Ορθόδοξος Συναξαριστής Ορθόδοξος ΣυναξαριστήςΚυρίως επιλογές

Ενδιαφέροντα κείμενα

IC XC ΝΙΚΑ

IC XC ΝΙΚΑ
Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί· Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.
Τυπικὸν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Έκκλησίας
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο για το τρέχον δεν έχει ολοκληρώσει την καταχώρηση του τυπικού γι’ αυτό ενδέχεται κάποιες μελλοντικές ημερομηνίες να μην φέρνουν αποτελέσματα.


24η Μαρτίου 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ: Β΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Ἐν ᾗ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, τοῦ Παλαμᾶ. Προεόρτια τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.33 Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἀρτέμονος, Ἐπισκόπου Σελευκείας τῆς Πισιδίας.

 

 

Ἦχος β΄, Ἑωθινόν Ι΄.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Ἀπόστολοι, Μάρτυρες...».

Κοντάκιον: «Ὡς ἀπαρχάς τῆς φύσεως...».

Ἀπόλυσις: Μικρά.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.

Εἰς τό· «Κύριε, ἐκέκραξα...» ἱστῶμεν Στίχους ι΄.

Ἑσπέρια: 1.– Τά 3 Στιχηρά Ἀναστάσιμα· «Τόν πρό αἰώνων ἐκ Πατρός... – Χριστός ὁ Σωτήρ ἡμῶν... – Σύν Ἀρχαγγέλοις ὑμνήσωμεν...». 2.– Τό 1 Στιχηρόν Ἀνατολικόν· «Σέ τόν σταυρωθέντα...». 3.– Τά 3 Προεόρτια Στιχηρά Προσόμοια· «Κεκρυμμένον μυστήριον... – Φωτοφόρον Παλάτιον... – Γαβριήλ ὁ Ἀρχάγγελος...» καί  4.– Τά 3 Στιχηρά Προσόμοια τοῦ Ἱεράρχου· «Ποίοις εὐφημιῶν ᾄ­σμασιν... – Ποίοις ὑμνῳδιῶν ἄνθεσιν... – Ποίοις οἱ γηγενεῖς χείλεσι...».

Δόξα: Τό Προεόρτιον Ἰδιόμελον· «Εὐαγγελίζεται ὁ Γαβριήλ...».

Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Παρῆλθεν ἡ σκιά τοῦ νόμου...».

Εἴσοδος: «Φῶς ἱλαρόν...». Τό Προκείμενον τῆς ἡμέρας.

Ἀπόστιχα: Τό Ἀναστάσιμον Στιχηρόν· «Ἡ ἀνάστασίς σου, Χριστέ Σωτήρ...» καί τά κατ’ Ἀλφάβητον τοῦ ἤχου· «Διά ξύλου, Σῶτερ, κατήργησας... – Ἐν τῶ Σταυρῶ, Χριστέ... – Ζωοδότα Χριστέ...».

Δόξα: Τό Ἰδιόμελον τοῦ Ἱεράρχου· «Ἡ γρήγορος γλῶσσά σου...».

Καί νῦν: Τό ἕτερον Προεόρτιον Ἰδιόμελον· «Γλῶσσαν ἥν οὐκ ἔγνω...», ζήτει τοῦτο εἰς τό Δόξα, Καί νῦν, τῶν Ἀποστίχων τῶν Αἴνων τῇ ἐπαύριον.

Τρισάγιον.

Ἀπολυτίκια: 1.– Τό Ἀναστάσιμον· «Ὅτε κατῆλθες..». 2.– Δόξα, τοῦ Ἱεράρχου· «Ὀρθοδοξίας ὁ φωστήρ...» καί 3.– Καί νῦν, τό Προεόρτιον Ἀπολυτίκιον· «Σήμερον τῆς παγκοσμίου χαρᾶς...».

Ἀπόλυσις: «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

 Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

Μετά τόν Ν΄ Ψαλμόν, ὁ Τριαδικός Κανών τοῦ ἤχου· «Τήν τριττήν καί μίαν ἀρχικήν...», τά Τριαδικά· «Ἄξιόν ἐστιν...». Τρισάγιον καί τό Προεόρτιον Ἀπολυτίκιον· «Σήμερον τῆς παγκοσμίου χαρᾶς...».  

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.

Εἰς τό· «Θεός Κύριος...».

Ἀπολυτίκια: Τά τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Καθίσματα: Τά Ἀναστάσιμα τῆς α΄ Στιχολογίας μετά Θεοτοκίου εἰς τό Καί νῦν· «Πάντα ὑπέρ ἔννοιαν...» (πρβλ. ὑποσημ. 13) καί τῆς β΄ Στιχολογίας μετά τοῦ Θεοτοκίου αὐτῶν.

Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθμοί καί τό Προκείμενον τοῦ ἤχου.

Κανόνες: 1.– Ὁ Ἀναστάσιμος· «Ἐν βυθῷ κατέστρωσέ ποτε...», μετά τῶν Εἱρμῶν αὐτοῦ. 2.– Ὁ Προεόρτιος· «Θαλάσσης, τό ἐρυθραῖον πέλαγος...» ἄνευ τοῦ Εἱρμοῦ μετά στίχου· «Δόξα σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι» καί 3.– Τοῦ Ἱεράρχου· «Ῥητόρων οἱ ἔνθεοι...» μετά στίχου· «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν» καί εἰς τά δύο τελευταῖα Δόξα, Καί νῦν, ἅπαντες εἰς 4.

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς·

Τό Προεόρτιον Κοντάκιον (χῦμα) καί τά·

Μεσῴδια Καθίσματα: 1.– Τοῦ Ἱεράρχου· «Τήν πλάνην κατέφλεξας...» καί 2.– Δόξα, Καί νῦν, τό Προεόρτιον· Σήμερον ἅπασα...».

Ἀφ’ ς΄ δῆς·

Κοντάκιον – Οἶκος: Τά Ἀναστάσιμα.

Συναξάριον: Τῆς ἡμέρας καί τό Ὑπόμνημα τοῦ Τριῳδίου.

Καταβασίαι: «Ἀνοίξω τό στόμα μου...».

Εὐαγγέλιον Ὄρθρου: Τό Ι΄ Ἑωθινόν· «Ἐφανέρωσεν ἑαυτόν ὁ Ἰησοῦς... ἐπί τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος...» κτλ. ὡς καί τῇ Κυριακῇ τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου (17ῃ Φεβρουαρίου).

Ἡ Τιμιωτέρα.

Εἱρμός θ΄ ᾨδῆς: «Ἅπας γηγενής...».

«Ἅγιος Κύριος...».

Ἐξαποστειλάρια: 1.– Τό Ι΄ Ἀναστάσιμον· «Τιβεριάδος θάλασσα...». 2.– Τοῦ Ἱεράρχου· «Χαῖρε, Πατέρων καύχημα...» καί 3.– Τό Προεόρτιον· «Ὡς δῶρα προεόρτια...».

Εἰς τούς Αἴνους ἱστῶμεν Στίχους η΄.

Αἶνοι: 1.– Τά 2 Στιχηρά Ἀναστάσιμα· «Πᾶσα πνοή καί πᾶσα κτίσις... – Εἰπάτωσαν Ἰουδαῖοι...».  2.– Τά 3 Προεόρτια Στιχηρά Προσόμοια· «Κατοικτειρήσας τό ποίημα... – Ξένος ἐστί σου ὁ λόγος... – Εἰς Ναζαρέτ νῦν τήν Πόλιν...», ζήτει ταῦτα ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ τῇ 25ῃ Μαρτίου καί 3.– Τά 3 Στιχηρά Προσόμοια τοῦ Ἱεράρχου· «Τήν μακαρίαν ἐν Κόσμῳ... – Ὀρθοδοξίας τά δόγματα... – Τήν τοῦ ἀμέμπτου σου βίου...», μετά τῶν πρό αὐτῶν στίχων εἰς τά δύο τελευταῖα: α΄.– «Στόμα δικαίου ἀποστάζει σοφίαν, χείλη δέ ἀνδρῶν ἐπίστανται χάριτας». β΄.– «Οἱ Ἱερεῖς σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καί οἱ ὅσιοί σου ἀγαλλιάσει ἀγαλλιάσονται».

Δόξα: Τό Ἰδιόμελον τοῦ Τριῳδίου· «Τοῖς ἐν σκότει ἁμαρτημάτων...».

Καί νῦν: «Ὑπερευλογημένη...».

Δοξολογία: Μεγάλη.

«Σήμερον σωτηρία...».

ΕΙΣ ΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

«Ὅτε κατῆλθες..».

Εἴσοδος.

Εἰσοδικόν: «Δεῦτε προσκυνήσωμεν... ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Μετά τήν Εἴσοδον.

Ἀπολυτίκια: 1.– Τό Ἀναστάσιμον· «Ὅτε κατῆλθες..». 2.– «Σήμερον τῆς παγκοσμίου   χαρᾶς...». 3.– Τοῦ Ἱεράρχου· «Ὀρθοδοξίας ὁ φωστήρ...» καί 4.– Τοῦ Ναοῦ.

Κοντάκιον: Τό Προεόρτιον· «Ἐπελεύσει Πνεύματος...».

Τρισάγιον.

Ἀπόστολος: Κυριακῆς β΄ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν· «Κατ ἀρχάς σύ, Κύριε, τήν γῆν ἐθεμελίωσας...» (Ἑβρ. α΄ 10-14, β΄ 1-3), μετά τοῦ Προκειμένου τοῦ β΄ ἤχου· «Ἰσχύς μου καί ὕμνησίς μου ὁ Κύριος. – Παιδεύων ἐπαίδευσέ με ὁ Κύριος».

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως· «Εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς Καπερναούμ...» (Μᾶρκ. β΄ 1-12).

Καθεξῆς ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἐπί σοί χαίρει...».

Κοινωνικόν: «Αἰνεῖτε...».

«Εἴδομεν τό φῶς...» κτλ.

Ὀπισθάμβωνος Εὐχή: «Ὁ θυσίαν αἰνέσεως...».

Ἀπόλυσις: Ἡ τοῦ Ἑσπερινοῦ

 33. Μή προβλεπομένης τυπικῆς διατάξεως τῶν Προεορτίων τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ὑπό τοῦ ΤΜΕ, δέον ὅπως ἐφαρμοσθῇ κατ ἀντιστοιχίαν ἡ τυπική διάταξις τῆς 25ης Μαρτίου, Περίπτωσις Ι΄ § § 30-31, σελ. 216- 217.
 

Θέλετε να μοιραστείτε αυτό το άρθρο;
  1. E-mail
  2. Μοιραστείτε το στο Facebook
  3. Μοιραστείτε το στο Twitter

Ημερολόγιο

24ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΑΤ. 05:30ΔΥΣΗ 17:39
83-282
Β΄ Κυριακή των Νηστειών - Γρηγορίου του Παλαμά, Προεόρτια του Ευαγγελισμού της υπεραγίας Θεοτόκου, Άγιος Αρτέμων Ιερομάρτυρας, πρεσβύτερος Λαοδικείας, Άγιος Παρθένιος ο Γ (ή Παρθενάκης) Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Β΄ Κυριακή των Νηστειών - Γρηγορίου του Παλαμά, Προεόρτια του Ευαγγελισμού της υπεραγίας Θεοτόκου, Άγιος Αρτέμων Ιερομάρτυρας, πρεσβύτερος Λαοδικείας, Άγιος Παρθένιος ο Γ (ή Παρθενάκης) Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΑΓΙΩΝ
Εβρ. α´ 10 - 14, β´ 1 - 3
Μαρκ. β´ 1 - 12

Ἦχος β´ - Ἑωθινόν Ι´
Ιω. κα´ 1 - 14

ΜΑΡΤΙΟΥ
2019


Εικονοστάσι

24 Μαρτίου 2019


Εβδομαδιαίο Νηστειοδρόμιο


24 Μαρτίου 2019
Νηστεία - Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος
25 Μαρτίου 2019
Νηστεία - Επιτρέπεται το ψάρι
26 Μαρτίου 2019
Νηστεία - Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος
27 Μαρτίου 2019
Νηστεία
28 Μαρτίου 2019
Νηστεία
29 Μαρτίου 2019
Νηστεία
30 Μαρτίου 2019
Νηστεία - Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος

Προηγούμενη εβδομάδα
Αρχική εβδομάδα
Επόμενη εβδομάδα