραξα...» ἱστῶμεν Στίχους ι΄.

Ἑσπέρια: 1.– Τά 3 Στιχηρά Ἀναστάσιμα··«Τόν πρό αἰώνων ἐκ Πατρός γεννηθέντα... – Χριστός ὁ Σωτήρ ἡμῶν... – Σύν Ἀρχαγγέλοις ὑμνήσωμεν...». 2.– Τά 3 Στιχηρά Ἀνατολικά··«Σέ τόν σταυρωθέντα... – Ἐν τῷ Σταυρῷ σου κατήργησας... – Ἠνοίγησάν σοι, Κύριε...» καί 3.– Τό 1 Στιχηρόν Αὐτόμελον τῆς Ἑορτῆς··«Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος...» καί τά 2 Στιχηρά Προσόμοια··«Βαβαί τῶν σῶν μυστηρίων... – Τήν σήν δοξάζουσι Κοίμησιν...», τό πρῶτον δίς.

Δόξα: Τό Ἰδιόμελον τῆς Ἑορτῆς··«Ἡ τῶν οὐρανῶν ὑψηλοτέρα...», ζήτει τοῦτο εἰς τήν Λιτήν.

Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ ἤχου··«Παρῆλθεν ἡ σκιά τοῦ νόμου...».

Εἴσοδος: «Φῶς ἱλαρόν...». Τό Προκείμενον τῆς ἡμέρας.

Ἀπόστιχα: Τό Ἀναστάσιμον Στιχηρόν··«Ἡ ἀνάστασίς σου...» καί τά κατ’ Ἀλφάβητον τοῦ ἤχου··«Διά ξύλου, Σῶτερ... – Ἐν τῷ Σταυ­ρῷ, Χριστέ... – Ζωοδότα Χριστέ...».

Δόξα, Καί νῦν: Τό ἕτερον Ἰδιόμελον τῆς Ἑορτῆς· «ᾌσατε λαοί, τῇ μητρί...», ζήτει τοῦτο εἰς τό Καί νῦν, τῆς Λιτῆς.

Τρισάγιον.

Ἀπολυτίκια: 1.– Τό Ἀναστάσιμον··«Ὅτε κατῆλθες...» καί 2.– Δόξα, Καί νῦν, τῆς Ἑορτῆς· «Ἐν τῇ Γεννήσει...».

Ἀπόλυσις: «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».                

 

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

Μετά τόν Ν΄ Ψαλμόν, ὁ Τριαδικός Κανών τοῦ ἤχου··«Τήν τριττήν καί μίαν ἀρχικήν...», τά Τριαδικά··«Ἄξιόν ἐστιν...». Τρισάγιον καί τό Ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς· «Ἐν τῇ Γεννήσει...».

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.

Εἰς τό· «Θεός Κύριος...».

Ἀπολυτίκια: 1.– Τό Ἀναστάσιμον··«Ὅτε κατῆλθες...». 2.– Δόξα, τό αὐτό καί 3.– Καί νῦν, τῆς Ἑορτῆς· «Ἐν τῇ Γεννήσει...».

Καθίσματα: Τά Ἀναστάσιμα τῆς α΄ καί β΄ Στιχολογίας καί εἰς τό Καί νῦν, ἀντί τῶν Θεοτοκίων αὐτῶν, ἀνά ἕν τῆς Ἑορτῆς· «Ἀναβόησον Δαυΐδ...» καί· «Ὁ πάντιμος χορός...».

Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθμοί καί τό Προκείμενον τοῦ ἤχου.

Κανόνες: 1.– Ὁ Ἀναστάσιμος··«Ἐν βυθῷ κατέστρωσέ ποτε...», μετά τῶν Εἱρμῶν αὐτοῦ καί 2.– Ὁ β΄ τῆς Ἑορτῆς··«Ἀνοίξω τό στόμα μου...» μετά τῶν Εἱρμῶν αὐτοῦ μετά στίχου· «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» καί εἰς τά δύο τελευταῖα Δόξα, Καί νῦν, ἀμφότεροι εἰς 4.

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς·

Τό Κοντάκιον τῆς Ἑορτῆς (χῦμα) καί τό·

Μεσῴδιον Κάθισμα: Τῆς Ἑορτῆς··«Ἐν χερσί τοῦ δι’ ἡμᾶς...»90, ἅπαξ (Κάθισμα τό μετά τήν β΄ Στιχολογίαν 17ῃ Αὐγούστου).

Ἀφ’ ς΄ ᾨδῆς··

Κοντάκιον – Οἶκος: Τά Ἀναστάσιμα.

Συναξάριον: Τῆς ἡμέρας.

Καταβασίαι: «Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ...».

Εὐαγγέλιον Ὄρθρου: Τό ΙΑ΄ Ἑωθινόν· «Ἐφανέρωσεν ἑαυτόν ὁ Ἰησοῦς... καί λέγει τῷ Σίμωνι...» κτλ.

Ἡ Τιμιωτέρα.

Εἱρμός θ΄ ᾨδῆς: «Αἱ γενεαί πᾶσαι... – Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅ­ροι...».

         «Ἅγιος Κύριος...».

Ἐξαποστειλάρια: 1.– Τό ΙΑ΄ Ἀναστάσιμον· «Μετά τήν θείαν ἔγερσιν...» καί  2.– Τῆς Ἑορτῆς· «Ἀπόστολοι ἐκ περάτων...».

Εἰς τούς Αἴνους ἱστῶμεν Στίχους η΄.

Αἶνοι: 1.– Τά 4 Στιχηρά Ἀναστάσιμα··«Πᾶσα πνοή καί πᾶσα κτίσις... – Εἰπάτωσαν Ἰουδαῖοι... – Χαίρετε, λαοί... – Ἄγγελος μέν τό χαῖρε...» καί 2.– Τά 3 Στιχηρά Προσ­ό­μοια τῆς Ἑορτῆς··«Τῇ ἐνδόξῳ Κοιμήσει σου... – Ἐκ περάτων συνέδραμον... – Τήν ζωήν ἡ κυήσασα...», τό πρῶτον δίς, μετά στίχων εἰς τά δύο τελευταῖα: α΄.– «Ἀνάστηθι Κύριε, εἰς τήν ἀνάπαυσίν σου, σύ καί ἡ κιβωτός τοῦ ἁγιάσματός σου». β΄.– «Ὤμοσε Κύριος τῷ Δαυΐδ ἀλήθειαν καί οὐ μή ἀθετήσῃ αὐτήν· ἐκ καρποῦ τῆς κοιλίας σου θήσομαι, ἐπί τοῦ θρόνου σου».

Δόξα: Τό ΙΑ΄ Ἑωθινόν· «Φανερῶν σεαυτόν...».

Καί νῦν: «Ὑπερευλογημένη...».

Δοξολογία: Μεγάλη.

«Σήμερον σωτηρία...».

ΕΙΣ ΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Ἀντίφωνα: Τῆς Ἑορτῆς, μετ’ ἐφυμνίων, εἰς μέν τό β΄· «Σῶσον ἡμᾶς... ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...», εἰς δέ τό γ΄· «Ἐν τῇ Γεννήσει...».

Εἴσοδος.

Εἰσοδικόν: «Δεῦτε προσκυνήσωμεν... ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Μετά τήν Εἴσοδον.

Ἀπολυτίκια: 1.– Τό Ἀναστάσιμον··«Ὅτε κατῆλθες...». 2.– Τῆς Ἑορτῆς· «Ἐν τῇ Γεννήσει...» καί 3.– Τοῦ Ναοῦ.

Κοντάκιον: Τῆς Ἑορτῆς· «Τήν ἐν πρεσβείαις...».

Τρισάγιον.

Ἀπόστολος: Κυριακῆς ια΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν· «Ἡ σφραγίς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς...» (Α΄ Κορ. θ΄  2-12).

Εὐαγγέλιον: Κυριακῆς ια΄ ἑβδομάδος Ματθαίου· «Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν...» (Ματθ. ιη΄  23-35).

Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἄξιόν ἐστιν...».

Κοινωνικόν: «Αἰνεῖτε...».

«Εἴδομεν τό φῶς...» κτλ.

Ἀπόλυσις: Ἡ τοῦ Ἑσπερινοῦ.

90. Εἰς τά Μηναῖα Ἐκδόσεως Βενετίας ἀπαντᾶ ὁ τύπος··«Σέ χερσί τοῦ δι’ ἡμᾶς...».
 

Θέλετε να μοιραστείτε αυτό το άρθρο;
  1. E-mail
  2. Μοιραστείτε το στο Facebook
  3. Μοιραστείτε το στο Twitter

Ημερολόγιο

20ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΑΤ. 06:06ΔΥΣΗ 18:55
232-133
Προφήτης Σαμουήλ, Άγιοι Ηλιόδωρος και Δοσάς, Άγιος Θεοχάρης ο Νεαπολίτης, από τη Μικρά Ασία, Άγιοι Ρηγίνος και Ορέστης «οι εν Κύπρω»
Προφήτης Σαμουήλ, Άγιοι Ηλιόδωρος και Δοσάς, Άγιος Θεοχάρης ο Νεαπολίτης, από τη Μικρά Ασία, Άγιοι Ρηγίνος και Ορέστης «οι εν Κύπρω»

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΑΓΙΩΝ
Α. Κορ. θ´ 2 - 12
Ματθ. ιη´ 23 - 35

Ἦχος β´ - Ἑωθινόν ΙΑ´
Ιω. κα´ 15 - 25

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2017


Εικονοστάσι

20 Αυγούστου 2017


Εβδομαδιαίο Νηστειοδρόμιο


20 Αυγούστου 2017
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
21 Αυγούστου 2017
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
22 Αυγούστου 2017
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
23 Αυγούστου 2017
Νηστεία
24 Αυγούστου 2017
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
25 Αυγούστου 2017
Νηστεία
26 Αυγούστου 2017
Επιτρέπονται όλες οι τροφές

Προηγούμενη εβδομάδα
Αρχική εβδομάδα
Επόμενη εβδομάδα